USNESENÍ

 

 

ze 3. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala 27.11.2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 033/06-N z 27. 11. 2006

Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 11.12.2006

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení jednání ZM dne11.12.2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 034/06-N z 27. 11. 2006

Návrh na  změnu ve vyplácení odměn neuvolněným členům ZM  dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č.37/2003 Sb.

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v a l i t určení, že členové zastupitelstva, kteří vykonávají funkce primátora a dvou náměstků jsou pro výkon této funkce uvolnění a poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů ve výši dle důvodové zprávy s platností ode dne  6.11.2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 035/06-N z 27. 11. 2006

Návrh časového a obsahového plánu práce rady a zastupitelstva města na I.pololetí  roku 2007

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

časový a obsahový plán práce rady  města na I. pololetí roku 2007  a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit časový a obsahový plán práce zastupitelstva města na I. pol. r. 2007

 

 

Usnesení RaMěst č. 036/06-N z 27. 11. 2006

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 4453/301 o celkové výměře 14 m2, v budově č.p. 4452 - 4454 ul. Březenecká, se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 140/29530 na společných částech budovy a na stavebním pozemku č. 4865/17, 4865/18, 4865/19 v k.ú. Chomutov I.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č 4119/1,v k.ú. Chomutov II.

 

3.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t výkup pozemků p.č. 4693/1, p.č. 4699/14, p.č. 4699/18, p.č.4699/19, p.č. 5882/3 o celkové výměře 29.229 m2  v k. ú. Chomutov I za cenu 2.922.900,-Kč z vlastnictví Zemědělského družstva Chomutov v likvidaci, Zámecká 2, 431 41 Údlice.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  výkup p.č. 4178/2 o výměře 31 m2  v k. ú. Chomutov II za cenu 3.100,-Kč z vlastnictví Zemědělského družstva Chomutov v likvidaci, Zámecká 2, 431 41 Údlice.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru darování části  pozemku p.č. 2449/8 v k.ú. Chomutov I, Ústeckému kraji.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t výkup pozemku  p.č. 2122/5  v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku 12.960,-Kč z vlastnictví: Jan Novotný (1/4),  čp. 3137, Chomutov 430 03, Jaroslav Novotný (1/4),  JUDr. Miloslav Novotný (1/4).

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

r e v o k o v a t   usnesení č. 050/06/03 ze dne 26.6.2006 ve věci prodeje pozemků p.č. 4339/7 a 4339/6 v k.ú. Chomutov I a

s c h v á l i t  

-          prodej pozemku p.č. 4339/6 o výměře 3112 m2 a p.č. 4339/8 o výměře 960 m2  panu Michalu Kontrovi, za cenu 200,-Kč/m2 tj. celkem 814.400,-Kč

-          prodej pozemku 4339/7 o výměře 3112 m2 firmě DENBACOR s.r.o., se sídlem Příční 26, Chomutov, za cenu 200,-Kč/m2 tj. celkem 622.400,-Kč, a dále

s c h v a l u j e 

v souvislosti s prodejem pozemků zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu na pozemku p.č. 4339/9 ve prospěch vlastníků pozemků p.č. 4339/7, tj. firmě DENBACOR s.r.o., se sídlem Příční 26, Chomutov a p.č. 4339/6 a 4339/8, tj.panu Michalu Kontrovi,  vše v k.ú. Chomutov I.

 

 

Usnesení RaMěst č. 037/06-N z 27. 11. 2006

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 1286 o výměře 24 m2 v k.ú.Chomutov I paní Miladě Bešeneiové.

 

2.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 411/17 v k.ú. Chomutov I pro Společenství vlastníků jednotek Arbesova 4620-4621, Chomutov se sídlem Arbesova 4620, 430 01  Chomutov.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 2710/1 o výměře 220 m2, pozemku p.č. 2710/4 o výměře 41 m2, pronájem části pozemku p.č. 2664/1 o výměře 56 m2 a pronájem části pozemku p.č. 2664/3 o výměře 100 m2 vše v k.ú. Chomutov II, za účelem odpočinkové zóny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za 2,-- Kč/m2/rok/ pro Společenství vlastníků jednotek Fügnerova 3742-3741 se sídlem Fügnerova 3742, 430 03  Chomutov.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru o výměře 79,4 m2 v budově č.p. 4602 ul. Zborovská, Chomutov paní Soně Novákové, za účelem zřízení občerstvení - kantýny, na dobu neurčitou, za cenu 100,-Kč/m2/rok (tj. 7.940,-Kč/rok) s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si bude nájemce hradit vlastními náklady.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru v č.p. 140 ul. Jakoubka ze Stříbra, Chomutov o výměře 22,3 m2 + část společných prostor firmě Czech Venti a.s., se sídlem Nerudova 63/16, Chomutov, za účelem zřízení kanceláře, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 780,-Kč/m2/rok s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

6.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e

zrušení výpovědi z nájmu budovy č.p. 5307 s nebytovými prostory ul. Kamenný Vrch, Chomutov dle nájemní smlouvy č. na 319/2003/Ře Občanskému sdružení Cíl, Březenecká 4689, Chomutov a dále

s c h v a l u j e

doplacení nájemného za užívání uvedených prostor po výpovědní lhůtě, tj. za měsíc říjen, listopad a prosinec v celkové částce 60 000,-Kč. Občanské sdružení Cíl vyklidí budovu č.p. 5307 s nebytovými prostory do 31.12.2006.

 

Usnesení RaMěst č. 038/06-N z 27. 11. 2006

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 039/06-N z 27. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 65/2006

 

Rada  města  Chomutova

s c h v a l u j e    rozpočtové opatření č. 65/2006

- zvýšení příjmů orj. 02 (OSMM), položka 4111 (neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ) – ÚZ 98 187 o částku 1 215 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM), odd.§ 6115  (volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí) – ÚZ 98 187 o částku 1 215 000,- Kč dle rozpisu :

pol. 5019 - Ostatní platy                                                                         40.000,- Kč

pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje                                                         925.000,- Kč

pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.                                                           100.000,- Kč

pol. 5156 – nákup PHM                                                                         5.000,- Kč

pol. 5161 - Služby pošt                                                                          10.000,- Kč

pol. 5164 - Nájemné                                                                             30.000,- Kč

pol. 5169 - Nákup ostatních služeb                                                         80.000,- Kč

pol. 5173 - Cestovné                                                                             15.000,- Kč

pol. 5179 - Ostatní nákupy služeb                                                        10.000,- Kč

 

Usnesení RaMěst č. 040/06-N z 27. 11. 2006

Pověření k vydávání doporučení k DPS „Merkur“ 

 

Rada  města Chomutova   

p r o j e d n a la 

předloženou zprávu a

p o v ě ř u j e 

p. Janu Vaňhovou,  náměstkyni primátora

--------------------------------------------------

k vydávání doporučení pro přidělení bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou „Merkur“.

 

Usnesení RaMěst č. 041/06-N z 27. 11. 2006

Rozpočtové opatření č.74/2006

 

Rada města  Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 74/2006:

- zvýšení  příjmů orj.05 /odbor životního prostředí/ položka 4116 /ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu/UZ 29004, částka 99.000,-Kč

- zvýšení výdajů org.05/odbor životního prostředí/ položka 5213 / neinvestiční dotace nefinančním institucím/ Odd.10 § 31 / pěstební činnost /UZ 29004 částka 99.000,-Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 042/06-N z 27. 11. 2006

Návrh rozpočtu města Chomutova pro rok 2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

důvodovou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  

1) v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet  Statutárního města Chomutova na rok 2007:

příjmy celkem                                                           971.885.500,- Kč

výdaje celkem                                                          971.885.500,- Kč

z toho financování                                                         1.160.000,- Kč

 

2) s t a n o v i t   ve smyslu nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech pro kalendářní rok 2007 objem prostředků na platy zaměstnancům  Statutárního města Chomutova zařazeným do Magistrátu města Chomutova (včetně zákonných odvodů a uvolněných členů) ve výši 107.589.000,- Kč a zaměstnancům zařazeným do Městské policie Chomutov (včetně zákonných odvodů) ve výši 25.849.000,- Kč, organizační složce zřízených  Statutárním městem Chomutov -  Pracovní skupina (včetně zákonných odvodů) ve výši 3.645.000,- Kč

 

3) s t a n o v i t, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou:

- výdaje ORJ 12 (mzdy), výdaje na dávky sociální péče, výdaje ORJ 15 (MěPo), výdaje na investiční akce

- finanční vztah k právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem,

 

4) v z í t    n a    v ě d o m í,   že státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou zapracovány do rozpočtu na rok 2007 v předpokládané výši. Po sdělení výše závazných ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2007, bude rozpočet upraven následně úpravou rozpočtu,

 

5) s c h v á l i t   poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi Statutárním městem Chomutov a subjektem OSS Občanské  sdružení  SVĚTLO  Kadaň,   IČ: 65650701,  se sídlem: Klášterecká   1720, 432 01 Kadaň, na provoz K – Centra v Hálkově ulici v Chomutově, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do 30.6.2007,

 

6) v z í t   n a   v ě d o m í   znění návrhu smlouvy o poskytnutí provozní dotace obchodním      organizacím založených městem Chomutov a

s c h v á l i t  uzavření smluv o poskytnutí provozní dotace s těmito obchodními organizacemi ve výši schválené v rozpočtu města Chomutova na rok 2007.

 

7) s c h v á l i t   limit mzdových prostředků příspěvkových organizací města

8) s c h v á l i t   návrh hospodaření doplňkové činnosti města

9) s c h v á l i t   výši účelových fondů zřízených  Statutárním městem Chomutov

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) v případě neschválení státního rozpočtu České republiky   s c h v á l i t   předložený návrh rozpočtu  Statutárního města Chomutova jako rozpočtové provizórium pro I. čtvrtletí roku 2007, a  o m e z i t   podmínky pro čerpání výdajů rozpočtu na 7 % a kalendářní měsíc rozpočtového provizória. V průběhu rozpočtového provizória nebudou zahajovány nové investiční akce, s výjimkou investičních akcí v rámci projektu VIP a investičních akcí určených zastupitelstvem města.

 

 

Usnesení RaMěst č. 043/06-N z 27. 11. 2006

Nabídka na odkup akcií RRA Ústeckého kraje, a.s.

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a   a

d o p o r u č u j e   ZM   

vzít tuto nabídku dle důvodové zprávy na vědomí.

 

Usnesení RaMěst č. 044/06-N z 27. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 72/2006

 

Rada  města  Chomutova

d o p o r u č u je   ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 72/2006:

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORaIM/  položka  4122 /dotace od KÚ/  ÚZ 34054 o  částku  730.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORaIM/  odd§ 3322 položka 5171 organizace 2550       /Rekonstrukce historických památek/ ÚZ  34054  o částku 730.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 045/06-N z 27. 11. 2006

Žádost o převedení schválené půjčky z FRM

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   změnu v osobě žadatele o půjčku ve výši 100.000,-- Kč z Fondu rozvoje města Chomutova na rekonstrukci domu č.p. 5579, ul.Na Příkopech, Chomutov z původního majitele Ing.Milana Štefanovova na majitele nového - Ilona Kindlová.

 

 

Usnesení RaMěst č. 046/06-N z 27. 11. 2006

Schválení Souborného stanoviska 5. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov           Jirkov

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu a

d o p o r u č  u j e   ZM 

s c h v á l i t  souborné stanovisko ke konceptu 5. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 047/06-N z 27. 11. 2006

Udělení výjimek z Pravidel pro pronajímání bytů

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova pro možnost účasti v dalších VVŘ Ing. Markétě Fořtové a dále

s c h v a l u j e

udělení výjimky z pravidel poskytnutí předmětného bytu panu Emilu Zehovi, a to v souladu s důvodovou zprávou a

n e s c h v a l u j e

udělení výjimky z pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova pro pana DiS Marka Sajnera.

 

 

Usnesení RaMěst č. 048/06-N z 27. 11. 2006

Bezúplatné nabytí BF do majetku města Chomutova

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu o postupu bezúplatného převodu bytového fondu do majetku Statutárního města Chomutova dle důvodové zprávy,

s c h v a l u j e

- svěřit správu převedených obytných domů společnosti QARK s.r.o., v jehož lokalitě se převáděné domy nachází, a to formou dodatku k mandátní smlouvě

- uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemci dle přiloženého seznamu a v souladu s důvodovou zprávou a

p o v ě ř u j e 

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

-------------------------------------------------------

k podpisu dodatku dle přiloženého textu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 049/06-N z 27. 11. 2006

Rozpočtové opatření č. 75/2006

 

Rada města Chomutova

p r o j  e d n a l a     a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    rozpočtové opatření č. 75/2006:

- zvýšení příjmů org. jedn. 07   pol. 4121  Neinvestiční přijaté dotace o částku 244.000,- Kč

- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd. § 3112  pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným             příspěvkovým organizacím org. 315 o částku 244.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 050/06-N z 27. 11. 2006

Návrh na úpravu platu a pracovní doby ředitele Podkrušnohorského zooparku

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

s účinností od 1.11.2006 úpravu platu a úpravu pracovní doby řediteli příspěvkové organizace PZOO, MVDr. Přemyslu Rabasovi.