USNESENÍ

 

z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 12.12. 2005 od 13:00 hodin v jednací místnosti rady v obřadní síni na Městském úřadě

 

Usnesení RaMěst č.  626/05 z 12.12.2005

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č.  627/05 z 12.12.2005

Rozpočtové opatření č. 110/2005

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č.  110/2005:

- zvýšení příjmů ORJ 16 (JSDH),  položka 4122 (neinvestiční dotace přijaté od krajů) o částku 25.000,- Kč

- zvýšení výdajů ORJ 16  (JSDH), odd§ 5512, položka 5132 (ochranné pomůcky) o částku 24.000,- Kč

- zvýšení výdajů ORJ 16 (JSDH), odd§ 5512, položka 5167 (školení a vzdělávání) o částku 1.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č.  628/05 z 12.12.2005

Rozpočtové opatření č. 116/2005

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č.  116/2005:

- zvýšení výdajů orj. 01 ODPA 6409, položka 5213, org. 99 o částku 15.000,-Kč

- snížení výdajů orj. 01 ODPA 6409, položka 5229, org. 99 o částku 15.000,-Kč

 

 

Usnesení RaMěst č.  629/05 z 12.12.2005

Rozpočtové opatření č. 111/2005

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č.  111/2005:

- snížení výdajů org. jedn. 01 odd.§ 6409 pol. 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o částku 21 000,-Kč

- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3111 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím org. 314 o částku 11 000,-Kč

- zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.§ 3113 pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím org. 312 o částku 10 000,-Kč

 

Usnesení RaMěst č.  630/05 z 12.12.2005

Prodej bytů třetím osobám

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu,

r e v o k u j e 

usnesení RM č. 567/05 ze dne 30.11.2005 ve věci prodeje bytů třetím osobám – vítězům ve II. kole: Borová 5135/1; Zahradní 5168/16 a Skalková 5200/2  p. Romaně Cahajlové, bytem Chomutov, Zborovská 1510, a

d o p o r u č u j e    ZM  

schválit prodej bytů:

a) třetím osobám - vítězům v I. kole (zájemci z řad vlastníků bytů v daných SVJ) dle předloženého seznamu

b)  třetím osobám - vítězům ve II. kole (ostatní zájemci) dle předloženého seznamu.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  631/05 z 12.12.2005

Bezúplatné nabytí bytového fondu do majetku města Chomutova

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e    ZM 

schválit bezúplatné nabytí bytového fondu do majetku města Chomutova z majetku státu dle důvodové zprávy, a to formou darovací smlouvy.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  632/05 z 12.12.2005

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

schválit pro realizaci záměru společnosti AMADEUS CV a.s., Táboritská 1000/23, Praha a společnosti IMMORENT Chomutov s.r.o., Národní 973/41, Praha, ve  věci výstavby centra obchodu a služeb a nového zimního stadiónu úpravy smluv dle důvodové zprávy, tj. upravenou: smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene, budoucí směnnou smlouvu, nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rada města Chomutova                                      

d o p o r u č u j e   ZM

- zrušit usnesení ZM č. 034/05/28 ze dne 21.3.2005 ve věci prodeje pozemků firmě zastoupené p. Dr. Rolfem Giesenem

- zrušit usnesení ZM č. 030/03/19/ ze dne 31.3.2003 ve věci tvorby ceny pozemku v závislosti na tvorbě pracovních míst v lokalitě průmyslové zóny

- schválit výkup nemovitostí v katastrálním území Chomutov II, tj. pozemek p.č. o výměře 573 m2, pozemek p.č. 4171 o výměře 261 m2 a stavby číslo popisné 4257 na pozemku p.č. 4170 od vlastníka Anny Pajanové, za cenu 2.000.000,-Kč, s tím že v první fázi bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, dále

b e r e  n a  v ě d o m í

zájem firmy Eaton Industries s.r.o., se sídlem Karlovarská 5578, Chomutov  pč. 4160, 4161, 4162, 4163/2, 4163/1, 4167/2,  4167/3, 4167/8, 4167/4, 4169/1, 4169/4, 4167/5, 4167/6, 4175/1,  4176/1, 4174, 4173/5, 4172, 4173/3, 4173/2, 4173/4, 4173/1,  4167/1, 4168, 4169/2, 4170, 4171 v k.ú. Chomutov II a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit uzavření smlouvy budoucí na prodej pozemků p.č. pč. 4160, 4161, 4162, 4163/2, 4163/1, 4167/2,  4167/3, 4167/8, 4167/4, 4169/1, 4169/4, 4167/5, 4167/6, 4175/1,  4176/1, 4174, 4173/5, 4172, 4173/3, 4173/2, 4173/4, 4173/1,  4167/1, 4168, 4169/2, 4170, 4171 v k.ú. Chomutov II, firmě Eaton Industries s.r.o., se sídlem Karlovarská 5578, Chomutov, za cenu 250,-Kč/, součástí smlouvy bude harmonogram prací na využití pozemků a tvorbě nových pracovních míst.

 

Usnesení RaMěst č.  633/05 z 12.12.2005

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v  a l u j e 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. na/298/OSMM/2005/Šur, týkající se předání tepelného odběrného zařízení Akademii J. A. Komenského, s místem podnikání Jakoubka ze Stříbra 8, Chomutov.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

A) pronájem nebytových prostor č. 27 o výměře  12,70 m2 a č. 10 o výměře 17,57 m2 ve 2. NP v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově, k. ú. Chomutov I panu Miroslavu Birošovi s místem podnikání v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově za cenu 480,- Kč/m2/rok

B) panu Miroslavu Birošovi s místem podnikání  v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově uzavření splátkového kalendáře, týkající se dlužného nájemného a úhrady doúčtování za teplo za společně užívané prostory na částku 20.045,-Kč s úhradou do konce prosince 2006 ohledně nebytových prostorů v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově, ve 12-ti splátkách, tj. 1000,-Kč/měsíčně, v případě vyšších příjmů dle možností

C) pronájem nebytového prostoru č. 28 o výměře 13,56 m2 ve 2. NP v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově, k. ú. Chomutov I, panu MUDr. Martinu Řáhovi s místem podnikání  v ul. Březenecká, č.p. 4804 v Chomutově  za cenu 387,- Kč/m2/rok 

D) umoření nákladů  na stavební úpravy do výše 20.000,- Kč formou slevy z nájemného panu Miroslavu Birošovi s místem podnikání v ul. Březenecká, č.p. 4804, v Chomutově.

 

Usnesení RaMěst č.  634/05 z 12.12.2005

Veřejná zakázka – systém parkování

 

Rada města Chomutova

p ř e r u š u j e

projednávání bodu VVŘ na investiční a provozní zabezpečení a organizaci systému parkování na území města Chomutov.

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  635/05 z 12.12.2005

Rozbor hospodaření města Chomutova za třetí čtvrtletí roku 2005

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e

výsledky hospodaření města Chomutova za třetí čtvrtletí roku 2005.

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  636/05 z 12.12.2005

Využití skateboardového hřiště  v Chomutově

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu a

p o v ě ř u j e

OSMM

---------

zajištěním nezbytného úklidu stávajícího skateboardového hřiště u ulice Černovická a dále

p o v ě ř u j e 

ORaIM

---------

zpracováním projektu pro nové hřiště.

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  637/05 z 12.12.2005

Smlouva o sdružení finančních prostředků měst  Chomutova a Jirkova – odvodnění lokality Černý most

 

Rada  Města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

neschválit smlouvu o sdružení finančních prostředků na odvodnění oblasti Černého mostu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č.  638/05 z 12.12.2005

Odměny ředitelům škol

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných Městem Chomutov za 2. pololetí roku 2005 ve výši dle důvodové zprávy a

p o v ě ř u j e

Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠaK

---------------------------------------------------

vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Řápková                                                                Ing. Jan Řehák

  starostka města                                                                 místostarosta města