USNESENÍ

 

 z 80. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 10.7.2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 257/06 z 10. 7. 2006

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení č. 205/06 v části řešení problematiky ZŠ a MŠ při nemocnici do konce měsíce září 2006. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 258/06 z 10. 7. 2006

Prodej nemovitostí

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. týkající se budovy zimního stadionu a souvisejících pozemků a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit

-         prodej nemovitostí uvedených v této smlouvě po splnění nebo zániku podmínek ve smlouvě uvedených,

-         předložený text upravené smlouvy o budoucí kupní smlouvě  a

revokovat svá usn. č. 121/05 ze den 26.9.2005 ze dne 26.9.2005 a č. 195/05 ze dne 19.12.2005

 

 

Usnesení RaMěst č. 259/06 z 10. 7. 2006

Pověření k provádění občanských obřadů člena ZM

 

Rada města Chomutova

projednala předloženou zprávu OdaSČ a

p o v ě ř u je

uvedeného člena ZM k provádění občanských obřadů a opravňuje ho k užívání závěsného odznaku s velkým stáním znakem  a nápisem Česká republika při těchto příležitostech.

 

 

Usnesení RaMěst č. 260/06 z 10. 7. 2006

Návrh tržního řádu

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

nařízení statutárního města Chomutova č. 8/2006, kterým se vydává tržní řád statutárního města Chomutova.

 

Usnesení RaMěst č. 261/06 z 10. 7. 2006

Zápis z jednání bytové komise konané dne 15.6.2006

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a   a    s c h v a l u j e

řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 15.6.2006 a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit řešení bodu 1.1., 1.2., 1.3. dle zápisu BK.

 

 

Usnesení RaMěst č. 262/06 z 10. 7. 2006

Prodej a pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4166/9, 4166/2, 4160/2,v katastrálním území Chomutov II, kdy předmětem prodeje budou pozemky p.č. 4160/5 o výměře 921 m2, 4166/14 o výměře 10 620 m2, které budou odděleny geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 1907-74-55/2006, katastrální území Chomutov II, obec Chomutov, okres Chomutov, pro potřeby prodeje.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

doplnění usnesení č. 139/06/33 ze dne 24.4.2006, kterým bylo schváleno ukončení pronájmu pozemku p. č. 1937/1 o výměře 13319 m2 a pozemku p. č. 1942/7 o výměře 182 m2 včetně stavby č.p. 4386 v k.ú. Chomutov I Správě sportovních zařízení, Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Mánesova 152

a dále

schvaluje  pronájem části pozemku p. č. 1937/1 o výměře 13.018 m2  a pozemku p. č. 1942/7 o výměře 182 m2 včetně stavby č.p. 4386 v k.ú. Chomutov I za účelem provozování sportovních aktivit pro mládež Občanskému sdružení FC Chomutov, se sídlem v Chomutově, Kosmova 3154/10, IČ 26640651 za roční nájemné ve výši 1,-- Kč/m2, tj. 13.200,-- Kč na dobu 30-ti let s tím, že v nájemní smlouvě bude formou podmínky ošetřeno umožnění přístupu a příjezdu přes sousední pozemek p.č. 1942/10 a dále zde bude zakotvena možnost odstoupení od smlouvy v případě, že dotace nebude žadatelem získána nejdéle do 31.7.2007.

Doplnění spočívá v rozšíření předmětu nájmu o odběrné tepelné zařízení v  budově č.p. 4386 s tím, že vzniklá situace bude řešena formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

povolení vyhrazeného parkovacího místa paní Martě Valentové,  na dobu 6 měsíců na základě usn. č. 331/03 z 16.6.2003.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 263/06 z 10. 7. 2006

Návrhy smluv na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a   předloženou zprávu, 

s c h v a l u j e

znění navržených smluv a

p o v ě ř u j e 

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

------------------------------------------------------

podpisem těchto smluv.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 264/06 z 10. 7. 2006

Splátková dohoda

 

Rada  města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu právního úseku odboru kanceláře starosty a

1) s c h v a l u j e

návrh dohody o zaplacení dluhu v celkové výši 10.627,00 Kč paní Zuzaně Janstové,  a to v pravidelných  měsíčních splátkách ve výši 1.000,00 Kč, vždy do  15 dne v měsíci až do úplného zaplacení

2) d o p o r u č u j e   ZM  

schválit  návrh dohody o zaplacení dluhu v celkové výši 25.721,00 Kč paní Věře Kopecké,  a to v pravidelných  měsíčních splátkách ve výši 1 000,00 Kč, vždy do 15 dne v měsíci až do úplného zaplacení

3) d o p o r u č u j e   ZM   s c h v á l i t 

návrh dohody o zaplacení dluhu v celkové výši 32.553,- Kč Aleně Pasztorové, a to v pravidelných  měsíčních splátkách ve výši 1 000,00 Kč, vždy do 15 dne v měsíci až do úplného zaplacení.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 265/06 z 10. 7. 2006

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního u Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895

 

Rada města Chomutova

p r o j  e d n a l a     a    s c h v a l u j e

převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Základní školy Chomutov, Na Příkopech 895,  ve výši 68 996,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 266/06 z 10. 7. 2006

Splátkový kalendář pro obec Výsluní  za úhradu neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v chomutovských základních školách ve šk. roce 2005/2006, trvale  bydlící  v obci  Výsluní

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

schválit splátkový kalendář pro obec Výsluní dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 267/06 z 10. 7. 2006

Bezúplatný převod – Nákup drtičů odpadů vč. příslušenství a miniodlučovače tuků pro Mateřské školy, Šafaříkova čp. 4335

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit bezúplatný převod drtičů odpadů a miniodlučovače tuků dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 268/06 z 10. 7. 2006

Výběr zhotovitele na investiční akci: „Rekonstrukce ulice Alešova“

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost RRR spol. s r.o., 17. listopadu 5349, 430 04  Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 269/06 z 10. 7. 2006

Výběr zhotovitele na investiční akci: „Rekonstrukce místních komunikací“

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost AET – Asfalt – emulsní technologie s.r.o., Mostecká 13, 412 01 Litoměřice dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 270/06 z 10. 7. 2006

Regenarace sídliště Písečná

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost RRK spol. s.r.o. Tušimice  9, 432 01 Kadaň  dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 271/06 z 10. 7. 2006

Bezbariérový byt 

 

Rada  města Chomutova   

s c h v a l u j e 

přidělení bezbariérového bytu na Náměstí Dr. Beneše  pro paní  KREJSOVOU Annu.

 

Usnesení RaMěst č. 272/06 z 10. 7. 2006

Zajištění bydlení pro azylanta

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

poskytnutí bytu v majetku města Chomutova  o vel. 1+1, azylantovi, p. Ianu KÖSZTNEROVI a 

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

------------------------------------------------------

podáním žádostí na MV ČR o dotaci obci v rámci státního integračního programu, a to prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.

 

 

Usnesení RaMěst č. 273/06 z 10. 7. 2006

Návrh na uzavření smíru v kauze Ulrich

 

Rada  města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou důvodovou zprávu a

n e s c h v a l u j e

uzavření smíru s panem Václavem Ulrichem, spočívající v tom, že město Chomutov nevypoví panu Václavu Ulrichovi nájem bytu  a bude postupovat v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě za podmínky, že dojde k uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 2.11.2005, jímž bude stanovena konkrétní částka za provedené opravy v předmětném bytě, která bude panu Václavu Ulrichovi městem Chomutov proplacena, a to ve výši 50.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 274/06 z 10. 7. 2006

Licenční smlouva – logo města

 

Rada města Chomutova 

o d k l á d á

tento bod (uzavření licenční smlouvy, kterou se převádí práva k užívání loga na město Chomutov)

 

 

Usnesení RaMěst č. 275/06 z 10. 7. 2006

Maximální přírůstek měsíčního nájemného v bytech města Chomutova.

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu,

s c h v a l u j e

maximální přírůstek nájemného v bytech v majetku města Chomutova s regulovaným nájemným, stanovený Sdělením MMR ČR ze dne 1.7.2006, a to v souladu s důvodovou zprávou a

u k l á d á

Ing. Rudolfu Kozákovi, náměstkovi primátora

-------------------------------------------------------

prostřednictvím jednotlivých správců bytového fondu zajistit jednostranné zvýšení nájemného v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb.

 

 

Usnesení RaMěst č. 276/06 z 10. 7. 2006

Veřejná zakázka OUTSOURCING tiskových služeb

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu odboru informatiky,

r o z h o d l a

o zrušení výběrového řízení a

u k l á d á

Ing. Matuškovi, vedoucímu OI

-------------------------------------

vyhlášení nového výběrového řízení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 277/06 z 10. 7. 2006

Návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality – Partnerství na r. 2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s c h v a l u j e  

návrh na zařazení obce do programu prevence kriminality – Partnerství v r. 2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 278/06 z 10. 7. 2006

Postup Ministerstva dopravy ČR při aplikaci zákona 411/2005Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) ve vztahu k obcím s rozšířenou působností

 

Rada města Chomutova

b e r e    n a   v ě d o m í  

předloženou informativní zprávu odboru dopravních a správních činností.

 

 

Usnesení RaMěst č. 279/06 z 10. 7. 2006

Žádost o odstranění tvrdosti zákona

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

žádost paní Mgr. Věry Liškové o odstranění tvrdosti zákona a prominutí poplatku za odpady zamítá.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 280/06 z 10. 7. 2006

RO č. 40/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e  

RO č. 40/2006

- zvýšení příjmů orj. 10/OI / položka 4116/ ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu/ ÚZ 22460 o částku  300 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10/OI odd§ 6171/místní správa / položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek / ÚZ 22460 o částku 300 000,- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 281/06 z 10. 7. 2006

Žádost TSmCh o navýšení příspěvku – RO č. 39/2006

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (žádost příspěvkové organizace TSmCh o navýšení provozního příspěvku na údržbu nově předaných ploch veřejné zeleně)

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 282/06 z 10. 7. 2006

RO č. 41

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM

schválit RO č. 41/2006

- zvýšení příjmů orj. 31/PZOO/ položka 4116/ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu / ÚZ 15065 o částku  2 920 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31/PZOO/ odd§ 3741, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím / ÚZ 15065 o částku 2 920 000,- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 283/06 z 10. 7. 2006

Finanční příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Chomutov + Rozpočtové opatření č. 42/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o po r u č u j e  ZM

schválit

a) poskytnutí finančního příspěvku na rok 2006 pro Římskokatolickou farnost – děkanství Chomutov na opravu střešní krytiny na kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši 300 000,-Kč

b) RO č. 42/2006

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 300 000,-Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 3330, položka 5223 /neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem/ o částku 300 000,-Kč.