U s n e s e n í


 z 55. řádné schůze Rady města  Chomutova, která se konala dne 2.
 5. 2005  od 13:00 hodin  v zasedací místnosti  na Městském úřadě

 v Chomutově.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 196/05 z 2.5. 2005

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení a

 s c h v a l u j e

 prodloužení termínu plnění usn. RM č. 073/05 do 16.5. 2005

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 197/05 z 2.5. 2005

 Zápis z jednání bytové komise konané dne 14.4. 2005

 ---------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 14.4. 2005

 vyjma bodu 3.8

 r e v o k u j e
 usnesení  RM č.  517/03 ze  dne 6.10.  2003 v  bodě 2.5  ve věci

 přičlenění půdních prostor a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit řešení  bodu 2.1., 2.3., 2.4.,  2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,
 2.10.,  2.13., 2.14.,  2.15., 2.16.,  a bodu  2.5 dle upraveného

 zápisu BK.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 198/05 z 2.5. 2005

 Prodej bytů třetím osobám

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit prodej bytů

 a)  třetím osobám, vítězům v I. kole, dle předloženého seznamu
 b)  stávajícím  nájemcům  dle  předloženého  seznamu  s  tím, že
 případnou  dlužnou  částku  na  nájemném  jsou  povinni  uhradit

 nejpozději do 2 měsíců od projednání v ZM.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 199/05 z 2.5. 2005

 Zajištění bydlení pro azylanta

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 poskytnutí bytu  v majetku Města  Chomutova na adrese  Chomutov,
 Jirkovská  5057,  č.b.  14  o  vel.  1+3,  azylantovi,  p.  Lema

 Khastaevovi a

 p o v ě ř u j e
 starostku města Ing.  Ivanu Řápkovou podáním žádosti na  MV ČR o
 dotaci  obci  v  rámci  státního  intergračního  programu,  a to

 prostřednictvím KÚ Ústeckého kraje.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 200/05 z 2.5. 2005
 Návrh OZV  města Chomutov č. /2005,  kterou se upravují pravidla
 pro pohyb  psů na veřejném prostranství  a vymezují prostory pro

 volný pohyb psů.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 201/05 z 2.5. 2005

 Prodej nemovitostí

 ------------------

 

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  objektu č.p.  89 se  st.p.č. 22  o
 výměře 518 m2  na náměstí 1. máje v k.ú.  Chomutov I v souladu s

 pravidly pro prodej nemovitostí z majetku města Chomutova.

 

 2.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit doplnění usnesení  ZM č. 034/05/33 ze dne  21.3. 2005 o
 budovu  č.p. 4832  na pozemku  p.č. 699/2  a stavbu  bez č.p. na

 pozemku p.č. 699/3.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy budoucí  o zřízení  úplatného věcného  břemene
 práva  uložení  vodovodu  a  elektropřípojky,  společně s právem
 chůze a jízdy  za účelem údržby a oprav a  to na částech pozemků
 p.č.  369/1, 369/2,  369/4, 744/1,  686/1, 734/2,  657/1, 658/1,
 742/2,  742/8,  734/5,  754/3  v  k.ú.  Chomutov  I,  které jsou
 vlastnictvím  města Chomutova,  a  to  ve prospěch  pana Kalouse

 Zdeňka.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (zřízení  věcného  břemene  práva  uložení kabelu NN
 společně  s právem  chůze na   p.p.č. 3256/1  dle GP  č. 51/2005

 v k.ú. Chomutov II).

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření trojstranné smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného
 břemene  práva  uložení  telekomunikačního  zařízení  společně s
 právem chůze a  jízdy za účelem údržby a oprav  zařízení a to na
 části  pozemku  p.č.  4377/1  v   k.ú.  Chomutov  II,  který  je
 vlastnictvím města  Chomutov, a to ve  prospěch ČESKÉHO TELECOMU
 a.s. Praha, jako budoucího oprávněného a ŘSD ČR, jako stavebníka

 (investora).

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy budoucí  o zřízení  úplatného věcného  břemene
 práva  uložení přípojky  kanalizace, společně  s právem  chůze a
 jízdy za účelem údržby a oprav a to na částech pozemků p.č. 2754
 a 2735  v  k.ú.  Chomutov  II,  které  jsou  vlastnictvím  města

 Chomutov, a to ve prospěch fi ABC Chomutov spol. s.r.o.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části pozemku  p.č. 2870/1  v k.ú.

 Chomutov I.

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části pozemku  p.č. 4418/1  v k.ú.

 Chomutov I a to dle podmínek Odboru rozvoje a investic města.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje části pozemku  p.č. 4417/1 a  části
 pozemku  p.č. 4418/1  oba v  k.ú. Chomutov  I a  to dle podmínek

 Odboru rozvoje a investic města.

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru odprodeje pozemku  p.č. 3274/3 a části pozemku
 p.č. 3279/3 v k.ú. Chomutov I,  a to dle podmínek Odboru rozvoje

 a  investic města.

 

 

 

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru  směny  části  pozemku  p.č.  1228/11  v k.ú.
 Chomutov II ve vlastnictví města  Chomutova za část pozemku p.č.
 1718/2 v  k.ú. Chomutov I ve  vlastnictví společnosti CANNY PLUS

 s.r.o.

 

 12.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod (odprodej  části pozemku  p.č. 964/1  a části pozemku

 p.č. 964/3 v k.ú. Chomutov I.)

 

 13.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 a) schválit  prodej nebytového prostoru č.  314 o celkové výměře
 22,7 m2  v domě čp. 4596,  ul. Kundratická v Chomutově  paní Bc.
 Zitě  Kamišové,za  cenu 25.000,- Kč
 b) schválit  prodej nebytového prostoru č.  310 o celkové výměře
 19,7  m2  v  domě  čp.  4596,  ul.  Kundratická v Chomutově panu

 Františku Maťákovi za cenu 20.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 202/05 z 2.5. 2005

 Pronájem nemovitostí

 --------------------

 

 1.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 pronájem  pozemkové parcely  č. 2133/22  p. Jaroslavu  Gruntovi,
 jako  odstavnou  plochu pro  vozík na přepravu osobního

 automobilu.

 

 2.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (pronájem  části pozemkové parcely č. 149,  150, 151 a
 152/1 v k.ú. Chomutov I o  výměře 200 m2 za účelem parkování) do

 doby zpracování koncepce parkování.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 č á s t e č n ě   r e v o k u j e
 usnesení RM  č. 280/04/1 ze  dne 17.5. 2004  s tím, že  pronájem
 části pozemkové parcely č. 4689/1  v areálu Kamencového jezera v
 k.ú.  Chomutov I  bude sjednán   na dobu  10-ti let  s výpovědní

 lhůtou 6 měsíců dle stanoviska ORaIM.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  objektu čp.  5333, ul.  Lipská v  Chomutově o  celkové
 výměře 1391 m2 + p.p.č. 27 o  výměře 372 m2 a p.p.č. 28 o výměře
 165 m2,  paní Andree Lege, na  dobu neurčitou za cenu 180,-

 Kč/m2/rok (tj. 250.380,- Kč/rok).

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 203/05 z 2.5. 2005

 Oprava usnesení RaMěst č. 155/05 ze dne 4.4. 2005

 -------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 opravu  usnesení  RaMěst  č.  155/05  ze  dne  4.4. 2005 ve věci
 poskytnutí  finančních  prostředků  ze  SFŽP  z původního "návrh
 znění  smlouvy   o  dílo"  na   správné  "návrh  znění   smlouvy

 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 204/05 z 2.5. 2005

 Rozpočtové opatření č.25

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
 zvýšení  příjmů org.  jedn. 07  odd.ő 4121  Neinvestiční přijaté

 dotace od obcí o částku 299.000,- Kč a
 - zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.ő 3112 pol. 5331 Neinvestiční
 příspěvky  zřízeným příspěvkovým  organizacím org.  315 o částku

 151.000,- Kč
 - zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.ő 3113 pol. 5331 Neinvestiční
 příspěvky  zřízeným příspěvkovým  organizacím org.  313 o částku

 24.000,- Kč
 - zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.ő 3114 pol. 5331 Neinvestiční
 příspěvky  zřízeným příspěvkovým  organizacím org.  317 o částku

 90.000,- Kč
 - zvýšení výdajů org. jedn. 07 odd.ő 3114 pol. 5331 Neinvestiční
 příspěvky  zřízeným příspěvkovým  organizacím org.  318 o částku

 34.000,- Kč

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 205/05 z 2.5. 2005

 Obecně závazná vyhláška - školské obvody

 ----------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e    ZM
 schválit   obecně   závaznou   vyhlášku   o  školských  obvodech

 základních škol zřízených městem Chomutov.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 206/05 z 2.5. 2005

 Rozpočtové opatření č. 23/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 23/2005
 -  zvýšení  příjmů  orj.  12  (PaM),  položka 4122 (neinvestiční

 dotace od KÚ) o částku 25.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  12 (PaM),  oddő 5512  (požární ochrana -
 dobrovolná  část), položka  5011 (platy  zaměstnanců v pracovním

 poměru) o částku 18.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj.  12 (PaM), oddő 5512  (požární   ochrana -
 dobrovolná  část), položka  5031 (povinné  pojistné na  sociální

 zabezpečení) o částku 5.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  12 (PaM),  oddő 5512  (požární ochrana -
 dobrovolná  část),  položka  5032  (povinné  pojistné na veřejné

 zdravotní pojištění) o částku 2.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 207/05 z 2.5. 2005
 Poskytnutí investiční dotace SKZ s.r.o. - rozpočtové opatření č.

 26/2005

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM
 a) schválit  smlouvu  o   poskytnutí  investiční  dotace  Správě

 kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. ve výši 738.501,18,- Kč

 b) schválit rozpočtové opatření č. 26/2005
 - zvýšení výdajů  orj. 32 (SKZ  s.r.o.) oddő 3392,  položka 6313
 (investiční   dotace    nefinančním   podnikatelským   subjektům

 - právnickým osobám) o částku 739.000,- Kč
 - snížení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 739.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 208/05 z 2.5. 2005

 Návrh na schválení dohody o zaplacení dluhu

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předloženou  důvodovou  zprávu  právního  úseku odboru kanceláře

 starosty a

 s c h v a l u j e
 návrh  dohody  o  zaplacení  dluhu  v  celkové  výši 97.074,- Kč
 s panem  Ing. Miroslavem Čopíkem,  IČ 63163136, a  to ve 12 

 pravidelných měsíčních splátkách  ve výši 8.089,- Kč, vždy do 5.

 dne v měsíci až do úplného zaplacení.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 209/05 z 2.5. 2005

 Návrh na prominutí příslušenství pohledávky

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o m í j í
 panu  Michalu Kobanovi  úrok z   prodlení ve  výši 16%  z částky
 8.000,- Kč od  6.8. 1994 do 29.3. 2005,  tedy ve výši

 13.627,62,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 210/05 z 2.5. 2005

 Zpráva o činnosti komise ŽP za rok 2004 a plán práce na rok 2005

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předloženou informativní zprávu o činnosti komise ŽP za rok 2004

 a

 s c h v a l u j e

 plán práce komise ŽP na rok 2005.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 211/05 z 2.5. 2005

 Zpráva o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2004

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

 schválit Zprávu o činnosti Městské policie Chomutov za rok 2004.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 212/05 z 2.5. 2005

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s o u h l a s í
 s  bezúplatným použitím  znaku města  Chomutov za  účelem vydání

 pamětních mincí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 213/05 z 2.5. 2005
 Rozhodování o užívání majetku ve  správě MěÚ a revokace usnesení

 č. 637/93 ze dne 18.11. 1993

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 p o v ě ř u j e
 starostku města  rozhodováním o užívání majetku  města ve správě

 Městského úřadu Chomutov a

 r e v o k u j e
 usnesení  RM  č.  637/1993  ze  dne  18.11.  1993  ve  vznění: o
 rozhodování užívání  nebytových prostor a  hmotného investičního

 majetku ve správě kap. 719.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 214/05 z 2.5. 2005

 Užití znaku města

 -----------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou žádost AEKA sport clubu Chomutov a

 s o u h l a s í
 s  bezúplatným použitím  znaku  města  Chomutov, za účelem užití
 městského znaku  na propagačních materiálech  pro 9. mistrovství

 České republiky v Allkampf-Jitsu.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 215/05 z 2.5. 2005
 Rozdělení  dotací  na  činnost  v  roce  2005  z  rozpočtu města

 Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 A)

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 dotaci  na činnost  v roce  2005 z  rozpočtu města  dle upravené

 důvodové zprávy - příloha č. 1.

 B)

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit uvedeným žadatelům dotaci na činnost v roce 2005:

 - AFK LOKO Chomutov -  90.000,- Kč

 - TJ SOKOL Chomutov -  80.000,- Kč

 - JEZDECKý KLUB PZOO - 70.000,- Kč
 - TĚLOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA  VÁLCOVNY   TRUB  A  ŽELEZÁRNY  CHOMUTOV

 - 290.000,- Kč

 - DDM Chomutov - 120.000,- Kč
 - Milada Zelenková na činnost Taneční školy STARDANCE - 60.000,-

   Kč

 - Taneční klub Beethoven D.C. - 60.000,- Kč

 

 C)

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 n e s c h v a l u j e
 poskytnutí  dotací  z  rozpočtu  města  na  činnost dle důvodové

 zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 216/05 z 2.5. 2005

 Příspěvky z prostředků RM

 -------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 poskytnutí příspěvku  z prostředků RM  pro Světlo Kadaň  ve výši

 30.000,- Kč a pro Místní skupinu ČČK Kadaň ve výši 30.000,- Kč.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 217/05 z 2.5. 2005

 Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutova

 -------------------------------------------------------

 A)

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 dotaci z rozpočtu města žadateli:
 - Jezdecký  klub  PZOO  na  projekt  "Hubertova  jízda"  ve výši
 27.000,- Kč na výrobu  překážek, ceny, přípravu tratě, ozvučení,

 pronájem haly
 - Jezdecký klub PZOO na projekt  "Velká cena města Chomutova" ve

 výši 10.000,- Kč na ceny, ozvučení, pronájem haly, propagace
 - Letecký  klub Chomutov  na projekt  "Vítání prázdnin"  ve výši

 25.000,- Kč na propagaci, ceny, zajištění programu
 - Přátelé DD  Chomutov na projekt "Po  vzoru Magalhaese" ve výši

 20.000,- Kč na dopravu
 - Školní  sportovní  klub  při  12.  ZŠ  na  projekt  "2. dětské

 olympijské hry" ve výši 20.000,- Kč na ceny
 - ZŠ Chomutov A. Heyrovského na projekt "Já - příroda, příroda -

 já" ve výši 5.000,- Kč na dopravu
 - ZŠ Chomutov  A. Heyrovského na projekt  "Máme společné kořeny"

 ve výši 15.000,- Kč na dopravu a na vstupy
 - Mateřská  škola Chomutov  na projekt  "1. letní  olympiáda" ve

 výši 7.000,- Kč na ceny
 - SPŠ a VOŠ na projekt "Je mi lhostejné...." ve výši 12.000,- Kč

 na dopravu
 -  Chomutovské   soukromé  gymnázium  na   projekt  "Po  stopách

 holocaustu" ve výši 19.000,- Kč na dopravu
 -   Folklorní  sdružení   Krušnohor  na   projekt  "Viktoriánské
 folklorní  slavnosti" ve  výši 40.000,-  Kč na  úhradu ubytování

 a hostujícím souborům
 - Leteckomodelářský  klub na  projekt "Velká  cena F3J"  ve výši

 7.000,- Kč na úhradu cen
 - Martin Šíl na projekt  "Koncertní vystoupení souboru IYASA" ve

 výši 50.000,- na úhradu dopravy.
 - O.S. Romů integrace NOVUM  na projekt "Revitalizace a zlepšení
 životního prostředí pro oblast na Dukelské ul." ve výši 30.000,-

 Kč

 B)

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 n e s c h v a l u j e

 dotaci z rozpočtu města žadateli:
 - Jezdecký  klub PZOO  na projekt  "Pokus o  překonání rekordu v

 počtu saní"
 - Sportclub   80  Chomutov   -  oddíl   kanoistiky  na   projekt

 Chomutovská dvoustovka
 - Sportclub   80  Chomutov   -  oddíl   kanoistiky  na   projekt

 Chomutovská pětistovka
 - Sportclub 80  Chomutov - oddíl kanoistiky  na projekt "Putovní

 tábor"
 - Cyklistický klub  EXE JEANS Spyder  - na projekt  "Mistrovství

 sev. amatérské ligy"

 - Obec Boleboř na projekt "Sochařské sympozium Boleboř"

 - ZŠ Chomutov Zahradní na projekt "Krajinářský výtvarný kurz"

 - Děti a vzdělávání na projekt "Soboty a neděle prožíváme vesele"
 - Club  of  classic  car   na  projekt  "9.  celostátní  setkání

 klasických automobilů a motocyklů"
 - ZŠ  Chomutov Na  Příkopech na  projekt "Osobnostní  a sociální

 výchova"

 - ZŠ  Chomutov Na Příkopech na projekt "Sociální výchova.."

 - ZŠ  Chomutov Na Příkopech na projekt "Sociální výchova.."

 - ZŠ  Chomutov Na Příkopech na projekt "Sociální výchova.."

 - ZŠ  Chomutov Na Příkopech na projekt "Den na kolečkách"

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 218/05 z 2.5. 2005

 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2005

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 předloženou zprávu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                                Ing. Jan Řehák

starostka města CV                         místostarosta města CV

 

 

 

 

 

 


 aaa