U s n e s e n í


 z 33. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 19.
 4. 2004 od 13:00 hodin v  zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 186/04 z 19. 4. 2004

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 187/04 z 19. 4. 2004

 Mimořádná valná hromada SKZ Chomutov, s.r.o.

 --------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady Správy

 kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
 Město   Chomutov  jako   jediný  společník   společnosti  Správa
 kulturních  zařízení  Chomutov,  s.r.o.,  při  výkonu působnosti

 valné hromady

 s t a h u j e

 tento bod z jednání.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 188/04 z 19. 4. 2004

 Zápisy dětí do mateřských škol

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 a

 b e r e   n a   v ě d o m í
 předloženou  informativní zprávu  o zápisech  dětí do mateřských

 škol ve městě Chomutově.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 189/04 z 19. 4. 2004

 Pronájem nebytového prostoru v objektu Městské tržnice

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem vymezeného  nebytového prostoru v  Městské tržnici panu
 Milanu  Rohlovi, Palackého  3995, 430  01 Chomutov  tak, jak  je

 uvedeno v důvodové zprávě a

 u k l á d á

 p. Jaroslavu Hladíkovi, řediteli TSmCh

 --------------------------------------
 uzavřít nájemní  smlouvu na vymezený nebytový  prostor v Městské
 tržnici s výše uvedeným nájemcem  tak, jak je uvedeno v důvodové

 zprávě.


 Usnesení RaMěst č. 190/04 z 19. 4. 2004
 Pronájem nebytových  prostor - Restaurace  Skleník na Kamencovém

 jezeře

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 r u š í

 výběrové řízení a

 u k l á d á

 p. Jaroslavu Hladíkovi, řediteli TSmCh

 --------------------------------------
 1) vypsat  nové VŘ na pronájem  nebytového prostoru "Skleník" na

 Kamencovém jezeře v Chomutově

 2) předložit výsledky VŘ do jednání RM dne 3. 5. 2004.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 191/04 z 19. 4. 2004
 Odprodej  nepotřebného  vozidla  T  815  CV  98-81  S1 (Dempr) v

 užívání Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 


 Usnesení RaMěst č. 192/04 z 19. 4. 2004

 Návrh změny jednacího řádu pro RM

 ---------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 návrh změny  jednacího řádu Rady města  Chomutova s účinností od

 20. 4. 2004 dle upravené důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 193/04 z 19. 4. 2004

 Prodej a pronájem nemovitostí

 -----------------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného břemene práva  umístění přípojky NN a pojistkové
 skříně,  společně s  právem chůze  a jízdy  na pozemek za účelem
 údržby a oprav  zařízení na pozemku p.č. 1566/1  v k.ú. Chomutov
 I, která je vlastnictvím Města Chomutov, ve prospěch společnosti
 Severočeská  energetika, a.s., v rozsahu  geometrického plánu č.

 2975-409/2003 za cenu ve výši 2.000,- Kč.

 

 2.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  dodatku   č.  3  k  nájemní   smlouvě  č.  200-N-00/42
 s Pozemkovým fondem, a to na  p.č. 5806/2 o  výměře 65 m2,  p.č.
 5824/1 o výměře 3.841 m2  a p.č.  5824/2  o výměře 70  m2 v k.ú.
 Chomutov  I, a  to  v  souvislosti  s investiční akcí "Chomutov,
 Podkrušnohorský  zoopark  -  Severní  areál",  kdy celkové roční

 nájemné všech pronajatých pozemků činí 57.282,- Kč.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene práva uložení
 kanalizace,  společně s  právem chůze  a jízdy, a to  na částech
 pozemků p.č. 5167/1 a p.č. 5159/1  v k.ú. Chomutov I, které jsou
 vlastnictvím  Města  Chomutov,  a  to  ve  prospěch  společnosti

 Severočeská vodárenská společnost, a.s.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  p.č. 4472   o výměře  591 m2  v k.ú.
 Jirkov z  vlastnictví Města Chomutov  do vlastnictví společnosti
 Sallerova výstavba spol. s r.o., za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem
 za  147.750,-  Kč,  za  podmínky  zřízení  věcného břemene práva
 uložení  stožárů  veřejného   osvětlení  a  stožárů  trolejového
 trakčního vedení, včetně kabelových rozvodů, a  dále práva chůze
 a jízdy  na tento  pozemek za  účelem případných  oprav a údržby

 těchto zařízení ve prospěch Města Chomutov.

 

 5.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e  ZM
 schválit odprodej  pozemku p.č. 5748/62  o výměře 379  m2 v k.ú.
 Chomutov  I z  vlastnictví Města  Chomutov do  vlastnictví spol.
 LIDL ČR v.o.s., za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem  za 94.750,- Kč,
 za  podmínky  zřízení  věcného  břemene  práva  uložení  stožárů
 veřejného  osvětlení  včetně   kabelových  rozvodů,  dále  práva
 uložení napájecího kabelu  a dále práva chůze a  jízdy za účelem

 případných oprav a údržby zařízení ve prospěch Města Chomutov.

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení věcného  břemene práva umístění  přístupové komunikace a
 dále  práva  chůze  a  jízdy,  za  účelem  přístupu a příjezdu k
 pozemkům p.č. 1786, p.č. 1788 a p.č. 1789 v  k.ú. Chomutov I  ve
 vlastnictví  žadatelky,   a  to  po   pozemku  p.č.  1782/1   ve
 vlastnictví Města Chomutova v k.ú.  Chomutov I, a to ve prospěch
 paní JUDr. Alice Burianové, bytem Chomutov, Kpt. Jaroše 1995/12,
 za cenu dle ZP včetně ceny  za jeho vyhotovení a ceny vyhotovení

 geometrického plánu, za celkovou cenu ve výši 5.517,- Kč.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit odprodej  podílu 62/720 z pozemku  p.č. 2155/4 o výměře
 240  m2 v  k.ú. Chomutov  II do  vlastnictví Evy  Kuncové, bytem
 Chomutov,  Adámkova 4648,  a to  za cenu  250,- Kč/m2,  tj. cena

 celkem 5.184,- Kč.

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 4564 v k.ú. Chomutov I.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje pozemku p.č.  1734 a části  pozemku
 p.č.  1729/1,  oba  v  k.ú.   Chomutov  I,  a  to  dle  podmínek

 Technických Služeb města Chomutov a ORaIM.

 

 

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod nájmu garáže č. 226 Na Bělidle 848, Chomutov, o velikosti
 14  m2 společnosti  JETCON spol.  s r.o.,  se sídlem  Na Bělidle
 275,  Chomutov,   za  účelem  garážování   automobilu,  za  cenu

 7.000,- Kč/rok, (tzn. 500,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.

 

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod nájmu garáže č. 227 Na Bělidle 848, Chomutov, o velikosti
 15  m2 společnosti  JETCON spol.  s r.o.,  se sídlem  Na Bělidle
 275,  Chomutov,   za  účelem  garážování   automobilu,  za  cenu

 7.500,- Kč/rok, (tzn. 500,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.

 

 

 

 12.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod nájmu garáže č. 223 Na Bělidle 848, Chomutov, o velikosti
 13  m2 společnosti  JETCON spol.  s r.o.,  se sídlem  Na Bělidle
 275,  Chomutov,   za  účelem  garážování   automobilu,  za  cenu

 6.500,- Kč/rok, (tzn. 500,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.

 

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod  nájmu nebytového  prostoru  v  čp. 4445,  ul. Palackého,
 Chomutov,  o  velikosti  12  m2,  na  pana  Radka Bechyně, bytem
 Chomutov, Palackého 4501, za účelem skladování osobních věcí, za

 cenu 3.600,- Kč/rok, tzn. 300,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

 

 

 

 14.

 Rada města Chomutova

 t r v á

 na svém usnesení č. 147/04/3 ze dne 15. 3. 2004.

 

 

 

 

 15.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převod  nájmu  krytu  CO  -  C1  na  sídl.  Zahradní u čp. 5165,
 Chomutov,  o velikosti  720 m2   na pana  Milana Elznice  - AUTO
 ELZNIC,   se  sídlem   Zborovská  1524,   Chomutov,  za   účelem
 provozování  disko  klubu  TIP,   na  dobu  neurčitou,  za  cenu

 250.008,- Kč/rok, tzn. 20.834,- Kč/měsíc a 347,- Kč/m2/rok.

 

 

 

 16.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (prodloužení  smlouvy  o  výpůjčce  na  části p.p.č.

 4689/1, o výměře 1.557 m2, v k.ú. Chomutov I o 5 let).

 

 

 

 17.

 Rada města Chomutova

 s t a h u j e
 tento bod (nabídka na prodej nemovitostí čp. 1715, 1716 a 1793 v

 k.ú. Chomutov I) z jednání z důvodu časové nouze.

 

 

 

 18.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit  odprodej části  pozemku p.č.  2497/2, části  pozemku

 p.č. 2502 a části pozemku p.č. 2499, všechny v k.ú. Chomutov I.

 

 

 

 19.

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 důvodovou zprávu k odpisu pohledávky Marie Compelové a

 d o p o r u č u j e   ZM
 odepsat podle  ő 86 písm.  i) zákona č.  128/2000 Sb., o  obcích
 (obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů, pohledávku paní
 Marie  Compelové, z  důvodu zpět  vzetí žaloby  usnesením ZM  č.

 228/03 ze dne 15. 12. 2003 pro nedůvodnost podání, a dále

 s c h v a l u j e
 odepsání podle  ő 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích
 (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku pana
 Daniela Ščepky  ve výši 7.240,-  Kč z důvodu  zastavení soudního
 řízení - zpět vzetí žaloby usnesením  RM č. 442/01 ze dne 17. 9.

 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 20.

 Rada města Chomutova

 d o p l ň u j e
 usn.  RM č.  147/04/15 ze  dne  15.  3. 2004  v části  stanovení

 nájemného takto:
 - roční  nájemné  za  umístění  4  -  6  ks  informačních panelů

 stanoveno ve výši 1.000,- Kč
 - zpětné provedení úhrady za  užívání zábradlí na přemostění, za
 účelem  umístění informačních  panelů v  průběhu tří předchozích
 let  v celkové  výši 3.000,-   Kč, a  to za  podmínky dodržování

 jazykové kultury prezentované v textech.

 

 

 

 21.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 usn. RM  č. 414/03/60 ze  dne 4. 8.  2003, týkající se  pronájmu

 části p.p.č. 342 za účelem vjezdu ke garážím, a dále

 s c h v a l u j e
 pronájem části  p.p.č. 342 o  výměře 145 m2  v k.ú. Chomutov  I,
 vedené  v   KN  jako  ostatní  plocha,   majitelům  garáží  paní
 Vladislavě  Husinecké,  bytem  Chomutov,  Cihlářská  4030,  panu
 Jaromíru Koubkovi, bytem Chomutov,  Písečná 5033, panu Františku
 Burdovi,  bytem  Chomutov,  K.   Buriana  3596,  panu  Františku
 Švábovi, bytem  Chomutov, K. Buriana  3595, za účelem  vjezdu ke
 garáži, za cenu  20,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2.900,-  Kč/rok (4 x

 725,- Kč), na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

 

 

 22.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (pronájem  ploch  ve  veřejně přístupných prostorech
 ODaSČ  Městského  úřadu  v  Chomutově  za  účelem  umístění 4 ks

 reklamních panelů).

 

 

 

 23.

 Rada města Chomutova

 s t a h u j e
 tento bod (prodej domu čp. 3561  v Sokolské ul., v k.ú. Chomutov

 II) z jednání.

 

 

 

 24.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části  pozemku  p.č. 361/1  v k.ú.

 Chomutov I.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 194/04 z 19. 4. 2004
 Veřejné  výběrové  řízení  na  pronájem  nebytových  prostor pod

 okružní křižovatkou v Chomutově - obchod č. 2 o výměře 33,92 m2

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  nebytového   prostoru  pod  okružní   křižovatkou  ul.
 Palackého, Zborovská,  Školní a Lipská  v Chomutově -  obchod č.
 2 o výměře  33,92 m2 spol. SFINX  Trade s r.o., se  sídlem České
 Budějovice, U  Smaltovny, 2 za účelem provozování prodejny SFINX
 - prodej  smaltovaného  nádobí  a  kuchyňských  potřeb,  na dobu

 neurčitou, za cenu 84.800,- Kč/rok, tzn. 2.500,- Kč/m2/rok.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 195/04 z 19. 4. 2004
 Kalkulace  ceny  tepla  pro  dům  čp.  5394,  ulice Přemyslova v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 předloženou  kalkulaci ceny  tepla  plynové  kotelny v  domě čp.

 5394, ulice Přemyslova v Chomutově pro rok 2003 a

 u k l á d á

 Bc. Soně Skalické, správci DČ

 -----------------------------

 zajistit vyúčtování služeb v předmětném domě za rok 2003.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 196/04 z 19. 4. 2004

 Plnění usnesení č. 93/04 - úniky vody

 -------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod

 a

 u k l á d á

 OKS - úsek kontroly

 -------------------
 prověřit,  zda  nedošlo  k  porušení  mandátní  smlouvy  a  tedy

 k neuložení příslušných sankčních opatření a dále

 u k l á d á

 ing. Theodoru Sojkovi, tajemníkovi MěÚ

 --------------------------------------
 vyvodit  případný  pracovní  postih  zodpovědných  pracovníků za

 neplnění usnesení č. 93/04 ze dne 1. 3. 2004.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 197/04 z 19. 4. 2004

 Žádost SVJ Zengerova 4118 - 4121

 --------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 žádost SVJ Zengerova 4118-4121 ze dne 31. 3. 2004 a

 u k l á d á

 ing. Ivaně Řápkové, starostce města

 -----------------------------------
 přednést  na  jednání  RM  výsledek  šetření  prováděného úsekem

 kontroly v této věci.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 198/04 z 19. 4. 2004

 Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města

 -----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 199/04 z 19. 4. 2004

 Rozpočtová změna č. 8

 ---------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 8:
 - snížení  příjmů  orj.  15  (MěPo),  položka  1343 (poplatek za

 užívání veřejného prostranství) o částku 50.000,- Kč
 - snížení příjmů orj. 15 (MěPo), oddő 5311 (bezpečnost a veřejný

 pořádek), položka 2131 (pronájem pozemku) o částku 150.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 15 (MěPo), oddő 5311 (bezpečnost a veřejný
 pořádek), položka 2111 (příjmy  z vlastní činnosti - poskytování

 služeb), org. 2 (parkovné) o částu 200.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 200/04 z 19. 4. 2004

 Rozpočtová změna č. 10

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 10:
 - zvýšení  výdajů  orj.  08  (OKT),  oddő  6310  (obecné  výdaje
 z finančních operací) položka  5142 (realizované kurzové ztráty)

 o částku 3.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  08  (OKT),  oddő  6310 (obecné výdaje z
 finančních  operací), položka  5163 (služby  peněžním ústavům) o

 částku 8.000,- Kč
 - snížení  výdajů  orj.  01  (OE),  oddő  6310  (obecné výdaje z
 finančních operací), položka 5142 (realizované kurzové ztráty) o

 částku 3.000,- Kč
 - snížení  výdajů  orj.  01  (OE),  oddő  6310  (obecné výdaje z
 finančních  operací),  položka  5163  (služby  peněžním ústavům)

 o částku 8.000,- Kč.

 Usnesení RaMěst č. 201/04 z 19. 4. 2004

 Rozpočtová změna č. 11

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 11:
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), oddő 3519 (ost. ambulantní péče),
 položka   5339   (neinvestiční   dotace   ostatním  příspěvkovým

 organizacím) o částku 150.000,- Kč
 - snížení  výdajů orj.  01 (OE),  oddő 6409  (ostatní činnosti),

 položka 5909 (nespecifikované rezervy) o částku 150.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 202/04 z 19. 4. 2004

 Rozpočtová změna č. 12

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 12:
 - zvýšení   příjmů  orj.   31  (Městské   lesy),  položka   4116

 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu)

 ÚZ 29013 o částku 407.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku  15.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   5.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  31 (Městské  lesy), oddő  1031 (pěstební
 činnost),   položka   5331   (neinvestiční   příspěvky  zřízeným

 příspěvkovým organizacím)

 ÚZ 29013 o částku 407.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku  15.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   5.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 203/04 z 19. 4. 2004

 Rozpočtová změna č. 16

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtovou změnu č. 16:
 - snížení výdajů  orj. 17 (ORaIM), oddő  3392 (zájmová činnost v
 kultuře), položka  5171 (opravy a udržování)  o částku 400.000,-

 Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 17 (ORaIM), oddő  3392 (zájmová činnost v

 kultuře), položka 6121 (budovy a haly) o částku 400.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 204/04 z 19. 4. 2004
 Poskytnutí dotace pro ing. Petra  Macka - MACEK MUSIC MANAGEMENT

 MOST

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 poskytnutí  finančního příspěvku  pro ing.  Petra Macka  - MACEK
 MUSIC MANAGEMENT  MOST na projekt  "Chomutovské hudební večery",

 ve výši 50.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 205/04 z 19. 4. 2004

 Mimořádná valná hromada spol. Teplo Chomutov, s.r.o.

 ----------------------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při  výkonu působnosti valné hromady Tepla

 Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
 Město Chomutov jako jediný společník společnosti Teplo Chomutov,

 s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 1)

 r o z h o d l o
 o jmenování členů Rady města Chomutova členy komise a náhradníků
 členů komise: Ing. Petr Chytra,  Ing. Vladimír Záruba, Mgr. Jana
 Horská, pro otevírání obálek, ve  věci veřejné obchodní  soutěže
 pronájem společnosti Teplo Chomutov,  s.r.o., které se uskuteční
 dne  7.  5.  2004  od  10:00  hodin  v  zasedací místnosti č. 28

 Městského úřadu v Chomutově

 2)

 u k l á d á

 jednateli

 ---------
 předložit způsob vypořádání majetku v souvislosti s reorganizací
 společnosti Teplo Chomutov, s.r.o.,  do jednání dozorčí rady dne

 26. 4. 2004.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 206/04 z 19. 4. 2004

 Regulace dopravního značení v centru města

 ------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
 předloženou  zprávu  týkající  se  rozšíření  zóny  s  dopravním

 omezením a regulace DZ "Zákaz stání" v centru města Chomutova a

 u k l á d á

 ing. Vladimíru Zárubovi, vedoucímu OSMM

 ---------------------------------------

 požádat odbor DaSČ o vydání "stanovení DZ" dle důvodové zprávy

 a

 ing. Janu Dřízhalovi, řediteli MěPo

 -----------------------------------
 po  vydání  stanovení  DZ  odborem  DaSČ  zajistit informovanost

 občanů prostřednictvím médií a webových stránek Města Chomutova.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 207/04 z 19. 4. 2004

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í
 s bezúplatným  použitím znaku  města Chomutova  při příležitosti

 cyklistického závodu MTB Krušnohorský maratón.

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 208/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Hrušovany ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Hrušovany a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 209/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Spořice ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Spořice a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 210/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Křimov ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Křimov a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 211/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Místo ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Místo a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 212/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Bílence ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Bílence a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 213/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Výsluní ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Výsluní a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 214/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Hora Sv. Šebestiána ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Hora Sv. Šebestiána a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 215/04 z 19. 4. 2004
 Návrh  na uzavření  veřejnoprávní smlouvy  mezi Městem  Chomutov

 a obcí Černovice ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s o u h l a s í

 s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Černovice a

 p o v ě ř u j e

 ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 216/04 z 19. 4. 2004
 Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku dle ő 49 zákona o zadávání
 veřejných zakázek: Regenerace sídliště Březenecká I., Březenecká

 II., Chomutov

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu, tuto

 s c h v a l u j e

 a

 r o z h o d l a
 o  výběru  zhotovitele zakázky  "Regenerace sídliště  Březenecká

 I., Březenecká II., Chomutov" dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 217/04 z 19. 4. 2004

 Program obnovy venkova

 ----------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 p o v ě ř u j e

 starostku města

 ---------------

 podpisem této smlouvy.

 


 Usnesení RaMěst č. 218/04 z 19. 4. 2004
 Žádost  OV KSČM  Chomutov o  udělení výjimky  z tržního řádu pro

 akci 1. 5. 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 z a m í t á
 žádost  OV KSČM  Chomutov o  udělení výjimky  z tržního řádu pro

 akci 1. 5. 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

   starostka města                            místostarosta města