USNESENÍ

 

z 5. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 15.1.2007 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 001/07 z 15. 1. 2007

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 363/06 ze dne 2.10.06 do 29.1.07  a usnesení RM č. 018/06 ze dne 23.1.06 do 28.2.07.

 

 

Usnesení RaMěst č. 002/07 z 15. 1. 2007

Náhrady ušlého výdělku

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (náhrady ušlého výdělku).

 

 

Usnesení RaMěst č. 003/07 z 15. 1. 2007

Návrhy změny jednacího řádu pro ZM

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t 

radou navržené změny v jednacím řádu zastupitelstva města dle doplněné důvodové zprávy a

v y d a t

jednací řád zastupitelstva města s účinností ode dne schválení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 004/07 z 15. 1. 2007

Návrhy výpovědí z nájmu bytů

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

- výpovědi z nájmu bytů dle upravené přílohy č. 1.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 005/07 z 15. 1. 2007

Plán odpadového hospodářství města Chomutova

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (plán odpadového hospodářství města Chomutova).

 

 

Usnesení RaMěst č. 006/07 z 15. 1. 2007

Smlouva o výpůjčce 20 ks odpadových nádob od společnosti EKO - KOM, a.s.

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,   

s c h v a l u j e   

znění této smlouvy a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

------------------------------------------------------

podpisem této smlouvy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 007/07 z 15. 1. 2007

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM                

s c h v á l i t prodej nebytového prostoru č. 304 (ateliér) o výměře 22,7 m2, v budově č.p. 4596 a s ním související spoluvlastnický podíl v rozsahu 227/154530 na společných částech budovy, stavebním pozemku p.č. 4865/62 a na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I za cenu 30.000,-Kč do vlastnictví panu Miroslavu Seničovi.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 316 (ateliér) o výměře 19,7 m2, v budově č.p. 4596 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 197/154530 na společných částech budovy č.p. 4596, stavebním pozemku p.č. 4865/62 a na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 308 (ateliér) o výměře 22,7 m2, v budově č.p. 4596 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 227/154530 na společných částech budovy č.p. 4596, stavebním pozemku p.č. 4865/62 a na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 2079 (bývalá zvláštní škola) na pozemku p.č. 286/1, pozemku p.č. 286/1, stavby bez č.p. na pozemku p.č. 286/2, pozemku p.č. 286/2, pozemku p.č. 287/1 a pozemku p.č. 283/9 v Husově ulici v k.ú. Chomutov II.

 

5.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

udělit výjimku z „Postupů a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov do 10 b.j.“ a  

s c h v á l i t   prodej domu č.p. 3549 na pozemku p.č. 2905 a pozemku p.č. 2905 o výměře 192 m2 k.ú. Chomutov II, za cenu dohodnutou 408.634,-- Kč do vlastnictví manželů Juraje a Doroty  Balogových-Lukových.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM          

r e v o k o v a t   usnesení ZM č. 118/02/16 ze dne 26.6.2002 (týkající se mj. prodeje domu č.p. 3566 formou veřejné dražby), udělit výjimku z „Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov do 10 b.j.“ a 

s c h v á l i t  prodej ½ domu č.p. 3566 na pozemku p.č. 2899 a ½ z pozemku p.č. 2899 o výměře 198 m2 k.ú. Chomutov II, celkem za cenu dohodnutou 220.795,-- Kč do vlastnictví společnosti Štáfek pneu s.r.o.,  Michelská č.p. 300/60, Praha 4

a dále                           

d o p o r u č u j e   ZM    

s c h v á l i t  darování ½ domu č.p. 3566 na pozemku p.č. 2899 a ½  z pozemku p.č. 2899 o výměře 198 m2 k.ú. Chomutov II do vlastnictví obdarovaných manželů Petry a Miloše Štáfkových,  přičemž  hodnota  podílu   je  ve  výši  220.795,-- Kč  a odhad výše nákladů na opravy, které budou obdarovaní do předmětných nemovitostí dle dohody o svépomoci investovat, činí včetně ceny za vydražené užívací právo 275.450,-- Kč, čímž je cena podílu uhrazena.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM         

s c h v á l i t  zveřejnění záměru prodeje bytových domů v lokalitě Zadní Vinohrady v k.ú. Chomutov I dle důvodové zprávy.

 

8.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM            

n e s c h v á l i t  směnu pozemků nabízených firmou IZU s.r.o., Nerudova 70, Chomutov za nemovitosti ve vlastnictví města dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN (nízké napětí), společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 5378/5, 4924/2 a 4925,  k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení komunikační sítě společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 2329/1, 3157/1, 2324/1, 3160/1, 3158/1 a 3158/2, k.ú. Chomutov II dle GP č. 1734-85/2004 ze dne 17.7.2004 za cenu 18.397,-Kč, ve prospěch  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Olšanská 55/5, Praha 3.

 

11.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM            

s c h v á l i t  prodej nebytového prostoru č. 4453/301 o výměře 14 m2, v budově č.p. 4452-4454 a s ním související spoluvlastnický podíl v rozsahu 140/29530 na společných částech budovy, stavebním pozemku p.č 4865/17, 4865/18, 4865/19 a na vedlejším pozemku p.č. 4865/221 v k.ú. Chomutov I, za cenu 18.000,-Kč Společenství vlastníků jednotek ul. Březenecká, čp. 4452 – 4454 v Chomutově.

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemků p.č. 218/11, 265/4, 265/1 v k.ú. Chomutov I.

 

13.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3793/27, 3793/122, 3793/121 a části pozemků p.č. 3793/20, 2688 v k.ú. Chomutov I.

 

14.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM            

s c h v á l i t prodej pozemku p.č. 5299/1 o výměře 360 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 126.000,- Kč, do vlastnictví Petrovi a Stanislavě Lukšíkovým.

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM            

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 2800/3 o výměře 60 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu 24.300,- Kč, do vlastnictví Aloisovi a Květě Frankovým.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 008/07 z 15. 1. 2007

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem ideální poloviny pozemku p.č. 3497/18 o výměře 17 m2, pozemku p.č. 3497/6 o výměře 4 m2 (celkem 21 m2) v k.ú. Chomutov II za 210,-- Kč, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce paní Janě Jakšové.

 

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 2261/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu 1.282,-- Kč na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro Občanské sdružení Černý vrch, Čermákova 2994, Chomutov.

 

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 6125/209 o výměře 4166 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 208.300,-- Kč/rok za účelem rozšíření parkovacích míst pro zákazníky autoservisu a pronájem autobazaru s vystavením starších vozů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro H - TEX spol. s r.o., Bílinská 194, Braňany.

 

 

4.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e  

usnesení RM č. 492/04/2 ze dne 4.10.2004 (týkající se bezplatného užívání pozemku p.č. 1701/13 a  pozemku p.č. 1701/12) a 

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 1701/13 o výměře 472 m2 a pozemku p.č. 1701/12 o výměře 3258 m2, oba v k.ú. Chomutov I za celkovou cenu 1,-- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2009, pro Sportclub 80 Chomutov, 17. listopadu 4704, Chomutov, jako podporu města Chomutova tomuto sportu.

 

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

převod nájmu části obvodové zdi objektu č.p. 4090 na pozemku p.č. 2583 v k.ú. Chomutov I za cenu ve výši 1.000,-- Kč/rok za účelem umístění vývěsní skříňky určené k propagaci realitní kanceláře o rozměrech 1 x 1 m na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, z pana Víta Jeřábka na společnost  SVĚT REALIT CZ s.r.o., Maxima Gorkého 3290, Most.

 

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 4122/1 o výměře 700 m² v k.ú. Chomutov II za cenu ve výši  7.000,-- Kč/rok za účelem dočasné deponie stavebního materiálu a stavebního odpadu při realizaci stavby „I/13 Chomutov-průtah, 3.stavba“ na dobu určitou do 31.7.2007, pro Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, Teplice.

 

 

7.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem částí pozemků p.č. 5314/1 a 5313/2 o výměře 60 m² v k.ú. Chomutov I za účelem zřízení parkovacích míst pro pana Jiřího Vostrého.

 

 

8.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (splátkový kalendář za dluh na nájemném za NP v kruhovém objezdu).

 

 

9.

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

odstoupení od nájemní smlouvy č. crs-110-2005-na-251-07 na pronájem nebytových prostor objektu č.p. 5250, k.ú.Chomutov I uzavřené s Technologickým parkem Chomutov, o.p.s., Cihlářská 4132, Chomutov.

 

 

10.

Rada města Chomutova

r u š í  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru – CO-C1 krytu o výměře 720 m2 u č.p. 5165 na p.č. 5885/95 k.ú. Chomutov I, za cenu 280,-Kč/m2/rok (tj. 201.600,-Kč/rok).

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 009/07 z 15. 1. 2007

Prodej pronájem nemovitostí – dodatek č. 1

 

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

poskytnutí slevy na nájemném pro nájemce nebytového prostoru v č.p. 4090 ve výši 50% základního nájemného, panu Václavu Šemberkovi, na období leden a únor 2007.

 

2.

Rada města Chomutova

doporučuje ZM

1) s c h v á l i t prodej pozemků takto:

Zdeněk a Věra Křivských,      

            pozemek p.č. 4935/3 o výměře 266 m2

            za cenu 130,-Kč/m2  tj. celkem 34.580,-Kč

Jaroslav Pechouš,

            pozemek p.č. 4965/3 o výměře 390 m2

            za cenu 130,-Kč/m2  tj. celkem 50.700,-Kč

Petr a Eva Reinerovi,

            pozemek p.č. 4970/3 o výměře 194 m2

            za cenu 130,-Kč/m2  tj. celkem 25.220,-Kč

Iveta Sojková,

            pozemek p.č. 4970/4 o výměře  251 m2

            za cenu 130,-Kč/m2  tj. celkem 32.630,-Kč

MUDr. František a MUDr. Olga Kezniklovi(2/3); Olga Kezniklovi(1/3),

            pozemek p.č. 4979/4 o výměře 853 m2

            za cenu 130,-Kč/m2  tj. celkem 110.890,-Kč

 

 

2) s c h v á l i t  prodej pozemků takto:

František a Zdeňka Cyprichovi,

      pozemek p.č. 4941/3 o výměře 395 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 51.350,-Kč

Věra Hrubešová a Jiří Jonáš,

            pozemek p.č. 4942/3 o výměře 361 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 46.930,-Kč

Vladimír a Lenka Kulhavých,

            pozemek p.č. 4947/3 o výměře 331 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 53.030,-Kč

Jiří Linke,

            pozemek p.č. 4952/3 o výměře 342 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 44.460,-Kč

Roman a Petra Kuncovi,

            pozemek p.č. 4958/3 o výměře 342 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 44.460,-Kč

Jaroslav a Ilona Kalauzovi,

            pozemek p.č. 4964/3 o výměře 251 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 32.630,-Kč

Roman a Lenka Kratochvílovi,

            pozemek p.č. 4979/1, 4979/3 o celkové výměře 881 m2

            za cenu 130,-Kč/m2 tj. celkem 114.530,-Kč

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 010/07 z 15. 1. 2007

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t:

A)        prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy

B)        prodej pozemků k bytům dle důvodové zprávy

C)        prodej bytu třetím osobám dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 011/07 z 15. 1. 2007

Poskytnutí příspěvku z finančních prostředků Rady města Chomutova pro VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. – vydavatele Deníků Bohemia, divize SEVER, odštěpný závod Ústí nad Labem

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a        a          s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z prostředků Rady města Chomutova ve výši 30.000,-- Kč pro VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. – vydavatele Deníků Bohemia, divize SEVER, odštěpný závod Ústí nad Labem na akci „O nejúspěšnějšího sportovce Ústeckého kraje za rok 2006“. 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 012/07 z 15. 1. 2007

Jmenování členů likvidační komise a plán práce na rok 2007

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

j m e n u j e  

tyto členy likvidační komise:

- ing. Oldřiška Prokopová,

-  Karel Hüttl,

- Miloš Jordák,

- Rudolf Růžička,

- Václav Brůha,

- Tomáš Pořický,

- František Znamenáček,

- Martin Klouda,

- Beneš Vraný,

a

s c h v a l u j e  

plán práce likvidační komise na rok 2007.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 013/07 z 15. 1. 2007

Ocenění pohledávek doplňkové činnosti města

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a    

důvodovou zprávu k ocenění pohledávek města a

b e r e   n a   v ě d o m í

tento materiál.

 

 

Usnesení RaMěst č. 014/07 z 15. 1. 2007

Rozpočtové opatření č. 90/2006

 

Rada  města  Chomutova

s c h v a l u j e    

rozpočtové opatření č.  90/2006:

- zvýšení příjmů orj. 31 /Městské lesy/, položka 4122 /neinvestiční přijaté dotace od krajů/   o  částku  7.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /Městské lesy/, odd§  1031 /pěstební činnost/, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/   o  částku  7.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 015/07 z 15. 1. 2007

Rozpočtové opatření č. 91/2006

 

Rada  města  Chomutova

s c h v a l u j e    

rozpočtové opatření č.  91/2006 :

- zvýšení příjmů orj. 05 /OŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu/ ÚZ 29008  o  částku  17.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OŽP/, odd§  1036 /správa v lesním hospodářství/, položka 5166 /konzultační služby/  ÚZ 29008  o  částku  17.000,-- Kč.

                            

 

Usnesení RaMěst č. 016/07 z 15. 1. 2007

Rozpočtové opatření č. 92/2006  

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 92/2006:

 

- zvýšení příjmů orj.03 /Projekty EU/, položka 4216  /ostatní inv. dotace ze SR/  ÚZ 17720 o částku 201.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3635, položka 6121, /Budovy, haly a stavby/ , ÚZ 17720 org. 2615 /URBAN-příprava velkého integrovaného projektu/ o částku 201.000,-- Kč

-snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3635, položka 6121 /Budovy, haly a stavby/ org. 2615 /URBAN-příprava velkého integrovaného projektu/  ÚZ 17720 o částku 1.100.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3635, položka 6119 /Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj./ org. 2615 /URBAN- příprava velkého integrovaného projektu/ ÚZ 17720 o částku 1.100.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/ odd§ 3635, položka 6121 /Budovy, haly a stavby/ org. 2615 / URBAN – příprava  velkého integrovaného projektu/ o částku 600.000.-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3635, položka 6119 /Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj./ org. 2615 /URBAN- příprava velkého integrovaného projektu/   o částku 600.000,-- Kč

- snížení  příjmů  orj. 03 / Projekty EU /,  položka 4216 /ostatní investiční dotace ze SR/ ÚZ 17720 o částku 300.000,--Kč

- snížení  výdajů orj. 03 /Projekty EU/ odd§ 2219, položka 6121 /Budovy, haly a stavby/ org. 2622 /Propojovací cyklostezka Chomutov – Most/ ÚZ 17720 o částku 300.000,-- Kč

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 017/07 z 15. 1. 2007

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku města Chomutov, pro účely zhotovení a používání znaku odborného učiliště požární ochrany MV ČR  GŘ HZS, v rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 018/07 z 15. 1. 2007

Úhrady za poskytování sociálních služeb v MÚSS Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený návrh úhrad za poskytování sociálních služeb v MÚSS Chomutov, příspěvková organizace a

b e r e  n a  v ě d o m í

výši úhrad za poskytování sociálních služeb v  MÚSS Chomutov, příspěvková organizace dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 019/07 z 15. 1. 2007

Statut Dozorčí rady MÚSS Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený návrh statutu Dozorčí rady  MÚSS Chomutov, příspěvková organizace a

s h v a l u j e

znění statutu Dozorčí rady  MÚSS Chomutov, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 020/07 z 15. 1. 2007

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a   s c h v a l u j e

Základní listinu komunitního plánování sociálních služeb statutárního města Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 021/07 z 15. 1. 2007

Jmenování členů bytové komise

 

Rada města Chomutova

j m e n u j e  

v návaznosti na usn. RM č. 003/06-N ze dne 13.11.2006 tyto členy bytové komise: 

- Jan  Sipos,

- Zdeňka  Vraná,  

- Josef Jeřábek,

- Hana Zastoupilová,

- Vlasta Sklenářová,

- Martin Klouda,

- Ing. Jan Řehák,

- Kamila Nováková,

- Zdeněk Fojtík,

 

 

Usnesení RaMěst č. 022/07 z 15. 1. 2007

Jmenování členů komise životního prostředí  a plán práce komise na rok 2007

 

Rada  města  Chomutova 

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu,  jmenuje tyto členy komise :

- Hana Zastoupilová,

- Věra Vejražková,

- Anna Dřevikovská,

- Zdeňka Kubátová,

- Libuše Vaňková,

- Jiří Haringer,

- Jan Kordač,

- Ivo Přecechtěl,

- Ing. Čestmír Ondráček

- Ing. Josef Hassmann, 

- Stanislav Aubrecht,

- Ing. Vladimír Janda,

a  

s c h v a l u j e   

plán práce komise životního prostředí na rok 2007.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 023/07 z 15. 1. 2007

Plán práce komise pro podporu občanských aktivit  na první pololetí  roku 2007

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a    a    s c h v a l u j e

předložený plán práce komise pro podporu občanských aktivit na první pololetí roku 2007.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 024/07 z 15. 1. 2007

Podporovaný sport pro rok  2007

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a         

předloženou  zprávu a

s c h v a l u j e 

tyto žadatele o dotaci dle zásad pro  podporované sporty pro rok  2007:

- KLH Chomutov a.s., FC Chomutov, s.r.o., BK ASK spol.s.r.o, 

- Sportclub 80 Chomutov  – oddíl softballu,  TJ Slávie Chomutov – oddíl plavání ,

- ASK Valzap  Chomutov -  oddíl  zápasu ,  TJ VTŽ  - oddíl   judo, 

- SK Chomutov S-R-O s.r.o.  a TJ VEROS Chomutov – oddíl volejbalu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 025/07 z 15. 1. 2007

Sleva na nájemném – čp. 4089, ul. Palackého

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

poskytnutí slevy na nájemném pro nájemce z domu čp. 4089 ve výši 30% základního nájemného, a to pro období leden a únor 2007.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 026/07 z 15. 1. 2007

Návrh na úpravu platu ředitelky  MÚSS Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e 

s účinností od 1.1.2007 úpravu platu  ředitelky příspěvkové organizace MÚSS Mgr. Aleny Tölgová dle přílohy č. 3.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 027/07 z 15. 1. 2007

Valná hromada Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.

 

Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného splečníka:

Město Chomutov jako jediný společník Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., při výkonu působností valné hromady

 

1) o d v o l á v á 

na vlastní žádost MUDr. Stehlíkovou Džamilu z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa kulturních zařízení, s.r.o. s účinností od 15.1.2007

 

2) s c h v a l u j e 

MVDr. Přemysla Rabase do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa kulturních zařízení, s.r.o. s účinností od 15.1.2007.

 

3) s c h v a l u j e

zvýšení měsíční odměny ve výši dle přílohy s účinností od 1.1.2007.