USNESENÍ

 

z 15. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 4.6. 2007 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 210/07 z 4.6.2007

Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 25.6.2007.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení jednání ZM dne 25.6.2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 211/07 z 4.6.2007

Návrh časového a obsahového plánu práce rady a zastupitelstva města na II. pololetí  roku 2007

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

časový a obsahový plán práce rady  města na II. pololetí roku 2007  a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit časový a obsahový plán práce zastupitelstva města na II. pol. r. 2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 212/07 z 4.6.2007

Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   návrh Závěrečného účtu Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, a

d o p o r u č u j e   ZM

1) schválit Závěrečný účet Statutárního města Chomutova za rok 2006, včetně příloh a závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok 2006, podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, § 17, písm. a) bez výhrad

2)   schválit vyúčtování dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtům  krajů

3)   schválit rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Statutárního města Chomutova za rok 2006 ve výši 71.623.048,62 Kč následně:

4) schválit rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

4.a) schválit převod  323.000,- Kč z rezervního do investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chomutov

5)   schválit zlepšený hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2006 a jeho převod do fondu hospodářské činnosti

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 213/07 z 4.6.2007

Rozpočtové opatření č. 30/2007

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a    a   s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.  30/2007

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29004 o  částku  23.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odd. 10 §31 /pěstební činnost/,  položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám/ ÚZ 29004 o  částku  23.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 214/07 z 4.6.2007

Informativní zpráva - Skládka Tušimice, a.s. (zahájení jednání o možném majetkovém vstupu do společnosti Skládka Tušimice, a.s.)

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM  

vzít na vědomí informaci předsedy dozorčí rady Skládky Tušimice a.s.

 

 

Usnesení RaMěst č. 215/07 z 4.6.2007

Splátkový kalendář pro obce Otvice a Kalek za úhradu neinvestičních nákladů za žáky plnící povinnou školní docházku v chomutovských základních školách ve šk. roce 2006/2007, trvale bydlících v obcích Otvice a Kalek

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit splátkový kalendář pro obce Otvice a Kalek dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 216/07 z 4.6.2007

Rozdělení dotací na projekty 2007

 

A/  Rada města Chomutova  předloženou  zprávu

      p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e   dotaci na projekt z rozpočtu města žadatelům

*  Přátelé Dětského domova Chomutov na projekt  „ Cesta kolem světa za 80 dní “ ve výši 9 000,- Kč na dopravu         

                                                                                                                                            

B/ Rada města Chomutova  předloženou  zprávu

     p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM

     s c h v á l i t    dotaci na projekt z rozpočtu města 

* Folklorní sdružení Krušnohor Chomutov na projekt  „ Viktoriánské folklórní slavnosti  “ ve  výši 50 000,- Kč na ubytování hostujících souborů, na propagaci, plakáty a tiskoviny

* Sportklub 80 Chomutov, oddíl ASPV na projekt „ Sportování pro děti, které nikam neodjely na prázdniny “ ve výši  5 000,- Kč na odměny pro soutěžící  

* Tělovýchovná jednota VEROS na projekt „ Sportovní akce TJ VEROS pro dospělé a mládež “ ve výši   7 000,-  Kč na ceny

* Tělovýchovná jednota  Válcovny trub a železárny Chomutov na projekt „ Velká cena Chomutova- děvčata a mláďata “ ve výši  6 000,- Kč na pronájem a ceny

* Tělovýchovná jednota  Válcovny trub a železárny Chomutov na projekt „ Vánoční turnaj –  mladší žáci, žákyně  a mláďata “ ve výši  6 000,- Kč na pronájem, ceny a rozhodčí

*  Tělovýchovná jednota  Válcovny trub a železárny Chomutov na projekt „ Vánoční koulení pro dětský domov a mentálně postižené děti “ ve výši  6 000,- Kč na program, ceny, ozvučení

 

C/  Rada města Chomutova  předloženou  zprávu

      p r o j e d n a l a    a   n e s c h v a l u j e   dotaci na projekt z rozpočtu města

 

*  Sdružení FIDUCIA  na projekt „ Letní dětský tábor “

      z důvodu nedodržení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města

 

 

Usnesení RaMěst č. 217/07 z 4.6.2007

Informativní zpráva o aktuálním stavu organizační struktury MMCH

 

Rada města Chomutov 

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

b e r e   n a  v ě d o m í

aktuální stav organizační struktury odborů MMCH a

z m o c ň u j e

primátorku města, Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou

--------------------------------------------------------

k provádění změn v příloze organizačního řádu MMCH v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                  Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                   náměstek primátorky