Usnesení
 z 66.  řádné schůze  Rady města  Chomutova, která  se konala dne
 14.11. 2005  od 13:00 hodin  v jednací místnosti  rady v obřadní

 síni na Městském úřadě

 

 

 Usnesení RaMěst č. 541/05 z 14. 11. 2005

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení.

 

 Usnesení RaMěst č. 542/05 z 14. 11. 2005

 Pronájem nemovitostí

 --------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 úpravu  předmětu nájemní  smlouvy uzavřené  mezi městem Chomutov
 a firmou  CONOCO  Czech  Republic  s.r.o.,  se  sídlem  Pekařská
 14/628,  Praha.  Předmět  nájmu   bude  snížen  o  pozemek  p.č.

 2682/10, nájemné bude upraveno poměrem ke snížené ploše.

 

 2.
 Rada  města  Chomutova  doporučuje Zastupitelstvu města

 Chomutova

 s c h v á l i t
 narovnání majetkoprávního vztahu, tj.  zápis na list vlastnictví
 města  Chomutov  ke  stavbě  č.p.  4221  na  pozemku  p.č.  1195

 v katastrálním území Chomutov II formou notářského zápisu.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 společnosti  JOPOCV s.r.o.,  se sídlem  v Chomutově, Partyzánská
 964, PSČ  430 01, IČO  254 54 501,  pronájem pozemku p.č.  661/1
 o výměře  423 m2,  vedeného v  KN jako  ostatní plocha,  pozemku
 p.č. 661/2 o  výměře 348 m2, vedeného v  KN jako ostatní plocha,
 pozemku p.č. 661/3  o výměře 179 m2, vedeného  v KN jako ostatní
 plocha a pozemku p.č. 659/1 o  výměře 347 m2, vedeného v KN jako
 ostatní plocha,  vše v Partyzánské  ulici v k.ú.  Chomutov I, za
 účelem skladování  přebytků materiálů a  odstavení maringotky na
 dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 3 měsíce za  roční nájemné ve
 výši 64.850,--  Kč (50,-- Kč/m2/rok) s  tím, že nájemce poskytne
 nové  herní  prvky  odpovídající  ČNS  s  náležitými certifikáty
 a dopadovými zónami na blízkém  sousedním hřišti ul. Vinohradská

 v hodnotě 100.000,-- Kč.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 panu  Ing. Valeriji  Kulackém pronájem  pozemku p.č. 563  o výměře 326  m2 a pozemku p.č. 565 o  výměře 313 m2 v Hálkově ulici  v k.ú. Chomutov I, za účelem provozování  autobazaru, na dobu 5  let, za roční nájemné ve výši 31.950,-- Kč (50,-- Kč/m2/rok).

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 panu  Vítu Jeřábkovi, IČO 867 12, pronájem části obvodové zdi objektu č.p. 4090 na pozemku p.č.  2583 o  celkové výměře  207 m2  v ulici  Palackého v  k.ú. Chomutov   I,  za   účelem  umístění   vývěsní  skříňky   určené k propagaci  realitní kanceláře  o rozměrech  1 x  1 m,  na dobu neurčitou s  výpovědní lhůtou 6 měsíců  za celkové roční nájemné ve výši 1.000,-- Kč.

 

 6.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 společnosti Dopravní  podnik měst Chomutova  a Jirkova a.  s. se
 sídlem  Chomutov,  Dolní  1415,  PSČ  430  01,  IČO  640 53 466,
 pronájem části tělesa silničního mostu  nad silnicí I/13 v ulici
 Písečná  v   k.  ú.  Chomutov   I,  za  účelem   umístění  2  ks

 oboustranných reklamních poutačů o velikosti cca 4x1 m.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 společnosti  ALFA -  TECHNIC s.r.o.  se sídlem  Otvice, Obchodní
 zóna 252, okres  Chomutov, PSČ 431 11, IČO  445 64 643, pronájem
 části tělesa  silničního mostu nad silnicí  I/13 v ulici Písečná
 v k.ú.  Chomutov I  za účelem  umístění 2  ks reklamních plachet

 o velikosti cca 8x1 m.

 

 8.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 společnosti ELMONTIS s.r.o. se  sídlem v Chomutově, Rooseveltova
 č.p. 3606,  PSČ 430 03, IČO  254 79 725, pronájem  části pozemku
 p.č. 382/4 o  celkové výměře 801 m2 v  Rooseveltově ulici v k.ú.
 Chomutov  II,  za  účelem  umístění  reklamní  a  směrové tabule

 o rozměrech 160 x 95 cm.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 panu Ing.  Milanu Steňkovi,  pronájem pozemku  p.č. 119/4  o výměře  66 m2  v ulici Na Příkopech  v k.ú.  Chomutov I,  za účelem  parkování a  přístupu k objektu ve vlastnictví žadatele, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  6 měsíců,  za roční  nájemné ve  výši 3.300,-- Kč (50,-- Kč/m2/rok).

 

 10.

 Rada  města   Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  p.č. 2870/16  o výměře  27 m2 v k.ú.
 Chomutov  I,  za  cenu  350,-  Kč/m2,  včetně ceny za vyhotovení
 geometrického  plánu,  do  vlastnictví  manželům  Janovi a Ivoně
 Svobodovým  za  celkovou cenu 12.050,- Kč

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 panu Janu  Strejcovi pronájem části  pozemku p.č.  483/14 o 

 výměře 60  m2 v  Šafaříkově ulici v k.ú. Chomutov  II, za účelem 

 příjezdu k pozemku  žadatele, na dobu neurčitou s výpovědní

 lhůtou  3 měsíce, za roční nájemné ve výši 3.000,-- Kč (50,--

 Kč/m2/rok).

 

 

 12.

 Rada   města   Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  p.č. 1135  o výměře  249 m2  v k. ú.
 Chomutov I, za cenu 350,- Kč/m2, do vlastnictví Jiřímu a Drahuši
 Balogovým za  celkovou cenu 87.150,- Kč.

 

 

 13.

 Rada  města   Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  p.č. 747/1  o výměře  84 m2  v k. ú.
 Chomutov II,  za cenu 150,-  Kč/m2, do vlastnictví  Společenství
 vlastníků jednotek Roháčova 4196-4198, IČ: 254 64 558, se sídlem

 v Chomutově, Roháčova 4198, za celkovou cenu 12.600,-Kč.

 

 

 14.

 Rada  města  Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  prodloužení  mandátní  smlouvy  uzavřené  mezi  městem
 Chomutov a Realitní kanceláří  Sever s.r.o., se sídlem Dvořákova
 20/1579, Ústí nad Labem do  31.12.2007 a dále rozšíření předmětu
 mandátní  smlouvy  o  prodej   bytů  v  domech  č.p.  4455-4460,
 3634-3637,    3645-3646,   3651-3652,    3884-3885,   3886-3888,

 3889-3891, 3892-3894, 3895-3897.

 

 

 15.

 Rada  města  Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  úpravu   metodiky  pro  oceňování   pozemků  schválené
 usnesením  ZM  č.  008/05/15  ze  dne  31.  1. 2005 dle důvodové

 zprávy.

 

 

 16.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem nebytového  prostoru CO-C4 krytu  v ul. Zahradní  u čp.
 5227 na  pozemku pč. 6125/263 v  k.ú. Chomutov I., o  výměře 200
 m2, ISŠE IČO: 41324641 ul. Na Průhoně 4800 v Chomutově po dobu 1
 roku,   za  cenu   20,-Kč/m2/rok  tj.   4000,-Kč/rok  za  účelem

 uskladnění vybavení DM a ŠJ.

 

 

 17.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit  prodej pozemků  pč. 4176/5  o výměře  2.104 m2, 4175/3
 o výměře 269 m2, 4166/1 o výměře  17.640 m2, celkem 20.013 m2 za
 cenu  250,-  Kč/m2,  tj.   celkem  5.003.250,-    firmě  Eaton
 Industries  s.r.o., se  sídlem Karlovarská  5578, Chomutov,  dle

 podmínek pro prodej pozemků v průmyslové zóně.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 543/05 z 14. 11. 2005

 Schválení "prohlášení o ručení"

 -------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  podepsání  "Prohlášení   o  ručení  peněžitých  plateb
 vyplývajících  z úvěrové  smlouvy", a  to v  souladu s důvodovou
 zprávou  a  pověřit  místostarostu  ing.  Kozáka  podpisem  této

 smlouvy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 544/05 z 14. 11. 2005
 Náhradní  byty  pro  nájemce  z  čp.  3925,  ul. Dostojevského v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 - poskytnutí náhradních bytů dle důvodové zprávy
 - udělení  výjimky z  Pravidel  pro  pronajímání bytů  v majetku

 města Chomutova v souladu s důvodovou zprávou.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 545/05 z 14. 11. 2005

 Studie projektu

 ---------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 informaci o stanovisku pracovní skupiny (komise) a

 s c h v a l u j e

 studii projektu "Zástavba Žižkova náměstí".

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 546/05 z 14. 11. 2005

 Zástavba Žižkova nám. - Smlouvy

 -------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  pozemků uvedených  v důvodové  zprávě společnosti HUTS
 development  s.r.o.,  Belgická  276/20,  Praha  k účelu zástavby
 Žižkova náměstí za cenu 60 000,-Kč  /rok na 28 měsíců od podpisu
 smlouvy a za cenu 300 000,-  Kč od 29. měsíce od podpisu smlouvy

 do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a dále

 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit  studii  projektu  Zástavba  Žižkova náměstí schválenou

 komisí a Radou města a dále

 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit  pro  realizaci  záměru  zástavby  Žižkova náměstí HUTS
 development  s.r.o., Belgická  276/20, Praha,  smlouvu o budoucí

 kupní smlouvě, jejíž součástí je návrh kupní smlouvy a dále
 schválit  budoucí prodej  pozemků  dle  důvodové zprávy  za cenu

 600,- Kč/m2.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 547/05 z 14. 11. 2005

 Vklad majetku do obchodní spol. Teplo Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e ZM
 schválit  navýšení základního  jmění společnosti  Teplo Chomutov
 s.r.o.,  se sídlem  ul. Jakoubka  ze Stříbra  112, 113, Chomutov
 o 107  941   000,-    a  to   nepeněžitým  vkladem  nemovitého
 a movitého majetku  podle znaleckého posudku  poř č. 904/65/2005
 zpracovaného RNDr. Irenou Šajnovou  a znaleckého posudku poř. č.

 6852-296/2005 zpracovaného ing. Zdeňkem Bačkovským.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 548/05 z 14. 11. 2005

 Dodatek č. 15 mezi Městem Chomutov a Teplem Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 své  usnesení č.  475/05 z  17. 10.  2005 ve  věci dodatku č. 15

 k nájemní smlouvě z 28. 12. 1995 a

 s c h v a l u j e
 uzavření dodatku  č. 15 k  nájemní smlouvě ze  dne 28. 12.  1995
 uzavřené mezi  Městem Chomutov a Teplem  Chomutov, s.r.o., jejíž

 přílohou je majetek dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 549/05 z 14. 11. 2005

 Třístranná smlouva

 ------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 znění třístranné smlouvy mezi  Městem Chomutov, Teplem Chomutov,

 s.r.o. a firmou Actherm, spol. s r.o.

 

 Usnesení RaMěst č. 550/05 z 14. 11. 2005

 Prominutí pohledávky

 --------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 prominutí  pohledávky  ve  výši  7.200,-Kč s příslušenstvím vůči
 JEKY s.r.o.,  v likvidaci, se sídlem  v Chomutově, Revoluční 48,

 IČ: 14869179 a souhlasí se zpětvzetím žaloby.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 551/05 z 14. 11. 2005

 Rozšíření doplňkové činnosti TSmCh

 ----------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e
 žádost   Technických   služeb   města   Chomutova,   příspěvkové
 organizace o  rozšíření doplňkových činností  a úpravu zřizovací

 listiny tak, jak je v důvodové zprávě uvedeno a

 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit rozšíření doplňkových činností Technických služeb města
 Chomutova,  příspěvkové  organizace  a  úpravu zřizovací listiny

 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 552/05 z 14. 11. 2005

 Program prevence kriminality - 2006

 Projekt "Partnerství"

 -----------------------------------
 nebylo přijato  žádné usnesení (program  prevence kriminality na

 rok 2006)

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 553/05 z 14. 11. 2005

 Rozpočtové opatření č. 77/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 77/2005:
 - snížení   výdajů  org.jedn.   01   odd.   -  6409   pol.  5901

 nespecifikované rezervy o částku 307.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5021 ostatní osobní výdaje o částku 44.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5164 pronájem o částku 36.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5169 nákup ostatních služeb o částku 204.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5139 nákup materiálu o částku 18.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5175 pohoštění o částku 5.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 554/05 z 14. 11. 2005

 Rozpočtové opatření č. 78/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 78/2005:
 - snížení   výdajů  org.jedn.   01   odd.   -  6409   pol.  5901

 nespecifikované rezervy o částku 248.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5021 ostatní osobní výdaje o částku 12.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5169 nákup ostatních služeb o částku 223.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  07 (OŠaK) odd.  - 3319 (záležitosti  kultury),

 pol. 5139 nákup materiálu o částku 13.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 555/05 z 14. 11. 2005

 Návrh na vyřazení, převod a prodej movitých věcí v majetku města

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e  n a  v ě d o m í

 předloženou zprávu likvidační komise a

 d o p o r u č u j e   ZM
 - schválit  vyřazení, převod  a prodej  movitých věcí  v majetku

 města dle upravené důvodové zprávy a dále

 d o p o r u č u j e   ZM
 - schválit  částečnou   revokaci  usnesení  č.   160/05  ze  dne
 26.9.2005,  týkající se  likvidace a  prodeje majetku navrženého

 TSmCH.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č.  556/05 z 14. 11. 2005
 Schválení  pronájmu  nebytových   prostor  v  objektu  Střediska
 knihovnických a  kulturních služeb města  Chomutova, příspěvková
 organizace, Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov, firmě Poradenská
 kancelář  s.r.o.,  p.Ing.František   Pěchota,  Tolstého  768/21,

 Chomutov 430 01, za účelem zřízení kanceláře

 ----------------------------------------------------------

 Rada Města Chomutova

 p r o j e d n a  l a   a   s c h v a l u j e
 pronájem  nebytových prostor  v objektu  Střediska knihovnických
 a kulturních služeb Chomutov, Palackého 4995/85 o celkové výměře
 50  m2  firmě  Poradenská   kancelář  s.r.o.,  Tolstého  768/21,
 Chomutov 430  01 za účelem zřízení  kanceláře na dobu neurčitou,
 s výpovědní  lhůtou  3  měsíců  a  to  za  nájemné ve výši 600,-
 Kč/m2/rok, dále měsíční úhradu za  tepelnou energii a 20% z ceny

 nájemného za poskytnuté služby.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 557/05 z 14. 11. 2005
 Návrhy  smluv  s provozovateli  skládek  na  množství  uloženého

 odpadu a skládkovného na rok 2006

 ----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smluvního   vztahu  na  ukládání   komunálního  odpadu
 oprávněnou  osobou   -  Technickými  službami   města  Chomutova

 - v roce 2006 takto:
 1)  Se Skládkou  Tušimice, a.s.  - dodatkem  č. 2  ke smlouvě č.
 3/2005  pro uplatnění  množstevní slevy  smlouvy na  množství 11

 000 t odpadu a více za cenu 668,90 Kč/t vč. DPH.
 2)  S Podnikem služeb  Jirkov, s.  r. o.  - dodatkem č.2 Smlouvy
 o odstranění,  využití  odpadu  č.0044/2003  na  množství  3 800
 t a více při uplatnění množstevní slevy za cenu 668, 90 Kč/t vč.

 DPH

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 558/05 z 14. 11. 2005
 Žádosti o zmírnění tvrdosti  zákona (prominutí místních poplatků

 a jejich příslušenství)

 ---------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 1)  žádost  paní  A.  Vyšínové  o  prominutí  navýšení  místního

 poplatku ze psů a této žádosti

 n e v y h o v u j e
 2) žádost  pana Jakuba Jánošíka  o snížení místního  poplatku za

 užívání veřejného prostranství, a této žádosti

 n e v y h o v u j e
 3)  žádost paní  Ireny  Kamírové  o prominutí  navýšení místního

 poplatku ze psů a této žádosti

 n e v y h o v u j e.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 559/05 z 14. 11. 2005
 Návrh  obecně  závazné  vyhlášky   města  Chomutova  č.  7/2005,
 o místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou  zprávu   k  návrhu  obecně   závazné  vyhlášky  města
 Chomutova  č.  7/2005,  o  místním  poplatku  za  provoz systému
 shromažďování,    sběru,   přepravy    ,   tříděné,    využívání
 a odstraňování komunálních  odpadů, kterou se  novelizuje obecně

 závazná vyhláška města Chomutova č. 9/2004 a

 d o p o r u č u j e   ZM

 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 560/05 z 14. 11. 2005

 Rozpočtové opatření č. 81/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 81/2005:
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd- 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 4.016.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 32 (Teplo  Chomutov, s.r.o.), odd-  3613,
 položka  2133  (příjmy  z   pronájmu  movitých  věcí)  o  částku

 4.016.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 561/05 z 14. 11. 2005
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  2 k  veřejnoprávní smlouvě, mezi

 Městem Chomutov a obcí Březno, ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutov

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e

 uzavření  dodatku č. 2 k  veřejnoprávní smlouvě s obcí Březno a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 562/05 z 14. 11. 2005

 Vánoční kamion - Coca-cola

 --------------------------
 nebylo  přijato  žádné  usnesení  (prominutí  poplatku  za zábor

 veřejného prostranství)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                            Ing. Jan Řehák

  starostka města                            místostarosta města