U s n e s e n í


 z 44. řádné schůze Rady města  Chomutova, která se konala dne 1.
 11. 2004 od 13:00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 530/04 z 1. 11. 2004

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení a

 s c h v a l u j e
 prodloužení termínu usn.  č. 460/04/6 do 15. 12.  2004 a usn. č.

 460/04/1 do 15. 11. 2004.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 531/04 z 1. 11. 2004

 Projekty určené k čerpání dotací z fondů EU

 -------------------------------------------

 Rada Města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s o u h l a s í

 s podáním projektů na žádost o dotaci dle důvodové zprávy a

 d o p o r u č u j e   ZM

 potvrdit jejich finanční krytí.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 532/04 z 1. 11. 2004
 Veřejná   zakázka  malého   rozsahu  na   pořízení  mikrobusu  a
 přepravníku  kontejnerů  a  schválení  pořízení  nákladního vozu

 IVECO pro potřeby PZOO

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit pořízení nákladního vozu IVECO formou leasingu.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 533/04 z 1. 11. 2004

 Jmenování zástupců do výběrové komise na pronájem kiosků v PZOO

 ---------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 přípravu poptávkového řízení  na pronájem občerstvovacích kiosků

 v PZOO a

 j m e n u j e

 do výběrové komise:
 - zástupce OSMM  ing. Vladimíra Zárubu  (náhradník - p.  Pavlína

 Kolářová),

 - zástupce RM ing. Ivanu Řápkovou.

 


 Usnesení RaMěst č. 534/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 87

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 A)

 rozpočtové opatření č. 87
 - zvýšení  výdajů  orj.  31,  ODPA  3741,  položka  5331 (dotace

 zřízeným PO) o částku 310.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  31,  ODPA  3741,  položka  2132 (příjmy

 z pronájmu) o částku 310.000,- Kč

 B)

 zvýšení limitu mzdových prostředků o částku 400.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 535/04 z 1. 11. 2004

 Návrh OZV města Chomutova č. 7/2004, o místním poplatku ze psů

 --------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou  zprávu k  návrhu novelizace  obecně závazné  vyhlášky

 o místním poplatku ze psů a

 d o p o r u č u j e   ZM
 vydat s účinností  od 1. 1. 2005 Obecně  závaznou vyhlášku města

 Chomutova č. 7/2004, o místním poplatku ze psů.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 536/04 z 1. 11. 2004
 Návrh  OZV města  Chomutova č.  10/2004, o  místním poplatku  za

 užívání veřejného prostranství

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou zprávu  k upravenému návrhu  novelizace obecně závazné

 vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a

 d o p o r u č u j e   ZM
 vydat s účinností  od 1. 1. 2005 Obecně  závaznou vyhlášku města
 Chomutova č.  10/2004, o místním  poplatku za užívání  veřejného

 prostranství.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 537/04 z 1. 11. 2004

 Žádost paní Marty Klímové o snížení pokuty Stavebního úřadu

 -----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 žádost  paní   Marty  Klímové  a   stanoviska  odborů  přiložená

 v důvodové zprávě a

 d o p o r u č u j e

 správci daně postupovat dle důvodové zprávy.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 538/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 90

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 90
 - snížení  výdajů orj.  02  (OSMM),  oddő 6171  (místní správa),

 položka 5164 (nájemné) o částku 35.000,- Kč
 - snížení  výdajů orj.  01 (OE),  oddő 6409  (ostatní činnosti),

 položka 5901 (nespecifikované rezervy) o částku 80.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 31 (MěLe), oddő  1031 (pěstební činnost),
 položka  5331  (neinvestiční  příspěvky  zřízeným  PO)  o částku

 115.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 539/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 91

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 91
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (MěLe),  položka 4116 (neinvestiční

 přijaté dotace ze státního rozpočtu)

 ÚZ 29013 o částku 1.529.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku    23.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku     1.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 31 (MěLe), oddő  1031 (pěstební činnost),
 položka  5331  (neinvestiční   příspěvky  zřízeným  příspěvkovým

 organizacím)

 ÚZ 29013 o částku 1.529.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku    23.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku     1.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 540/04 z 1. 11. 2004

 Plnění Harmonogramu rušení ZŠ Kamenná 5250

 ------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 vzít informativní  zprávu o plnění  Harmonogramu rušení Základní

 školy Chomutov, Kamenná 5250, na vědomí.

 


 Usnesení RaMěst č. 541/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 83

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 83
 - zvýšení  příjmů 07  (OŠaK), oddő  3319 (záležitosti  kultury),

 položka 2132 (pronájem), org. 15, o částku 97.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů 07  (OŠaK), oddő  3319 (záležitosti  kultury),

 položka 5169 (nákup služeb) o částku 97.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 542/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 85

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 85
 - zvýšení   příjmů  orj.   05  (OŽP),   položka  4116   (ostatní
 neinvestiční  dotace ze  státního rozpočtu),  ÚZ 29008  o částku

 28.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  org.  05  (OŽP),  položka  5213 (neinvestiční
 dotace nefinančním  institucím), oddő 10, ő  36 (správa v lesním

 hospodářství) o částku 28.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 543/04 z 1. 11. 2004
 Převod  majetku  -  přeložka   kanalizace  na  investiční  akci:

 "Výstavba restaurace a expozice zvířat v PZOO Chomutov"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit bezúplatný převod kanalizace v PZOO do majetku SVS a.s.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 544/04 z 1. 11. 2004

 Převod majetku - PZ Severní Pole

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit bezúplatný  převod majetku jednotlivým  správcům těchto

 sítí dle předkládané důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 545/04 z 1. 11. 2004

 Program regenerace městské památkové zóny na rok 2005

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 u k l á d á

 ORaIM

 -----
 zařadit  připravované  akce  programu  regenerace  dle  upravené
 důvodové zprávy do žádosti o  dotaci Ministerstvu kultury  ČR na

 rok 2005.

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 546/04 z 1. 11. 2004

 Návrh na schválení smíru

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 soudní smír ve věci žalobce město Chomutov proti žalovanému Emil
 Navara  o částku  18.288,- Kč  s příslušenstvím  v této  podobě:
 "Žalovaný  je  povinen  zaplatit   žalobci  částku  18.471,-  Kč
 měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč splatnými vždy do 20. dne
 v měsíci,  přičemž první  splátka je  splatná do  20. 12.  2004.

 Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení".

 


 Usnesení RaMěst č. 547/04 z 1. 11. 2004

 Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutov

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 dotaci z rozpočtu města žadateli:
 -  FREESPORT,  s.r.o.  -  na  projekt  "Vánoční  turnaj Chomutov

 2004" ve výši 5.000,- Kč na úhradu pronájmu sportoviště
 - TŠ STARDANCE M.  Zelenkové - na projekt "MS  2004 - SHOW DANCE

 Riesa" ve výši 15.000,- Kč na dopravu
 - THE ART OUT  COMPANY o.s., Praha - na  projekt "Krvavý kabinet
 doktora Schrecka" - divadelně  pohybové představení ve sklepních
 prostorech kostela  sv. Kateřiny, ve výši  celkem 13.000,- Kč, z
 toho  4.000,- Kč  na pronájem  zvukové aparatury,  3.000,- Kč na

 pronájem světel a 6.000,- Kč na úhradu dopravy
 - FS KRUŠNOHOR - na projekt  "Ten Vánoční čas", ve výši 12.000,-
 Kč  jako příspěvek  na  dopravu  a ubytování  členů partnerského

 souboru
 - ISŠE Chomutov - na projekt "Spektrum 2004", ve výši 6.000,- Kč

 na úhradu materiálně technického zabezpečení.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 548/04 z 1. 11. 2004

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s o u h l a s í
 s bezúplatným  použitím znaku  města Chomutova  za účelem vydání

 knihy s názvem "Starými stezkami tajemným Krušnohořím".

 

 

 Usnesení RaMěst č. 549/04 z 1. 11. 2004

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s o u h l a s í
 s bezúplatným  použitím  znaku  města  Chomutova na informačních

 tabulích před objekty Dětského domova v Chomutově.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 550/04 z 1. 11. 2004

 Rozpočtové opatření č. 86

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 86
 - zvýšení výdajů  orj. 31 (PO),  oddő 1031 (MěLe),  položka 5331
 (neinvestiční  příspěvky  zřízeným  příspěvkovým  organizacím) o

 částku 70.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM),  oddő 1031, položka 5169 (nákup

 služeb - provize za zprostředkování) o částku 30.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (MěLe),  oddő  1031,  položka  2324

 (nekapitálové příspěvky náhrady) o částku 100.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 551/04 z 1. 11. 2004

 Změna Zřizovací listiny TSmCh - dodatek č. 6

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit dodatek č. 6 ke Zřizovací listině TSmCh.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 552/04 z 1. 11. 2004
 Rozhodnutí  o  odvolání  k  neposkytnutí  informace  dle  zákona

 106/1999 Sb.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e
 návrh  rozhodnutí  o  zrušení   rozhodnutí  MěÚ,  kterým  nebyla

 poskytnuta informace dle zákona 106/1999 Sb.,

 p o v ě ř u j e

 starostku města

 ---------------

 podpisem tohoto rozhodnutí a

 u k l á d á

 vedoucímu OKT

 -------------

 poskytnout informace žadateli v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 553/04 z 1. 11. 2004

 Bezbariérový byt

 ----------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 přidělení  částečně  bezbariérového  bytu  pro  paní  Kotlárovou

 Ivetu.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 554/04 z 1. 11. 2004
 Valná hromada společnosti Teplo Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při  výkonu působnosti valné hromady Tepla

 Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
 Město Chomutov jako jediný společník společnosti Teplo Chomutov,

 s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 

 1)

 u r č u j e

 předsedou valné hromady ing. Ivanu Řápkovou.

 

 2)
 na základě  doporučení komise pro posouzení  a hodnocení nabídek
 o nejvhodnější  návrh  na  uzavření  smlouvy  na  nájem  podniku

 společnosti TEPLO Chomutov, s.r.o.,

 v y b r a l o
 uchazeče ACTHERM,  spol. s r.o., jehož  nabídka byla vyhodnocena

 jako nejvhodnější.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 555/04 z 1. 11. 2004
 Návrh OZV města Chomutova č. 6/2004, kterou se upravují pravidla
 pro pohyb  psů na veřejném prostranství  a vymezují prostory pro

 volný pohyb psů

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod a

 u k l á d á

 komisi životního prostředí

 --------------------------

 zajistit k navrhované vyhlášce veřejnou diskusi.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 556/04 z 1. 11. 2004

 Zápis z jednání bytové komise konané dne 14. 10. 2004

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
 řešení  doporučená BK  dle zápisu  ze schůze  konané dne 14. 10.

 2004, vyjma bodu 1.4. a bodu 4, dále

 s c h v a l u j e

 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova,

 r e v o k u j e
 usn. RM č. 448/04 ze dne 6. 9. 2004 v bodě 3.5. ve věci podnájmu

 bytu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit řešení bodu 3.13., 3.19., 3.21. dle zápisu BK.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 557/04 z 1. 11. 2004

 Prodej bytů třetím osobám

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit prodej bytů třetím osobám dle důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 558/04 z 1. 11. 2004

 Svěření působnosti - pověření k podpisům

 ----------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 n e s c h v a l u j e
 svěření působnosti v souladu s  ustanovením ő 102. odst. 2 písm.

 m) zákona č. 128/2000 Sb. dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 559/04 z 1. 11. 2004

 Prodej bytů z majetku města

 ---------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 560/04 z 1. 11. 2004

 Prodej nemovitostí

 ------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (darovací  smlouva  mezi  Městem  Chomutov  a  ČR  -
 Ministerstvem obrany,  se sídlem v Praze, Tychonova 1, na převod

 vojenského areálu).

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit zástavu  nemovitosti čp. 140 (st.p.č.  144 o výměře 204
 m2), včetně pozemku v k.ú. Chomutov I ve prospěch Státního fondu

 životního prostředí ČR pro účely půjčky z tohoto fondu.

 

 

 

 

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit
 1)  darování   nemovitosti  z  vlastnictví   Města  Chomutov  do
 vlastnictví  Ústeckého  kraje,  a  to  bytové  jednotky 5104/2 v
 budově čp.  5104, 5105, sekce  5104, a spoluvlastnického  podílu
 vázaného  k bytové  jednotce v  rozsahu 803/27039  na společných
 částech budovy umístěné na pozemkové  parcele č. 5885/7 a 5885/6

 v k.ú. Chomutov I
 2)  přijetí daru  z vlastnictví  Ústeckého kraje  do vlastnictví
 Města  Chomutov,  a  to  pozemku  pč.  3021/4  o  výměře 60 m2 -

 zastavěná plocha v k.ú. Chomutov I.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (prodej pozemků pč. 3156/2,  3158/1, 3160/37, 3160/38,
 3160/39,  3160/45,  3160/46  v   k.ú.  Chomutov  II  a  částečná
 revokace usn. ZM  č. 296/01 ze dne 12. 12.  2001 ve věci prodeje

 pozemků dražbou).

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  bezúplatný převod  pozemku pč.  3157/5 o  výměře 53 m2
 v k.ú.  Chomutov   II  z  vlastnictví   ČR  Pozemkový  fond   do

 vlastnictví Města Chomutov, dle platných právních předpisů.

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit zrušení předkupního práva  ve prospěch města váznoucího
 na pozemku  pč. 2335/1 o výměře  1.062 m2 v k.ú.  Chomutov II ve
 vlastnictví manželů  Jiřího a Ludmily  Sobotkových.

 

 

 

 7.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 vzít na vědomí prodej pozemku pč.  2335/4 o výměře 950 m2 v k.ú.
 Chomutov   II  do   vlastnictví  manželů   Jiřího  a   Jaroslavy
 Podmanických,bez  zřízení předkupního práva.

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 nevyhovět žádosti  manželů Ladislava a  Pavlíny Laštovkových, ve
 věci  dodatečně projeveného  zájmu o  odkoupení podílu  bytového

 domu čp. 3929 v ul. Dostojevského v k.ú. Chomutov I.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 - zveřejnění záměru darování pozemků pč. 3208/2, pč. 3241/8, pč.
 3241/9,  pč.  2443/2  v  k.ú.  Chomutov  I  z  vlastnictví Města

 Chomutov do vlastnictví Ústeckého kraje
 - zveřejnění  záměru  přijetí  daru  pozemků  pč.  2448/12 a pč.
 2448/13  v  k.ú.  Chomutov  I  z  vlastnictví Ústeckého kraje do

 vlastnictví Města Chomutov.

 

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení   věcného   břemene   práva   umístění   vedení  veřejné
 telekomunikační sítě a dále práva  chůze a jízdy za účelem oprav
 a údržby zařízení, a to na  částech pozemků pč.  71/1, pč. 88/1,
 pč. 88/2,  pč. 89/2, pč. 106/2,  pč. 107/1, pč. 111/2,  pč. 127,
 pč.  133/1  v  k.ú.   Jilmová,  které  jsou  vlastnictvím  Města
 Chomutov,  a to  ve  prospěch  společnosti Český  Telecom, a.s.,
 Praha  3,  Olšanská  55/5,  v  rozsahu  geometrického  plánu  č.

 20-148/2003 za cenu 3.347,- Kč.

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy  budoucí  o   zřízení  věcného  břemene  práva
 umístění kabelového  vedení NN, včetně plastového pilíře, a dále
 právo chůze a jízdy na pozemky za účelem oprav a údržby zařízení
 na části p.p.č. 118/2 a p.p.č. 149 v k.ú. Pohraniční, které jsou
 vlastnictvím  Města Chomutov, a  to  ve  prospěch  manželů  Jany

 a Antonína Drbohlavových, dle podmínek Městských lesů.

 

 

 12.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 své usn. č. 343/04/9 ze dne 14. 6. 2004 a

 d o p o r u č u j e   ZM
 - revokovat usn. č. 69/04/1 ze dne 28. 6. 2004 týkající se směny

 pozemků v k.ú. Chomutov I s doplatkem ceny ve výši 250,- Kč/m2
 - schválit směnu  pozemků pč. 868/2,  pč. 5540, pč.  5541/1, pč.
 5542, pč. 5546/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Města Chomutov
 za pč. 866/4, pč. 866/5, pč. 866/6, pč. 893/18 v k.ú. Chomutov I
 ve vlastnictví  společnosti Theodora s.r.o.  s doplatkem rozdílu
 směňovaných nemovitostí o výměře 290 m2 ve výši 150,- Kč/m2, tj.

 celkem za 43.500,- Kč ve prospěch Města Chomutov.

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit výkup  pozemků pč. 4782/3  o výměře 211  m2, pč. 4782/4

 o výměře 163 m2 a pč. 4782/5 o výměře 1.447 m2 v k.ú. Chomutov I
 z vlastnictví  paní  Jaroslavy  Míchalové  do  vlastnictví Města

 Chomutov za cenu 125,- Kč/m2, tj. celkem za 227.625,- Kč.

 

 14.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 2761/2   o výměře  51 m2  v k.ú.
 Chomutov II,  za cenu 130,-  Kč/m2 do vlastnictví  RNDr. Jarmile

 a Herbertu Válkovým, za celkovou cenu 6.630,- Kč.

 

 

 15.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1711/6  o výměře  158 m2  v k.ú.
 Chomutov  I za  cenu 130,-  Kč/m2 do  vlastnictví ing. Jaroslavu

 a Marii Procházkovým, za celkovou cenu 20.540,- Kč.

 

 

 16.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (odprodej pozemku pč. 3216/29 o výměře 2.378 m2 v k.ú.

 Chomutov II).

 

 

 17.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit  odprodej pozemku  pč. 2194  o výměře  489 m2  v k.ú.
 Chomutov  II, za  cenu 250,-  Kč/m2, do  vlastnictví ing.  Pavlu
 Novákovi,  za celkovou  cenu  122.250,-  Kč za  účelem rozšíření

 stávající zahrady.

 

 

 18.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 usn.  č.  410/02/13  ze  dne  2.  9.  2002 týkající se odprodeje

 pozemků v k.ú. Chomutov I do vlastnictví ing. Josefa Bednáře a

 d o p o r u č u j e   ZM
 - revokovat  usn. č.  216/02/2 ze  dne 16.  10. 2002 týkající se
 odprodeje pozemků  v k.ú. Chomutov I  do vlastnictví ing. Josefa

 Bednáře
 - schválit odprodej  pozemků pč. 5404/37 o  výměře 2.829 m2, pč.
 4865/188  o výměře  25 m2,  pč.  4865/189  o výměře  67 m2,  pč.
 4865/190  o výměře  10 m2,  pč.  4865/191  o výměře  54 m2,  pč.
 4865/192  o výměře  68 m2,  pč. 4865/193  o výměře  261 m2,  pč.
 4865/194 o výměře 33 m2, pč.  4865/195 o výměře 19 m2, všechny v
 k.ú. Chomutov I, za cenu 250,- Kč/m2, do vlastnictví ing. Josefa
 Bednáře,  za   celkovou  cenu  843.250,-  Kč,   včetně  ceny  za

 vyhotovení geometrického plánu.

 

 

 19.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1782/4   o výměře  26 m2  v k.ú.
 Chomutov  I,  za  cenu  300,-  Kč/m2  do vlastnictví pana Jiřího

 Černého, za celkovou cenu 7.800,- Kč.

 

 20.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 usn.  č. 280/04/25  ze dne   17. 5.  2004 týkající  se odprodeje
 pozemku pč. 5310/61 o výměře  49 m2 do vlastnictví Michala Šulce

 a Jitky Škvárové, za celkovou cenu 8.970,- Kč,

 d o p o r u č u j e   ZM
 - revokovat  usn. č.  42/04/31 ze  dne 31.  5. 2004  týkající se
 odprodeje  pozemku pč.  5310/61 o  výměře 49  m2 do  vlastnictví

 Michala Šulce a Jitky Škvárové, za celkovou cenu 8.970,- Kč
 - schválit odprodej  pozemku pč. 5310/61  o výměře 49  m2 v k.ú.
 Chomutov  I  za  cenu  130,-  Kč/m2,  včetně  ceny za vyhotovení
 geometrického plánu,  do vlastnictví Jitky Škvárové, za celkovou

 cenu 8.970,- Kč.

 

 

 21.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 3593/29  o výměře  25 m2  v k.ú.
 Chomutov  I,  za  cenu  130,-  Kč/m2,  včetně ceny za vyhotovení
 geometrického   plánu,  do   vlastnictví  Vladimíra   a  Zlatuše

 Pejšových, za celkovou cenu 5.850,- Kč.

 

 

 22.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej  pozemku  pč.  361/4  o  výměře  29 m2 v k.ú.
 Chomutov  I,  za  cenu  150,-  Kč/m2,  včetně ceny za vyhotovení
 geometrického plánu, do vlastnictví  Miroslava Rady, za celkovou

 cenu 6.950,- Kč.

 

 

 23.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 - schválit poskytnutí daru nemovitostí, a to pozemky pč. 780/21,
 pč. 780/13, pč. 780/14, pč. 780/16, všechny v k.ú. Chomutov II z

 vlastnictví Města Chomutova do vlastnictví Ústeckého kraje
 - schválit přijetí  daru nemovitosti, a to  pozemek pč. 780/20 v
 k.ú. Chomutov  II z vlastnictví  Ústeckého kraje do  vlastnictví

 Města Chomutov

 a

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části pozemku pč.
 780/16 v k.ú. Chomutov II, a to za účelem přístupu a příjezdu ke
 garážím  bez čp.  na pozemcích  pč. 780/2,  780/3, 780/4, 780/5,
 780/6, 780/8, k pozemkům pč.  780/2, 780/3, 780/4, 780/5, 780/6,
 780/8,  všechny  v  k.ú.   Chomutov  II,  ve  vlastnictví  Ireny
 Ďuricové, Jana a Ladislava Kovářových, Blanky Kropáčové, Karla a
 Mileny Pekárkových,  ing. Petra a  ing. Naděždy Pulchartových  a
 Zdeňka Malého,  za celkovou cenu  7.302,- Kč, tj.  každý 1.217,-

 Kč.

 

 

 

 24.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  výkup  pozemků  pč.  4782/18  o  výměře  370  m2 a pč.
 5885/285 o výměře 7.110 m2 v  k.ú. Chomutov I z vlastnictví pana
 Ivana Černého do vlastnictví Města  Chomutov za cenu 60,- Kč/m2,

 tj. celkem za 448.800,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 561/04 z 1. 11. 2004

 Dopis paní Kudrnové

 -------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 dopis od paní Kudrnové ze dne 25. října 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města