U s n e s e n í


 z 35. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 17.
 5. 2004 od 13:00 hodin v  zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 249/04 z 17. 5. 2004

 Kontrola plnění usnesení včetně doplnění o usn. RM č. 196/04

 ------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 kontrolu plnění usnesení  včetně doplnění o usn. RM  č. 196/04 s
 tím, že prodlužuje termín plnění u  usn. č. 46/04 do 19. 5. 2004

 a u usn. č. 166/04 do 31. 10. 2004.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 250/04 z 17. 5. 2004
 Organizační zabezpečení jednání  Zastupitelstva města Chomutova,

 které se bude konat dne 31. 5. 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 organizační zabezpečení jednání ZM dne 31. 5. 2004.

 


 Usnesení RaMěst č. 251/04 z 17. 5. 2004
 ABN  AMRO  Asset  Management  (Czech),  a.s.  - návrh investiční

 strategie pro Město Chomutov

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit investiční strategii akciové společnosti ABN AMRO Asset

 Management (Czech) pro Město Chomutov dle důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 252/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 18

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 18:
 - zvýšení výdajů  orj. 31 (MÚSS),  oddő 4316 (domovy  důchodců),
 položka  5331  (neinvestiční   příspěvky  zřízeným  příspěvkovým

 organizacím) o částku 1.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 31 (MÚSS),  oddő 4313 (sociální ústavy pro
 zdravotně   postiženou  mládež),   položka  5331   (neinvestiční
 příspěvky zřízeným  příspěvkovým organizacím) o  částku 23.000,-

 Kč
 - zvýšení příjmů orj. 31  (MÚSS), oddő 6402 (finanční vypořádání
 minulých  let),  položka  2222   (ostatní  příjmy  z  finančního
 vypořádání  předchozích   let  od  jiných   veřejných  rozpočtů)

 o částku 24.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 253/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 24

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 24:
 - zvýšení   příjmů  orj.   31  (Městské   lesy),  položka   4116

 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu)

 ÚZ 29014 o částku 32.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku  3.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  31 (Městské  lesy), oddő  1031 (pěstební
 činnost),   položka   5331   (neinvestiční   příspěvky  zřízeným

 příspěvkovým organizacím)

 ÚZ 29014 o částku 32.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku  3.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 254/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 25

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 25:
 - zvýšení   příjmů  orj.   31  (Městské   lesy),  položka   4116

 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu)

 ÚZ 29014 o částku 83.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku  4.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  31 (Městské  lesy), oddő  1031 (pěstební
 činnost),   položka   5331   (neinvestiční   příspěvky  zřízeným

 příspěvkovým organizacím)

 ÚZ 29014 o částku 83.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku  4.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 255/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 26

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 26:
 - zvýšení příjmů orj. 10 (odbor informatiky), oddő 6171 (činnost
 místní  správy),  položka  2111  (poskytování  služeb)  o částku

 6.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 10 (odbor informatiky), oddő 6171 (činnost
 místní  správy),   položka  2324  (přijaté   náhrady)  o  částku

 146.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 10 (odbor informatiky), oddő 6171 (činnost
 místní  správy),   položka  5139  (nákup   materiálu)  o  částku

 152.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 256/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 27

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtovou změnu č. 27:
 - zvýšení  příjmů   orj.  04  (odbor   sociální),  položka  4112
 (neinvestiční  dotace ze  státního rozpočtu  v rámci  souhrnného

 dotačního vztahu) o částku 3.300.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 4 (odbor sociální),  oddő 4185 (příspěvky
 na  provoz  motorového  vozidla),  položka  5410 (dávky sociální

 péče) ÚZ 98072 o částku 3.300.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 257/04 z 17. 5. 2004
 Výplata  slevy  z  kupní  ceny   pozemku  v  průmyslové  zóně  +

 Rozpočtová změna č. 23

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou zprávu o splnění podmínek pro poskytnutí slevy z kupní

 ceny pozemku při vytvoření a udržení nových pracovních míst a

 s c h v a l u j e
 1) výplatu  slevy z kupní  ceny pozemku v  průmyslové zóně firmě

 BUSCH HELMETS s.r.o.

 2) rozpočtovou změnu č. 23:
 - zvýšení  výdajů orj.  02  (OSMM),  oddő 3639  (územní rozvoj),
 položka  6313  (investiční  dotace  podnikatelským  subjektům  -

 právnickým osobám) o částku 718.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 01  (OE), položka 8127 (aktivní dlouhodobé

 operace řízení likvidity - příjmy) o částku 718.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 258/04 z 17. 5. 2004

 Prodloužení doby pronájmu NP Dětskému domovu Chomutov

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 prodloužení smlouvy  o nájmu nebytových  prostor Dětskému domovu

 Chomutov dle důvodové zprávy a

 u k l á d á

 řediteli TSmCh

 --------------
 uzavřít  dodatek č. 1 ke  smlouvě o  nájmu nebytových prostor č.

 KJ-DD-0304-11/11-DU se zahrnutím úprav dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 259/04 z 17. 5. 2004

 Pronájem NP - restaurace Skleník na Kamencovém jezeře

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s c h v a l u j e
 pronájem nebytových  prostor - restaurace  Skleník na Kamencovém
 jezeře  firmě Husitská  bašta -  J.Š. s.r.o.,  Komenského 37/14,

 418 01 Bílina tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a

 u k l á d á

 řediteli TSmCh

 --------------
 uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor - restaurace Skleník
 na  Kamencovém jezeře  s firmou  Husitská bašta  - J.Š.  s.r.o.,
 Komenského 37/14, 418  01 Bílina tak, jak je  uvedeno v důvodové

 zprávě.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 260/04 z 17. 5. 2004

 Bod č. 5 - Návrhy komise životního prostředí

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 v y ř a z u j e

 bod č. 5 z dnešního jednání.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 261/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 19

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 - zvýšení  příjmů orj.  05 (odbor  životního prostředí), položka
 4116  (ostatní  neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu) ÚZ

 29008, částka 27.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.  05 (odbor  životního prostředí), položka
 5213 (neinvestiční  dotace nefinančním institucím),  odd.10 ő 36

 (správa v lesním hospodářství), částka 27.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů orj.  05 (odbor  životního prostředí), položka
 4116  (ostatní  neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu) ÚZ

 29004, částka 38.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů org.  05 (odbor  životního prostředí), položka
 5213 (neinvestiční  dotace nefinančním institucím),  odd.10 ő 31

 (pěstební činnost), částka 38.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 262/04 z 17. 5. 2004
 Kupní  smlouva  -  plynárenské  zařízení,  průmyslová zóna "Nové

 Spořice"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou důvodovou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit odprodej plynárenského zařízení dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 263/04 z 17. 5. 2004
 Výběr  zhotovitele  veřejné  zakázky  "Průmyslová komunikace ul.

 Raisova, Chomutov - Severní pole"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 r o z h o d l a
 o výběru zhotovitele veřejné  zakázky "Průmyslová komunikace ul.
 Raisova - Severní pole", kterým  bude společnost Stavby silnic a
 železnic a.s., odštěpný závod 06, Dubová 1, 360 04 Karlovy Vary,

 dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 264/04 z 17. 5. 2004
 Výběr  zhotovitele  veřejné  zakázky  "Dopravní úpravy, doplnění

 parkovacích míst, sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná, Chomutov"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 r o z h o d l a
 o výběru zhotovitele veřejné  zakázky "Dopravní úpravy, doplnění
 parkovacích   míst,   sídliště   Kamenná,   Zahradní,   Písečná,
 Chomutov", kterým bude společnost Silnice Žatec, s.r.o., Lounská

 2402, 438 39 Žatec, dle důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 265/04 z 17. 5. 2004
 Výběr  zhotovitele na  investiční akci  "Cyklostezka na sídlišti

 Březenecká převzatá z projektu regenerace panelových sídlišť"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 r o z h o d l a
 o výběru  zhotovitele veřejné  zakázky "Cyklostezka  na sídlišti
 Březenecká převzatá  z projektu regenerace  panelových sídlišť",
 kterým bude  společnost ZKZ Chomutov s.r.o.,  Dolní 3354, 430 01

 Chomutov.

 


 Usnesení RaMěst č. 266/04 z 17. 5. 2004
 Výběr  zhotovitele na  investiční akci  "Rekonstrukce zpevněných

 ploch Winterova ulice - II. etapa"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 r o z h o d l a
 o výběru  zhotovitele veřejné  zakázky "Rekonstrukce  zpevněných
 ploch  Winterova  ulice  -  II.  etapa",  kterým bude společnost
 STRABAG a.s., odštěpný závod, direkce 60, oblast západ, provozní

 jednotka Chomutov, Lipská 4696, Chomutov.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 267/04 z 17. 5. 2004

 Pořízení 7. změny územního plánu

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  pořízení  7.  změny  Územního  plánu  sídelního útvaru
 Chomutov Jirkov a pověřit radu města její přípravou dle důvodové

 zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 268/04 z 17. 5. 2004

 Rozpočtová změna č. 22 - Úprava rozpočtu

 ----------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 22:
 - snížení  výdajů  (rezerva  na   investiční  akce),  org.j.  17

 (ORaIM), oddő 3639, položka 5901 o částku 263.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  (oprava výtahů MÚSS), org.j.  17 (ORaIM), oddő

 3639, položka 5171, organizace 2411 o částku 263.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 269/04 z 17. 5. 2004
 Smlouva č.  09600141 o poskytnutí finančních  prostředků ze SFŽP
 ČR pro potřeby investiční akce "Městská skládka Jihozápadní pole

 - uzavření a rekultivace - ul. Pražská, Chomutov"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  uzavření Smlouvy  č. 09600141  o poskytnutí finančních
 prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR dle důvodové

 zprávy.

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 270/04 z 17. 5. 2004

 Dlužníci příspěvku na neinvestiční náklady mateřské školy

 ---------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s t a n o v u j e
 penále  ve  výši  10  %  dlužné  částky  zákonným zástupcům dětí
 umístěných  v  mateřských  školách,  kteří  dle  Obecně  závazné
 vyhlášky  Města  Chomutova  č.  3/2003  neuhradili  příspěvek na
 částečnou  úhradu  neinvestičních  nákladů  mateřské  školy, dle

 důvodové zprávy a

 u k l á d á

 a) vedoucí OŠaK

 ---------------
 předat podklady k řešení ve věci vymáhání dlužné částky právnímu

 úseku OKS

 b) ing. Řehákovi, místostarostovi města

 ---------------------------------------
 zabezpečit  systém  pro  včasné  upomínání  a  vymáhání dlužných

 částek od příslušných zákonných zástupců.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 271/04 z 17. 5. 2004

 Zřízení speciální mateřské školy

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM
 1)  schválit  záměr  zřídit  při  ředitelství  Pomocné  školy  a
 Mateřské  školy  Chomutov,  Palachova  4881,  součást  speciální

 mateřská školy
 2)  pověřit  ing.  Jana  Řeháka  odesláním  žádosti o souhlas se
 zřízením speciální mateřské školy Ministerstvu školství, mládeže

 a tělovýchovy ČR.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 272/04 z 17. 5. 2004

 Bezbariérový byt

 ----------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 přidělení  bezbariérového bytu  pro p.  Novákovou Matildu, bytem

 Chomutov, Kosmonautů 3971.

 

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 273/04 z 17. 5. 2004

 Veřejná zakázka na provádění úklidových služeb

 ----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál,

 s c h v a l u j e
 - výběr uchazeče, který se umístil  na 1. místě dle předloženého

 návrhu komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek
 - prodej neupotřebitelného movitého  majetku (úklidové techniky)

 v rozsahu dle přílohy č. 2 zadání veřejné zakázky,

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 podpisem smlouvy s vybraným uchazečem a

 u k l á d á

 ing. Vladimíru Zárubovi, vedoucímu OSMM

 ---------------------------------------
 připravit kupní smlouvu na odprodej úklidové techniky s vybraným

 uchazečem.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 274/04 z 17. 5. 2004

 Zpráva o průběhu likvidace PBH Chomutov s.p. v likvidaci

 --------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o průběhu likvidace PBH Chomutov, s.p. v likvidaci a

 s c h v a l u j e
 převedení výsledku hospodaření za rok 2003 na účet nerozděleného

 zisku minulých let.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 275/04 z 17. 5. 2004
 Pověření  zástupce  Města  Chomutova  k  zastupování  na valných

 hromadách společnosti Severočeské doly a.s.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 pověřit ing. Ivanu Řápkovou, starostku města, zastupováním Města
 Chomutov na jednání všech valných hromad společnosti Severočeské

 doly a.s., a dále

 d o p o r u č u j e   ZM
 pověřit  místostarosty v  pořadí ing.  Jan Řehák  a ing.  Rudolf
 Kozák zastupováním Města Chomutov  na uvedených jednáních, pokud

 se těchto nebude moci starostka města zúčastnit.

 Předmětné pověření platí pro volební období 2002 - 2006.

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 276/04 z 17. 5. 2004

 Poskytování materiálů odboru interního auditu

 ---------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 v souladu s čl.  4 odst. 11 jednacího řádu  Rady města Chomutova
 poskytování materiálů  ze schůzí rady  města pro potřeby  odboru

 interního auditu v plném rozsahu.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 277/04 z 17. 5. 2004

 Zhodnocení činnosti domovních správ za rok 2003

 -----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 


 Usnesení RaMěst č. 278/04 z 17. 5. 2004

 Husovo nám. čp. 37 - byty na svépomoc

 -------------------------------------

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 1) úhradu  nákladů ve výši 183.848,17  Kč vložených nájemníky p.
 Daliborem  Píšou  a  p.  Janem  Stokláskem  do  úprav společných
 prostor  v  domě  čp.  37,  Husovo  nám.  v Chomutově, z nákladů

 Doplňkové činnosti
 2) zahrnout  do umořování nákladů  u p. Dalibora  Píši nad rámec
 dohody  částku  179.710,88  Kč  a  u  p.  Jana  Stokláska částku

 177.648,38 Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 279/04 z 17. 5. 2004

 Bytová otázka p. Václava Králíčka

 ---------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 poskytnutí bytu  č. 14 na  adrese Chomutov, Dukelská  1622, mimo
 pořadník p. Václavu Králíčkovi,  trvale bytem Chomutov, Spořická

 3795.

 


 Usnesení RaMěst č. 280/04 z 17. 5. 2004

 Prodej a pronájem nemovitostí

 -----------------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části pozemku  pč. 4689/1   o výměře  1.557 m2  v k.ú.
 Chomutov I  na dobu neurčitou  s 6 měsíční  výpovědní lhůtou, za
 nájemné 2,- Kč/m2 (tj. celkem 3.114,- Kč/rok) s tím, že ve lhůtě
 1 roku  budou  vyřešeny  převody  majetku  dle  čl.  III odst. 4

 smlouvy o výpůjčce.

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 úpravu dokumentu "Zásady pro umoření", dle důvodové zprávy.

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  zastavení nemovitostí  čp. 3673  (st.p.č. 2669),  3672
 (st.p.č. 2668), 3671 (st.p.č.  2667), 3670 (st.p.č. 2666) včetně
 pozemků v  k.ú. Chomutov I ve  prospěch Státního fondu životního
 prostředí  ČR, pro  účely půjčky  z tohoto  fondu, dle  důvodové

 zprávy.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 vzít na vědomí došlé žádosti  o prodej pozemku v průmyslové zóně

 v Severním poli, s návrhem postupu dle důvodové zprávy.

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 doplnění  nájemních  smluv   formou  dodatků  se  zahrádkářskými
 koloniemi   v   ustanovení   týkajícím   se  likvidace  směsného
 komunálního  odpadu tak,  že na  náklady města  bude zajišťováno

 přistavení kontejnerů:
 - u  menších zahrádkářských  kolonií Mýto,  Vesna, V  Olšinách -
 menší, přistavení 1 menšího kontejneru 1x ročně na náklady města

 do výše 4.000,- Kč
 - u  větších  zahrádkářských  kolonií  Rudá  Záře, Mičurin, Mír,
 Bezručovo Údolí, Zadní Vinohrady,  Jitřenka, Zátiší, V Olšinách,
 Průhon, Kamencové  jezero, přistavení 1-2  větších kontejnerů 1x

 ročně na náklady města do výše 8.000,- Kč.

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e  ZM
 revokovat  usn. č.  10/98-N/32 ze  dne 16.  12. 1998 týkající se
 uzavření  darovacích  smluv  mezi  Městem  Chomutov  a Správou a
 údržbou silnic a schválit  uzavření darovacích smluv mezi Městem
 Chomutov a Krajským úřadem Ústeckého kraje o převodu nemovitostí

 pozemkových parcel dle důvodové zprávy.

 

 

 7.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru prodeje  pozemku pč.  5076/3 o  výměře 650 m2

 v k.ú. Chomutov II.

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit odprodej  pozemků pč. 661/2,  661/3 a 659/1,  všechny

 v k.ú. Chomutov I.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 d o p o r o č u j e   ZM

 neschválit odprodej části pozemku pč. 3136/1 v k.ú. Chomutov II.

 

 10.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej pozemku pč. 4981 v k.ú. Chomutov I.

 

 11.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej části pozemku pč. 3051/1 v k.ú. Chomutov I.

 

 12.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej pozemku pč. 2829 v k.ú. Chomutov I.

 

 13.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej pozemku p.č. 5226 v k.ú. Chomutov I.

 

 14.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej části pozemku pč. 1627/1 v k.ú. Chomutov I.

 

 15.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku pč. 5007 v k.ú. Chomutov I.

 

 16.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku pč. 1681 v k.ú. Chomutov I.

 

 17.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje pozemku pč.  596/2 v k.ú.  Chomutov

 II.

 

 18.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  odprodeje  části  pozemku  pč.  2927  v k.ú.

 Chomutov II.

 

 19.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje pozemku pč. 2200/1  v k.ú. Chomutov

 II.

 

 

 20.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (zveřejnění záměru  odprodeje části pozemku pč. 3953/2

 v k.ú. Chomutov II).

 

 

 21.
 - usnesení nebylo  přijato (odprodej pozemku pč.  404/3 o výměře
 222  m2 s  příslušenstvím -  opěrná zeď  včetně zábradlí  v k.ú.

 Chomutov II).

 

 

 

 22.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 A)
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1177/1  o výměře  669 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu  130,- Kč/m2, včetně vyhotovení geometrického
 plánu,  do vlastnictví  manželů Daně  a Antonínu  Elznicovým, za

 celkovou cenu 87.590,- Kč

 B)
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1177/2  o výměře  384 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu  130,- Kč/m2, včetně vyhotovení geometrického
 plánu, do  vlastnictví MUDr. Jiřímu Měšťanovi,  za celkovou cenu

 50.540,- Kč

 C)
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1177/3  o výměře  163 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu  130,- Kč/m2, včetně vyhotovení geometrického
 plánu, do vlastnictví manželů MUDr. Vítu a ing. Ludmile Kubovým,

 za celkovou cenu 21.810,- Kč

 D)
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1177/4   o výměře  79 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu  130,- Kč/m2, včetně vyhotovení geometrického
 plánu, do vlastnictví paní Boženě Matrenčukové, za celkovou cenu

 10.890,- Kč

 E)
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1177/5   o výměře  79 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu  130,- Kč/m2, včetně vyhotovení geometrického
 plánu, do  vlastnictví paní Janě Nachtigalové,  za celkovou cenu

 10.890,- Kč.

 

 

 

 23.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku pč. 3127 v k.ú. Chomutov II.

 

 24.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 1818/1 v k.ú. Chomutov II.

 

 

 25.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 5310/61  o výměře  49 m2  v k.ú.
 Chomutov I za cenu 130,- Kč/rok, včetně vyhotovení geometrického
 plánu,  do  vlastnictví  Michala  Šulce  a  Jitky  Škvárové,  za

 celkovou cenu 8.970,- Kč.

 

 

 26.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části  pozemku  pč. 2828/4  v k.ú.

 Chomutov I, a to dle podmínek OSMM - úsek dopravy.

 

 

 27.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 1911/34  o výměře  74 m2  v k.ú.
 Chomutov II,  za cenu 130,- Kč/m2, do vlastnictví Jiřího Svatoše

 za celkovou cenu 9.620,- Kč, a dále

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem přístupu a
 příjezdu k pozemkům parcelní č. 1912, č. 1916, č. 1917, č. 1922,
 č.  1923, č.  1928 a  č. 1929  ve vlastnictví  žadatelů, a to po
 pozemku  pč.  1911/3  ve  vlastnictví  Města  Chomutov,  a to ve
 prospěch   Jiřího   Svatoše,   Romana   Zápotockého,  Stanislava
 Hermacha, Rudolfa  Dolejšího, Šárky Novákové  a Pavla Kadeřábka,
 Jiřího  Holečka,  Václava  a   Zdeňky  Vaňkových,  za  cenu  dle

 znaleckého posudku ve výši 16.140,- Kč.

 

 

 28.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  odprodeje  části  pozemku  pč.  2901  v k.ú.

 Chomutov II.

 

 

 29.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 4801/187  o výměře  6 m2  v k.ú.
 Chomutov I do vlastnictví společnosti SIMA  consulting, a.s., za
 cenu 250,- Kč/m2, včetně vyhotovení dvou geometrických plánů, za

 celkovou cenu 5.400,- Kč.

 

 

 

 

 

 30.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 společnosti AKZENT MEDIA, s.r.o., se sídlem  Praha 4, Sobolákova
 19, pronájem  části pozemkové parcely č.  4551/1 v k.ú. Chomutov
 I,  vedené  v  KN  jako   ostatní  plocha,  za  účelem  umístění
 reklamního zařízení o  rozměrech 5,1 x 2,4 m2,  za roční nájemné
 ve  výši 20.000,-  Kč, na  dobu neurčitou  s výpovědní  lhůtou 6

 měsíců.

 

 

 

 31.

 Rada města Chomutova

 d o p l ň u j e
 usn. č.  184/04/17 ze dne 5.  4. 2004 s tím,  že u nájemce části
 pozemkové  parcely č.  3156 o   výměře 140  m2, p.p.č.  3157/1 o
 výměře  120  m2  a  p.p.č.  3158/1  o  výměře  70 m2, vše v k.ú.
 Chomutov  II  -  Sdružení  spoluvlastníků  pozemkové  parcely č.
 3155/1 zastoupené  pověřenými p. Ivem Zábranským  a ing. Lubošem
 Šrámkem - došlo ke změně sídla  v Chomutově z Blatenské ul. 1332

 na ul. Hornickou čp. 1426 v Jirkově.

 

 

 

 32.

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 předloženou  zprávu  týkající  se  soupisu  pronájmů pozemkových

 parcel či jejich částí za účelem provozování prodejních stánků.

 

 

 

 33.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  objektu  čp.  4092 na  st.p.č. 904
 o výměře  1.270 m2  (komplex "Severka")  včetně části přilehlého
 pozemku pč. 914/1,  vše v ulici Blatenská v  k.ú. Chomutov II, v
 souladu  s  "Pravidly  pro  prodej  nemovitostí  z majetku Města

 Chomutov".

 

 

 

 34.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 vyhovět  žádosti  společnosti  QARK,  s.r.o.,  a termín uzavření
 kupní smlouvy na prodej objektu čp. 851 na st.p.č. 2309 o výměře
 513 m2  v ulici Na Bělidle  v k.ú. Chomutov I  odložit do 30. 6.

 2004.

 

 

 

 

 

 

 35.

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u je    ZM
 schválit  Smlouvu  o  bezplatném  převodu  majetku  mezi  Městem

 Chomutov a Okresním soudem v Chomutově.

 

 

 

 36.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 - revokovat usn. č. 16/04/20 ze dne 29. 3. 2004
 - schválit  prodeje pozemků  pč. 1171/6  o výměře  724 m2  a pč.
 1171/5  o  výměře  206  m2  v  k.ú.  Chomutov  II do vlastnictví
 Společenství  vlastníků jednotek  Havlíčkova čp. 4134-4135-4136,
 se sídlem Havlíčkova 4136, Chomutov,  za cenu 120.900,- Kč. Před
 prodejem bude  zřízeno věcné břemeno ve  prospěch města na právo

 umístění dopravního značení zařízení veřejného osvětlení.

 

 

 

 37.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit výkup pozemků p.č. 5802/2  o výměře 745 m2, p.č. 5806/1
 o výměře  372 m2,  p.č. 5806/2  o výměře  65 m2,  p.č. 5806/3  o
 výměře  230 m2,  p.č. 5824/1  o výměře  3.841 m2,  p.č. 5824/2 o
 výměře 70 m2  v k.ú. Chomutov I, a  to z vlastnictví Pozemkového
 fondu ČR  do vlastnictví Města  Chomutov za cenu  dle znaleckého

 posudku.

 

 

 

 38.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (úprava  Zásad  pro  prodej  domů  z majetku města -
 bytových   jednotek,  zařazení   bytů  Březenecká   4450-4454  a
 Kundratická   4479-4482  do   prodeje,  revokace   usn.  ZM   č.

 030/03/23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 281/04 z 17. 5. 2004

 Revokace usnesení RM č. 226/04 ze dne 3. 5. 2004

 ------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 své usn. č. 226/04 ze dne 3. 5. 2004:

 Vypustit

 1) v části A) schvaluje na činnost z rozpočtu města
 - bod 38.  Sportclub Vodní stavby Chomutov  ASPV dotace 20.000,-

 Kč
 - bod  52.  Sportclub  Vodní  stavby  Chomutov  oddíl gymnastiky

 dotace 40.000,- Kč

 - bod 55. TJ VTŽ Chomutov SPV dotace 20.000,- Kč

 - bod 56. TJ VTŽ Chomutov oddíl atletiky dotace 20.000,- Kč

 - bod 57. TJ VTŽ Chomutov oddíl stol. tenisu dotace 35.000,- Kč

 - bod 59. TJ VTŽ Chomutov oddíl kuželek dotace 20.000,- Kč

 - bod 61. TJ VTŽ Chomutov oddíl vzpírání dotace 20.000,- Kč

 - bod 62. TJ VTŽ Chomutov oddíl turistiky dotace 15.000,- Kč

 2) v části B) doporučuje ZM schválit dotaci na činnost žadatelům
 - STK Chomutov - Jirkov dotace 50.000,- Kč

 - Sportclub Vodní stavby Chomutov dotace 65.000,- Kč,

 s c h v a l u j e
 dotaci  na  činnost  žadateli  STK  Chomutov  -  Jirkov  ve výši

 50.000,- Kč dle původní důvodové zprávy

 a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit dotaci na činnost žadatelům

 - Sportclub Vodní stavby Chomutov dotace 125.000,- Kč

 - TJ VTŽ Chomutov dotace 130.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 282/04 z 17. 5. 2004

 Implementace modelu CAF

 -----------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 implementaci modelu CAF na Městském úřadě Chomutov.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 283/04 z 17. 5. 2004

 Žádost o odpuštění penále

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod a

 u k l á d á

 bytové komisi

 -------------

 projednat žádost p. Jiřího Beňase.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 284/04 z 17. 5. 2004

 Organizační záležitosti

 -----------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 -  zvýšit stav  pracovníků na odboru SMM  o jednoho dle důvodové

 zprávy
 - zřídit na odboru RaIM pracovní místo projektového manažera dle

 důvodové zprávy

 a

 u k l á d á

 ing. Fialovi, vedoucímu OKT

 ---------------------------

 toto zapracovat do organizačního řádu.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 285/04 z 17. 5. 2004

 Problematika TSmCh

 ------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci o vyhlášení výběrového  řízení na ředitele příspěvkové

 organizace Technické Služby města Chomutov a

 p o v ě ř u j e

 starostku města

 ---------------

 jeho vyhlášením, a to do 31. 5. 2004.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 286/04 z 17. 5. 2004

 Problematika TSmCh

 ------------------

 Rada města Chomutova

 o d v o l á v á
 z  funkce ředitele příspěvkové organizace Technické Služby města

 Chomutov p. Jaroslava Hladíka k 31. 5. 2004 a

 p o v ě ř u j e

 p. Jaroslava Hladíka

 --------------------
 řízením příspěvkové  organizace Technické Služby  města Chomutov
 od  1.  6.  2004  do  doby  nástupu  nového ředitele příspěvkové

 organizace Technické Služby města Chomutov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 287/04 z 17. 5. 2004

 Žádost o podporu VII. ročníku chomutovského M.D. Triatlonu

 ----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou žádost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města