U s n e s e n í

 


 ze 47.  řádné schůze Rady  města Chomutova, která  se konala dne
 10.  1.  2005  od  13:00  hodin  v  salónku  restaurace Hradčany

 v Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 001/05 z 10. 1. 2005

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 002/05 z 10. 1. 2005
 Dar  Města Chomutova  obětem přírodní  katastrofy v jihovýchodní

 Asii

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 r o z h o d l a
 o zapojení Města  Chomutova do projektů  realizovaných občanským

 sdružením ADRA a

 u k l á d á

 vedení města

 ------------
 ve  spolupráci  s  Mgr.  Pavlem  Markvartem  konkretizovat formu

 pomoci.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 003/05 z 10. 1. 2005

 Valná hromada společnosti Teplo Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------------------

 Rada města Chomutova
 rozhodující  ve smyslu  - 102  odst. 2  zákona o  obcích a - 132
 odst. 1  obchodního zákoníku jako jediný  společník v působnosti

 valné hromady Teplo Chomutov, s.r.o.,

 

 1)

 u r č u j e

 předsedou valné hromady ing. Ivanu Řápkovou.

 

 2)

 s c h v a l u j e

 předložený návrh programu.

 

 3)

 r u š í

 usnesení RM č. 514/03 z 6. 10. 2003.

 

 

 

 4)

 u k l á d á

 jednateli

 ---------
 vyzvat  k  úhradě  škody způsobené společnosti

 Teplo Chomutov, s.r.o. - úhrada pokuty ve výši 2.211.092,- Kč.

 

 

 5)

 b e r e   n a   v ě d o m í
 plnění  usnesení RM  č. 360/04/10,  360/04/02, 382/04, 478/04/5,

 478/04/6 a 502/04 s tím, že

 m ě n í
 termíny  usnesení RM  č. 478/04/5,  478/04/6 a  502/04 na 31. 3.

 2005.

 

 

 6)

 s c h v a l u j e
 odměnu jednateli společnosti ve výši  90 tis. Kč za poslední tři

 měsíce roku 2004 a 30 tis. Kč měsíčně od ledna roku 2005.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 004/05 z 10. 1. 2005

 Odměna řediteli MěPo za IV. čtvrtletí roku 2004

 -----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 vyplacení  odměny  řediteli  Městské  policie  Chomutov  za  IV.

 čtvrtletí roku 2004 ve výši dle přílohy č. 1.

 

 

 

 Usnesení  RaMěst  č.  005/05  z  10.  1.  2005

 Odpis nedobytné pohledávky

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 odpis  podle -  102 odst.  3 zákona  č. 128/2000  Sb., o  obcích
 (obecní zřízení),  ve znění pozdějších  předpisů, pohledávky dle
 důvodové zprávy v celkové částce  1.153,50 Kč z důvodu zastavení

 dědického řízení soudem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 006/05 z 10. 1. 2005

 Zápis z jednání bytové komise konané dne 16. 12. 2004

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 řešení  doporučená BK  dle zápisu  ze schůze  konané dne 16. 12.

 2004 se změnami:
 - bod 3.2. RM schvaluje s  podmínkou sepsání splátkové dohody, a
 to tak,  že při podpisu  splátkové dohody bude  první splátka ve

 výši minimálně 20 % dlužného penále


 - v bodě 3.8.  RM schvaluje snížení nájmu o 90  % do 28. 2. 2005
 a ukládá OSMM  jednat s p. Innemannovou  o podpisu kupní smlouvy
 na bytovou  jednotku do 28. 2.  2005 s tím, že  pokud smlouva do
 tohoto data nebude podepsána, byt  bude nabídnut k prodeji třetí

 osobě v souladu s Pravidly pro prodej bytů,

 r e v o k u j e
 usn.  RM č.  556/04 ze  dne 1.   11. 2004  v bodě  3.8. ve  věci

 přidělení náhradního bytu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit řešení bodu  2.7. a 2.8. s úpravou  - ze 75 % na  50 %,
 dále 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,  2.5., 2.6., 2.9., 2.13. dle zápisu

 BK.

 

 

 Usnesení  RaMěst č.  007/05 z   10. 1.  2005

  Prodej bytů třetím osobám

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 008/05 z 10. 1. 2005

 Pronájem nemovitostí

 --------------------

 1.

 - nebylo přijato žádné usnesení
 (pronájem části  pozemkové parcely č. 5  o výměře 112 m2  v k.ú.

 Chomutov II).

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 své usn.  č. 460/04/1 ze  dne 13. 9.  2004 týkající se  uzavření
 nájemní  smlouvy  se  společností  České  dráhy,  a.s., na  dobu

 neurčitou a

 s c h v a l u j e
 uzavření nájemní smlouvy se  státní organizací Správa železniční
 dopravní cesty, a  to na část pozemku pč.  1478/1 o výměře 3.500
 m2  v  k.ú.  Chomutov  I,  a  to  za účelem výstavby cyklistické
 stezky, za roční  nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok,  tj. celkem za
 35.000,- Kč ročně, na dobu určitou  s účinností od 1. 2. 2005 do

 31. 12. 2010.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 Ing.  Pavlu  Hrnčálovi, poskytnutí nebytových prostor od 1.  1. 2005, kancelář č. 16 (1. patro) v  objektu čp. 5379  Riegrova ulice, Chomutov,  za účelem komplexního obstarávání a  vymáhání pohledávek mimosoudní cestou od dlužníků  Města Chomutov, za  úhradu záloh na  služby ve výši 900,- Kč/měsíc, bez nájemného,  po dobu trvání mandátní smlouvy, tj. do 30. 6. 2005.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 část usnesení  č. 604/04 ze  dne 6. 12.  2004, týkající se  výše

 prominutí dluhu na nájemném v částce 23.648,- Kč, a

 s c h v a l u j e
 prominutí  dluhu na  nájemném ve  výši 20.000,-  Kč za  nebytový
 prostor  čp.   3961  Palackého  ulice,   Chomutov,  panu  Cyrilu

 Marcinovi.

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření smluv  o smlouvách budoucích  o zřízení věcných  břemen
 práva umístění  stavby cyklistické stezky  s vlastníky dotčených
 pozemků, v souvislosti s investiční akcí "Cyklostezka Bezručovým

 údolím", a to dle důvodové zprávy.

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod  nájmu  z  fyzické  osoby  Ing.  Zdeněk  Ciboch  na osobu
 právnickou DISCONT CZ, s.r.o., za podmínek stanovených v nájemní

 smlouvě č. 1/2003, uzavřené spol. QARK s r.o.

 

 

 7.

 Rada města Chomutova

 v y p o u š t í
 tento  bod (ukončení  nájemní smlouvy  č. 135/SBF/2001  k 31. 1.

 2005 a vyhlášení nového výběrového řízení).

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 opravu výměry nebytových prostor v  domě čp. 4453 z původních 16

 m2 na 14 m2 a úpravu nájemného na 4.200,- Kč/rok.

 

 

 9.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod  (uzavření dodatku č.  12 ke smlouvě  o nájmu movitého

 majetku se společností DOSPRA, s.r.o., Chomutov).

 

 

 Usnesení RaMěst č. 009/05 z 10. 1. 2005

 Náhrady mezd - refundace

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou  zprávu  o  náhradě  výdělku  ušlého  v  souvislosti s

 výkonem funkce neuvolněným členům ZM a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit na  rok 2005 členům zastupitelstva  města, kteří nejsou
 v pracovním nebo  jiném obdobném poměru,  náhradu výdělku ušlého
 v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 135,- Kč,
 a to  za  každou,  i  započatou  hodinu  výkonu  funkce a uložit
 zastupitelům    města   uplatňovat    náhrady   výdělku   ušlého
 v souvislosti   s   výkonem   funkce   neuvolněným   členům   ZM
 u zodpovědného pracovníka městského úřadu  čtvrtletně, a to vždy
 nejpozději   do  15.   dne  následujícího   měsíce  za  uplynulé

 čtvrtletí.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 010/05 z  10. 1. 2005

 Změna zřizovací listiny p.o. Městské lesy Chomutov

 --------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 změnu  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace  Městské lesy
 Chomutov  spočívající  v   nahrazení  stávajícího  textu  textem

 uvedeným v příloze,

 n a v r h u j e   ZM

 schválit tuto změnu zřizovací listiny a

 u k l á d á

 právnímu úseku OKS

 ------------------
 - zajistit uzavření smlouvy s  příspěvkovou organizací ve smyslu

 čl. 6 zřizovací listiny
 - za podmínky schválení  změny zřizovací listiny zastupitelstvem

 vypracovat úplné znění této zřizovací listiny.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 011/05 z  10. 1. 2005

 Změna zřizovací listiny p.o. MÚSS Chomutov

 ------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 změnu  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace Městský ústav
 sociálních služeb  Chomutov spočívající v  nahrazení stávajícího

 textu textem uvedeným v příloze,

 n a v r h u j e   ZM

 schválit tuto změnu zřizovací listiny a

 u k l á d á

 právnímu úseku OKS

 ------------------
 - zajistit uzavření smlouvy s  příspěvkovou organizací ve smyslu

 čl. 6 zřizovací listiny
 - za podmínky schválení  změny zřizovací listiny zastupitelstvem

 vypracovat úplné znění této zřizovací listiny.

 

 Usnesení RaMěst č. 012/05 z  10. 1. 2005

 Změna zřizovací listiny p.o. PZOO Chomutov

 ------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 změnu  zřizovací listiny  příspěvkové organizace Podkrušnohorský
 zoopark  Chomutov  spočívající  v  nahrazení  stávajícího  textu

 textem uvedeným v příloze,

 n a v r h u j e   ZM

 schválit tuto změnu zřizovací listiny a

 u k l á d á

 právnímu úseku OKS

 ------------------
 - zajistit uzavření smlouvy s  příspěvkovou organizací ve smyslu

 čl. 6 zřizovací listiny
 - za podmínky schválení  změny zřizovací listiny zastupitelstvem

 vypracovat úplné znění této zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města