U s n e s e n í


   z 64.  řádné schůze  Rady města  Chomutova, která  se konala dne 17.10.   2005  od  13:00  hodin  v  jednací  místnosti  rady v obřadní síni na   Městském úřadě v Chomutově.

 

 

   Valná hromada Teplo Chomutov, s.r.o.

   ------------------------------------
   Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady

   společnosti   Teplo Chomutov, s.r.o., jako jediného

   společníka:
   Město  Chomutov  jako  jediný  společník  společnosti Teplo    

   Chomutov,   s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 

 

   1) b e r e   n a   v ě d o m í
   zprávu  o  plnění  harmonogramu   pro  navýšení  základního 

   kapitálu   společnosti

 

 

   2) s c h v a l u j e

   uzavření dodatku č. 1 k příloze č. 3 Smlouvy o nájmu podniku.

 

 

   3) b e r e   n a   v ě d o m í

   uzavření komisionářské smlouvy.

 

 

   4) s c h v a l u j e

   uzavření třístranné smlouvy.

 

 

   5)  b e r e   n a   v ě d o m í
   uzavření  Dodatku  č.  15  k  nájemní  smlouvě  mezi  Městem  

   Chomutov   a Teplem Chomutov, s.r.o.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 468/05 z 17.10. 2005

   Kontrola plnění usnesení

   ------------------------

   Rada města Chomutova

   b e r e    n a   v ě d o m í

   kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 469/05 z 17.10. 2005

   Žádost o finanční příspěvek

   ---------------------------

   Rada města Chomutova

   n e s c h v a l u j e

   poskytnutí  finančního  příspěvku  Azylovému  domu  Armády

   spásy   Karlovy Vary.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 470/05 z 17.10. 2005

   Rozdělení  dotací  na  projekty    z rozpočtu  města Chomutova

   --------------------------------------------------------------

   A/

   Rada města Chomutova

   předloženou  zprávu

   p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

   dotaci z rozpočtu města žadateli:
   -  Mateřská škola  Chomutov na projekt  " Zdobení stromků  a

   adventní   kalendář 2005 " ve výši 11 000,-  Kč na úhradu

   materiálních potřeb na   výrobu ozdob a kalendáře.

   B/

   Rada města Chomutova   předloženou  zprávu

   p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
   s udělením výjimky  dle Zásad pro  poskytování dotací čl. 

   XIII. kap.   1, písm. a dotaci z rozpočtu města žadateli :

-          Základní  škola  Chomutov,  Ak.  Heyrovského  4539  na

projekt   "Máme společné kořeny II " ve výši 10 000,- Kč na úhradu dopravy.

   C/

   Rada města Chomutova

   předloženou  zprávu

   p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

   schválit  dotaci z rozpočtu města žadateli
   -  Sportclub  80 Chomutov  pro  oddíl  moderní gymnastiky  na

   projekt   " Cena města  Chomutova ve společných  skladbách

   v moderní gymnastice

   - 3. ročník " ve výši 5 000,- Kč na úhradu pronájmu prostor
   - Milada  Zelenková -  Taneční  škola  STARDANCE Chomutov  na

   projekt   "Mistrovství  Evropy  Polsko  -  Opole  mezinárodní

   soutěž majoretten

   EUROPEAN " ve výši 20 000,- Kč na úhradu dopravy

   D/

   Rada města Chomutova

   předloženou  zprávu

   p r o j e d n a l a   a   n e s c h v a l u j e

   dotaci z rozpočtu města žadateli :

   -  CÍL  Chomutov  na  projekt  "  Letní  tábor  2005  -  Máj  "

   -  SPOLEČNOST   LOKO-MOTIV   na   projekt  "  Duhový  vláček  "
   -  AUTOMOTOSPORTKLUB při KSTS Chomutov na projekt "

   Motokrosový závod   dvouhodinovka "

   E/

   Rada města Chomutova

   r e v o k u j e

   své  usnesení  č.  217/05  ze dne 2.5. 2005 v části A u

   žadatele   Přátelé dětského domova Chomutov doplnit účel

   dotace o ubytování.

 

   Usnesení  RaMěst č. 471/05 z 17.10. 2005

   Plnění usnesení č. 483/04

   -------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předloženou zprávu

   u k l á d á

   správci DČ, Bc. Soně Skalické

   -----------------------------

-          nadále pokračovat v plnění opatření, navržených  v důvodové

zprávě   - sledovat stav účtu doplňkové činnosti tak, aby nebyl deficitní

 

   Usnesení  RaMěst č. 472/05 z 17.10. 2005

   Návrh dalšího postupu privatizace

   ---------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předloženou zprávu a

   s c h v a l u j e
   - zveřejnění záměru odprodeje  domů čp. 1107 čp. 1746,  čp.

   1748, čp.   1918, čp. 1925,  čp. 3426, čp. 3448, čp. 3542, 

   čp. 3617 čp. 3686 čp.   3754 čp. 3780 čp. 3799 čp. 3842
   - zveřejnění záměru  odprodeje bytů v domech  čp. 4455 -  4460

   čp. 36   34 - 3637  čp. 3645 - 3646 čp.  3651 - 3652 čp. 3884 

   - 3885 čp. 3886   - 3888 čp. 3889 - 3891 čp. 3892 - 3894 čp.

   3895 - 3897.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 473/05 z 17.10. 2005

   Prodej nemovitostí

   ------------------

   1.

   Rada města Chomutova

   d o p o r u č u j e   ZM
   schválit  odprodej stavby  rozvodné stanice  na pozemku  p.č.

   4176/11   a pozemků  pod stavbou  p.č. 4176/11  o výměře  11

   m2  a p.č. 4176/10   o výměře  88  m2  v  k.ú.  Chomutov  II 

   do  vlastnictví  Severočeské   plynárenské  a.s.,Klíšská  940, 

   401  17   Ústí  nad  Labem  za  cenu   128.892,-Kč

 

   2.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření smlouvy  budoucí o zřízení  úplatného věcného břemene

   práva
   1)  umístění  a  strpění  stavby  vodovodní  přípojky na části
   pozemku p.č. 4459/9, společně s právem chůze a jízdy za účelem

   údržby a oprav a dále
   2)  umístění  stavby  přístupové  komunikace  na části pozemku
   p.č. 4437/20, společně s právem chůze a jízdy v souvislosti se
   zřízením nového  vjezdu do areálu  vše k.ú. Chomutov  I, které
   jsou  vlastnictví města  Chomutov, a  to ve  prospěch fy KEBEK

   s.r.o., se sídlem Chomutov, Pražská 5382, 430 01.

 

   3.

   Rada města Chomutova

   č á s t e č n ě     r e v o k u j e
   své  usnesení  čj.  360/05/1  ze  dne  22.8.2005 týkající se

   uzavření   darovací smlouvy o převodu tělesa příjezdové

   komunikace a

   d o p o r u č u j e  ZM
   schválit  uzavření  darovací  smlouvy  o  převodu  tělesa 

   příjezdové   komunikace  na p.č.  4213/5 v  k.ú. Chomutov  I

   do  vlastnictví města   Chomutov od fy MONEST spol. s r.o., Na

   Moráni 5400, Chomutov.

 

   4.

   Rada města Chomutova

   o d k l á d á
   tento bod (revokaci usn. č. 360/05/12  a odprodej domu čp.

   3929 v ul.   Dostojevského, Chomutov)



   5.

   Rada města Chomutova

   d o p o r u č u j e    ZM

   schválit nabídku

   - objektu č.p. 3753 včetně pozemku p.č.  391

   ve Sklepní ulici v k.ú. Chomutov I
   - objektu  č.p. 3830  včetně pozemku  p.č. 1988  a &#189

   pozemku p.č.   1991/13 ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov I
   - objektu  č.p. 3831  včetně pozemku  p.č. 1989  a &#189

   pozemku p.č.   1991/13 ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov I
   - objektu  č.p. 3833  včetně pozemku  p.č. 1990  a &#189

   pozemku p.č.   1991/14 ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov I
   - objektu  č.p. 3834  včetně pozemku  p.č. 1992  a &#189

   pozemku p.č.   1991/14 ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov I

-          objektu č.p. 3835 včetně pozemku p.č. 1994 a pozemkem p.č.

1991/15   ve Sluneční ulici v k.ú. Chomutov I
   stávajícím uživatelům bytů  v domech v souladu s  Pravidly pro prodej   nemovitostí,  tzn.  za  cenu   dle  znaleckého  posudku  s  přičtením   příslušných  poplatků,  s  použitím  stanovených  slev  za počet bytů   v domě a dle počtu kupujících nájemníků.

 

 

   6.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření smlouvy  o zřízení úplatného  věcného břemene práva 

   uložení   kabelového  vedení NN,  společně s   právem chůze  a

   jízdy  za účelem   údržby  a oprav  zařízení na  částech

   pozemků  p.č. 95/1,  95/2, 95/3   v k.ú.  Chomutov I  a to 

   dle GP  č. 3316-260/2005  ze dne 28.6.2005,   které jsou

   vlastnictvím města Chomutov a  to ve prospěch SČE, a.s. se  

   sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín 4 za cenu 7 884,-Kč.

 

 

   7.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření smlouvy  budoucí o zřízení  úplatného věcného břemene 

   práva   umístění  a strpění  stavby kabelového  vedení NN  na

   částech pozemků   p.č.  1220,  1254/1,  1256/1,  1262, 

   1269/2,  1270/1,  1282/1, 1293,   1295/1, 1303, 1304,  1327,

   1328 v k.ú. Chomutov  I, společně s právem   chůze a jízdy  ke

   stavbě za účelem údržby a  oprav zařízení v souladu   s

   ustanovením  ő 25,  zák.č.  458/2000  Sb., které  jsou

   vlastnictvím   Města Chomutov a to ve prospěch Severočeské

   energetiky a.s Děčín.

 

 

   8.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření smlouvy  budoucí o zřízení  úplatného věcného břemene 

   práva   umístění a strpění stavby kabelového  vedení NN na

   části pozemku p.č.   8 v k.ú.  Chomutov II, společně s  právem

chůze a jízdy  ke stavbě za   účelem údržby a  oprav zařízení v souladu s  ustanovením ő 25, zák.č.   458/2000 Sb., který  je vlastnictvím Města Chomutov a  to ve prospěch   Severočeské energetiky a.s Děčín.

 

 

   9.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření smlouvy  budoucí o zřízení  úplatného věcného břemene 

   práva   umístění  a strpění  stavby kabelového  vedení VN  na

   částech pozemků   p.č. 4193/1, 4193/2, 4192/4,  4192/1,

   4213/1, 4165/9, 4165/3, 4165/1,   4161/1, 4160,  4159/1,

   4158/1, 4152/1, 4151/1,  4149, 4150/2, 4071/2,   6170, 

   4073/17, 3961/2  v k.ú.  Chomutov I,  p.č. 1254  a 1255 v k.ú.  

   Spořice  a  p.č.  4166/2,  4160/2,  4164/1,  4163/5,  4166/3,

   4166/4,   4166/5,  4166/9,  4167/12,  4167/10  v  k.ú. 

   Chomutov  II , společně   s právem chůze a  jízdy ke stavbě za

   účelem  údržby a oprav zařízení,
   které jsou  vlastnictvím Města Chomutov a  to ve prospěch

   Severočeské   energetiky a.s Děčín.

 

   10.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   zveřejnění  záměru  prodeje  nebytového  prostoru  č.  309 

   (atelier)   o celkové  výměře   19,7  m2  v   domě  čp.  4596,  

   ul.  Kundratická   v Chomutově.

 

   11.

   Rada města Chomutova

   o d k l á d á
   tento  bod  (uzavření  smlouvy  o  vyplacení  dotace - SVJ

   Březenecká   4473-4475).

 

   12.

   Rada města Chomutova

   r e v o k u j e
   usnesení RM  č.332/05/3 ze dne  11.7.2005 ve věci  zveřejnění

   prodeje   nebytového prostoru č. 316 (atelier) o  celkové   

   výměře 19,7 m2 v domě   čp. 4596, ul. Kundratická v Chomutově.

 

   13.

   Rada města Chomutova

   d o p o r u č u j e   ZM

   schválit odprodej části pozemku p.č. 1355/1 v k.ú. Chomutov I.

 

   14.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   zveřejnění záměru  odprodeje pozemků p.  č. 215, 233/8, 

   218/6, 209/5   v k. ú. Chomutov I.

 

   Usnesení  RaMěst č. 474/05 z 17.10. 2005

   Pronájem nemovitostí

   --------------------

   1.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   společnosti Československá obchodní banka,  a.s. se sídlem Na

   Příkopě   854/14, 115 20 Praha 1 -  Nové Město pronájem části  

   pozemku p.č. 75/1   o výměře 13 m2 v k.ú.  Chomutov I za

   účelem vybudování bezbariérového   vstupu  do pobočky  ČSOB v 

   Chomutově na  dobu neurčitou  s výpovědní   lhůtou 3 měsíce za

   roční nájemné ve výši 650,-- Kč (50,-- Kč/m2/rok).

 

   2.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   společnosti  Severočeské doly  a.s., se  sídlem Boženy 

   Němcové 5359,   430  01  Chomutov,  pronájem  pozemku  p.č. 

   216,  pozemku  p.č.  217   a pozemku  p.č. 233/8  v k.ú. 

   Chomutov I  za účelem  přípravy stavby   "Rekonstrukce objektu 

   bývalé mateřské školy  ve vlastnictví žadatele   pro 

   administrativní účely"  na dobu  neurčitou s  výpovědní lhůtou  

   3   měsíce, za roční nájemné ve výši 77.800,-- Kč (50,-- 

   Kč/m2/rok).

 

   3.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   Ing.  Martinu Stahlovi  s místem  podnikání Tomáše  ze

   Štítného 3789,   430 01  IČO: 61549118 provedení změny  

   původního vytápění na ústřední   s umístěním plynového kotle

   NP  Zborovská 1510, Chomutov, nájemcem na   jeho vlastní

   náklady  a pronájem části sklepního NP  o rozměrech 2x2m   k

   běžnému  užívání za  cenu 50,-  Kč/m2/rok tj.  200,- Kč/rok na

   dobu   neurčitou.

 

   4.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   výpůjčku části  nebytového prostoru CO  krytu v čp.  3675,

   Havlíčkova   ul.  v Chomutově  o celkové   výměře 100-200  m2, Mateřské  škole ul.   Šafaříkova  čp. 4335  v Chomutově  za účelem  skladování a  odprodeje   vyřazeného majetku po dobu 1- 2

měsíců (max. 3 měsíců) zdarma.

 

   5.

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   pronájem nebytového prostoru CO  krytu v ul. Legionářská, č.p.
   3878, o výměře 90 m2, Klubu  vojáků v záloze IČO: 61343064 ul.
   Partyzánská 3764 v Chomutově na  dobu neurčitou, za cenu 100,-

   Kč/rok za účelem klubové činnosti.

 

   6.

   Rada města Chomutova

   o d k l á d á
   tento bod (revokaci  usn. č. 410/05/9 a pronájem  objektu

   Lipská 5333   na dobu určitou 10 let).

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 475/05 z 17.10. 2005

   Uzavření  dodatku  č.  15  k nájemní  smlouvě  ze  dne

   28.12.1995

   --------------------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předloženou zprávu a

   s c h v a l u j e
   uzavření dodatku  č. 15 k nájemní smlouvě  ze dne 28.12.1995     

   uzavřené   mezi Městem Chomutov a Teplem Chomutov, s.r.o.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 476/05 z 17.10. 2005

   Úhrada za denní pobyt v ÚSP

   ---------------------------

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e

   výši úhrady za denní pobyt ÚSP a

   u k l á d á

   Mgr. Aleně Tolgové, ředitelce MÚSS Chomutov

   -------------------------------------------

   zajistit změny dle upravené důvodové zprávy.

 

   Usnesení  RaMěst č. 477/05 z 17.10. 2005

   Doplnění zřizovací listiny MÚSS Chomutov

   ----------------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   doplnění zřizovací listiny MÚSS Chomutov, příspěvková

   organizace a

   d o p o r u č u j e   ZM
   schválit  doplnění  zřizovací   listiny  MÚSS  Chomutov,  

   příspěvková organizace.

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 478/05 z 17.10. 2005

   Koncepce práce právního úseku - smlouvy

   ---------------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a
   předloženou důvodovou zprávu právního úseku odboru kanceláře

   starosty   a

   s c h v a l u j e
   vzorové smlouvy a rozhodnutí podle  příloh k důvodové zprávě a

   jejich používání v souladu s důvodovou zprávou.

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 479/05 z 17.10. 2005

   Dohoda o narovnání

   ------------------

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   uzavření dohody o narovnání s panem Tomášem Balíkem ohledně

   veškerých pohledávek vzniklých  užíváním nebytových prostor 

   na adrese Zahradní 5305,  Chomutov,  v letech  1993-1998  a 

   v přímé  souvislosti  s tím spočívající  v tom, že  pan Tomáš   

   Balík zaplatí  50.000,- Kč a žádná   ze stran nebude moci

   požadovat náhradu nákladů řízení.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 480/05 z 17.10. 2005

   Rozpočtové opatření č. 73/05

   ----------------------------

   nebylo přijato žádné usnesení

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 481/05 z 17.10. 2005

   Výměníková stanice Městské lázně

   --------------------------------

   Rada  města  Chomutova

   o d k l á d á
   tento  bod  (zařazení  akce  výměníková  stanice  -  městské

   lázně do   investic na rok 2006)

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 482/05 z 17.10. 2005

   Bezručovo údolí - vybudování cyklistických stezek, I. etapa

   -----------------------------------------------------------

   Rada Města Chomutova

   s c h v a l u j e
   výběr zhotovitele  na výše uvedenou  investiční akci a  to 

   společnost Silnice  Žatec,  s.r.o.,  Lounská  2402,  438  39     

   Žatec dle důvodové   zprávy.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 483/05 z 17.10. 2005

   Rekonstrukce parku u Okresního soudu v Chomutově

   ------------------------------------------------

   Rada Města Chomutova

   s c h v a l u j e
   výběr zhotovitele  na výše uvedenou  investiční akci a  to

   společnost ABC  Chomutov  spol.  s r.o.,  Škroupova  1059,    

   430  02 Chomutov dle   důvodové zprávy.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 484/05 z 17.10. 2005

   Vývěr zhotovitele na investiční akci:

   Sociální zařízení v areálu kempu Kamencového jezera

   ---------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   r o z h o d l a

   o zrušení zadání veřejné zakázky dle důvodové zprávy.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 485/05 z 17.10. 2005

   Přístavba objektu čp. 5520, ul. Tomáše ze Štítného, Chomutov

   ------------------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   s c h v a l u j e
   úpravu  nájemních  vztahů  k  objektu  čp.  5520,  ul. Tom. ze

   Štítného, Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 486/05 z 17.10. 2005

   Návrh koncepce tržního řádu

   ---------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   návrh koncepce tržního řádu a

   u k l á d á

   předkladateli - Ing.Vladimíru Dědečkovi

   ---------------------------------------

   zpracovat návrh tržního řádu dle důvodové zprávy.

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 487/05 z 17.10. 2005

   Plán zimní údržby

   -----------------

   Rada města Chomutova

   projednala předloženou zprávu a

   s c h v a l u j e

   Plán  zimní údržby  2005-2006, dle  důvodové zprávy a

   u k l á d á

   řediteli TSmCh

   --------------

   zajišťovat Plán zimní údržby v plném rozsahu.

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 488/05 z 17.10. 2005

   Žádost o zmírnění tvrdosti zákona

   --------------------------------

   1)

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a
   žádost paní  Kořínkové o prominutí penále  z místního poplatku

   ze psů a této žádosti

   n e v y h o v u j e.

 

   2)

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a
   žádost  pana  Josefa  Marouška   o  prominutí  místního 

   poplatku  za   komunální odpady a této žádosti

   n e v y h o v u j e.

   Usnesení  RaMěst č. 489/05 z 17.10. 2005

  

 

   Použití znaku města

   -------------------

   Rada města Chomutova

   o d k l á d á

   tento bod (užití znaku města na výroční etiketu).

 

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 490/05 z 17.10. 2005
   Návrh na  uzavření dodatku č.2  k veřejnoprávní smlouvě,  mezi

   městem   Chomutov a obcí Údlice, ve věci projednávání    

   přestupků

   --------------------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předložený materiál a

   s c h v a l u j e 

   uzavření dodatku č.2 k veřejnoprávní  smlouvě  s obcí  Údlice

   a

   p o v ě ř u j e

   starostku  města  Ing. Ivanu Řápkovou, jejím podpisem.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 491/05 z 17.10. 2005
   Návrh na  uzavření dodatku č.1  k veřejnoprávní smlouvě,  mezi

   městem Chomutov a obcí Málkov, ve věci projednávání přestupků.

   -----------------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předložený materiál a

   s c h v a l u j e

   uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní  smlouvě  s obcí  Málkov

   a

   p o v ě ř u j e

   starostku  města  Ing. Ivanu Řápkovou, jejím podpisem.

 

   Usnesení  RaMěst č. 492/05 z 17.10. 2005

   Bezbariérový byt - p. Ferko a p. Hájková

   ----------------------------------------

   Rada  města Chomutova

   p r o j e d n a l a

   předloženou zprávu a

   n e s c h v a l u j e
   přidělení bezbariérového  bytu pro p.  FERKA Jana a  HÁJKOVOU

   Terezii.

 

   Usnesení  RaMěst č. 493/05 z 17.10. 2005

   Bezbariérový byt - p. Tirpáková

   -------------------------------

   Rada  města Chomutova

   projednala

   předloženou zprávu a

   n e s c h v a l u j e
   přidělení  bezbariérového bytu pro p.TIRPÁKOVOU Simonu.     

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 494/05 z 17.10. 2005

   Bezbariérový byt - p. Vais

   --------------------------

   Rada  města Chomutova

   s c h v a l u j e
   přidělení bezbariérového bytu pro  pana VAISE Josefa.

 

   Usnesení  RaMěst č. 495/05 z 17.10. 2005

   Návrh odměny jednateli SKZ

   --------------------------
   Rada  města  Chomutova  při  výkonu  působnosti  valné hromady

   Správy   kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného

   společníka

   s c h v a l u j e

   návrh odměny jednateli dle upravené důvodové zprávy.

 

 

   Usnesení  RaMěst č. 496/05 z 17.10. 2005

   Úprava    provozních    dob    v sauně   a   kondičních  

   lázní

   --------------------------------------------------------------

   Rada města Chomutova

   o d k l á d á

   tento bod (úpravu provozních dob v sauně a kondičních lázní)

 

 

   Usnesení RaMěst č. 497/05 z 17.10. 2005

   Privatizace bytového fondu

   --------------------------

   Rada města Chomutova

   d o p o r u č u j e  ZM
   schválit  výzvu  vládě  ČR  ve  věci  privatizace bytového

   fondu tzv.   hornických bytů.

 

 

   Usnesení RaMěst č. 498/05 z 17.10. 2005

   Uhynutí stromů

   --------------

   Rada města Chomutova

   u k l á d á

   komisi životního prostředí

   --------------------------

   zabývat se důvody uhynutí 200 ks stromů.

 

  Ing. Ivana Řápková                           Ing. Jan Řehák

    starostka města                          místostarosta města