USNESENÍ

 

z 23. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 5. 11. 2007 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 373/07 z 5. 11. 2007

Kontrola plnění usnesení uzávěrka do 24.10.2007  

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í   

kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 374/07 z 5. 11. 2007

Naplněnost chomutovských základních i mateřských škol

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o  

předloženou informativní zprávu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 375/07 z 5. 11. 2007

Revokace usnesení  RM č.338/07 a RO č. 67/2007

 

Rada města Chomutova

r e v o k u j e  

usnesení RM  č. 338/07 ze dne 8.10.2007:

-  zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté  transfery ze státního rozpočtu / ÚZ 13517455 /org. 2611 / Odpadové hospodářství v příhraničí projektu města Chomutova  o  částku  861.324,00

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409,  položka 5901 /finanční rezerva/   o  částku  861.324,00 a

s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 67/2007:

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté  transfery ze státního rozpočtu / ÚZ 13517455 /org. 2611 / Odpadové hospodářství v příhraničí projektu města Chomutova  o  částku  861.000,00

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409,  položka 5901 /finanční rezerva/   o  částku  861.000,00 Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 376/07 z 5. 11. 2007

Rozpočtové opatření č. 78/2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e    

rozpočtové opatření č. 78/2007:

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/,  položka 4122 /neinvestiční přijaté  transfery od krajů/    org. 2616 / Integrace mladistvých a občanů vyloučených z trhu práce/  o  částku  351.000,--

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409,  položka 5901 /finanční rezerva/   o  částku  351.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 377/07 z 5. 11. 2007

Návrh optimalizace provozu MHD

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

závěry plynoucí z prezentace návrhu optimalizace provozu MHD, tj. zachování, resp. zlepšení uplatňovaných standardů kvality a ekonomické přínosy pro DPCHJ a.s. a

s o u h l a s í  s realizací návrhu s účinností od 1.1.2008 a dále

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

---------------------------------------------------------

k vydání souhlasného stanoviska v licenčním řízení.

 

Usnesení RaMěst č. 378/07 z 5. 11. 2007

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova  

částečně  r e v o k u j e  

své usnesení čj. 308/07/12 ze dne 10.9.2007  a  

s c h v a l u j e   

uzavření smluv budoucích o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení sdělovacího kabelového vedení v rámci akce „Metropolitní optická síť“ na pozemcích p.č. 3455/1, 4071/72 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem Severní Terasa za cenu 20,-Kč/bm, ostatní beze změny.

 

2.

Rada města Chomutova   

r e v o k u j e  částečně

své usnesení čj. 224/07/16 ze dne 11.6.2007,  

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 2092/2 v k.ú. Chomutov II firmě PALTAMO s.r.o., se sídlem Žebrák, Plzeňská 25 a dále

d o p o r u č u j e  ZM  

částečně r e v o k o v a t  své usnesení čj. 052/07/42 ze dne 25.6.2007 a

s c h v á l i t  uzavření smlouvy budoucí na prodej části p.p.č. 2092/2 v k.ú. Chomutov II s firmou PALTAMO s.r.o., se sídlem Žebrák, Plzeňská 25, ostatní části beze změny.

 

3.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru směny pozemku  p.č. 2329/9 za část pozemku p.č. 2328/1 v k.ú. Chomutov II.

 

4.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 5305 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch vlastníka domu čp. 3319, tj. manželů Jany a Zdenka Nucových.

 

5.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  darování  pozemku p.č. 3279/4 o výměře 35 m2 a ideální podíl pozemku p.č. 3279/15 o výměře 28 m2 (velikost podílu 1/2) v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví Jiřímu Vejražkovi.

 

6.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby STL plynovodu včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p. č. 5772/104  v k.ú. Chomutov I, který je vlastnictvím Statutárního města Chomutov, a to ve prospěch  SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu 100,-Kč.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 3285/7 o výměře 14 m2 a ideální podíl pozemku p.č. 3279/15 o výměře 28 m2 (velikost podílu 1/2) v k.ú. Chomutov I za celkovou cenu 11.585,-Kč, do vlastnictví Danuši Melicharové.

 

8.

Rada města Chomutova  

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  směnu nemovitostí stavby bez čp. (garáž) na pozemku p.č. 2283 a pozemek p.č. 2283 z vlastnictví Statutárního města Chomutova za nemovitosti stavba bez č.p. (garáž) na pozemku p.č. 5555 a pozemek p.č.  5555 z vlastnictví Libora Hájka,  vše v k.ú. Chomutov I.

 

9.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 564/3 v k.ú. Chomutov II.

 

 

10.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby STL plynovodu, přípojky VTL, regulační stanice a 40 ks přípojek včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p. č. 4698/1, 4699/1, 4699/14, 4699/18, 4699/19, 4699/35, 4699/36, 4707/1   v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím Statutárního města Chomutov a to ve prospěch  SČP Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

11.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej stavby bez č.p. (objektu haly) na pozemku p.č. 1942/15 a p.č. 1942/23, s pozemkem p.č. 1942/15 o výměře 113 m2 a pozemkem p.č. 1942/23 o výměře 302 m2 v ulici Kosmonautů v k.ú. Chomutov I za cenu 1,500.000,-- do vlastnictví SOUFRE s.r.o., se sídlem Kosmonautů 4063,  Chomutov.

 

12.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  zrušení předkupního práva váznoucího ve prospěch města na pozemcích p.č. 3201/12, 3201/13, 3201/26 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví manželů Bc. Alice a Vladimíra Dolanských.

 

13.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení vjezdu na části pozemku p.č. 2565 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2015-129/2007 ze dne 10.9.2007 za cenu 5.925,-Kč, ve prospěch vlastníka nemovitosti pozemku p.č. 2572/2 v k.ú. Chomutov II, tj. Zdeňka Fojtíka.

 

14.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 682/11 a části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Březenec.

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   výkup pozemků p.č. 503/54 o výměře 228 m2,  p.č. 503/59 o výměře 19 625 m2, p.č. 503/72 o výměře 3 770 m2, p.č. 503/73 o výměře 3 212 m2 v k.ú Droužkovice za dohodnutou kupní cenu 590 000,-, z vlastnictví Jaroslava Burdy.   

 

 

16.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 4106 na pozemku p.č. 1083, pozemku p.č. 1083 o výměře 1260 m2, pozemku p.č. 1081/1 o výměře 1254 m2 a pozemku p.č. 1081/15 o výměře 122 m2 v katastrálním území Chomutov II.

 

17.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3158/13, 3158/3, 2330/4 a částí pozemků p.č. 3160/100, 2330/2, 2434/1 a 3157/1 v k.ú. Chomutov II.

 

18.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  výkup nemovitosti stavby bez č.p. (garáž) na pozemku p.č. 564/2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Jana Fišáka, za dohodnutou kupní cenu 70 000,- Kč.

 

19.

Rada města  Chomutova  

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 4250/1, 4235/33, 4235/35, 4235/37, 4246/25, 4246/26, 4246/28, 4246/3, 4246/29, 4248/3, 4249/2, 4249/17, 4249/5, 4252/1, 4249/11, 4274/1 a 4274/19 v k.ú. Chomutov I a pozemků p.č. 685/13, 685/58, 685/60, 685/55, 685/57, 503/8, 503/76 a 503/77 v k.ú. Droužkovice ve vlastnictví ČR, Pozemkový fond, Husinecká  za pozemek p.č. 4646 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Statutárního města Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 379/07 z 5. 11. 2007

Návrh na odpis pohledávek

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

s c h v a l u j e

odpis pohledávek dle předloženého seznamu, tabulky č. 1 a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit odpis pohledávek dle předloženého seznamu, tabulky č. 2.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 380/07 z 5. 11. 2007

Prodej majetku Průmyslová zóna Nové Spořice vodovod, kanalizace  

                         - Průmyslová zóna Severní pole vodovod, kanalizace

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  odprodej vodovodních a kanalizačních řádů  průmyslových zón   Nové Spořice a „Severní pole“ Chomutov dle kupních smluv (příloha č.1, 2).

 

 

Usnesení RaMěst č. 381/07 z 5. 11. 2007

Novelizace Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a     

předloženou  zprávu a

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t  novelizované znění Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Chomutova, dle důvodové  zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 382/07 z 5. 11. 2007

Zápis z jednání Bytové komise, konané dne 18.10.2007

 

Rada města Chomutova

po projednání zápisu z Bytové komise Rady města ze dne 18.10.2007

r e v o k u j e  

usn. č. 288/07, bod 1.1. a usn.č. 236/07, bod 2.6.,

s c h v a l u j e

- řešení doporučená Bytovou komisí dle zápisu z jednání Bytové komise, konaného dne 18.10.2007 body 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14,  2.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.8.,  a

d o p o r u č u j e ZM

s c h v á l i t   řešení bodů:  3.1., 3.3., 3.8., 3.9., 3.10. a 4.7. dle zápisu Bytové komise ze dne 18.10.2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 383/07 z 5. 11. 2007

Rozpočtové opatření č. 74/2007

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.  74/2007:

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ ÚZ 98216  o  částku  1.891.000,--

 - zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§  6171, položka 5011 /platy zaměstnanců/ org. 1

ÚZ 98216  o  částku  1.401.000,--

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§  6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/ ÚZ 98216  o  částku  364.000,--

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§  617 , položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění / ÚZ 98216  o  částku   126.000,--

- zvýšení příjmů orj. 8 /OKT/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ ÚZ 98216 o částku  27.000,-

- zvýšení výdajů orj. 8 /OKT/, odd§ 6171, položka 5136 /tisk a knihy/ ÚZ 98216 o částku 27.000,- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 384/07 z 5. 11. 2007

Rozpočtové opatření č. 75/2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a      s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.75/2007:

-         zvýšení příjmů orj. 02 (OSMM), odd.§ 6171 položka 2322 (pojistné náhrady)

o  částku 562 000,-

-         zvýšení výdajů  orj. 02 (OSMM), odd.§  6171, položka 5171(opravy  a udržování)

o částku 562 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 385/07 z 5. 11. 2007

Úhrada nákladů spojených s projednáváním přestupků

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

částku 1 500,-Kč jako úhradu nákladů spojených s projednáváním obecných přestupků, podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, přestupkovou komisí Statutárního města Chomutov za obce ve správním obvodu města se kterými bude uzavřena VPS na období let 2008-2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                           Ing. Jan Řehák

     primátorka města                                                                            náměstek primátorky