USNESENÍ

 

z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 19.6. 2006 od 13.00 hodin na letišti v Pesvicích.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 251/06 z 19.6.2006

Prodej domu čp. 3426, ul. Čechova

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

1) schválit odprodej 735/1000 domu č.p. 3426 na pozemku p.č. 3070 o výměře 301 m2, 735/1000  z pozemku p.č. 3070 o celkové výměře 301 m2 a 735/1000 z  pozemku p.č. 3069 o celkové výměře 256 m2 v Čechově ulici v k.ú. Chomutov I, celkem za kupní cenu dohodnutou ve ši 528.336,-- Kč do spoluvlastnictví

- Ladislava Fulína, kupujícího 155/1000  za  111.418,-- Kč, 

- Dagmar Veselé, kupující 90/1000  za 64.694,-- Kč, 

- manželů Libora a Dany Ansorgeových, kupujících 80/1000 za 57.506,-- Kč,

- paní Jolany Šmídové, kupující 75/1000  za 53.912,-- Kč, 

- Olgy Vyšínové, kupující 90/1000  za 64.694,-- Kč, 

- Jiřiny Kupilíkové, kupující  80/1000  za 57.506,-- Kč,   

- Václava Lapka, kupujícího 75/1000  za 53.912,-- Kč, 

- Ludmily Vrabcové, kupující  90/1000  za 64.694,-- Kč;

2) schválit darování 265/1000  domu č.p. 3426 na pozemku p.č. 3070 o výměře 301 m2, 265/1000  z pozemku p.č. 3070 o celkové výměře 301 m2 a 265/1000  z pozemku p.č. 3069 o celkové výměře 256 m2 v Čechově ulici v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví obdarované - Radky  Studené, přičemž  hodnota  podílu  je  ve  výši  190.488,-- Kč  a  obdarovaná do předmětných nemovitostí investovala 517.500,--Kč, čímž je cena podílu uhrazena.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 252/06 z 19.6.2006

Poskytnutí finančního příspěvku + RO č. 20

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

schválit:

1)      poskytnutí finančního příspěvku na rok 2006 pro Tělovýchovnou jednotu VEROS Chomutov – oddíl volejbalu v souvislosti s postupem do 1. celostátní ligy ve výši 200.000,-Kč

2)      rozpočtové opatření č. 20

-         snížení výdajů orj. 01, odpa 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku 200.000,-Kč

-         zvýšení výdajů orj. 01, odpa 3419, položka 5229 (ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím) o částku 200.000,-Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 253/06 z 19.6.2006

Licenční smlouva – logo města

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (licenční smlouvu – logo města) a

u k l á d á

místostarostovi města, Ing. Kozákovi

---------------------------------------------

doplnit licenční smlouvu o návrh manuálu a dále jednat o snížení ceny.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 254/06 z 19.6.2006

Návrh organizační změny na odboru dopravních a správních činností

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

-         organizační změnu na odboru dopravních a správních činností dle důvodové zprávy

-         limit zaměstnanců na MěÚ na 243 a

u k l á d á

vedoucímu OKT, Ing. Fialovi

------------------------------------

zapracovat tyto organizační změny do organizačního řádu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                    Ing. Jan Řehák

    starostka města                                                                          místostarosta města