U s n e s e n í


z 30. řádné schůze  Rady města Chomutova, která se  konala dne 1.
3. 2004 od  13:00 hodin v zasedací místnosti  na Městském úřadě v

Chomutově

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 87/04 z 1. 3. 2004

Kontrola plnění usnesení

------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í
kontrolu plnění  usnesení, vyjma usn. č.  60/04, kde bude uvedeno

průběžné plnění.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 88/04 z 1. 3. 2004
Revokace  usnesení RM  č. 53/04  ze dne  2. 2.  2004 - rozpočtová

změna č. 1

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení RM  č. 53/04 ze dne 2. 2. 2004 a

s c h v a l u j e

rozpočtovou změnu č. 1 dle důvodové zprávy
- zvýšení výdajů orj. 06 (ODaSČ),  oddő 6171, položka 5169 (nákup

služeb) o částku 143.000,- Kč
- zvýšení   výdajů  orj.   06  (ODaSČ),   oddő  2223  (bezpečnost
silničního provozu), položka 5194  (věcné dary) o částku 50.000,-


- snížení  výdajů   orj.  O1  (OE),   oddő  6409,  položka   5901

(nespecifikované rezervy) o částku 193.000,- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 89/04 z 1. 3. 2004
Dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  přenechání  majetku do užívání č.

4203/2003

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o přenechání majetku do užívání
č.  4203/2003  mezi  Česká   republika  -  Ministerstvo  práce  a
sociálních  věcí a  Město Chomutov,  který se  týká technického a

programového vybavení pro výplatu dávek státní sociální podpory.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 90/04 z 1. 3. 2004

Zřízení komise životního prostředí

----------------------------------

Rada Města Chomutova

z ř i z u j e

komisi životního prostředí,

j m e n u j e

- PaedDr. Jiřího Rotha předsedou komise
- členy komise: p. Stanislava  Aubrechta, ing. Čestmíra Ondráčka,

ing. Josefa Hassmanna, CSc., ing. Vladimíra Jandu

a

b e r e   n a   v ě d o m í

koncepci komise životního prostředí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 91/04 z 1. 3. 2004

Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města

-----------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu likvidační komise a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit vyřazení, převod a prodej majetku.

 

 

Usnesení RaMěst č. 92/04 z 1. 3. 2004

Zápis z jednání bytové komise konané dne 12. 2. 2004

----------------------------------------------------

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod a

u k l á d á

Ing. Kozákovi, místostarostovi města

------------------------------------
zpracovat  pravidla  pro  přidělování  soc.  bytů  v  mimořádných

životních situacích na dobu přechodnou.

 

 

Usnesení RaMěst č. 93/04 z 1. 3. 2004

Úniky vody

----------

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

d o p o r u č u j e   ZM

schválit
- úhradu  zjištěné  nadspotřeby  vody  v  domě  čp.  3581, ul. K.

Buriana v Chomutově, v částce 65.072,- Kč společností QARK s.r.o.
- úhradu  zjištěné  spotřeby  vody  v  domě  čp. 3644, ul. Školní

v Chomutově, v částce 25.960,30 Kč společností CHEPA s.r.o.

a

u k l á d á

p. Skalické, pracovnici OSMM

----------------------------
předložit spotřebu  vody v domě  K. Buriana 3581  za období 2000,

2001, 2002, 2003 a leden, únor 2004 na příští zasedání RM.

 

 

Usnesení RaMěst č. 94/04 z 1. 3. 2004

Bytová záležitost sl. Veverkové

-------------------------------

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 95/04 z 1. 3. 2004
Schválení pronájmu NP v objektu SKKS Chomutov firmě GREYLAND - p.
Miloš  Šedivý, Palackého  4995/85, Chomutov, za účelem  rozšíření

kanceláří

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
pronájem nebytových  prostor v objektu  Střediska knihovnických a
kulturních  služeb Chomutov,  Palackého 4995/85, o celkové výměře
117,50 m2  firmě GREYLAND -  p. Miloš Šedivý,  Palackého 4995/85,
Chomutov 430 01, za účelem rozšíření kanceláří, na dobu neurčitou

za cenu dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 96/04 z 1. 3. 2004

Úprava rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2004

-----------------------------------------------

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

schválit úpravu rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2004:

- příjmy v celkové výši 1.097.290.000,- Kč

- výdaje v celkové výši 1.097.290.000,- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 97/04 z 1. 3. 2004

Žádost provozovatele ubytovny DELTA o snížení poplatku

------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a
žádost provozovatele ubytovny DELTA o snížení místního poplatku z

ubytovací kapacity a této žádosti

n e v y h o v u j e.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 98/04 z 1. 3. 2004

Odpis nedobytné pohledávky - OSVaZ

----------------------------------

Rada města Chomutova

o d e p i s u j e
podle  ő 102  odst. 3  zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku vůči zemřelému
Květoslavu  Zahradníkovi,  vzniklou   poskytováním  příspěvku  na
výživu  ve výši  1.249,- Kč z  důvodu zastavení  dědického řízení

soudem.

 

Usnesení RaMěst č. 99/04 z 1. 3. 2004

Rozbor přestupkové agendy na úseku obecných přestupků za rok 2003

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou informativní zprávu a

p ř e d k l á d á

ji do jednání zastupitelstva města.

 

 

Usnesení RaMěst č. 100/04 z 1. 3. 2004
Výběrové  řízení na  nájem vyhrazeného  parkování na  území města

Chomutova

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

u k l á d á

p. Hladíkovi, řediteli TSmCh

----------------------------
uzavřít  nájemní smlouvu  na období  2 let  na nájem  vyhrazeného
parkování  na území  města Chomutova  s uchazečem  dle doporučení

komise.

 

 

Usnesení RaMěst č. 101/04 z 1. 3. 2004
Půjčka  z Fondu  rozvoje města  Chomutova -  žádost SVJ  Spořická

3808-9 o změnu účelu půjčky

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

schválit změnu  účelu půjčky pro  Společenství vlastníků jednotek

Spořická 3808-9, Chomutov, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 102/04 z 1. 3. 2004

Vyřazení investičních akcí z investic

-------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

vyřazení investičních akcí z investic dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 103/04 z 1. 3. 2004
Půjčka  z   Fondu  rozvoje  města  Chomutova   -  žádost  manželů

Petráčových o vydání souhlasu s prodejem nemovitosti

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
udělit souhlas s převodem nemovitosti - budovy čp. 1133 postavené
na pozemku  parcelního čísla 2984/1  o výměře 285  m2 - zastavěná
plocha  a   pozemku  parcelního  čísla  2984/2   o  výměře  5  m2
- zastavěná  plocha  dvůr,  v   ul.  Meisnerova  v  Chomutově  za
podmínky,  že kupující  se zaváže  v kupní  smlouvě uhradit  dluh

prodávajícího přímo na účet Města Chomutov ve výši dlužné částky.

 

 

Usnesení RaMěst č. 104/04 z 1. 3. 2004

Investiční program 2004 - doplnění 03/2004

------------------------------------------

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit  investiční  program  2004  -  doplnění  03/2004 v plném

rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 105/04 z 1. 3. 2004

Odměna ředitelce příspěvkové organizace SKKS

--------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
vyplacení odměny za IV. čtvrtletí roku 2003 ředitelce příspěvkové
organizace  Středisko  knihovnických   a  kulturních  služeb  dle

důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 106/04 z 1. 3. 2004

Odměna řediteli příspěvkové organizace TSmCh

--------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
vyplacení odměny za IV.  čtvrtletí roku 2003 řediteli příspěvkové

organizace Technické služby města Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 107/04 z 1. 3. 2004

Odměna ředitelce příspěvkové organizace MÚSS

--------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
vyplacení odměny za IV. čtvrtletí roku 2003 ředitelce příspěvkové
organizace  Městský  ústav  sociálních  služeb  v  Chomutově  dle

důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 108/04 z 1. 3. 2004
Odměna  řediteli  příspěvkové  organizace  PZOO  Chomutov  -  IV.

čtvrtletí roku 2003

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace PZOO Chomutov za

IV. čtvrtletí roku 2003 dle přílohy č. 1.

 

 

Usnesení RaMěst č. 109/04 z 1. 3. 2004

Ambulantní pohotovostní péče

----------------------------

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod.

 

Usnesení RaMěst č. 110/04 z 1. 3. 2004

Informativní zpráva o stavu veřejné zeleně

------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o stavu veřejné zeleně ve městě Chomutov a

s c h v a l u j e

plán nových výsadeb a plán ošetřování dřevin pro rok 2004.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 111/04 z 1. 3. 2004

Návrh smlouvy - zhotovení pasportu dětských hřišť

-------------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

znění návrhu smlouvy o dílo a

p o v ě ř u j e

ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

------------------------------------

podpisem této smlouvy.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 112/04 z 1. 3. 2004

Prodej a pronájem nemovitostí

-----------------------------

1.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod (odprodej pozemků p.č. 2110  o výměře 522 m2, p.č. 2111
o výměře  570 m2  a p.č.  2112/1 o  výměře 55 m2, všechny  v k.ú.

Chomutov II).

 

 

2.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit směnu  části pozemku p.č. 493/1-díl  d) o výměře 7  m2 a
části  pozemku p.č.  493/43-díl e)  o výměře  2 m2 ve vlastnictví
Města Chomutova za část pozemku p.č.  493/17-díl b) o výměře 9 m2
ve vlastnictví pana Pavla  Rause, bytem Chomutov, Jirkovská 5011,
všechny  v  k.ú.  Chomutov  I,  a  to  dle geometrického plánu č.

2732-258/2002.

 

 

3.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit darování pozemku p.č. 412/2 o výměře 1 m2 a pozemku p.č.
503/4  o výměře  1 m2,  oba  v  k.ú. Chomutov  I, do  vlastnictví

Okresního soudu v Chomutově, se sídlem v Chomutově.

 

 

 

 

4.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod  (odprodej pozemku p.č. 1712/2  o výměře 312 m2  v k.ú.

Chomutov I).

 

 

5.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod (odprodej  pozemku  p.č.  1119  o  výměře  256 m2 v k.ú.

Chomutov  I).

 

 

6.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod  (zveřejnění záměru odprodeje pozemku  p.č. 2118 v k.ú.

Chomutov II).

 

 

 

7.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e
své  usnesení  č.  015/03/15  ze  dne  13.  1.  2003  týkající se
odprodeje poz. parcely č. 3279/12 v k.ú. Chomutov I do podílového
spoluvlastnictví manž. Průchovým - ideální  1/2 a Aleně Kruťové -

ideální 1/2,

d o p o r u č u j e   ZM
- revokovat usnesení ZM  č. 003/03/5 ze dne 27.  1. 2003 týkající
se odprodeje  pozemkové parcely č.  3279/12 v k.ú.  Chomutov I do
podílového spoluvlastnictví manž. Průchovým - ideální 1/2 a Aleně

Kruťové - ideální 1/2
- schválit odprodej pozemku  p.č. 3279/12 o výměře 31  m2 za cenu
150,- Kč/m2  včetně vyhotovení geometrického  plánu do podílového
spoluvlastnictví manželům ing.  Zdeňkovi a Pavle Heuschneiderovým
- ideální 1/2 a paní Aleně  Kruťové ideální 1/2, za celkovou cenu

5.700,- Kč
- schválit odprodej  pozemku p.č. 3279/14  o výměře 21  m2 v k.ú.
Chomutov  I  za  cenu  130,-  Kč/m2  do vlastnictví manželům ing.
Zdeňkovi  a  Pavle  Heuschneiderovým,  bytem  Chomutov, V Přírodě

3232/9, za celkovou cenu 2.730,- Kč
- schválit odprodej pozemku  p.č. 3279/13 o výměře 23  m 2 v k.ú.
Chomutov I za cenu 130,- Kč/m2 do vlastnictví paní Aleně Kruťové,

bytem Chomutov, V Přírodě 3269/11, za celkovou cenu 2.990,- Kč.

 

 

 

8.

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í
majetkoprávní problematiku týkající se pozemků v k.ú. Chomutov II

v areálu 7. ZŠ - Hornická, Chomutov.

 

 

 

9.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod (odprodej  pozemku p.č. 5748/62 o výměře  379 m2 v k.ú.

Chomutov I).

 

 

 

10.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento  bod (odprodej  pozemku p.č.  4472 o  výměře 591  m2 v k.ú.

Jirkov).

 

 

 

11.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod  (výkup p.č. 3298 o  výměře 432 m2, p.č.  3299 o výměře
3.802 m2,  p.č. 3300 o  výměře 475 m2  v k.ú. Chomutov  II a dále
výkup pozemků p.č. 3440/1 o výměře  485 m2, p.č. 3440/13 o výměře
110 m2,  p.č. 3444/1 výměře 8.213  m2 a p.č. 3446  o výměře 1.426

m2).

 

 

 

12.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 525/03/23 ze dne 6. 10. 2003 a

d o p o r u č u j e   ZM

- revokovat usnesení ZM č. 184/03/5 ze dne 3. 11. 2003
- schválit  prodej pozemků  p.č. 1171/6  o výměře  724 m2  a p.č.
1171/5  o  výměře  206  m2  v  k.ú.  Chomutov  II  do vlastnictví
Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova čp. 4134-4135-4136, se
sídlem  Havlíčkova  4136,  Chomutov,   za  cenu  120.900,-  Kč  s
navýšením  o 5%  celkové ceny.  Před prodejem  bude zřízeno věcné
břemeno ve  prospěch Města Chomutov na  právo umístění dopravního
značení  zařízení veřejného  osvětlení. Prodej  bude řešen formou
smlouvy o  budoucí smlouvě, kdy  kupní cena bude  zaplacena ve 12
měsíčních  splátkách.   Po  úplném  zaplacení   kupní  ceny  bude

podepsána vlastní kupní smlouva.

 

 

 

13.

- bod stažen z programu jednání
(revokace usnesení č. 468/03/42 ze dne 8. 9. 2003, prodej pozemku
p.č.  1285/3 a  stavby čp.  4880 na  pozemku p.č.  1285/4 v  k.ú.

Chomutov II a pozemků p.č. 1283/1, 1282/3 a 1284)

 

 

 

 

 

 

14.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit  prodej  pozemku  p.č.  3575/5  o  výměře  499 m2 v k.ú.

Chomutov I za cenu 34.930,- Kč do spoluvlastnictví žadatelům:

- Milan Slabihoud                        podíl 1/5

- manželé Hana a Václav Hercíkovi        podíl 1/5

- manželé Jaroslava a Karel Horákovi     podíl 1/5

- Bedřich Zázvorka                       podíl 1/5

- Jana Kalašová                          podíl 1/5

všichni bytem Bělohorská 3445, Chomutov.

 

 

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit  prodej  pozemku  p.č.  2301/6  o  výměře  119 m2 v k.ú.
Chomutov II za cenu 17.850,- Kč majitelům navazujících pozemků do

spoluvlastnictví:

- Vlastimil Hasík, Stavbařská 4527, Chomutov           podíl 1/4

- manželé Eva a Eduard Malinovi, Blatenská 3210,

  Chomutov                                             podíl 1/4

- Miloš Bako, Přečáply 94, a

  Pavlína Sajfrtová, Jiráskova 4193, Chomutov          podíl 1/4

- Jiří Pýcha, Březenecká 4452, Chomutov                podíl 1/4.

 

 

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

trvat na svém usnesení č. 216/02/14 ze dne 16. 10. 2002.

 

 

 

17.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod (nabídka na prodej nemovitosti  čp. 1715, 1716 a 1793 v

k.ú. Chomutov I).

 

 

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pronájem  části střechy  nemovitosti  čp.  4512, Bezručova  ul. v
Chomutově,  za  účelem  vybudování  stožáru  s  umístěním antén a
retranslačního zařízení pro přenos  dat Informační a bezpečnostní
agentuře  Chomutov  s.r.o.,  Pražská  1219/7,  Chomutov,  na dobu
neurčitou, za cenu 48.000,-  Kč/rok. Veškeré požadavky uvedené ve
stanovisku  ORaIM  a  společnosti  T-MOBILE  Czech Republic, a.s.

budou zakotveny do nájemní smlouvy.

 

 

 

19.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit   uzavření   smlouvy   o   vyplacení   dotace  pro  tato

společenství a tyto částky:

97)  SVJ Čechova 1730                      3.542,50 Kč   10%

165) SVJ Školní pěšina 5096-5097         248.052,-- Kč   20%.

 

 

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
schválit udělení výjimky z pravidel  pro vyplacení dotace pro SVJ

Sluneční 3963-3964, Chomutov, a

d o p o r u č u j e   ZM
schválit pro toto společenství  dalších 10%, tzn. částku 47.158,-

Kč.

 

 

21.

- bod stažen z programu jednání
(prominutí nájemného za užívání NP v objektu čp. 4804 Březenecká,

Chomutov)

 

 

22.

Rada města Chomutova

o d k l á d á
tento bod  (problematika pronájmu NP  v objektu SEVERKA  čp. 4092

Blatenská, Chomutov).

 

 

23.

Rada města Chomutova

n e s o u h l a s í
se změnou  využití části nebytových prostor  - jedné místnosti se
sociálním  zařízením v  1. patře  domu čp.  3962, ul. Palackého v
Chomutově,   k  účelu   provozování  prodejny   oděvů,  bazaru  a

zastavárny.

 

 

24.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e
své  usnesení č.  473/02/3 ze  dne 7.  10. 2002  ve věci pronájmu
nebytových prostor v přízemí domu čp.  108 a 109, ul. Jakoubka ze

Stříbra v Chomutově,

r u š í
výběrové řízení na pronájem NP vyhlášené v době od 23. 7. 2002 do

14. 8. 2002 a

s c h v a l u j e
vyhlášení  nového  výběrového  řízení  na  pronájem  NP s tím, že
jednou z  podmínek VVŘ bude, že  budoucí nájemce zajistí případné
úpravy nebytových prostor pro  účely svého podnikatelského záměru

na vlastní náklady.

 

 

25.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pronájem  nebytových prostor  1 kanceláře  ve 2.  patře domu  čp.
5379, ul.  Riegrova v Chomutově, o výměře 17,6  m2 včetně poměrné
části  společných prostor  Fondu  ohrožených  dětí, Na  Poříčí 6,
Praha 1,  za účelem provozování kanceláře  Fondu ohrožených dětí,

na dobu neurčitou za nájemné 300,- Kč/m2/rok.

 

 

26.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pronájem části  pozemkové parcely č.  2944/1 v k.ú.  Chomutov II,
vedené  v  KN  jako  ostatní  plocha, panu Václavu Tomsovi, bytem
Březno  u Chomutova,  Zahradní 355, za účelem  umístění reklamy o
rozměrech 2 x  1,5 m za roční nájemné ve  výši 4.000,- Kč na dobu

neurčitou.

 

 

27.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM
vyřadit domy čp.  3791 se st.p.č. 1807 o výměře  164 m2, čp. 3790
se st.p.č.  1808 o výměře  173 m2  a  čp. 3789 se  st.p.č. 1809 o
výměře  169 m2  v ul.  Tomáše  ze  Štítného v  k.ú. Chomutov  I z

prodeje bytů.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 113/04 z 1. 3. 2004

Prodej bytů z majetku města Chomutova

-------------------------------------

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

- schválit prodej bytů dle důvodové zprávy

- schválit prodej vedlejších pozemků dle důvodové zprávy
- revokovat usn. č. 01/04 ze dne 26. 1. 2004 ve věci prodeje bytu
Zdeňkovi a Marii Šlechtovým a  z důvodu rozšíření nájemní smlouvy
schválit  prodej Zdeňkovi  Šlechtovi, Marii  Šlechtové a Zdeňkovi

Šlechtovi
- revokovat usn. č. 01/04 ze dne 26. 1. 2004 ve věci prodeje bytu
Cecilii a  Janovi Machovým a  z důvodu rozšíření  nájemní smlouvy

schválit prodej Cecilii Machové, Janovi Machovi a Jiřími Machovi
- revokovat usn. č. 01/04 ze dne 26. 1. 2004 ve věci prodeje bytu
Vlastimilu Durnovi  a Marcele Šťastné a  z důvodu špatného určení

kupní ceny schválit nový návrh dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 114/04 z 1. 3. 2004
VVŘ  na pronájem  NP v  přízemí objektu  čp. 37,  Husovo náměstí,

Chomutov, o výměře 42 m2

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 37, Husovo náměstí
v Chomutově,  o  výměře  42  m2  paní  Vladislavě Dudášové, bytem
Chomutov,  Jirkovská   5018,  za  účelem   provozování  kanceláře
(poradenské  místo pro  klienty VSS  KB a.s.  Modrá Pyramida), na
dobu neurčitou, za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok, tj. celkem 63.000,-

Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 115/04 z 1. 3. 2004
VVŘ na  pronájem NP v přízemí  objektu čp. 1000, ul.  Jakoubka ze

Stříbra, Chomutov, o výměře 33,88 m2

-----------------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pronájem  nebytových  prostor  v  přízemí  objektu  čp. 1000, ul.
Jakoubka  ze Stříbra,  Chomutov, o  výměře 33,88  m2 paní Alžbětě
Veberové, Chomutov, Březenecká 4689, za účelem prodeje racionální

výživy, na dobu neurčitou, za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok.

 

 

Usnesení RaMěst č. 116/04 z 1. 3. 2004

Dodatek č. 4 - změna nájmu za pronájem movitého majetku

-------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e
uzavření  dodatku č.  4 ke   smlouvě o  nájmu movitého  majetku s

domovní správou SQUADRA, s.r.o., Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 117/04 z 1. 3. 2004

Dodatek č. 6 - změna nájmu za pronájem movitého majetku

-------------------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e
uzavření  dodatku č.  6 ke   smlouvě o  nájmu movitého  majetku s

domovní správou CHEPA, s.r.o., Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 118/04 z 1. 3. 2004

Změna výše nájmu za pronájem movitého majetku

---------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 6 pro společnost QARK, s.r.o., Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 119/04 z 1. 3. 2004

Změna výše nájmu za pronájem movitého majetku

---------------------------------------------

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 10 pro společnost DOSPRA, s.r.o., Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 120/04 z 1. 3. 2004

Aktualizace cenové mapy

-----------------------

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e
pracovní skupinu  pro zpracování aktualizace  cenové mapy pozemků

v katastru Města Chomutov ve složení:
Ing.  Bohumil  Bocian,  Ing.  Vladimír  Janda,  p.  Milan Kaššák,

PaedDr. Jiří Roth

a

p o v ě ř u j e

ing. Bociana, člena RM

----------------------

svoláním 1. jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák
 starostka města                             místostarosta města