U S N E S E N Í

 

z 73. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 13.3.2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v Chomutově.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 082/06 z 13. 3. 2006

Informace o Závodu míru

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci starostky města o jednání se zástupcem cyklistického oddílu Top Ten Team  Teplice, panem Hejdukem o přípravě Závodu míru.

 

 

Usnesení RaMěst č. 083/06 z 13. 3. 2006

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 084/06 z 13. 3. 2006

Dodatek ke kontrole plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

plnění usnesení č. 050/06 z 20. 2. 2006 a

u k l á d á

ing. Kozákovi, místostarostovi města

--------------------------------------------

předložit návrh řešení do příštího jednání RM.

 

 

Usnesení RaMěst č. 085/06 z 13. 3. 2006

Strategický plán

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou  zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit Strategii rozvoje města Chomutova a

u k l á d á

p. Zdeňkové, projektové manažerce

-------------------------------------------

připravit do 04/2006 harmonogram dalších kroků pro naplňování cílů Strategického plánu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 086/06 z 13. 3. 2006

Návrh na  změnu ve vyplácení odměn neuvolněným členům ZM  dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

schválit změnu výše  vyplácených odměn včetně doplatku za leden a únor 2006 neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. s platností od 1.3.2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 087/06 z 13. 3. 2006 

Informativní zpráva k provozu WC

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a   b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou informativní zprávu k provozu WC a

ukládá

ing. Kozákovi, místostarostovi města

--------------------------------------------

předložit návrh řešení dle zápisu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 088/06 z 13. 3. 2006

Rozpočtové opatření č. 4/2006

 

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

u k l á d á

Ing. Ivaně Řápkové, starostce města

-------------------------------------------

doplnit důvodovou zprávu dle zápisu a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit rozpočtové opatření č.  4/2006:

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/ , položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/   o částku   5.180.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§  2212 , položka 6121 /budovy, haly a stavby/ , org. 2562 /rekonstrukce ul. Raisova/  o částku   1.220.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§  2212 , položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2602 /rozšíření komunikací a parkoviště u PZOO/  částku  2.260.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§  3429 , položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2554 /rekonstrukce mol na Kamencovém jezeře/  částku  100.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§  3639 , položka 6121 /budovy, haly a stavby/, org. 2571 /rekonstrukce parku u Okresního soudu/  částku  1.600.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 089/06 z 13. 3. 2006

Zhodnocení činnosti terénních sociálních pracovníků, kteří působili na OSVaZ v roce 2005 

 

Rada  města Chomutova    

b e r e   n a   v ě d  o m í

zprávu o zhodnocení činnosti terénních sociálních pracovníků v roce 2005 a

d o p o r u č u j e  ZM

vzít doplněnou zprávu na vědomí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 090/06 z 13. 3. 2006

Změny zřizovacích listin

 

Rada města Chomutova

projednala  

předloženou zprávu a

doporučuje   ZM

schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací:

1)      Základní škola Chomutov, Zahradní 5265,

2)      Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895,

3)      Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334,

4)      Základní škola Chomutov, Písečná 5144,

5)      Základní škola Chomutov, Hornická 4387,

6)      Základní škola Chomutov, Školní 1480,

7)      Základní škola Chomutov, Havlíčkova 3675,

8)      Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539,

9)      Základní škola Chomutov, Březenecká 4679,

10)  Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

 s účinností od 1. 4. 2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 091/06 z 13. 3. 2006

Jmenování konkurzní komise

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, ve složení uvedeném v upravené důvodové zprávě.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 092/06 z 13. 3. 2006

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 093/06 z 13. 3. 2006

Technologický park

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru odprodeje objektu č.p. 5250 na pozemku p.č. 6002/4, pozemku p.č. 6002/4, pozemku p.č. 6000/2, pozemku p.č. 6002/1, pozemku p.č. 6002/2, pozemku p.č. 6002/3, pozemku 6002/5, pozemku p.č. 6002/6, pozemku p.č. 6002/7, pozemku p.č. 6002/8, pozemku p.č. 6002/11 a pozemku p.č. 6023/26 v ulici Kamenný vrch v k.ú. Chomutov I s tím, že tyto nemovitosti budou v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku města Chomutov nabídnuty stávajícímu uživateli objektu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 094/06 z 13. 3. 2006 - odloženo

DPCHJ a.s. – odprodej přebytečných dopravních prostředků

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (odprodej nákladního automobilu T 815 SPZ CV 83-89 ).

 

 

Usnesení RaMěst č. 095/06 z 13. 3. 2006

Pronájem nemovitostí, prodej pozemků

 

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

odpis pohledávky společnosti SELKA Jirkov spol.s.r.o. se sídlem Jirkov, Mičurinova 263, IČ 18384269 ve výši 1.455,90  Kč.

 

2.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t odpis  pohledávky společnosti AKSON s.r.o. Chomutov, Kosmova 4712, IČ 47306181 ve výši 22.890,00  Kč.

 

 

 

 

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

rozšíření předmětu nájmu o pronájem kostela Sv. Kateřiny o celkové výměře 250,5 m2 nám. 1 Máje na p.č. 2 o výměře 402m2 Chomutov, Oblastnímu  muzeu v Chomutově, se sídlem Palackého 86, Chomutov, za stávajících podmínek, tj. nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok, což nyní činí 1.013,- Kč, za účelem muzejní a kulturní činnosti.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

změnu údajů týkajících se nájemce nebytového prostoru č.p. 3993, ul. Palackého Chomutov na nájemce pana Petra Haase a Milana Raindla,  na základě smlouvy o sdružení, za stávajících podmínek.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

převod nájmu výkladní skříně v domě č.p. 3961, ul. Palackého, z původního nájemce FK Chomutov, a.s., se sídlem Mánesova 3704, Chomutov na nového nájemce FC Chomutov, s.r.o., se sídlem Kosmova 3154/10, Chomutov, za stávajících podmínek, tj. doba neurčitá, za cenu 1.100,- Kč ročně za účelem informování veřejnosti o chomutovských fotbalových klubech.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e     ZM

1) revokovat  usnesení č. 058/1/16 ze dne 25.4.2001 ohledně bezúplatného převodu pozemků.

2) schválit výkup pozemků p.č. 2122/12 v k.ú. Chomutov II, p.č. 4551/19, p.č. 4516/14,p.č. 4551/18 a p.č. 6201/3   v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Doly a úpravny Komořany s.p. IČO: 00007510 do vlastnictví města Chomutova za cenu dle znaleckého posudku č. 1892-122/2005.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM 

schválit majetkoprávní vypořádání pozemků p.č. 2122/10 v k.ú. Chomutov II formou notářského zápisu ve prospěch města Chomutov.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku parcelního  č. 1241/5 o výměře 21 m2 v katastrálním území Chomutov II za roční nájem 630,-- Kč, (30,-Kč/m2/rok), pro pana Milana Kolarovského  k účelu umístění stávající stavby garáže na dobu neurčitou za podmínky platby ušlého nájmu za dva roky.

 

 

 

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku parcelního  č. 2901 o výměře 650 m2, v katastrálním území Chomutov II s využitím odpočinkové zóny pro obyvatele domu č.p.3564 ul. Osvobození Chomutov - za 2,--Kč/m2/rok tj. 1.300,-- Kč ročně  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

schválit  budoucí prodej pozemků p.č. 3160/1, 3158/1, 3156, 3157/1, 3158/2 v k.ú. Chomutov II budoucím kupujícím:

č. 1      - Angel Krstev                                      

č. 2      - Angel Krstev

č. 8      - Blanka a František Tetemondovi

č. 10    - David a Michaela Kiklhornovi

č. 17    - Pavel Novák a Štěpánka Nováková Maříková

č. 18    - Petr Krák, bytem v Chomutově, Václavská 4054

č. 19    - Jaromír a Iva Štěříkovi

č. 20    - Miroslav a Simona Královi

č. 22    - Petr Bláha

č. 24    - Oldřich Picek

s tím, že v první fázi bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kdy budoucí kupující uhradí před podpisem budoucí kupní smlouvy jako zálohu 10 % z předpokládané ceny, dle důvodové zprávy.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

panu Josefu Novotnému prodloužení nájemního vztahu k části pozemku p.č. 6125/137 o výměře 12 m2 v Písečné ulici v k.ú. Chomutov I za účelem umístění novinového stánku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za stávajících podmínek.

 

12.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (pronájem části pozemku p.č.  2414/4 o výměře 250 m2 v ulici Palackého v k.ú. Chomutov I Společenství vlastníků jednotek, Palackého 3665-7, Chomutov).

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM  

schválit výkup pozemků p.č. 307/1, p.č. 307/8,  p.č. 307/10, p.č. 328/1, p.č. 328/2, p.č. 328/3 v k. ú. Chomutov I z vlastnictví Válcovny trub a.s. do vlastnictví města Chomutov, a to za cenu 1.616.100,- Kč (100,- Kč/m²).

 

 

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN na části p.č. 3184  v k.ú. Chomutov I  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav, která je vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

15.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby kabelové rozvody NN (nízké napětí) společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav pro akci „ Chomutov, Dukelská NN pro holobyty“ na částech pozemků  p. č. 4420/12, 4420/29, 4476, 4489 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města v rozsahu dle GP č. 3345-440/2005 za cenu 4.850,-Kč, a to ve prospěch  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

16.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby kabelové rozvody NN (nízké napětí) společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav na částech pozemků  p. č. 1950/2, 3213/57 a 3214/1 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města v rozsahu dle GP č. 1832-361/2005 za cenu 5.600,-Kč, a to ve prospěch  ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

17.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění komunikace (sjezdu) na pozemku p.č. 3424/1 a 4149 v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy,  které jsou vlastnictvím Města Chomutov, a to ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4071/100 v k.ú. Chomutov I p. Ivo Šístka.

 

18.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 4515/7  a  p.č. 4913/2,  které  jsou ve vlastnictví manželů Radka a Hany Plavjaníkových)

 

19.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

prominutí navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků k podnikání, včetně pozemků pro umístění stánků o navýšení vlivem valorizace za rok 2005 a 2006, tj. v letech 2006 a 2007 valorizaci nepožadovat.

 

 

 

20.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby vodovodní přípojky společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav na částech pozemků  p. č. 74/1 a 74/10 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města v rozsahu dle GP č. 1856-129/2005 za cenu 1.600,-Kč, a to ve prospěch  vlastníka budovy čp. 4219 tj. Povodí Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988.

 

21.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

své usnesení č. 332/05/14 ze dne 11.7.2005 a

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru odprodeje stavby rozvodné stanice a pozemků pod stavbou p.č. 4452/7 o výměře 62 m2, 4452/8 o výměře 51 m2 a p.č. 4452/9 o výměře 106 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Severočeské plynárenské a.s. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 49903209.

 

22.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje objektu v ul. Lipská, č.p. 5333 v Chomutově, včetně pozemků p.č. 25, 26, 27, 28 o celkové výměře 1.583 m2 v k. ú. Chomutov II a

u k l á d á

p. Rulfovi, vedoucímu OSMM

-------------------------------------

předložit zprávu týkající se vyčíslení nákladů způsobených domovním správcem neplněním povinností vyplývající z mandátní smlouvy domovního správce.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 096/06 z 13. 3. 2006

Změna v dozorčí radě Technologického parku Chomutov, o.p.s.

 

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o mí

rezignaci místostarosty ing. Rudolfa Kozáka na člena dozorčí rady Technologického parku Chomutov, o.p.s. a

o d v o l á v á

jej s platností od 13.3.2006 z dozorčí rady a

j m e n u j e

MUDr. Džamilu Stehlíkovou do dozorčí rady Technologický park Chomutov, o.p.s. ke stejnému datu.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 097/06 z 13. 3. 2006

Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2005

 

Rada města Chomutova   

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit Zprávu o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2005.

 

 

Usnesení RaMěst č. 098/06 z 13. 3. 2006

Souhrnný přehled obecných přestupků  a přestupků v dopravě za rok 2005

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou informativní zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

vzít tuto zprávu na vědomí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 099/06 z 13. 3. 2006

Poskytnutí příspěvku 250.000 Kč na vznik nového rodinného domu z prostředků Fondu rozvoje města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu  a

d o p o r u č u j e   ZM

poskytnutí příspěvku 250.000 Kč na vznik nového rodinného domu z prostředků FRM 14 žadatelům v celkové výši 3.500.000 Kč na základě skutečností uvedených v příloze č. 1.

 

Usnesení RaMěst č. 100/06 z 13. 3. 2006

Budoucí kupní smlouva – převod majetku  - plynárenské zařízení pro lokalitu 24 RD, Chomutov, Na Průhonu II.

 

Rada města  Chomutov

d o p o r u č u j e    ZM 

schválit  budoucí převod plynárenského zařízení pro 24 RD v lokalitě Na Průhonu II, Chomutov do majetku SčP,a.s.

 

Usnesení RaMěst č. 101/06 z 13. 3. 2006

Žádost o změnu účelu půjčky z FRM -  Zdenka Černá, Kostnická 4070, 430 03  Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu  a

d o p o r u č u j e    ZM

změnu účelu  půjčky pro Zdenku Černou  dle důvodové zprávy. 

 

Usnesení RaMěst č. 102/06 z 13. 3. 2006

Rozpočtové opatření č. 7/2006

 

Rada  města  Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

schválit rozpočtové opatření č. 7/2006:

- zvýšení příjmů :

  orj. 17 /ORaIM/ položka 4118 /Neinvestiční převody z Národního fondu/ ÚZ  95327 o  částku  983.000,-- Kč

- zvýšení výdajů :

  orj. 17 /ORaIM/ odd§  3113  položka 5171 organizace 2573 /Oprava ZŠ Hornická/   ÚZ  95327 o částku  983.000,-- Kč.

               

 

Usnesení RaMěst č. 103/06 z 13. 3. 2006

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a

d o p o r u č u j e   ZM

vydat s účinností od 1. 4. 2006 novou OZV města Chomutova č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 

Usnesení RaMěst č. 104/06 z 13. 3. 2006

Úprava odpisového plánu SKKS,  RO č. 3/2006 – odvod finančních prostředků do  rozpočtu města

Rada  města  Chomutova

p r o j e d n a l a    a

1)  s c h v a l u j e     

úpravu odpisového plánu Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov                     

 

2)  d o p o r u č u j e    ZM

schválit  rozpočtové opatření č.  3/2006 - odvod finančních prostředků do rozpočtu města:

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ 17. listopadu/,  odpa 3112, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/  org. 317  o  částku  376.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ 17. listopadu/, odpa 3112, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 317        o  částku  376.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/,  odpa 3314, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/   o  částku  174.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odpa 3314, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/   o  částku  174.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 31 /MÚSS/,  odpa 4349, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/   o  částku   352.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o  částku  352.000,-Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 105/06 z 13. 3. 2006

Rozpočtové opatření č. 6/2006

 

Rada  města  Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

a) s c h v á l i t  spoluúčast města Chomutova ve výši 50.000,-- Kč jako investiční  dotaci na obnovu vozového parku – pořízení nízkopodlažního autobusu SÓLO

 

b) s c h v á l i t   dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti městskou

    hromadnou dopravou a poskytnutí dotace pro rok 2006

    a    p o v ě ř i t    starostku města Ing. Ivanu Řápkovou jeho podepsáním

 

c) s c h v á l i t   smlouvu o poskytnutí investiční dotace Dopravnímu podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.   ve výši 50.000,-- Kč a

    p o v ě ř i t    starostku města Ing. Ivanu Řápkovou jejím podepsáním

 

d) s c h v á l i t   rozpočtové opatření č.  6/2006:

§         snížení výdajů orj. 32 /DPCHJ/, odd§  2221, položka 5213 /neinvestiční  dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám/  o  částku  50.000,-- Kč

§         zvýšení výdajů orj. 32 /DPCHJ/, odd§  2221 , položka 6313 /investiční  dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám/ o částku 50.000,-Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 106/06 z 13. 3. 2006

Návrh OZV města Chomutov, kterou se vydává návštěvní řád PZOO

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  u p r a v i l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku města Chomutov, kterou se vydává návštěvní řád Podkrušnohorského zooparku Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 107/06 z 13. 3. 2006

Plán služebních cest ředitele PZOO pro rok 2006

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

plán  služebních cest  ředitele PZOO pro rok 2006 dle upravené důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 108/06 z 13. 3. 2006

Výroční zpráva ke koncepci rozvoje vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů do roku 2010

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

Výroční zprávu ke koncepci rozvoje vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů do roku 2010, kterou předkládá Komise pro výchovu a vzdělávání.

 

 

Usnesení RaMěst č. 109/06 z 13. 3. 2006

Návrh na vyřazení, převod a prodej movitých věcí v majetku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a    v ě  d o m í 

předloženou zprávu likvidační komise a

d o p o r u č u j e    ZM

schválit vyřazení, převod a prodej  movitých věcí v majetku města se změnami dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 110/06 z 13. 3. 2006

Moderní metody řízení

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (moderní metody řízení na Městském úřadu Chomutov)

 

 

Usnesení RaMěst č. 111/06 z 13. 3. 2006

Problematika odloučeného pracoviště MŠ Dřínovská

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

projednat předloženou zprávu a souhlasit s důvody provedení optimalizace předškolních zařízení a uložit ředitelce MŠ Chomutov p.o. Bc. Ireně Kopecké zajištění všech úkonů pro optimalizaci.

 

 

Usnesení RaMěst č. 112/06 z 13. 3. 2006

Smlouva o sdružení finančních prostředků měst Chomutova a Jirkova – odvodnění lokality Černý most

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

r e v o k u j e

usnesení RM č. 637/05 z 12. 12. 2005 a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit smlouvu o sdružení Finančních prostředků na odvodnění oblasti Černého mostu.

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Řápková                                                                            Ing. Jan Řehák

   starostka města                                                                           místostarosta města