USNESENÍ

 

z 28. schůze Rady města Chomutov, která se konala dne 11.2.2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 13 na Magistrátu města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 054/08 z 11. 2. 2008

Kontrola plnění usnesení uzávěrka do 30.1.2008  

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í   

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 468/07 ( v části p. Kolářové) ze dne 5.12.07 do 29.2.2008.

 

 

Usnesení RaMěst č. 055/08 z 11. 2. 2008

Rozpočtové opatření č. 09/2008

 

Rada města Chomutova

projednala a schvaluje

rozpočtové opatření č. 09/2008

-         snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 100.000,- Kč

-         zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6402, položka 5363 /úhrada sankcí jiným rozpočtům/ o částku 100.000,- Kč

 

 

Usnesení RaMěst č. 056/08 z 11. 2. 2008

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí třístranné o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení plynovodní přípojky, společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 4175/1 a 4176/1 v  k.ú. Chomutov II ve prospěch SČP Net s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem a investorem p. Františkem Janouškem.

 

2.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e   

výpůjčku části pozemku p.č. 117/7 o výměře 4800 m2, pozemku p.č. 4674 o výměře 1123 m2 a pozemku p.č. 4682/1 o výměře 1695 m2 v k.ú. Chomutov I, za účelem rekonstrukce silnice z Regionálního operačního programu Severozápad pro investiční akci Ústeckého kraje „Rekonstrukce v úseku I/13-Jirkov-Otvice-Havraň, silnice II/251“ na dobu neurčitou pro Ústecký kraj, Ústí nad Labem centrum, Velká Hradební 3118/48.

 

 

 

 

3.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování  mostu přes vodní tok Chomutovka společně s právem chůze a jízdy za účelem zajištění jeho provozu, oprav, údržby, odstraňování havárií nebo jiné způsobené škody a právo umístění dešťové kanalizace do toku Chomutovka na pozemku p.č. 55/1 k.ú. Chomutov II, ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

4.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku ke smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění dešťové kanalizace do toku Chomutovka a práva umístění a provozování 6 mostů přes vodní tok Chomutovka společně s právem chůze a jízdy za účelem zajištění jejich provozu, oprav, údržby, odstraňování havárií nebo jiné způsobené škody na pozemku p.č. 729 k.ú. Domina, ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, Chomutov ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 057/08 z 11. 2. 2008

Pronájem nemovitostí – dodatek č. 1

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

novelizaci ceníků za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích na území města Chomutova dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 058/08 z 11. 2. 2008

Bezbariérový byt

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření nové nájemní smlouvy na přidělení bezbariérového bytu Chomutově, nám. Dr. Beneše 1571/37 pro paní Danu  ŠÍPOVOU.

 

 

Usnesení RaMěst č. 059/08 z 11. 2. 2008

Bezbariérový byt

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

přidělení bezbariérového bytu v Domě s pečovatelskou službou Merkur  pro paní Janu  ŠTEMBERKOVOU.

 

 

Usnesení RaMěst č. 060/08 z 11. 2. 2008

Projekty  prevence kriminality rok 2008

 

Rada  města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   o d s o u h l a s i l a

projekty programu prevence kriminality na rok 2008.

 

 

Usnesení RaMěst č. 061/08 z 11. 2. 2008

Návrhy výpovědí z nájmu bytu

 

Rada města Chomutova   

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

výpovědi z nájmu bytů dle předložené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 062/08 z 11. 2. 2008

Zhodnocení práce komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2007 a harmonogram a plán práce komise pro výchovu a vzdělávání na rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a     v ě d o m í

předloženou zprávu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 063/08 z 11. 2. 2008

Vyhlášení grantů pro rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,  

s c h v a l u j e

vyhlášení grantů na rok 2008 dle důvodové zprávy a

j m e n u j e

Grantovou komisi pro posouzení žádostí o dotace na granty ve složení: Mgr. Pavel K. Markvart, Jindřich Stádník, Mgr. Jan Mareš, Bc. Kamila Nováková, MUDr. Michal Kasl.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr.  Ivana Řápková                                                                      Ing. Jan Řehák

     primátorka města                                                                        náměstek primátorky