U s n e s e n í


 z 50. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 21.
 2. 2005 od 12:00 hodin v  zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově
 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 072/05 z 21. 2. 2005

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení a

 s c h v a l u j e

 prodloužení termínu plnění usnesení č. 483/04 do září 2005.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 073/05 z 21. 2. 2005

 Partnerství - občanské sdružení Kuprospěchu

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s o u h l a s í
 s partnerstvím města v projektu podávaném do Globálního grantu -

 Nadace rozvoje občanské společnosti a

 u k l á d á

 OKS

 ---
 spolupracovat  při  přípravě  projektu  Kulturního  a sociálního

 centra.

 


 Usnesení RaMěst č. 074/05 z 21. 2. 2005

 Odpis pohledávky OSMM - spol. EKOFLUID s.r.o.

 ---------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odpis pohledávek  spol.  EKOFLUID  s.r.o. za  rok 1999

 v celkové výši 347.719,60 Kč dle důvodové zprávy a

 u k l á d á

 tajemníkovi

 -----------

 prověřit případné zavinění promlčení pohledávek města.

 


 Usnesení RaMěst č. 075/05 z 21. 2. 2005

 Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2005

 ---------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 finanční   plány  příspěvkových   organizací  zřízených   městem

 Chomutov na rok 2005.

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 076/05 z 21. 2. 2005

 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2005

 ---------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 odpisové   plány  příspěvkových   organizací  zřízených   městem

 Chomutov pro rok 2005.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 077/05 z 21. 2. 2005

 Problematika pronájmu parkovišť - žádost pana Šámala

 ----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 problematiku pronájmu parkovišť a žádost pana Šámala a

 t r v á

 na znění platné nájemní smlouvy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 078/05 z 21. 2. 2005

 Poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci města Chomutova

 --------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 žádost PZOO o poskytnutí investiční dotace,

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 07
 - snížení  výdajů   orj.  01  (OE),  oddő   6409,  položka  5901

 (nespecifikovaná finanční rezerva) o částku 200.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  31  (PZOO),  oddő  3741,  položka  6331
 (investiční  příspěvky  zřízeným   příspěvkovým  organizacím)  o

 částku 200.000,- Kč

 a

 u k l á d á

 MVDr. Rabasovi, řediteli PZOO

 -----------------------------

 předkládat roční využití kočáru.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 079/05 z 21. 2. 2005
 Převod  majetku  -  přípojka  NN  na  investiční  akci "Výstavba

 restaurace a expozice zvířat v PZOO Chomutov"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit úplatný převod přípojky NN v PZOO do majetku SČE a.s.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 080/05 z 21. 2. 2005
 Plán práce Komise pro výchovu a  vzdělávání na rok 2005 a Zpráva
 o činnosti  Komise  pro  výchovu  a  vzdělávání  při  Radě města

 Chomutova za rok 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 1) Plán práce Komise pro výchovu a vzdělávání na rok 2005
 2) Zprávu  o činnosti Komise  pro výchovu a  vzdělávání při Radě

 města Chomutova za rok 2004.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 081/05 z 21. 2. 2005

 Návrh na vyřazení, převod a prodej movitých věcí v majetku města

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n  a   v ě d o m í

 zprávu likvidační komise a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  vyřazení,  převod  a  prodej  movitých  věcí v majetku

 města.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 082/05 z 21. 2. 2005

 Plnění usnesení RM č. 483/04

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 výši  nájemného za  1 m2  u  bytů  v majetku  města Chomutova  v
 domech, kde  jsou již Společenství vlastníků  jednotek (dále jen
 SVJ), ve výši rovnající se částce  za 1 m2 platby do fondu oprav
 (dále  jen  FO)  daného  SVJ  a  dalším  platbám,  souvisejících
 s užíváním bytů  a správou daného  domu (správce SVJ,  pojištění

 domu, správce MÚ apod.)

 a

 u k l á d á

 Bc. Soně Skalické, správci DČ

 -----------------------------
 - jednat s nájemci bytů v  majetku města Chomutova v domech, kde
 jsou již SVJ, o úpravě nájemného,  a to v souladu se schvalovací

 částí usnesení č. 082/05 z 21. 2. 2005
 - připravit VŘ  na poskytování právnických  služeb v souvislosti
 se  soudním   vymáháním  pohledávek  na   nájemném  a  službách,

 souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor
 - nadále  pokračovat  v  plnění  opatření  navržených v důvodové

 zprávě
 - sledovat   stav  účtu   doplňkové  činnosti   tak,  aby  nebyl

 deficitní.

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 083/05 z 21. 2. 2005

 Žádosti o udělení výjimky z pravidel pro pronájem bytů

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 udělení výjimky z Pravidel pro  pronajímání bytů v majetku města
 Chomutova  dle důvodové  zprávy p.  Janě Rackové  a p.  Norbertu

 Belzovi a uzavření nájemních smluv dle důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 084/05 z 21. 2. 2005

 Zasedací síň Městského úřadu Chomutov

 -------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit studii stavebních úprav a interiéru dle návrhu.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 085/05 z 21. 2. 2005

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s o u h l a s í
 s bezúplatným  používáním  znaku   města  Chomutova  na  dresech

 cyklistického oddílu Exjeans Spyder.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 086/05 z 21. 2. 2005

 Použití znaku města

 -------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předložený materiál a

 s o u h l a s í
 s bezúplatným  použitím znaku  města Chomutova  za účelem vydání

 bulletinu Karate sport klubu Chomutov a Jirkov.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 087/05 z 21. 2. 2005

 Vlajka pro Tibet

 ----------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 výzvu občanského sdružení Lungta a

 s c h v a l u j e

 připojení města Chomutova k akci "Vlajka pro Tibet".

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 088/05 z 21. 2. 2005

 Žádost o finanční příspěvek na výstavu německých ovčáků

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Základní kynologickou
 organizaci  č. 331,  Krásnoočko Chomutov,  na uspořádání výstavy

 německých ovčáků, která se bude konat 26. 2. 2005.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 089/05 z 21. 2. 2005
 Ceník  za  stání  silničních   motorových  vozidel  na  místních

 komunikacích města Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 Ceník  za  stání  silničních   motorových  vozidel  na  místních

 komunikacích města Chomutova.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 090/05 z 21. 2. 2005
 Změna   Nařízení   města   Chomutova   č.   8/2004,   upravující

 organizování dopravy na území města Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod a

 u k l á d á

 Ing. Řehákovi, místostarostovi

 ------------------------------
 předložit  návrh nařízení  Rady města  Chomutova o  organizování
 dopravy  na  území  města  Chomutova  zahrnující připomínky rady

 města.

 


 Usnesení RaMěst č. 091/05 z 21. 2. 2005
 Zadávací  podmínky   pro  veřejnou  zakázku   "Komplexní  řešení

 zpoplatnění parkovacích míst na území města Chomutova"

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města