USNESENÍ

z 31. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 17.3.2008 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

Usnesení RaMěst č. 103/08 z 17. 3. 2008

Kontrola plnění usnesení uzávěrka do 5.3.2008  

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í   

kontrolu plnění usnesení.

 

Usnesení RaMěst č. 104/08 z 17. 3. 2008

Nákup dlouhodobého hmotného majetku + RO č. 18

 

Rada města Chomutova  

d o p o r u č u j e  ZM

1) s c h v á l i t  poskytnutí   investiční dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku  (užitkový vůz ) ve výši  600 000,00 bez DPH

2)  s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 18/2008:

- zvýšení výdajů orj. 32 /SKZ/, odd§ 3392, pol. 6313 /Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám/ o částku 600 000,-

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, pol. 5901 /finanční rezerva/ o částku 600 000,-

3) s c h v á l i t   smlouvu o poskytnutí investiční dotace Správě kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.  ve výši 600 000,00 Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 105/08 z 17. 3. 2008 doplnit

Navýšení základního platu jednatele

 

Rada města Chomutova

při výkonu působnosti valné hromady jako jediného společníka firmy Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.  

1) s c h v a l u j e  

zvýšení základního platu jednateli dle důvodové zprávy s platností od 01.03.2008.

2) p o v ě ř u j e  dozorčí radu kontrolou využití investiční dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (užitkový vůz)

 

Usnesení RaMěst č. 106/08 z 17. 3. 2008

Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 31.3.2008.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení jednání ZM dne 31.3.2008 a

u k l á d á

primátorce města, Ing. Mgr. Ivaně Řápkové

----------------------------------------------------

doplnit program jednání ZM

a) zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny za rok 2007a plán činnosti  na rok 2008

b) rozdělení dotací na granty za rok 2008

Usnesení RaMěst č. 107/08 z 17. 3. 2008

Návrh na  změnu ve vyplácení výše odměn neuvolněným členům ZM  dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v a l i t   poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25.2.2008, kterým se mění  nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle důvodové zprávy s platností ode dne  1.3.2008.

 

Usnesení RaMěst č. 108/08 z 17. 3. 2008

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 283/31, 283/33, 371/1, 371/2, 372/1, 404/2 a 431/1 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 1997-45/2007 ze dne 5.12.2007 za cenu 42.246,-Kč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

2.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu VN na částech pozemků p.č. 1291/1, 1310/1 a 1311/1 v k.ú. Chomutov II  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

3.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 6171 a stavby bez čísla popisného na pozemku p.č. 6171 v katastrálním území Chomutov I.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

r e v o k o v a t  usnesení Zastupitelstva města Chomutova čj. 050/06/44 ze dne 26.6.2006 a   s c h v a l u j e     

zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy, za účelem přístupu a příjezdu k nemovitosti s čp. 4607 na pozemku p.č. 1733 a k pozemku p.č. 1733 v k.ú. Chomutov I ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112, 113, Chomutov a to po pozemku p.č. 1729/12 a po části pozemku p.č. 1729/1 v k.ú. Chomutov I, za dohodnutou cenu 100,- Kč a  dále

 

 

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej  pozemku p.č. 1729/11 o výměře 25 m2  a pozemku p.č. 1729/12 o výměře 70 m2 v k. ú. Chomutov I, za celkovou cenu 22.875,-Kč, do podílového spoluvlastnictví, každý ideální 1/2 Pavlu Faiglovi,   a Petru Větrovcovi.

 

5.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního vedení vodovodního řadu na částech pozemků p.č. 4640, 4642/1, 4645/1, 4646 a 4651  v k.ú. Chomutov I  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Přítkovská 1689, Teplice.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM            

s c h v á l i t    prodej pozemků p.č. 865/7 o výměře 90 m2, p.č. 3077/12 o výměře 290 m2, p.č. 3077/14 o výměře 1319 m2 a p.č. 3077/16 o výměře 504 m2, tj. o celkové výměře 2203 m2 v k.ú. Spořice, za celkovou cenu 176.240 Kč, do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  směnu pozemků p.č. 2328/7 o výměře 25 m2 v k.ú.  Chomutov II z vlastnictví společnosti Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost, Bezručova 4219, Chomutov 430 03 do vlastnictví Statutárního města Chomutova a p.č. 2329/9  výměře 23 m2 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví Statutárního města Chomutova do vlastnictví společnosti Potápěčská stanice, veřejná obchodní společnost, Bezručova 4219, Chomutov.

 

8.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje stavby bez č.p. na pozemku p.č. 5068 a pozemku p.č. 5068 o výměře 281 m2 v katastrálním území Chomutov II.

 

9.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy, za účelem přístupu a příjezdu k pozemku p.č. 2555/6 ve vlastnictví Statutárního města Chomutova na částech pozemků p.č. 2555/7 a p.č. 2584 v k.ú. Chomutov I ve prospěch Statutárního města Chomutova dle GP č. 3636-480/2006 a  dále

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 2555/7 o výměře 95 m2 v k. ú.  Chomutov I, za celkovou cenu 85.500,-Kč, do vlastnictví Davidu Fojtíkovi, .

 

 

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    prodej pozemků p.č. 3158/13 o výměře 249 m2, p.č. 3158/3 o výměře 20 m2, p.č. 3157/1 o výměře 358 m2, p.č. 2330/4 o výměře 46 m2, p.č. 2434/1 o výměře 103 m2, p.č. 3160/106 o výměře 50 m2 a p.č. 2330/9 o výměře 28 m2, tj. o celkové výměře 854 m2 v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 112.766,-,-Kč do vlastnictví Bc. Pavla Nováka a Bc. Štěpánky Novákové Maříkové.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN na části pozemku p.č. 2089 v k.ú. Chomutov II  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

12.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM            

s c h v á l i t  prodej pozemků takto:

- p.č. 859/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 27.930,-Kč do vlastnictví Jiřího Taškova,

- p.č. 859/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 27.580,-Kč do vlastnictví Heleny Klimentové,     

- p.č. 859/6 o výměře 64 m2 v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 24.780,-Kč do vlastnictví Milana a Šárky Liškových.

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. 4430/9 o výměře 101 m2 v k.ú.  Chomutov I, za celkovou cenu 30.189,-Kč do vlastnictví společnosti NOVAK CV a.s., Ctiborova 1192/1, Chomutov a p.č. 4430/1 o výměře 1303 m2 v k.ú. Chomutov I, za celkovou cenu 330.689,-Kč do vlastnictví Milanovi a Evě Záhorským.

 

14.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva provozování, oprav a údržby  podzemního vedení komunikační sítě a povinnost strpět uložení chráničky HDPE na částech pozemků p.č. 2387, 2686/1, 2732/1, 2789, 2839, 2841/1, 2841/2, 2845/1, 2846/1, 2967, 2968, 3008, 3010, 3011, 3014, 3109, 3175/1, 3183, 3791/2 a 3793/21 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3608-151/2006 ze dne 4.12.2006 za cenu 59.500,-Kč, ve prospěch ČR – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7 a ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3.

 

 

 

 

 

15.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního vedení vodovodního a kanalizačního řadu na částech pozemků p.č.  1810, 1686/1 a 1676/1  v k.ú. Chomutov I  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Přítkovská 1689, Teplice.

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

částečně  r e v o k o v a t   usn. ZM čj. 005/06/26 ze dne   27.3.2006   a          

s c h v á l i t   výkup pozemků p.č. 307/1, p.č. 307/8,  p.č. 307/10, p.č. 328/1, p.č. 328/2, p.č. 328/3 v k. ú. Chomutov I z vlastnictví BENT HOLDING, a.s., tř. T.Bati 3910, Zlín do vlastnictví Statutárního města Chomutov, a to za cenu 1.616.100,- Kč (100,- Kč/m2).

 

17.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva stavby, umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem zřizování, provozu, oprav a údržbou zařízení na části pozemku p.č. 5772/104 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3789-668/2007 ze dne 30.11.2007 za cenu 7.400,-Kč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

18.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 657/1, 658/1, 686/1, 734/1, 734/5, 742/2, 742/8 a 754/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3752-543/2007 ze dne 5.12.2007 za cenu 34.350,-Kč, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

19.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

r e v o k o v a t  usnesení Zastupitelstva města Chomutova čj. 005/06/35 ze dne 27.3.2006 a  

s c h v á l i t   prodej pozemků p.č. 863/1 o výměře  3018 m2,  p.č. 864/2 o výměře 1322 m2, p.č. 761 o výměře 309 m2, p.č. 762  výměře 339 m2, p.č. 763 o výměře 352 m2, p.č. 764 o výměře 195 m2, p.č. 765 o výměře 140 m2 a p.č. 744/4 o výměře 530 m2,tj. o celkové výměře 6.205,-m2 v k.ú. Chomutov I, za celkovou cenu 1,568.150,-Kč, do vlastnictví společnosti Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o., Vaníčkova 1595, Chomutov a 

n e s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. 863/1 o výměře     3018 m2,  p.č. 864/2 o výměře 1322 m2, p.č. 761 o výměře 309 m2, p.č. 762 o výměře 339 m2, p.č. 763 o výměře 352 m2, p.č. 764 o výměře 195 m2, p.č. 765 o výměře 140 m2 a p.č. 744/4 o výměře 530 m2,tj. o celkové výměře 6.205,-m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví:

-          Radce Pokorné,

-          Václavu Paparegovi, 

-          společnosti SWH STAVBY, s.r.o., Palachova 2412, Chomutov

-          Marianu  Ješkovi, 

-          Ing. Zdeněku Reifovi,  

 

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  prodej objektu č.p. 5332 na pozemku p.č. 5459/24 v k.ú. Chomutov I za cenu 403.906,-- do vlastnictví Věry Bůžkové.

 

21.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   výkup p.č. 4244/43 o výměře 33 m2 a p.č. 4244/44 o výměře 176 m2 v k.ú. Chomutov I za dohodnutou kupní cenu 4.180,- z vlastnictví Jiřiny De Stefanisové.

 

22.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   prodej pozemku p.č. 2901/7 o výměře 73 m2 a ideální podíl p.č. 2901/6 (velikost podílu 1/2 ) o výměře 711 m2 v k.ú. Chomutov II  za celkovou cenu 61.975,-Kč do vlastnictví společnosti Štáfek pneu s.r.o., Št. kpt. Kouby 2171, Chomutov.

 

23.

Rada města Chomutova   

r e v o k u j e   

usnesení RM č. 007/07/6 ze dne 15.1.2007, týkající se prodeje domu č.p. 3566, a dále

d o p o r u č u j e  ZM   

r e v o k o v a t   usnesení ZM      č. 118/02/16 ze dne 26.6.2002 (týkající se mj. prodeje domu č.p. 3566 formou veřejné dražby), udělit výjimku z „Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov do 10 b.j.“ a     

s c h v á l i t  prodej 1/2 domu č.p. 3566 na pozemku p.č. 2899 a 1/2 z pozemku p.č. 2899 o výměře 198 m2 k.ú. Chomutov II, celkem za cenu dohodnutou 220.795,-- do vlastnictví společnosti Štáfek pneu s.r.o.,  Michelská č.p. 300/60, Praha 4 a 1/2 domu č.p. 3566 na pozemku p.č. 2899 a 1/2 z pozemku p.č. 2899 o výměře 198 m2 k.ú. Chomutov II, celkem za cenu dohodnutou 143.553,-- do vlastnictví manželů Petry a Miloše Štáfkových,.

 

24.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

udělit výjimku z „Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov do 10 b.j.“ a  s c h v á l i t prodej domu č.p. 3538 na pozemku p.č. 2906 a pozemku p.č. 2906 o výměře 203 m2 k.ú. Chomutov II za cenu dohodnutou 280.087,-- do vlastnictví Petry Bartkové.

 

 

25.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 1665 na pozemku p.č. 2791 a pozemku p.č. 2791 o výměře 272 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 986.384,-- Kč,  do spoluvlastnictví :

-                     Pavly Chybové, kupující 1044/7580 za 135.856,-- Kč,

-                     manželů Danuše a Vladimíra Vodrážkových, kupujících 1044/7580 za 135.856,-- Kč,

-                     manželů Jana a Jany Hofrichterových, kupujících1098/7580 za 142.883,-- Kč,

-                     manželů Aleše a Martiny Kindermannových, kupujících 1068/7580 za 138.979,-- Kč,

-                     Františka Wiedemanna, kupujícího 1129/7580 za 146.917,-- Kč,

-                     JUDr. Jiřího Chabra, kupujícího 1068/7580 za 138.979,-- Kč, 

-                     manželů Jana a Mgr. Jitky Fischerových, kupujících 1129/7580 za 146.917,-- Kč

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 109/08 z 17. 3. 2008

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru – v budově zdravotního střediska č.p. 4804 ul. Březenecká, Chomutov  č. 312 o celkové výměře 25,75 m2 + společně užívané prostory, na p.č.  5404/25 o celkové výměře 1008 m2 v k.ú. Chomutov I, MUDr. Miroslavu Mikuláškovi, na dobu neurčitou, za cenu 500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 24.000,- Kč/rok + náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor, za účelem provozování zdravotnické činnosti – colonosko-terapie.

 

2.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

výpůjčku pozemků p.č. 3163/1 o výměře 1552 m2, p.č. 3163/ 2 o výměře 245 m2, p.č. 3161/1 o výměře 352 m2, p.č. 3160/10 o výměře 63 m2 a p.č. 3160/28 o výměře 128  m2 v k.ú. Chomutov II, za účelem vybudování příjezdové komunikace pro 35 rodinných domků na dobu 3 roky pro ADAZ spol. s r.o., Nerudova 67/10, Chomutov.

 

3.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru – vybudované místnosti v čp. 4602 Zborovská, Chomutov naproti schodišti ve 3.patře o celkové výměře 6,25 m2, paní Olze Janoutové,  na dobu neurčitou, za cenu 3360,- Kč/m2/rok, tj, celkem 21.000,- Kč/rok + zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 250,- Kč/měsíc tj. celkem 3.000,- Kč/rok, za účelem uzavírání smluv povinného ručení.

 

4.

Rada města Chomutov 

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 4865/1, o výměře 2 m2 v k.ú. Chomutov I panu Pavlu Fialovi,  za symbolickou částku 20,-- Kč/rok na dobu neurčitou.

 

 

 

5.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1006 Vršovců, Chomutov o výměře 101,10 m2, za cenu 600,-Kč/m2/rok (tj. 60.660,-Kč/rok) + náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor, na dobu neurčitou, za účelem vybudovat obchod s orientálním zboží egyptského původu  především bytové doplňky, orientální lampy, doplňky pro orientální tanec, dále prodej koření a arabských specialit, panu Milad Elkasan Bastakli, .

 

 

6.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

převod nájmu nebytového prostoru v čp. 4606 ul. Dřínovská, Chomutov  o celkové výměře 116,19 m2 na pozemku p.č. 4801/56, 4801/57, 4801/159 v k.ú. Chomutov I, z původního nájemce Mateřské centrum, zastoupené p. Blankou Kohoutovou,  na nového nájemce Občanské sdružení Na louce, zastoupené p. Petrou Bělohlavou, za stávajících podmínek, tj. na dobu neurčitou, za cenu 100,-Kč/rok + náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor, za účelem provozování mateřského centra.

 

 

7.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

MUDr. Martinu Řáhovi nájemci nebytového prostoru v objektu zdravotního střediska č.p. 4804 ul. Březenecká, Chomutov č. 317 o  výměře 13,56 m2 a č. 301 o výměře 85,32 m2 (celkem 98,88 m2) umoření nákladů za provedenou výměnu zářivkových svítidel ve výši 10.000,- Kč formou umoření z nájemného.

 

 

8.

Rada  města  Chomutova 

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   odpis pohledávky za panem Richardem Klímou, ve výši 29.056,-- Kč.

 

9.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

převod nájmu části pozemku p. č. 483/14 o výměře 60 m2 v k.ú. Chomutov II z pana Jana Strejce, na paní MVDr. Gabrielu Mikutovou Jašurkovou,  za stávajících podmínek, tj. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši  3.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 110/08 z 17. 3. 2008

Snížení příkazní smlouvy pro Technické služby města Chomutov a navýšení příkazní smlouvy pro Podkrušnohorský zoopark

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu  a

s c h v a l u j e    

1) uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova,

2) uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Podkrušnohorského zooparku.

 

Usnesení RaMěst č. 111/08 z 17. 3. 2008

Převod majetku do vlastnictví Statutárního města Chomutov

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (převod majetku do vlastnictví Statutárního města Chomutov).

 

Usnesení RaMěst č. 112/08 z 17. 3. 2008

Schválení zadání  10. změny územního plánu

 

Rada města Chomutova   

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu,

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t zadání 10. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov, a dále  

d o p o r u č u j e   ZM,

aby pověřilo primátorku města k podpisu smlouvy o dílo se zpracovatelem změny územního plánu.

 

Usnesení RaMěst č. 113/08 z 17. 3. 2008

Návrh na změnu územního plánu informace o došlých návrzích

 

Rada města Chomutova   

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu a

n e d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t pořízení změny pro pozemek p.č. 4254/1 v k.ú. Chomutov 1 v předloženém rozsahu, ale postupovat dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 114/08 z 17. 3. 2008

Poskytnutí příspěvků 250.000 na vznik nového rodinného domu z prostředků Fondu rozvoje města Chomutova      

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (poskytnutí příspěvku 250.000 na vznik nového rodinného domu z prostředků FRM)

 

 

Usnesení RaMěst č. 115/08 z 17. 3. 2008

Fond rozvoje města Chomutova – Nový Statut a Zásady pro poskytování finančních prostředků

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

schválit Statut Fondu rozvoje města Chomutova a Zásady pro poskytování finančních prostředku z Fondu rozvoje města Chomutova.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 116/08 z 17. 3. 2008

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

„Směrnici pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Chomutov .

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 117/08 z 17. 3. 2008

Zpráva Hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledcích inventarizace majetku a závazků Statutárního města Chomutova za rok 2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e    ZM  

s c h v á l i t  výsledky inventarizace majetku a závazků města Chomutova ke dni 31. 12. 2007.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 118/08 z 17. 3. 2008

Rozpočtové opatření č. 12/2008

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a   a    d o p o r u č u j e   ZM    

s c h v á l i t :  

1) rozpočtové opatření č.  12/2008:

-  snížení výdajů orj. 32 /SKZ/, odd§ 3392 , položka 5213 /neinvestiční  dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám/ o  částku  119.000,--

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/
o  částku  119.000,--

2) dodatek č. 1  ke smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2008.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 119/08 z 17. 3. 2008

Rozpočtové opatření č. 13/2008

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a     a      d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t:    

1) rozpočtové opatření č.  13/2008:

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/,  položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/   o  částku  1.010.000,--

- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odd§  3314 , položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ o  částku  1.010.000,--

2) zvýšení limitu mzdových prostředků pro Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov o částku 350.000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 120/08 z 17. 3. 2008

Rozpočtové opatření č. 17/2008

 

Rada  města  Chomutova  

p r o j e d n a l a     a      d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t     rozpočtové opatření č.  17/2008:

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/,  položka 1122 /daň z příjmu právnických osob za obce/   o  částku    22.793.000,--

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6399 /ostatní finanční operace/,  položka 5362 /platby daní a poplatků/   o  částku   22.793.000,-- Kč.

                            

 

 

Usnesení RaMěst č. 121/08 z 17. 3. 2008

Informace o splnění podmínek pro výplatu slevy z kupní ceny pozemku v průmyslové zóně + rozpočtové opatření č. 16/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

důvodovou zprávu o splnění podmínek pro poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku při vytvoření a udržení nových pracovních míst a

d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t:

1) výplatu slevy z kupní ceny pozemku pro Eaton Industries s.r.o.

2) rozpočtové opatření č. 16/2008:

- zvýšení výdajů  orj. 02 /OSMM/, odpa  3639,  položka 6313  /investiční transfer podnikatelským subjektům právnickým osobám/ o částku 7.124.000,--

- zvýšení příjmů  orj. 02 /OSMM/, položka 8127 /aktivní dlouhodobé operace  řízení likvidity  příjmy/ o částku 7.124.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 122/08 z 17. 3. 2008

Návrh na vyřazení, převod a prodej staveb a movitého majetku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu likvidační komise  a

1)    s c h v a l u j e

vyřazení, převod a prodej movitých věcí v majetku města dle přílohy č. 1,

2)    d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   vyřazení staveb v majetku města dle přílohy č. 2.

 

 

Usnesení RaMěst č. 123/08 z 17. 3. 2008

Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2007

 

Rada města Chomutova    

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t   Zprávu o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 124/08 z 17. 3. 2008

Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Chomutova za rok 2007

 

Rada města Chomutova    

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t   zprávu Policie ČR Chomutov o bezpečnostní situaci za rok 2007.     

 

 

Usnesení RaMěst č. 125/08 z 17. 3. 2008

Souhrnný přehled obecných přestupků a přestupků v dopravě za r. 2007

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou informativní zprávu odboru dopravních a správních činností a  předkládá ji do jednání Zastupitelstva města.

 

 

Usnesení RaMěst č. 126/08 z 17. 3. 2008

Rozdělení dotací podporovaný sport 2008

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a            

předloženou  zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    rozdělení dotací z rozpočtu města Chomutov  podporovaným sportům na rok 2008   takto:

-  SK Chomutov S-R-O s.r.o. -  320 000,- Kč,  

-  Tělovýchovná jednota válcovny trub a železáren Chomutov - oddíl judo -  250 000,- Kč,    

-  Tělovýchovná jednota VEROS Chomutov, oddíl volejbalu -  420 000,-

-  Sportclub 80 Chomutov oddíl softballu  -  280 000,- Kč,

-  ASK Valzap  Chomutov oddíl  zápasu  -  830 000,- Kč,

-  FC Chomutov, s.r.o.  1 250 000,- Kč,

-  TJ Slávie Chomutov oddíl plavání  400 000,-Kč,

-  BK ASK spol.s.r.o.-  1 250 000,- Kč,  

-  KLH Chomutov,  a.s.  4 500 000,-Kč

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 127/08 z 17. 3. 2008

Rozdělení dotací na projekty 2008

 

Rada města Chomutova  

A.  p r o j e d n a l a     

předloženou  zprávu a

s c h v a l u j e     

dotaci na projekt z rozpočtu města žadatelům:

-  Školní sportovní klub při 12.ZŠ  Chomutov na projekt   Mladí žurnalisté

    ve výši  15 000,- na  odměny soutěžícím a na instalaci výstavy

-  Folklórní soubor Skejušan  na projekt Naše kořeny

    ve výši    20 000,- na úhradu pronájmu prostor  a za účinkování

- Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, příspěvková    organizace  na projekt   Nebe nad Berlínem  

     ve výši 25 000,- na dopravu

 

B/ p r o j e d n a l a    a   d o p o r u č u j e   ZM

    s c h v á l i t   dotaci žadateli:

-  Základní škola Chomutov, Písečná 5144 na projekt Písničkou k přátelství a za poznáním  

    ve výši   20 000,- na úhradu  dopravy a na vstupy do kulturních zařízení

- Základní škola speciální  a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881, na projekt

    Divadélko 2008  ve výši  14 000,-   na úhradu pronájmu, ozvučení a propagaci

 -   ASK VALZAP Chomutov  na projekt    II. Podkrušnohorský dvojpohár Ústeckého kraje,   

     Železný hasič ….“

     ve výši    35 000 ,-    na služby, věcné dary, lékař, odměny rozhodčím,  pořadatelům,  

     technická četa

-   EXEJEANS    na projekt   Chomutov tour České spořitelny

     ve výši   80 000,- na technické zabezpečení hlídek, označení trati a ceny

C/ p r o j e d n a l a   a   n e s c h v a l u j e

    dotaci na projekt z rozpočtu města  

-  Na louce na projekt   Svět se s námi houpe“ dle důvodové zprávy

-  Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace na projekt Historická  

    zeměpisná exkurze Itálie 2008   dle důvodové zprávy.

    

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 128/08 z 17. 3. 2008

Rozdělení dotací z prostředků Rady města

 

Rada města Chomutova  

A/   p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e   

      dotaci z rozpočtu  města žadatelům

- Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3 000, příspěvková organizace na účast                     studentů na Pražském studentském summitu

    ve výši  10 000,-   na ubytování a  dopravu studentů.

-    Občanské sdružení Světlo, Husova 1325,  Kadaň   

      ve výši  50 000,- na provoz  K centra Chomutově na rok 2008.

-    Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže

      ve výši 50 000,- na  činnost Místní skupiny VZS ČČK Kadaň.

 

B/ p r o j e d n a l a     a    n e s c h v a l u j e   

    dotaci z rozpočtu města  žadatelům

 -  Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec, příspěvková organizace dle návrhu v důvodové  zprávě.

 

Usnesení RaMěst č. 129/08 z 17. 3. 2008

Zajištění pronájmu správy hřbitovů a pohřebních služeb

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu  a  

1) s c h v a l u j e

Záměr provedení pronájmu částí nemovitostí k zajištění provozování správy hřbitovů a k zajištění provozování pohřebních služeb na základě výběru zajišťovatelů uvedených činností dle vyhlášených výběrových řízení.

2) u k l á d á:

Ing. Zbyňku Koblížkovi, řediteli TSmCh

-----------------------------------------------

- zajistit jménem Města vypsání a vyhodnocení výběrového řízení  na provozování správy hřbitova a na pronájem částí nemovitostí vztahujících  se k této  činnosti.

- zajistit jménem Města vypsání a vyhodnocení výběrového řízení na provozování pohřebních služeb a na pronájem částí nemovitostí vztahujících se k této činnosti.

 

Usnesení RaMěst č. 130/08 z 17. 3. 2008

Revokace usnesení RM č. 382/07, bod 4.1., ze dne 5.11.2007.

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu,

r e v o k u j e   

usnesení RM č. 382/07, bod 4.1., ze dne 5.11.2007 a

s c h v a l u j e

-   přičlenění části půdních prostor o rozloze 84,273 m2 dle přiloženého nákresu a dohody p. Petru Löblovi

-   přičlenění části půdních prostor o rozloze 55,097 m2 dle přiloženého nákresu  a dohody Ing. Markétě Fořtové

 

Usnesení RaMěst č. 131/08 z 17. 3. 2008

Nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2008 upravující organizování dopravy na území města Chomutova

 

Rada města Chomutova

schvaluje

Nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2008 upravující organizování dopravy na území města Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 132/08 z 17. 3. 2008

Novelizace ceníku za stání silničních motorových vozidel na území  města Chomutova

 

Rada města Chomutova

s c h  v a l u j e

novelizovaný ceník za stání silničních motorových vozidel na území  města Chomutova.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 133/08 z 17. 3. 2008

Petice občanů ul. Šafaříkova

 

Rada města Chomutova

t r v á

na svém usn. č. 108/00 ze dne 8. 3. 2000 a usn. č. 331/03 ze dne 16. 6. 2003 a konstatuje, že  petici občanů není možné

p r o z a t í m  vyhovět z důvodu nedostatku parkovacích míst v této lokalitě.

 

 

Usnesení RaMěst č. 134/08 z 17. 3. 2008

Návrh na doplnění člena  komise

 

Rada  města  Chomutov

p r o j e d n a l

předloženou zprávu a

j m e n u j e  

nové členy komise  životního prostředí:

- pana Martina Kloudu,   

- pana Mgr.Karla  Straku.

 

 

Usnesení RaMěst č. 135/08 z 17. 3. 2008

Rozpočtové opatření č. 19/2008

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.  19/2008:

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  3721 , položka 5169 /nákup služeb/

o  částku 16.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  3721 , položka 5169 /nákup služeb/ org. 02  o  částku 16.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  3722 , položka 5169 /nákup služeb/

o  částku 39.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  3722 , položka 5169 /nákup služeb/ org. 02  o  částku 39.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  3723 , položka 5169 /nákup služeb/

o  částku 20.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  3723 , položka 5169 /nákup služeb/ org. 02  o  částku 20.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5132 /ochranné pomůcky/ o  částku 70.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5132 /ochranné pomůcky/ org. 02  o  částku 70.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5134 /prádlo. Oděv a obuv/ o  částku 10.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5134 /prádlo, oděv a obuv/ org. 02  o  částku 10.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ o  částku 789.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ org. 02  o  částku 789.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5139 /nákup materiálu/ o  částku 1.908.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5139 /nákup materiálu/ org. 02 o  částku 1.908.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5151 /studená voda/ o  částku 359.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5151 /studená voda/ org. 02 o  částku 359.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5152 /teplo/ o  částku 1.107.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5152 /teplo/ org. 02 o  částku 1.107.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5153 /plyn/ o  částku 1.170.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5153 /plyn/ org. 02 o  částku 1.170.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5154 /elektrická energie/ o  částku 1.733.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5154 /elektrická energie/ org. 02 o  částku 1.733.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5156 /pohonné hmoty a maziva/ o  částku 454.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5156 /pohonné hmoty a maziva/ org. 02 o  částku 454.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/ o  částku 1.336.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/ org. 02 o  částku 1.336.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5163 /služby peněžních ústavů/ o  částku 179.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5163 /služby peněžních ústavů/ org. 02 o  částku 179.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5169 /nákup služeb/ o  částku 2.663.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5169 /nákup služeb/ org. 02 o  částku 2.663.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5171 /opravy a udržování/ o  částku  667.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5171 /opravy a udržování/ org. 02 o  částku 667.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 70 o  částku  62.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 70 o  částku  62.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 80 o  částku  62.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 80 o  částku  62.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 107 o  částku  79.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5178 /nájemné za nájem s právem koupě/  org. 107 o  částku  79.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5179 /ostatní nákupy/ o  částku  405.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5179 /ostatní nákupy/ org. 02 o  částku  405.000,--

- snížení výdajů orj. 02 /oddělení majetkoprávní/, odd§  6171 , položka 5362 /platby daní a poplatků/ o  částku  20.000,--

- zvýšení výdajů orj. 10 /oddělení informatiky a provozu budov/, odd§  6171 , položka 5362 /platby daní a poplatků/ org. 02 o  částku  20.000,--

 

 

Usnesení RaMěst č. 136/08 z 17. 3. 2008

Poskytnutí finančního příspěvku

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků RM na úhradu dopravy na akci finále ankety „Zlatý Ámos“.

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                               Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                                   náměstek primátorky