USNESENÍ

 

z 2. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 20.11.2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 017/06-N z 20. 11. 2006

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j  e

zveřejnění záměru odprodeje  pozemku p.č. 3201/18 v  k.ú. Chomutov II.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru odprodeje části  pozemku p.č. 3263/1 v k.ú. Chomutov II.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru odprodeje  pozemku p.č. 249/7 v  k.ú. Březno u Chomutova.

 

4.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod   (odprodej  části pozemku parcelní č. 4210/1 v k.ú. Chomutov II.)

 

5.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t odprodej pozemků p.č. 391/14 a 391/12 o celkové výměře 59 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 350,- Kč/m2, včetně ceny za vyhotovení geometrického plánu, do vlastnictví Jiřímu a Vladislavě Fafkovým,  za celkovou cenu 23.650,- Kč.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t odprodej pozemku p.č. 2927/3 o výměře 173 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu 130,- Kč/m2 do vlastnictví MUDr. Antonínu Pultarovi  za celkovou cenu 22.490,- Kč.

 

 

 

 

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

r e v o k o v a t  usnesení ZM č. 005/06/16 ze dne 27.3.2006 a  s c h v á l i t  prodej domu č.p. 3561 na pozemku p.č. 2869 o výměře 227 m2  a pozemku p.č. 2869 o výměře 227 m2   v Sokolské ul. v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví manželů Petry Petrmichlové Pacherové a Pavla Petrmichla,  kupujících 1/2 výše uvedených nemovitostí za 247.433,-- Kč  a  manželů Petra a Aleny Lébrových,  kupujících  1/2 výše uvedených nemovitostí za 247.433,-- Kč, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 494.866,-- Kč.

 

8.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t odprodej domu č.p. 3407 na pozemku p.č. 2561 a pozemek p.č. 2561 o výměře 184 m2 v Kadaňské ulici v k.ú. Chomutov II, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 403.715,-- Kč do spoluvlastnictví :

- Jana Sukoviče, kupujícího 2/6  za  134.572,-- Kč,          

- manželů Daniela a Jitky Svitkových, kupujících 3/6  za 201.857,-- Kč,

- manželů Dušana a Věry Národových, kupujících   1/6  za  67.286,-- Kč.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru  prodeje  pozemků   p.č. 2679/2, p.č. 2710/1, p.č. 2691/2, p.č. 2691/1, p.č. 2688 z vlastnictví Statutárního města Chomutova  za pozemek  2710/9  vše v k.ú. Chomutov II.

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   výkup pozemku p.č.  4437/32 v  k.ú. Chomutov I z vlastnictví firmy KEBEK s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 50,-Kč.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět  na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení veřejného osvětlení umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení veřejného osvětlení, respektovat ochranné pásmo předmětného veřejného osvětlení a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 340, 1967/5, 2009/1, 2870/1, 4701/22, 4865/1, 4865/111, 4865/199, 4865/202 a 4865/203 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím Statutárního města Chomutov  ve prospěch Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace, Náměstí 1. máje 89, za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět s technikou na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody, respektovat ochranné pásmo předmětného zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 411/25, 2009/1, 2870/1, 2962, 4865/1, 4865/9, 4865/10, 4865/160, 4865/162, 4865/163, 4865/164, 4865/111, 4865/198, 4865/199, 4865/201, 4865/202, 4865/203 a 4865/204 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím Statutárního města Chomutov ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

13.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení teplovodu a vodovodu, společně s právem chůze a jízdy  a to na částech pozemků p.č. 3422/1, 3460/1, 3460/2, 3461, 3511/2, 3511/5 a 3511/12   v  k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím Statutárního města Chomutov, a to ve prospěch firmy ACTHERM, spol. s r.o., Praha 10 Malešice, Počernická 524/64.

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 4471/301 o celkové výměře 69,12 m2, v budově č.p. 4470-4472 ul. Březenecká, Chomutov, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 753/38813 na společných částech budovy a na zastavěných pozemcích č. 4865/20, 4865/21, 4865/22, 4865/134 v k.ú. Chomutov I.

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   prodej pozemků p.č 3237/6, p.č. 3237/7, p.č. 3237/8, p.č. 3237/9, p.č. 3237/10, p.č. 3237/11, p.č. 3237/12 o celkové výměře 122 m2 za cenu 250,-Kč/m2 v k.ú. Chomutov II  Severočeské vodárenské společnosti, a.s IČ: 49099469 se sídlem Přítkovská 1689, Teplice 415 50 za cenu 30.500,- Kč.

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  odprodej pozemku p.č. 6201/5 o výměře 129 m2 za cenu 250,- Kč/m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Severočeské plynárenské, a.s. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za celkovou cenu 32.250,-Kč. 

 

 

17.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t   výkup pozemků p.č.  4437/10 a p.č. 4473/7 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Chomutova.

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 304 (ateliér) o celkové výměře 22,7 m2, v budově č.p. 4596 ul. Kundratická, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 227/154530 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 4865/62 v k.ú. Chomutov I.

 

19.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t   výkup pozemku p.č.  408/19 o výměře 3.602 m2 v  k.ú. Domina z vlastnictví Elena Hwasta (1/9) , Antonín Loduha (3/9) , Jan Loduha (1/9) , Michal Loduha (1/9) , Christl Loduhová (1/9) ,  Elena Loduhová (1/9) ,  Jana Svobodová (1/9)  do vlastnictví Statutárního města Chomutova za cenu dle znaleckého posudku 12.640,- Kč.

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  prodej nebytového prostoru č. 4596/303 (ateliér) nacházející se v č.p. 4596 ul. Kundratická, Chomutov, o velikosti 16,7 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 167/154530 na společných částech této budovy a na stavební parcele č. 4865/62 za cenu dle znaleckého posudku, tj. 30.000,-Kč paní Kateřině Damjanovové.

 

21.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM  

n e s c h v á l i t   odkoupení objektu bez č.p. na pozemku p.č. 4071/51 a pozemku p.č. 4071/51 v katastrálním území Chomutov I od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

22.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1478/1 v katastrálním území Chomutov I.

 

 

 

 

 

23.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků (nebo jejich částí) p.č. 3175/1, 3186/1, 2828/4, 2829, 3037/1, 2554, 2555, 2841/2 v katastrálním území Chomutov I.

 

 

Usnesení RaMěst č. 018/06-N z 20. 11. 2006

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

o d k l á d á  

tento bod (pronájem pozemku p. č. 2558/1, o výměře 1152 m2)

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru – obchodu č. 7, č. 8 a soc. zařízení pod okružní křižovatkou ulic Palackého, Školní, Lipská a Zborovská Chomutov, o celkové výměře 100,6 m2 firmě Alena Kruťová se sídlem V Přírodě 3269/11, Chomutov za účelem provozovny rychlého občerstvení na dobu neurčitou za cenu 1.320,-Kč/m2/rok (tj. 132.792,-Kč/rok) s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru v č.p. 140 ul. Jakoubka ze Stříbra, Chomutov o výměře 12,8 m2 + část společných prostor firmě BEST TIP INVEST a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 za účelem zřízení kanceláře – pobočky, na dobu neurčitou, za cenu 780,-Kč/m2/rok s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce Policii České republiky, Okresní ředitelství Chomutov – Pořádková jednotka, Pražská 4510, Chomutov zastoupené velitelem PJ kpt. Petrem Pilským na níže uvedené nemovitosti (pozemky a stavby) v areálu bývalých vojenských kasáren v Chomutově, bezplatně a na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1měsíc.

 

Budovy: jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/2 a na st.p.č. 4704/62,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č 4704/5,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/6,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/8,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/10,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/36,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/37,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/39,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/40,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/49,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/50,

jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 4704/57,

garáž bez čp/če na st.p.č. 4704/51,

tech.vybavenost bez čp/če na st.p.č. 4704/42

Pozemky:

p.p.č. 4704/1, ostatní plocha/manipul. plocha, výměra 15933 m2

st.p.č. 4704/4, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 14 m2,

st.p.č. 4704/5, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 443 m2

st.p.č. 4704/6, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 118 m2

p.p.č. 4704/7, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 168 m2

st.p.č. 4704/8, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 14 m2

st.p.č. 4704/9, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 8 m2

st.p.č. 4704/10, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 771 m2

p.p.č. 4704/11, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 68 m2

p.p.č. 4704/12, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 107 m2

p.p.č. 4704/13, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 14045 m2

p.p.č. 4704/14, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 30 m2

st.p.č. 4704/16, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 22 m2

p.p.č. 4704/18, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 41 m2

p.p.č. 4704/19, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 54 m2

p.p.č. 4704/20, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 122 m2

p.p.č. 4704/22, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 94 m2

p.p.č. 4704/24, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 97 m2

p.p.č. 4704/25, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 704 m2

p.p.č. 4704/26, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 728 m2

p.p.č. 4704/27, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 2490 m2

p.p.č. 4704/28, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 31 m2

st.p.č. 4704/29, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 34 m2

p.p.č. 4704/30, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 4 m2

p.p.č. 4704/31, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 25 m2

p.p.č. 4704/32, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 743 m2

p.p.č. 4704/33, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 5798 m2

p.p.č. 4704/34, ostatní plocha/ost.komunikace, výměra 212 m2

st.p.č. 4704/36, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2

st.p.č. 4704/37, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 108 m2

st.p.č. 4704/38, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 37 m2

st.p.č. 4704/39, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 81 m2

st.p.č. 4704/40, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 415 m2

p.p.č. 4704/41, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 100 m2

st.p.č. 4704/42, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 139 m2

p.p.č. 4704/43, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 106 m2

st.p.č. 4704/44, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 99 m2

st.p.č. 4704/45, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 99 m2

p.p.č. 4704/46, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1890 m2

p.p.č. 4704/47, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 246 m2

p.p.č. 4704/48, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 467 m2

st.p.č. 4704/49, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 947 m2

st.p.č. 4704/50, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 388 m2

st.p.č. 4704/51, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1326 m2

p.p.č. 4704/52, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1098 m2

st.p.č. 4704/53, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 108 m2

st.p.č. 4704/54, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 91 m2

st.p.č. 4704/55, zastavěná plocha a nádvoří/spol.dvůr, výměra 23 m2

p.p.č. 4704/56, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 414 m2

st.p.č. 4704/57, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2139 m2

p.p.č. 4704/58, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1952 m2

p.p.č. 4704/59, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 932 m2

st.p.č. 4704/62, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2

p.p.č. 4704/63, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1469 m2

p.p.č. 4704/64, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 2249 m2

p.p.č. 4704/66, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 2256 m2

p.p.č. 4704/67, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 246 m2

p.p.č. 4704/68, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 6794 m2

p.p.č. 4704/69, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 570 m2

p.p.č. 4704/70, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1445 m2

p.p.č. 4704/71, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1103 m2

p.p.č. 4704/72, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1503 m2

p.p.č. 4704/73, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 288 m2

p.p.č. 4704/74, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 28 m2

p.p.č. 4704/75, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 123 m2

p.p.č. 4704/76, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 1413 m2

p.p.č. 4704/77, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 111 m2

p.p.č. 4704/79, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 6 m2

p.p.č. 4704/80, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 12 m2

p.p.č. 4704/81, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 102 m2

p.p.č. 4704/82, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 11 m2

p.p.č. 4704/83, ostatní plocha/jiná plocha, výměra 36 m2

to vše zapsané na LV č. 1820 pro k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.

 

 

 

5.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 372/06/5 ze dne 9.10.2006 a

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru v č.p. 5379 č. místnosti 1, 10, sociální zařízení o výměře 44,1 m2 + část společných prostor panu Petru Vaculíkovi,  na zřízení masérské, rekondiční a regenerační služby na dobu určitou 2 let, za cenu 400,-Kč/m2/rok s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

 

 

 

 

 

6.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení č. 139/06/26 ze dne 24.4.2006 a 

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru č.p. 3705, 3706, 3707 ul. Sokolská, Chomutov, o výměře 245 m2 panu Jiřímu Gaudlovi, místem podnikání Blatenská 3210, Chomutov za účelem zřízení provozovny pro reklamní a marketingovou činnost, grafické práce a návrhy, řezaná reklama na dobu neurčitou za cenu 100,-Kč/m2/rok (tj. 24.500,-Kč/rok) s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

společnosti TECHNISERV spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00, IČO 44264020, pronájem části pozemku p.č. 6040/26 o výměře 150 m2 na Kamenném Vrchu v k.ú. Chomutov I,  za účelem stavby digitálního vysílače DVB-T, včetně vedení přípojky NN za podmínky montáže vyhlídkové plošiny, na dobu 15-ti let s tím, že základní doba nájmu bude automaticky prodloužena o další tři následné doby, každá v trvání 5 let, pokud některá ze smluvních stran nedoručí do 90-ti dnů před začátkem následné doby druhé straně písemné oznámení, že s prodloužením smlouvy o nadcházející následné období nesouhlasí, za roční nájemné ve výši 30.000,-- Kč (200,-- Kč/m2/rok).

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

panu Janu Fukovi prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 5885/91 o výměře 20 m2 v k.ú. Chomutov I za účelem provozování prodejního novinového stánku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční nájemné ve výši 21.700,-- Kč.

 

9.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení  č. 372/06/1  ze  dne 9.10.2006 a

s c h v a l u j e

převod nájmu části pozemku p. č. 1478/1 o výměře 10 m2 v ulici Blatenská v k.ú. Chomutov I z pana Petra Jíry,  na paní Danu Dianu Marcinovou,  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční nájemné ve výši  23.610,-- Kč, za účelem umístění stánku s občerstvením.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

panu Hynku Bošinovi, pronájem pozemku p.č. 478/5 o výměře 11190 m2 v k.ú. Křimov, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za roční nájemné ve výši  671,-- Kč, k zemědělským účelům.

 

 

 

11.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

panu Zdeňku Benešovi,  IČO 613 36 394, pronájem části pozemku p.č. 6125/137 o výměře 1500 m2 v k.ú. Chomutov I.

 

12.

Rada města Chomutova

o d k l  á d á

tento bod (pronájem části pozemku p. č. 1478/6, o výměře 211 m2 v katastrálním území Chomutov I. pro Ing. Jana Vránu.)

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 019/06-N z 20. 11. 2006

Změna výše nájmu za pronájem movitého majetku – SSZ

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku číslo 7 ke smlouvě o podnikatelském nájmu movitých věcí uzavřené mezi Statutárním městem Chomutov a  Správou sportovních zařízení Chomutov.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 020/06-N z 20. 11. 2006

Příkazní smlouva – Městské lesy

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e    

uzavření příkazní smlouvy dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 021/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 69/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j  e d n a l a    a   d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 69/2006:

- snížení výdajů org. jedn. 01 odd. § 6409 pol. 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o částku  30 000,- Kč

- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3113 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím org. 309 o částku 30 000,- Kč

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 022/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 70/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j  e d n a l a    a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 70/2006:

- zvýšení příjmů org. jedn. 07  položka 4122  ÚZ 33122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů  o částku 24 000,- Kč

- zvýšení výdajů:

- org. jedn. 07 odd.§ 3113 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím org. 303  ÚZ 33122 o částku 12 000,- Kč

- org. jedn. 07 odd.§ 3114 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím org. 318 ÚZ 33122 o částku 12 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 023/06-N z 20. 11. 2006

Odpis nedobytné pohledávky OSVaZ – zemřelý Ján Cicko

 

Rada  města  Chomutova

o d e p i s u j e  

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku pana Jána Cicka vzniklou na příspěvku na výživu nezaopatřeného dítěte ve výši 2.600,- Kč, z důvodu úmrtí povinného a soudního zastavení dědického řízení po zůstaviteli pro nemajetnost.

 

 

Usnesení RaMěst č. 024/06-N z 20. 11. 2006

Žádost o zmírnění tvrdosti zákona

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a     

žádost Kateřiny Galusové o zmírnění tvrdosti zákona a této žádosti a

d o p o r u č u j e    ZM

žádosti částečně vyhovět a vzdát se pohledávky ve výši 75 % uložené sankce (tj. odepsat pohledávku ve výši 18 750,-  tis. Kč).

 

 

Usnesení RaMěst č. 025/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 66/2006 – Projednání žádosti MÚSS

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

vypořádání prostředků z minulých let dle důvodové zprávy a

schvaluje

rozpočtové opatření č. 66/2006:

- zvýšení výdajů orj.17 odd§ 4349, položka 5171 (FO - MÚSS) o částku 752.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 31 (MÚSS) odd§ 4349, položka 2324  o částku 752.000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 026/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 71/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a      d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.  71/2006 dle důvodové zprávy:

- snížení výdajů ORJ 04 (OSVaZ), ÚZ 98072 v celkové částce  7.077.000,- Kč:

- snížení příjmů ORJ 04 (OSVaZ), pol. 4112 – neinvestiční přijaté dotaze ze SR v celkové částce 7.077.000,- Kč.

- snížení výdajů ORJ 04 (OSVaZ), ÚZ 98072 v celkové částce  250.000,- Kč:

- zvýšení výdajů ORJ 04 (OSVaZ), ÚZ 98072 v celkové částce  250.000,- Kč:

- snížení výdajů ORJ 04 (OSVaZ),  v celkové částce  10.000,- Kč:

- zvýšení výdajů ORJ 04 (OSVaZ),  v celkové částce  10.000,- Kč:

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 027/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 62/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 62/2006:

- zvýšení  příjmů orj.05 (odbor životního prostředí) položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu) UZ 29008, částka 19.000,-Kč

- zvýšení výdajů org.05(odbor životního prostředí) položka 5166 (konzultační služby) UZ 29008 Odd.10 § 36 (správa v lesním hospodářství) částka 19.000,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 028/06-N z 20. 11. 2006

Projednání návrhů na pojmenování nových ulic v lokalitě Filipovy rybníky

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu ODaSČ a

d o p o r u č u j e   ZM

a)      rozhodnout o názvu nové ulice v Chomutově, tj. U Filipových rybníků

b)      novému úseku ulice v prodloužení stávající ulice Podhorská ponechat stejný název tj. ulice Podhorská

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 029/06-N z 20. 11. 2006

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách zřízení a provozování informačního a naváděcího automobilového systému

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu ODaSČ,

s c h v a l u j e  

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 150-1997pp-0001-01, o podmínkách zřízení a provozování informačního a naváděcího automobilového systému, podle důvodové zprávy a

p o v ě ř u j e  

Ing., Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

-------------------------------------------------------

k podpisu takto upraveného dodatku.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 030/06-N z 20. 11. 2006

Schválení 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

 

Rada města  Chomutova 

p r o j e d n a l a  

- důvodovou zprávu

- předloženou zprávu o projednání návrhu 7. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov –  Jirkov

- návrh rozhodnutí o podaných námitkách

- návrh dodatku obecně závazné Vyhlášky o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru  Chomutov  Jirkov.

z j i š ť u j e ,  ž e

a)      7. změna územního plánu byla zpracována a projednána v souladu se stavebním zákonem

b)      7.změna územního plánu  byla v průběhu projednávání dohodnuta s dotčenými orgány státní správy.

s o u h l a s í

s výsledky projednání 7. změny územního plánu a

 

 

d o p o r u č u j e    ZM

schválit podle § 26 ve smyslu § 139a a podle § 29 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) v platném znění

7. změnu Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov

v rozsahu území řešeného územním plánem, tj. v rozsahu územního obvodu města Chomutova, vymezeného katastry Chomutov 1 a Chomutov 2 s platností pro návrhové období do roku 2010 a v rozsahu závaznosti uvedeném v návrhu Dodatku č. 3 k Obecně závazné vyhlášce  č. 4/2001 o závazných částech  Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov  spolu s předloženým rozhodnutím o podaných námitkách a dále

d o p o r u č u j e   ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 4/2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov vyplývajících ze 7. změny územního plánu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 031/06-N z 20. 11. 2006

Rozpočtové opatření č.  67/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  67/2006

- snížení výdajů ORJ 08 (OKT), odd§ 6171, položka 5169 (nákup služeb), org.920 (příspěvek na jazykové kurzy) o částku 315.000,- Kč.

- snížení výdajů ORJ 08 (OKT), odd§ 6171, položka 5499 (transfery obyvatelstvu - příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění) o částku  59.000,-  Kč.

- zvýšení výdajů ORJ 01  ( OE ), odd§ 6409, položka 5901 (finanční rezervy) o částku  374.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 032/06-N z 20. 11. 2006

Žádosti ing. Drlého

 

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

návrhy předložené Ing. Drlým a

n e v y h o v u j e

jeho žádosti o poskytování podkladových materiálů pro jednání rady města.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                               Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                                    náměstek primátorky