U s n e s e n í
 z 60.  řádné schůze  Rady města  Chomutova, která  se konala dne
 22.8.  2005 od  13:00 hodin  v jednací  místnosti rady v obřadní

 síni na Městském úřadě v Chomutově.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 349/05 z 22. 8. 2005

 Kontrola plnění usnesení

 ------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení a

 s c h v a l u j e
 prodloužení  termínu plnění  usn. č.  297/05 do  termínu 31. 10.

 2005.

 


 Usnesení RaMěst č. 350/05 z 22. 8. 2005

 Informativní zpráva o dotacích

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (realizaci úspěšných  projektů, s realizací podaných a

 připravovaných projektů)

 


 Usnesení RaMěst č. 351/05 z 22. 8. 2005

 Informativní zpráva o dotacích - organizace města

 -------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod  (realizovat  projekty  (vč.  jejich  profinancování)

 uvedené ve zprávě)

 


 Usnesení RaMěst č. 352/05 z 22. 8. 2005

 Návrhy výpovědí z nájmu bytů

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 výpovědi z nájmu bytů dle předložené důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 353/05 z 22. 8. 2005

 Mimosoudní vymáhání pohledávek - vyhodnocení

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a  a

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 354/05 z 22. 8. 2005

 Poskytnutí náhradního ubytování

 -------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 - poskytnutí náhradního  ubytování p. Jánu  Redaiovi a p.  Pavlu
 Zíkovi  na základě  předložených informací  o domu  čp. 1623 dle

 důvodové zprávy.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 355/05 z 22. 8. 2005

 Poskytnutí právní pomoci - výběr firmy

 --------------------------------------

 odkládá

 tento bod
 (uzavření   smlouvy  o   poskytování  právní   pomoci  s vítězem
 poptávkového  řízen).

 

 

 Usnesení RaMěst č. 356/05 z 22. 8. 2005

 Žádost o revokaci usnesení ZM č. 036/05

 ---------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 udělení výjimky z Pravidel pro  pronajímání bytů v majetku města

 Chomutova pro pana Václava Ulricha ml.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 357/05 z 22. 8. 2005

 Dodatek č. 5 ke smlouvě o podnikatelském nájmu

 ----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o podnikatelském nájmu movitých
 věcí  uzavřené  mezi  Městem   Chomutov  a  Správou  sportovních

 zařízení Chomutov.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 358/05 z 22. 8. 2005
 VVŘ na pronájem NP v objektu čp. 3993, ul. Palackého v Chomutově

 - dodatek č. 1 zprávy pronájem nemovitostí

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem nebytového  prostoru v II.  NP o celkové  výměře 125 m2
 v objektu  čp.  3993,  ul.  Palackého  v  Chomutově, panu  Petru
 Haasovi,  se sídlem  Vitry 2158,  272 01  Kladno za cenu 2.112,-

 Kč/m2/rok (tj. 264.000,- Kč/rok)

 

 


 Usnesení RaMěst č. 359/05 z 22. 8. 2005

 Pronájem nemovitostí

 --------------------

 

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem pozemku pč. 2870/1 o výměře 400 m2 v k.ú.Chomutov I, za

 roční nájemné ve výši 800,- Kč (tj. 2,- Kč/m2/rok) pro :

 - Ludmilu Barkociovou

 - Ivetu Havlíčkovou

 - Danielu Hříchovou

 - Ivanu Husákovou

 - Lenku Mertinovou

 - Hanu Novákovou
 - Veroniku  Pavukovou

 - Dagmar Sattlerovou,

 k účelu klidové zóny pro děti a dospělé na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 rozšířit pronájem pozemku  pč. 2874 na celkovou výměru  471 m2 v
 k.ú.  Chomutov II, za roční  nájemné ve  výši 942,-  Kč (tj. 2,-

 Kč/m2/rok) pro:

 - Pavlínu Barešovou

 - Jaroslava Jeřábka

 - Helenu Mikšovicovou

 - Helenu Balážovou

 novou nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

 

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem nebytového prostoru čp.  5347 Kamenný Vrch v Chomutově,
 o celkové výměře 747  m2 a pozemků pč. 1590/1,  4, 5991, 5992/1,
 2, 6032/1, 6035/1, 6036, 6037/2, 6037/5, 6038/3, 6037/9, 6038/1,
 6040/1, 3,  14, 19, 21,  22, 23,  24,  25, 26, 6041/1,  2, 3, 4,
 6044/2,  6046,   6054,  6084/1,  6085  v   k.ú.  Chomutov  I  ve
 vlastnictví  Města  Chomutova  paní  Lence  Vymyslické  s místem
 podnikání  17. listopadu  5347, Chomutov, za účelem  provozování
 hostinské  a ubytovací  činnosti,  za  nájemné ve  výši 12.000,-
 Kč/měsíc, tj. 144.000,- Kč/rok.  Současně bude v nájemní smlouvě
 zakotvena podmínka, že do podpisu smlouvy paní Vymyslická uhradí

 dlužnou částku za firmu PM-TOP svar s.r.o. ve výši 70.000,- Kč.

 

 

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části střechy  na objektu  čp. 4512  v Bezručově ul. v
 Chomutově,  o výměře  5 m2  a chodbu   19. NP  o výměře  6 m2  v
 Bezručově ul., čp. 4512 v Chomutově, zapsané v k.ú. Chomutov II,
 jsou ve vlastnictví Města Chomutova, firmě Czech On Line a.s. se
 sídlem  U  Nákladového  nádraží  8,  130  00  Praha 3, za účelem

 umístění anténních nosičů a zřízení klimatizační jednotky a
 uzavření  nájemní smlouvy  na dobu  určitou (min.  5 let) s výší
 nájemného  5.000,-  Kč/měsíc  (tj.  60.000,-  Kč/rok).  Do  doby
 uzavření  nájemní  smlouvy  bude  doložen  souhlas  s  umístěním

 anténních nosičů od firmy RadioMobil a.s.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 360/05 z 22. 8. 2005

 Prodej nemovitostí

 ------------------

 

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zřízení  věcného břemene  práva chůze  a jízdy  po pč. 4213/5 ve
 vlastnictví Města  Chomutov, a to ve  prospěch vlastníka pozemku
 pč. 4202/3  f. MONEST spol. s r.o., za  cenu 2.670,- Kč,  a dále
 uzavření darovací smlouvy o převodu tělesa příjezdové komunikace
 na pč. 4213/5  do vlastnictví Města Chomutov od  f. MONEST spol.

 s r.o., vše v k.ú. Chomutov I.

 

 2.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit zrušení  předkupního práva váznoucího  na pozemcích pč.

 2274/1 a 2274/2 v k.ú. Chomutov II ve prospěch města Chomutov.

 

 3.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 své usn. č. 179/05/10 ze dne 18. 4. 2005 a

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy  o  zřízení  úplatného  věcného  břemene práva
 chůze,  jízdy a  opravy  technologického  zařízení v  rámci akce
 "Stanice  katodové   ochrany  k.ú.  Chomutov   II"  dle  GP   č.
 1368-4/2001, za cenu dle ZP  65.530,- Kč, a  to ve prospěch  SčP

 a.s.

 

 4.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru směny pozemků mezi Římskokatolickou farností -
 děkanství  Chomutov, a  to p.p.č.  299/3, 299/11  a část  p.p.č.
 299/9 o směňované výměře cca 2.448  m2 a Městem Chomutov za část
 p.p.č. 75/2 o  směňované výměře cca 180 m2,  vše v k.ú. Chomutov

 I.

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy budoucí  o zřízení  úplatného věcného  břemene
 práva  uložení podzemního  kabelu NN  na části  pč. 2089, 2099 a
 2103  v k.ú.  Chomutov II  společně s  právem chůze  a jízdy  za
 účelem údržby a oprav, které jsou ve vlastnictví Města Chomutov,
 a to ve  prospěch Severočeské energetiky  a.s. Děčín, se  sídlem

 Děčín 4, Teplická 874/8.

 

 6.

 Rada města Chomutova

 n e s c h v a l u j e
 zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části pozemku pč.
 184 v  k.ú. Chomutov II, za účelem přístupu  k domu č.p.  4103 a

 dále

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit odprodej části pozemku pč. 183/1 v k.ú. Chomutov II.

 

 7.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy o  zřízení bezúplatného  věcného břemene práva
 umístění  a provozování  inženýrské sítě  - dešťové  kanalizace,
 společně  s  právem  chůze  a  jízdy, za účelem případných oprav
 a údržby  zařízení  na  pozemku  pč.  4166/6  v k.ú. Chomutov II
 s vlastníkem pozemku panem Josefem  Fronkem.

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  práva  umístění
 a provozování inženýrské  sítě - vodovodní  přípojky, společně s
 právem  chůze  a  jízdy, za  účelem  případných  oprav  a údržby
 zařízení  na  pozemcích  pč.  937  a  pč.  1459 v k.ú. Černovice
 u Chomutova  ve  vlastnictví  obce  Černovice  ve prospěch města

 Chomutov za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč.

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  práva  umístění
 a provozování  inženýrské sítě - vodovodní  přípojky, společně s
 právem  chůze  a  jízdy, za  účelem  případných  oprav  a údržby
 zařízení na pozemku  pč. 1464/2 v k.ú. Černovice  u Chomutova ve
 vlastnictví  akciové společnosti  Zemědělské zásobování  a nákup
 Rakovník a.s., ve prospěch města Chomutov za jednorázovou úplatu

 ve výši 100,- Kč.

 

 

 10.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje pozemku pč. 4430/2  v k.ú. Chomutov

 I.

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit nabídku
 - objektu č.p. 5348 včetně pozemku pč. 1792 a pozemku pč. 1791 v

 ul. Kpt. Jaroše v k.ú. Chomutov I
 - objektu  č.p.  3922  včetně  pozemku  pč.  1960  a pozemku pč.

 1967/6 v ul. V. Nezvala v k.ú. Chomutov I
 - objektu  č.p.  3923  včetně  pozemku  pč.  1961  a pozemku pč.

 1967/9 v ul.V. Nezvala v k.ú. Chomutov I
 - objektu  č.p.  3936  včetně  pozemku  pč.  1962  a pozemku pč.

 1967/8 v ul. V. Nezvala v k.ú. Chomutov I
 - objektu č.p. 3765 včetně pozemku pč.  426 v Selské ul., v k.ú.

 Chomutov I
 - objektu č.p. 2294 včetně pozemku  pč. 3268/1, objektu bez č.p.
 včetně  pozenku pč.  3268/2, pozemku  pč. 3268/3  a pozemku  pč.

 3267/2 v Bezručově ul., vše v k.ú. Chomutov II
 stávajícím  uživatelům bytů  v domech  v souladu  s Pravidly pro
 prodej  nemovitostí,  tzn.  za  cenu  dle  znaleckého  posudku s
 přičtením příslušných  poplatků, s použitím  stanovených slev za

 počet bytů v domě a dle počtu kupujících nájemníků.

 

 

 12.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit odprodej  domu č.p. 3929  v ul. Dostojevského  s p.p.č.
 963/1 o  výměře 355 m2 v  k.ú. Chomutov I, celkem  za kupní cenu

 dohodnutou ve výši 515.992,- Kč do spoluvlastnictví :

 - paní Josefy Škorpíkové, kupující 54/534 za 52.179,- Kč

 - paní Dagmar Třískové, kupující 54/534 za 52.179,- Kč
 - manželů Vladimíra  a Jaroslavy Molových,  kupujících 76/534 za

 73.437,- Kč

 - pana ing. Ralfa Kohouta, kupujícího 112/534 za 108.223,- Kč
 - manželů Josefa a Evy  Římkových, kupujících 54/534 za 52.179,-

 Kč
 - paní Ing.  Natalie Šimkové, kupující 130/534  za 125.616,- Kč,
 které bude  poměrná část kupní ceny  dohodnuté ponížena o částku
 ve výši 17.000,- Kč, což je  cena, za níž bylo vydraženo užívací
 právo  k  bytu  a  dále  částku  ve  výši  107.473,-  Kč, což je

 zůstatek, který zbývá k umoření. Bude tedy hradit 1.143,- Kč
 - pana  Petra  Pidrmana,  obdarovaného  54/534  za  52.179,- Kč,
 kterému bude poměrná část kupní ceny dohodnuté ponížena o částku
 ve výši 35.000,- Kč, což je cena, za níž  bylo vydraženo užívací
 právo  k  bytu  a  dále  částku  ve  výši  127.836,-  Kč, což je

 zůstatek, který zbývá k umoření. Tedy nebude hradit nic.

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru   odprodeje  nebytového  prostoru   v  podílu

 4011/39247 v objektu č.p. 5306 v ul. Písečná v k.ú. Chomutov I.

 

 

 14.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  prodloužení  splatnosti  části   kupní  ceny  ve  výši
 125.000,- Kč za prodej nemovitosti:  stavba č.p. 4880 na pozemku
 pč.  1285/4, pozemek  pč. 1285/3   o výměře  2.733 m2  - ostatní
 plocha,  pozemek pč.  1282/3 o  výměře 34  m2 -  ostatní plocha,
 pozemek pč. 1284 o výměře 545 m2 - trvalý travní porost, pozemek
 pč. 1283/1  o výměře 2.564 m2  - ostatní plocha v  k.ú. Chomutov
 II,  dle budoucí  kupní  smlouvy  uzavřené mezi  Městem Chomutov
 a Tenisovým klubem  Chomutov z původního termínu  31. 7. 2005 na
 nový termín 30. 6. 2006 s  tím, že ke kupní ceně bude připočítán

 úrok ve výši 4%.

 

 15.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 - revokovat  usn.  č.  034/05/19  ze  dne  21.  3. 2005 (ve věci

 vyplacení 10% dotace pro SVJ Křižíkova č.p. 1873) a
 - schválit  uzavření  smlouvy  o  vyplacení  20%  dotace ve výši

 100.158,- Kč pro SVJ Křižíkova č.p. 1873 v Chomutově.

 

 16.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 udělit výjimku z Pravidel pro  prodej garáží a schválit odprodej
 komplexu  5ti garáží  v ul.  Na Bělidle  s pozemky  pč. 2324/4 o
 výměře 20 m2, pč. 2324/5 o výměře  23 m2, pč. 2324/6 o výměře 22
 m2, pč. 2324/7 o výměře 18 m2 a pč. 2324/8 o výměře 18 m2 JETCON
 spol. s  r.o., se sídlem  Chomutov, Na Bělidle  848, IČO 646  50
 111, za  kupní cenu ve výši  ceny odhadní (administrativní) tedy

 za 532 642,-Kč.

 

 17.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit bezúplatný  převod pozemků pč.  2133/23, pč. 2133/26,
 pč.  2133/27,  pč.  2133/28,  pč.  2133/29,  pč.  2133/30  a pč.
 2133/31, vše v k.ú. Chomutov II, včetně komunikací z vlastnictví
 akciové  společnosti  Severočeské   doly  do  vlastnictví  Města

 Chomutov.

 

 18.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru směny pozemku pč. 3212/6 v k.ú. Chomutov II ve
 vlastnictví Města Chomutov za pozemek pč. 4860/2 v k.ú. Chomutov

 I ve vlastnictví Povodí Ohře s.p. a

 b e r e   n a   v ě d o m í
 postup vypořádání komunikace formou  podání žádosti o bezúplatný
 převod pozemku pč. 5391/19 a podáním žádosti o výkup pozemku pč.

 4901/42 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 

 

 

 

 19.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit:
 - přijetí  daru  pozemku  pč.  3155/1  o  výměře  2504 m2 v k.ú.
 Chomutov  II včetně  dokončené komunikace  a parkovacích  stání,
 veřejného osvětlení  a dešťové kanalizace na  pozemku pč. 3155/1
 od  vlastníka Sdružení  s tím,   že v  první fázi  bude uzavřena

 smlouva budoucí
 - výkup pozemku pč. 3158/3 o výměře  25 m2 v k.ú. Chomutov II ve
 vlastnictví  Daniela  Badinky,  Jany  Červenkové,  manželů PhDr.
 Jaroslava  a  Jany  Dostálových,  manželů  Jindřicha a Jaroslavy
 Humrových,  manželů  Josefa  a  Lenky  Káňových,  manželů  MUDr.
 Miroslava a Petry Konvalinkových,  manželů Ivana Angelova a Dany
 Markovových,manželů Ing.Miroslava a  Karly Zwettlerových, Luboše
 Šrámka, Jaroslava Volfa, Ivo Zábranského do vlastnictví města za

 cenu 18.250,- Kč.
 - uzavření smlouvy  budoucí kupní na část  pozemku  pč. 3155/2 v
 k.ú. Chomutov II ve vlastnictví manželů  Ing. Miroslava a  Karly
 Zwettlerových  za cenu  160,- Kč/m2,  kterou město  vykoupí část

 pozemku zastavěného komunikací
 - uzavření  smlouvy budoucí  kupní na  části pozemků  pč. 3155/6
 (vl. Daniel  Badinka), pč. 3155/5  (vl. manželé  Ivan  Angelov a
 Dana  Markovovi), pč. 3155/4   (vl. manželé Jindřch  a Jaroslava
 Humrovi), pč. 3155/3 a 3155/2 (vl. manželé Ing. Miroslav a Karla
 Zwettlerovi),vše v k.ú. Chomutov II, za cenu 160,- Kč/m2, kterou
 město  vykoupí  části  pozemků,  na  kterých  se nachází veřejné

 osvětlení, kabel NN a telefonní kabel, a dále

 s c h v a l u j e
 - uzavření smlouvy  budoucí o zřízení  úplatného věcného břemene
 práva uložení dešťové kanalizace společně s právem chůze a jízdy
 za účelem údržby a oprav na  části p.p.č. 3155/6 v k.ú. Chomutov
 II,  který je  vlastnictvím p.  Daniela Badinky  a p.p.č. 3155/7
 v k.ú. Chomutov  II, který je  vlastnictvím manželů Dostálových,

 a to ve prospěch Města Chomutov
 - uzavření  nájemní smlouvy  na p.p.č.  2262/2 o  výměře 67 m2 v
 k.ú.  Chomutov II  s vlastníkem  České dráhy,  Správa železniční
 dopravní cesty, za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 3.350,-  Kč, a to od

 1. 1. 2006.

 

 

 20.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 usn. č. 258/05/21 ze dne 30. 5. 2005 a

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru odprodeje pozemků pč.  761, 762, 763, 764, 765
 a části pozemků pč. 864, 863,  744/1, všechny v k.ú. Chomutov I,
 a to dle podmínek odboru rozvoje  a investic města a Technických

 služeb města Chomutova.

 

 

 

 

 

 

 

 21.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit prodej bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 1279 nám. Dr.
 Beneše nájemci paní Anně Lučkové, jelikož se jedná o byt   

 zvláštního určení.

 

 

 

 22.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e

 své usn. č. 387/04/2 ze dne 19. 7. 2004 a

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru směny pozemků pč. 617/9, pč. 627/5, pč. 630/4,
 pč. 796/2, pč.  796/3, pč. 806/4 - část,  pč. 806/5, pč. 2272/2,
 pč. 2274/8, pč.  2274/9, pč. 2274/10 - část,  pč. 2274/12 v k.ú.
 Chomutov  I z  vlastnictví Města  Chomutov za  pozemky pč. 806/1
 - část,  pč. 806/3  -část, pč.   754/4 -  část, pč.  699/10, pč.
 701/1 - část v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví MVDr. Jana Hoška a

 u k l á d á

 panu Janu Rulfovi, vedoucímu OSMM

 ---------------------------------
 změnu  koncepce ostrahy  objektu,  bývalého  areálu Tepla  v ul.

 Tovární, Chomutov.

 

 

 

 23.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit  udělení výjimky  na prodej  bytu č.  14 v  domě č.p.
 5007, ul.  Jirkovská panu Holubovi,s  tím, že byt nebude 

 nabízen  k  prodeji  třetí  osobě,  a  v případě řádného

 splácení  dlužného penále  bude  umožněn  odprodej bytu  po jeho

 plném zaplacení žadateli.

 

 

 

 

 24. Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 nabídku  společnosti New  Block, s.r.o.  na výstavbu  1 bytového

 domu v ul. Lipská, kino OKO a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření smlouvy budoucí  na prodej části p.p.č. 2092/2
 v k.ú. Chomutov II za cenu 400,- Kč/m2 s f. New Block, s.r.o. se
 sídlem Kamenná  1429/12, 400 03 Ústí  nad Labem s tím,  že kupní
 smlouva  bude  uzavřena  do  1  měsíce  po  nabytí  právní  moci

 kolaudačního rozhodnutí a

 u k l á d á

 panu Janu Rulfovi, vedoucímu OSMM

 ---------------------------------
 - předložit nájemní smlouvu na prodej části p.p.č. 2092/2 v k.ú.

 Chomutov II.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 361/05 z 22. 8. 2005
 Pronájem pozemků  za účelem umístění  výlepových ploch fy  Rengl

 s.r.o.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 předloženou   zprávu  týkající   se  návrhu   úprav  stávajících

 plakátovacích ploch a umístění nových plakátovacích ploch,

 s c h v a l u j e
 pronájem  části parcel  k nově  navrženým výlepovým  plochám dle
 důvodové zprávy formou  dodatku č. 2 a dále vyhovuje žádosti fy

 RENGL s.r.o. a

 s c h v a l u j e
 posunutí termínu pro výstavbu  nových plakátovacích ploch včetně
 odstranění původních  plakátovacích ploch do 30.  9. 2005 s tím,
 že ze seznamu  k dodatku č. 1 NS  vyřazuje plakátovací plochu na
 části pozemku  pč. 4144/11 v  lokalitě Beethovenova -  železárny

 a části pozemku pč. 2472 v lokalitě Vodních staveb.

 


 Usnesení RaMěst č. 362/05 z 22. 8. 2005

 Projekty - Rekonstrukce multifunkční sportovní haly

            Kino Evropa - kulturní a sociální centrum

 ----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a   a

 s o u h l a s í
 s realizací  projektu Rekonstrukce  multifunkční sportovní  haly

 v případě  získání  dotace.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 363/05 z 22. 8. 2005

 Návrh na schválení dohody o zaplacení dluhu

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou důvodovou zprávu právního úseku kanceláře starosty a

 s c h v a l u j e
 dohodu o zaplacení dluhu ve výši 62.905,- Kč panu Petru Jandovi,
 v měsíčních splátkách vždy do 20. dne v  měsíci ve výši 2.000,-

 Kč, počínaje  měsícem září 2005 do prosince 2005, a dále v

 měsíčních splátkách  ve  výši 4.000,-  Kč od  ledna  2006  do 

 ledna  2007 a  poslední  splátku v únoru 2007 ve výši 2.905,-

 Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 364/05 z 22. 8. 2005

 Prominutí  pohledávky společnosti DINK s.r.o. Chomutov

 ------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 prominutí pohledávky  ve výši 1.000,-  Kč vůči společnosti  DINK

 s.r.o. se sídlem v Chomutově, Luční 4779, IČ 25022121.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 365/05 z 22. 8. 2005

 Žádost o prominutí úroků z prodlení

 -----------------------------------

 Rada města Chomutova

 odkládá tento bod
 (prominutí  úroků   z  prodlení panu Karlu Benešovi).

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 366/05 z 22. 8. 2005
 Žádost  o  prominutí  úroků  z  prodlení  a smluvní pokuty Sboru

 apoštolské církve

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 Sboru apoštolské církve v Chomutově,  se sídlem SNP 1624, 431 13
 Jirkov, IČ 65080025 prominutí smluvní  pokuty ve výši 5.780,- Kč

 a

 z a m í t á

 prominutí úroků z prodlení ve výši 14.503,96 Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 367/05 z 22. 8. 2005

 Oprava nájemní smlouvy s Fondem ohrožených dětí Praha

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (návrh opravy nájemní smlouvy s Fondem ohrožených dětí

 Praha)

 

 


 Usnesení RaMěst č. 368/05 z 22. 8. 2005
 Dodatek  ke zřizovací  listině a  stanovení poplatku  za dopravu

 dětí

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 a) p r o j e d n a l a
 dodatek   ke  zřizovací   listině  MÚSS   Chomutov,  příspěvková

 organizace a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  dodatek zřizovací  listiny MÚSS  Chomutov, příspěvková

 organizace

 b) s c h v a l u j e

 výši poplatku za dopravu dětí dle důvodové zprávy a

 u k l á d á

 Mgr. Alene Tolgové, ředitelce MÚSS

 ----------------------------------
 a) připravit  podklady pro jednání na  částečnou  úhradu  nákladů

 za dopravu dětí ze strany města Jirkova

 b) zajistit změny dle důvodové zprávy

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 369/05 z 22. 8. 2005
 Splátkový  kalendář   pro  obce  Kalek   a  Výsluní  za   úhradu
 neinvestičních nákladů  za žáky plnící  povinnou školní docházku
 v chomutovských základních školách ve šk. roce 2004/2005, trvale

 bydlící v obci Kalek a Výsluní

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  splátkový  kalendář  pro  obce  Kalek  a  Výsluní  dle

 důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 370/05 z 22. 8. 2005

 Přehodnocení výše neinvestičních nákladů - obec Bílence

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  provedení  výpočtu   neinvestičních  nákladů  za  žáky
 navštěvující ZvŠ Chomutov, 17.  listopadu 4728, trvale bydlících
 v obci  Bílence  z  částky  10.156,-  Kč,  tj.  z neinvestičních
 nákladů  Základní školy  Chomutov, Heyrovského  4539 ve  školním

 roce 2004/2005.

 


 Usnesení RaMěst č. 371/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 53/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 53/2005:
 - zvýšení příjmů 07 (OŠaK),  položka 4118 (neinvestiční dotace z

 Národního fondu) UZ 95314 o částku 83.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů 07  (OŠaK), oddő  3319 (záležitosti  kultury),

 položka 5169 (nákup služeb) UZ 95314 o částku 83.000,- Kč

 


 Usnesení RaMěst č. 372/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 28/2005, schválení investiční akce

 ---------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 1) schválit rozpočtové opatření č. 28/2005:
 - zvýšení  příjmů  orj.  02  (OSMM),  položka  4131  (převody  z

 vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 403.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  17  (ORaIM),  oddő  3639,  položka 6121

 (budovy, haly a stavby), org. 2568 o částku 403.000,- Kč
 2) schválit  investiční akci Komplex pro  náhradní ubytování ul.

 Dukelská.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 373/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 52/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 52/2005:
 - zvýšení  příjmů  orj.  01  (OE),  položka  8115  (změna  stavu
 krátkodobých   prostředků   na   bankovních   účtech)  o  částku

 609.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 609.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 374/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 55/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 55/2005:
 - zvýšení   příjmů  orj.   12  (PaM),   položka  4116   (ostatní
 neinvestiční  dotace ze  státního  rozpočtu)  ÚZ 04432  o částku

 64.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů   orj.  04  (OSVaZ),   položka  4116  (ostatní
 neinvestiční  dotace ze  státního  rozpočtu)  ÚZ 04432  o částku

 5.000,- Kč
 - snížení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) ÚZ 04432 o částku 17.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), oddő 4342, položka 5021 (ostatní

 osobní výdaje) ÚZ 04432 o částku 59.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), oddő 4342, položka 5031 (povinné

 pojistné na sociální zabezpečení) ÚZ 04432 o částku 16.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (PaM), oddő 4342, položka 5032 (povinné
 pojistné  na  veřejné  zdravotní  pojištění)  ÚZ  04432 o částku

 5.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), oddő 4342, položka 5139 (nákup

 materiálu) ÚZ 04432 o částku 6.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 375/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 56/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 56/2005:
 - zvýšení   příjmů  orj.   31  (PZOO),   položka  4116  (ostatní
 neinvestiční  dotace ze  státního  rozpočtu)  ÚZ 15065  o částku

 2.721.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  31  (PZOO),  oddő  3741,  položka  5331
 (neinvestiční  příspěvky zřízeným  příspěvkovým organizacím)  ÚZ

 15065 o částku 2.721.000,- Kč

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 376/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 58/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 58/2005:
 - zvýšení  příjmů  orj.  31  (PZOO),  položka 4122 (neinvestiční

 dotace od krajů) o částku 100.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  31  (PZOO),  oddő  3741,  položka  5331
 (neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku

 100.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 377/05 z 22. 8. 2005

 Poskytnutí finanční podpory Hornickému dechovému orchestru

 ----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 žádost  kapelníka  Hornického  dechového  orchestru  pana Josefa

 Zástavy o poskytnutí finanční podpory a

 s c h v a l u j e

 poskytnutí  příspěvku  Hornickému  dechovému orchestru  ve  výši

 10 000,-Kč dle upravené důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 378/05 z 22. 8. 2005

 Odpis zaniklé pohledávky OSVaZ - Ladislava Holečková

 ----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d e p i s u j e
 podle ő  102 odst. 3 zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním
 zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zaniklou pohledávku paní
 Ladislavy  Holečkové vzniklou  na  příspěvku  na výživu  ve výši
 1.200,-  Kč  z  důvodu  zpětného  zrušení  vyživovací povinnosti

 Okresním soudem Chomutov.

 


 Usnesení RaMěst č. 379/05 z 22. 8. 2005

 Rozpočtové opatření č. 50/2005

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 50/2005:
 - snížení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva) o částku 700.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 12 (OKT), oddő  6171, položka 5011 (platy

 zaměstnanců) o částku 338.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (OKT), oddő 6171, položka 5031 (povinné

 pojistné na sociální pojištění) o částku 88.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (OKT), oddő 6171, položka 5032 (povinné

 pojistné na veřejné zdravotní pojištění) o částku 30.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 12 (OKT),  oddő 6171, položka 5137 (drobný

 hmotný majetek) o částku 115.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  12   (OKT),  oddő  6171,  položka  5166

 (poradenská činnost) o částku 6.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  12   (OKT),  oddő  6171,  položka  5167

 (školení) o částku 24.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 12 (OKT), oddő  6171, položka 5169 (nákup

 služeb) o částku 96.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  12   (OKT),  oddő  6310,  položka  5163

 (bankovní poplatky) o částku 3.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 380/05 z 22. 8. 2005
 Návrh  na uzavření  dodatku č.  1 k  veřejnoprávní smlouvě  mezi

 Městem Chomutov a obcí Výsluní ve věci projednávání přestupků

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Výsluní a

 p o v ě ř u j e

 Ing. Ivanu Řápkovou, starostku města

 ------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 381/05 z 22. 8. 2005

 Žádost o dotaci

 ---------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 Klubu vojenské  historie Nord-Sever dotaci z prostředků města ve

 výši 40 000,-Kč na akci Řopík 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

   starostka města                            místostarosta města