U s n e s e n í


 z 43. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 18.
 10. 2004 od 13:00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 502/04 z 18. 10. 2004

 Valná hromada společnosti Teplo Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při  výkonu působnosti valné hromady Tepla

 Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
 Město Chomutov jako jediný společník společnosti Teplo Chomutov,

 s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 

 1)

 u r č u j e

 předsedou valné hromady ing. Ivanu Řápkovou.

 

 2)

 s c h v a l u j e

 program valné hromady.

 

 3)

 r e v o k u j e
 usnesení RM č.  46/04 z 28. 1. 2004 v  části 2), že bude zřízeno
 bezúplatné  věcné břemeno  za  účelem  vedení a  přivedení všech
 obslužných  sítí a  technologií potřebných  k provozu  a dodávce

 tepla a teplé užitkové vody

 a

 b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o kontrole plnění usnesení s tím, že

 k o n s t a t u j e,
 že  jednatel označil jako  nesplněná usnesení RM  č. 514/03 z

 6. 10. 2004 a č. 382/04 z 19. 7. 2004

 a

 p o v a ž u j e

 a) za nesplněné usnesení RM č. 360/04/02 z 12. 7. 2004
 b) za částečně  nebo průběžně plněná usnesení RM  č. 360/04/10 z

 12. 7. 2004, 478/04/5 z 4. 10. 2004 a 478/04/6 z 4. 10. 2004.

 

 4)

 u k l á d á

 jednateli

 ---------

 připravit konkrétní návrh na odprodej pohledávek společnosti.

 

 5)

 p r o j e d n a l o
 žádost pana Františka Malovanyje o odstoupení z funkce jednatele

 společnosti ke dni 18. 10. 2004 a na základě této žádosti

 o d v o l á v á
 pana  Františka  Malovanyje, z  funkce jednatele  společnosti

 Teplo Chomutov, s.r.o., a to ke dni 18. 10. 2004.

 

 

 6)

 j m e n u j e
 do  funkce jednatele  společnosti Teplo  Chomutov, s.r.o.,  pana
 Pavla  Šebestu, s účinností od 19. 10. 2004.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 503/04 z 18. 10. 2004

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení a

 s c h v a l u j e

 posunutí termínu plnění usn. č. 288/04 na 30. 11. 2004.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 504/04 z 18. 10. 2004

 Rozpočtové opatření č. 78

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 78
 - snížení  výdajů   orj.  01  (OE),  odd.   6409,  položka  5901

 (finanční rezerva) o částku 31.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  07 (2.  ZvlŠ), odd.  3114, položka  5331
 (neinvestiční  dotace zřízeným  příspěvkovým organizacím),  org.

 318, o částku 31.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 505/04 z 18. 10. 2004

 Rozpočtové opatření č. 80

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 80
 - zvýšení  příjmů  orj.  01  (OE),  položka  1701 (nerozúčtované

 daňové příjmy), o částku 100.000,- Kč
 - snížení příjmů  orj. 01 (OE),  položka 1349 (zrušené  daně), o

 částku 100.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  01  (OE),  položka  1701 (nerozúčtované

 daňové příjmy), o částku 421.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva), o částku 421.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 506/04 z 18. 10. 2004

 Odpis nedobytné pohledávky OSVaZ

 -----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d e p i s u j e
 podle ő  102 odst. 3 zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním
 zřízení), ve  znění pozdějších předpisů,  pohledávku pana J.
 Grunerta  vzniklou na  příspěvku na  výživu ve  výši 5.600,- Kč,
 z důvodu úmrtí  povinného a soudního  zastavení dědického řízení

 po zůstaviteli pro nemajetnost.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 507/04 z 18. 10. 2004

 Informace o udělení licence PZOO

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 informaci o udělení licence PZOO.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 508/04 z 18. 10. 2004

 Valná hromada společnosti SKZ Chomutov, s.r.o.

 ----------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady Správy

 kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
 Město   Chomutov  jako   jediný  společník   společnosti  Správa
 kulturních  zařízení  Chomutov,  s.r.o.,  při  výkonu působnosti

 valné hromady

 

 1)

 s c h v a l u j e

 návrh odměny jednateli.

 

 2)

 b e r e   n a   v ě d o m í
 souhlas  SKZ  Chomutov,  s.r.o.,   s  dalším  podnájmem  prostor

 pronajatých panu Valdmanovi.

 

 c)

 o d k l á d á

 bod "Žádost o zakoupení dlouhodobého hmotného majetku".

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 509/04 z 18. 10. 2004
 Naplněnost základních, zvláštních  škol, základní umělecké školy

 a mateřských škol ve školním roce 2004/2005

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou informativní zprávu.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 510/04 z 18. 10. 2004

 Poskytnutí finančního příspěvku

 -------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 poskytnutí  finančního příspěvku  ve výši  34.000,- Kč  pro Klub

 vojenské historie - Nord-Sever Chomutov na projekt ŘOPÍK 2004.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 511/04 z 18. 10. 2004

 Prodej nemovitostí

 ------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  odprodeje  pozemků   pč.  3420, č. 3421,  č.
 3378/5, č. 3379/1  a č. 3379/2, všechny v k.ú.  Chomutov I, a to

 dle podmínek ORaIM, a

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit  odprodej  pozemku  pč.  3420  v  k.ú.  Chomutov I do

 vlastnictví manželů Petra a Marie Ročeňových.
 Na  základě  vyjádření  ORaIM  bude  řešeno  samostatně  zřízení

 věcného břemena.

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit odprodej  části pozemku pč.  3172/99 v k.ú.  Chomutov

 II.

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej části pozemku pč. 3201/1 v k.ú. Chomutov II.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  odprodeje  částí  pozemků  pč.  2840/1 a pč.
 3942/1 a pozemku pč. 2840/7, všechny v k.ú. Chomutov I, a to dle

 podmínek ORaIM.

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku pč. 4574 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku pč. 4295 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 7.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod (odprodej části pozemku pč. 404/4 v k.ú. Chomutov II).

 

 

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (směna  části  pozemku  pč.  3207/106 za pozemek pč.

 1950/9, oba v k.ú. Chomutov II).

 

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru odprodeje pozemků pč. 4911/4 a pč. 4915/3, oba

 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  odprodeje  části  pozemku  pč.  4979  v k.ú.

 Chomutov I.

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit vzdání se práva převodu dle  ő 5 zákona č. 95/1999 Sb.,
 ve znění pozdějších předpisů, pro převod pozemku pč. 4168 v k.ú.
 Chomutov II a schválit výkup pozemku  pč. 4168 o výměře 745 m2 v
 k.ú. Chomutov II od vlastníka Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024,

 Praha 3. Cena bude stanovena dle platných právních předpisů.

 

 

 12.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod (zveřejnění  záměru směny  pozemku pč.  3212/6 v k.ú.
 Chomutov II  za pozemek pč.  4860/2 v k.ú.  Chomutov I a  postup

 vypořádání komunikace).

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit bezúplatný  převod pozemků pč. 1942/25  o výměře 123 m2
 a pč. 1942/26 o výměře 5 m2 z vlastnictví ČR Ministerstvo obrany

 do vlastnictví Města Chomutov.

 

 

 14.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Haškova 3801      2.930,- Kč  tj. 10%.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 512/04 z 18. 10. 2004

 Rozpočtové opatření č. 79

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 79
 - zvýšení výdajů  orj. 31 (PO),  odd. 1031 (MěLe),  položka 5331
 (neinvestiční  příspěvky   zřízeným  příspěvkovým  organizacím),

 o částku 422.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM),  odd. 1031, položka 5169 (nákup

 služeb - provize za zprostředkování), o částku 178.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (MěLe),  odd.  1031,  položka  2324

 (nekapitálové příspěvky náhrady), o částku 600.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 513/04 z 18. 10. 2004

 Žádost ředitele PZOO

 --------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 žádost ředitele PZOO a

 s c h v a l u j e
 odstranění oplocení areálu ELDORÁDO  na Kamenném Vrchu a použití
 demontovaných  dílců pro  potřeby  PZOO  s výjimkou  části plotu

 u rodinných domků.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 514/04 z 18. 10. 2004

 Plán zimní údržby

 -----------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 Plán  zimní  údržby  2004-2005  tak,  jak  je uvedeno v důvodové

 zprávě a

 u k l á d á

 ing. Koblížkovi, řediteli TSmCh

 -------------------------------

 zajišťovat Plán zimní údržby v plném rozsahu.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 515/04 z 18. 10. 2004

 Prodloužení doby pronájmu NP Dětskému domovu Chomutov

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 prodloužení smlouvy  o nájmu nebytových  prostor Dětskému domovu

 Chomutov dle důvodové zprávy a

 u k l á d á

 ing. Koblížkovi, řediteli TSmCh

 -------------------------------
 uzavřít dodatek  č. 2 ke  smlouvě o nájmu  nebytových prostor č.

 KJ-DD-0304-11/1-DU se zahrnutím úprav dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 516/04 z 18. 10. 2004

 Odměna řediteli příspěvkové organizace TSmCh

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 vyplacení   odměny  za   III.  čtvrtletí   roku  2004   řediteli
 příspěvkové  organizace  Technické  služby  města  Chomutova dle

 důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 517/04 z 18. 10. 2004

 Odměna ředitelce příspěvkové organizace MÚSS

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 vyplacení   odměny  za   III.  čtvrtletí   roku  2004  ředitelce
 příspěvkové  organizace   Městský  ústav  sociálních   služeb  v

 Chomutově dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 518/04 z 18. 10. 2004

 Odměna ředitelce příspěvkové organizace SKKS

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 vyplacení   odměny  za   III.  čtvrtletí   roku  2004  ředitelce
 příspěvkové  organizace  Středisko  knihovnických  a  kulturních

 služeb dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 519/04 z 18. 10. 2004

 Ulice Lipská v Chomutově - studie

 ---------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložené řešení a

 u k l á d á

 ing. Petru Chytrovi, vedoucímu ORaIM

 a ing. Vladimíru Zárubovi, vedoucímu OSMM

 -----------------------------------------

 postupovat v řešení dané lokality dle předložené studie.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 520/04 z 18. 10. 2004

 Rozpočtové opatření č. 81 - Centrum pro podnikání Cihlářská

 -----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 81

 - snížení výdajů org.j. 17 (ORaIM)
 odd.  3639,   položka  5901  (Rezerva   inv.  akcí),  o   částku

 1.048.000,- Kč
 odd. 2212, položka 6121 org. 2329 (Reko ul. Winterova), o částku

 250.000,- Kč
 odd.  3729,  položka  6121  org.  2418  (Lapač rop. produktů), o

 částku 100.000,- Kč
 odd. 2212, položka  6121 org. 2425 (Reko ul.  Raisova), o částku

 547.000,- Kč

 - zvýšení výdajů org.j. 17 (ORaIM)
 odd.  3639,  položka  6121  org.  2256  (Centrum  pro  podnikání

 Cihlářská), o částku 1.945.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 521/04 z 18. 10. 2004
 Rozpočtové  opatření  č.  82  -  Odkoupení  přepažení plaveckého

 bazénu

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 82

 - snížení výdajů org.j. 02 (OSMM)

 odd. 3639, položka 6130 (pozemky), o částku 200.000,- Kč

 - zvýšení výdajů org.j. 17 (ORaIM)
 odd.   3412,  položka   5137  org.   2438  (odkoupení  přepažení

 plaveckého bazénu), o částku 200.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 522/04 z 18. 10. 2004

 1) Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města Chomutova
 2) Poskytnutí  příspěvku 250.000,- Kč na  vznik nového rodinného

 domu z prostředků Fondu rozvoje města Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 523/04 z 18. 10. 2004

 Informace o projektech - program SROP a INTERREG IIIA

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 informaci o  projektech podávaných do  programů SROP a  INTERREG

 IIIA.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 524/04 z 18. 10. 2004

 Logo města

 ----------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 informaci o tvorbě loga města.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 525/04 z 18. 10. 2004
 Nařízení  města  Chomutov  č.  8/2004,  upravující  organizování

 dopravy na území města Chomutov

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 v y d á v á
 nové Nařízení města Chomutov  č. 8/2004, upravující organizování
 dopravy  na území  města Chomutov,  kterým se  ruší nařízení  č.

 8/2003 ze dne 18. 8. 2003, dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 526/04 z 18. 10. 2004

 Rozpočtové opatření č. 84

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 84
 - snížení výdajů org. 01 (OE), OdPa 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 905.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  org.  15  (MěPo),  OdPa  5311,  položka  6122

 (stroje, přístroje a zařízení) o částku 905.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 527/04 z 18. 10. 2004

 Návrh na nový vzhled Chomutovských novin

 ----------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 nové návrhy na vzhled Chomutovských novin.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 528/04 z 18. 10. 2004

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 bezúplatné použití znaku města Chomutova  pro 12. ZŠ Chomutov za

 účelem a v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 Usnesení RaMěst č. 529/04 z 18. 10. 2004

 Sázení stromků

 --------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a    v ě d o m í
 informaci o  sázení stromků u  příležitosti státního svátku  dne

 28. 10. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města