USNESENÍ

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 25.3.2008 od 14.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

Usnesení RaMěst č. 137/08 z 25. 3. 2008

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e :

- lokalita Vršovců -  pronájem podílu pozemku  p.č. 2515/2 o výměře  14 m2 v  k.ú.  Chomutov I,   ke  stání  motorového vozidla na dobu určitou 1 roku,  za nájemné ve výši   1.000,--Kč/ročně za jedno parkovací stání

- rozšíření pravidel  na  pronájem  pozemků  ve vlastnictví města za účelem  stání motorového vozidla dle důvodové  zprávy o výše uvedenou lokalitu. 

 

2.

Rada  města  Chomutova 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemků  dle  důvodové zprávy, v k.ú. Chomutov I,  za  účelem provozování parkování na území města Chomutova, na dobu neurčitou s výpovědní  lhůtou 3 měsíce za cenu 120.000,-- Kč/rok  pro  Správu  sportovních  zařízení Chomutov,  s.r.o., Mánesova 152, Chomutov a dále

s c h v a l u j e

mandátní smlouvu mezi městem a Správou sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., Mánesova 152, Chomutov za účelem výroby, prodeje a evidence parkovacích karet za úplatu ve výši 10 000,-Kč/měsíc.

 

3.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 89/2 a 88/1 v k.ú. Jilmová a p.č. 118/2 a 123/1 v k.ú. Pohraniční.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM   

s c h v á l i  t

výkup pozemku p.č. 685/54 o výměře 1.017 m2 od Zemědělského družstva v likvidaci, Zámecká 2, 431 41 Údlice, do vlastnictví města za cenu 17.830,- Kč

 

 

Usnesení RaMěst č. 138/08 z 25. 3. 2008

Rozdělení finančních prostředků na granty pro rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu  a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   rozdělení finančních prostředků na granty pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 139/08 z 25. 3. 2008

Rozšíření působnosti pracovní skupiny LINKS

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu  a

s c h v a l u j e

rozšíření působnosti pracovní skupiny LINKS pro oblast prevence kriminality.

 

 

Usnesení RaMěst č. 140/08 z 25. 3. 2008

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou důvodovou zprávu s návrhem  obecně závazné vyhlášky a

d o p o r u č u j e   ZM 

v y d a t   obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Chomutova o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

 

 

Usnesení RaMěst č. 141/08 z 25. 3. 2008

Chomutovské slavnosti 2008 – doplněný scénář  a rozpočet

 

Rada města Chomutova 

předloženou zprávu

p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e  

doplnění scénáře a rozpočtu  dle návrhu v důvodové zprávě.

 

 

Usnesení RaMěst č. 142/08 z 25. 3. 2008

Fond rozvoje dopravní infrastruktury – změna č. 2

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a  d o p o r u č u j e   ZM

schválit změnu Statutu FRDI dle opravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 143/08 z 25. 3. 2008

Převod parkovací služby na SSZ Chomutov s.r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    s c h v a l u j e    

převod parkovací služby na  Správu sportovních zařízení Chomutov s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 144/08 z 25. 3. 2008

Rozpočtové opatření č. 20/2008

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č.  20/2008:

- snížení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/  o  částku 95.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171, položka 6125 /výpočetní technika/   o  částku 95.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171, položka 5169 /nákup služeb/  o  částku 220.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171, položka 6125 /výpočetní technika/   o  částku 220.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                       Ing. Jan Řehák

      primátorka města                                                                        náměstek primátorky