USNESENÍ

 

z 2. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 23. 1. 2006 od 13:00 v areálu Golfového klubu Kamencového jezera v Chomutově.

 

 

Usnesení RaMěst č. 013/06 z 23. 1. 2006

Veřejná zakázka – systém parkování

 

Rada města Chomutov

r u š í

VVŘ na „Investiční a provozní zabezpečení a organizace systému parkování na území města Chomutova“ a

u k l á d á

ing. Kozákovi, místostarostovi města

---------------------------------------------

zajistit provoz parkovišť po ukončení smlouvy se stávající firmou

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 014/06 z 23. 1. 2006

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka do 12. 1. 2006

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 636/05 ze dne 12.12.2005 do dubna 2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 015/06 z 23. 1. 2006

Čerpání fondů EU v Ústeckém kraji

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou  zprávu a

u k l á d á 

Ing. Sojkovi, tajemníkovi MěÚ

--------------------------------------

zvážit zřízení funkce finančního manažera a podporovat jazykové vzdělávání pracovníků

 

p. Zdeňkové, projektové manažerce

-------------------------------------------

zpracovat databázi projektů vhodnou pro prezentaci na internetových stránkách města.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 016/06 z 23. 1. 2006

Mimořádná odměna řediteli PZOO

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

řediteli PZOO Chomutov MVDr. Přemyslu Rabasovi mimořádnou odměnu dle přílohy č. 1.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 017/06 z 23. 1. 2006

Mimořádná odměna ředitelce příspěvkové organizace MÚSS

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

vyplacení mimořádné odměny za rok 2005 ředitelce příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 018/06 z 23. 1. 2006

Dotace – bytové jednotky ul. Jiráskova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e 

ZM schválit tuto zprávu a

u k l á d á

Městskému ústavu sociálních služeb Chomutov

----------------------------------------------------------

zajistit poskytování sociálních služeb v nově vybudovaných bytových jednotkách v objektu ul. Jiráskova čp. 4597.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 019/06 z 23. 1. 2006

Poskytnutí příspěvku – nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za rok 2005

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  žádost Deníku Chomutovska a

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z prostředků rady města ve výši 30 000,-Kč na akci „Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za  rok 2005“ VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. divizi SEVER.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 020/06 z 23. 1. 2006

Rozpočtové opatření č. 1/2006 – Ceny do soutěže – Vánoční křížovka

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č.  1/2006:

- zvýšení výdajů ORJ 13 (OKS), odd§ 3349 (ostatní záležitosti sdělovacích  prostředků – CV noviny), položka 2111(poskytování služeb)  o částku 10.000,-- Kč

- zvýšení výdajů ORJ 13 (OKS), odd§ 3349, položka 5179 (ostatní nákupy) o částku 10.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 021/06 z 23. 1. 2006

Změna Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Chomutova, dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 022/06 z 23. 1. 2006

Návrh OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a  předloženou zprávu a  

d o p o r u č u j e   ZM

vydat obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města,  kterou se zároveň ruší OZV č. 8/2001 o systému nakládání s komunálním odpadem.     

 

 

Usnesení RaMěst č. 023/06 z 23. 1. 2006

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

společnosti HOPPE s.r.o., Pražská 5377, 430 01 Chomutov pronájem části pozemku p.č. 4305/30 o výměře 360 m2 v Pražské ulici v k.ú. Chomutov I za účelem rozšíření stávajícího parkoviště pro zaměstnance, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 18.000,-- Kč (50,-- Kč/m2/rok).


 

2.

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

změnu obchodního názvu subjektu DRAKON – reklamní agentura, IČO 166 73 255, se sídlem v Plzni, Jižní Předměstí,  Havlíčkova 971/16,  na DRAKON dům reklamy s.r.o., IČO 26400979,  se sídlem v Plzni,  Havlíčkova 971/16 a 

s c h v a l u j e

ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.č. 2577 (část štítu domu č.p. 3993) v k.ú. Chomutov I firmě DRAKON dům reklamy s.r.o., IČO 26400979, se sídlem v Plzni,  Havlíčkova 971/16, ke dni odstranění reklamy, tedy k 4.11.2005 s tím, že pronájem části pozemku p.č. 2403 za celkové roční nájemné ve výši 45.000,-- Kč včetně změny obchodního názvu bude řešen dodatkem k nájemní smlouvě č.j. OMP/99/Si/236.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

převod nájmu pozemku p. č. 3170/13 o výměře 206 m2, p.č. 3170/14 o výměře 208 m2 a  p.č. 3170/15 o výměře  211 m2 v ulici U Hačky v k.ú. Chomutov II z pana Ing. Jana Rippela, na paní Magdalenu Starostovou, za stávajících podmínek.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

převod nájmu pozemku p. č. 4359 o výměře 195 m2, p.č. 4360 o výměře 336 m2 a  p.č. 4361 o výměře  329 m2 v Pražské ulici v k.ú. Chomutov I z pana Pavla Lacha, na paní Ivu Hladíkovou, za stávajících podmínek.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

paní Jitce Vankóové, prodloužení nájemního vztahu k části pozemku p.č. 914/1 o výměře 9 m2 v Blatenské ulici v k.ú. Chomutov II za účelem umístění novinového stánku na dobu neurčitou, za stávajících podmínek.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

společnosti TEDIKO, s.r.o., Pražská 5487, Chomutov, prodloužení nájemního vztahu k  pozemku p.č. 2370/9 o výměře 1424 m2 v Pražské ulici v k.ú. Chomutov I za účelem zajištění přístupu k objektům ve vlastnictví žadatele na dobu neurčitou za stávajících podmínek.

 

7.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (revokace usn. RM č. 492/04/2 ze dne 4.10.2004 a pronájem pozemkové parcely Sportclubu 80 Chomutov)

 

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

p. Monice Hřibovské, splátkový kalendář na dlužnou částku ve výši 7.134,-- Kč. Dluh bude uhrazen v měsíčních splátkách ve výši 500,-- Kč spolu s úroky z prodlení a dále

s c h v a l u j e

odklad podání žaloby do 31.12.2006.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p. č. 13/1 o výměře 21 m2 v katastrálním území Chomutov II za roční nájem 630,-- Kč, (30,-Kč/m2/rok), pro pana Jana Chadima,  k účelu umístění stávající stavby garáže na dobu neurčitou za podmínky platby ušlého nájmu za dva roky.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č. 46, Březenecká 4804, Chomutov o výměře 25,75 m2 paní Haně Kašparové, na dobu neurčitou za cenu 500,-/m2/rok (t.j. 12.875,- Kč/rok).

 

11.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e

1) posunutí termínu zahájení platby nájemného (za nebytový prostor v objektu č.p. 5333 ul. Lipská v Chomutově) od 1.3.2006 panu Karlu Volfovi

2) zveřejnění záměru prodeje objektu v ul. Lipská, č.p. 5333 v Chomutově, postavené na p.p.č. 25, 26, 27, 28 o celkové výměře 1.583 m2 v k. ú. Chomutov II, z důvodu uzavření nájemní smlouvy.

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět s technikou na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody, respektovat ochranné pásmo předmětného zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 484, 526/4, 1967/1, 1942/1, 1956, 1967/3, 1991/7, 1991/8, 1991/10, 1991/11, 1991/4 a 1991/5 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, IČ: 61538647  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

 

13.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět  na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení veřejného osvětlení umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení veřejného osvětlení, respektovat ochranné pásmo předmětného veřejného osvětlení a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 484, 526/4, 1942/1, 1956, 1993 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace, Náměstí 1. máje 89, IČ: 00079065  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět  na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení veřejného osvětlení umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení veřejného osvětlení, respektovat ochranné pásmo předmětného veřejného osvětlení a ponechat je trvale volné a to na pozemcích p.č. 430/2 a 1222/1 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace, Náměstí 1. máje 89, IČ: 00079065  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

15.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby vodovodní přípojky na částech pozemků p.č. 4941 a 4942 v k.ú. Chomutov I, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch manželů Romany a Miroslava Bursíkových, za cenu 5.700,-Kč.

 

16.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN na částech p.č. 5378/1 a 5378/2 v k.ú. Chomutov I  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav, které jsou vlastnictvím Města Chomutov a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

 

 

 

17.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č.p. 4090 v ulici Palackého v Chomutově o výměře 71 m2 panu Václavu Šemberkovi, za účelem zřízení cukrárny na dobu určitou 5-ti let, za cenu 2.600,- Kč/m2/rok (tj. 184.600,- Kč/rok).

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků  p.č. 3172/5, 3172/10 a 3172/99  v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch Českého Telecomu, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336.

 

Usnesení RaMěst č. 024/06 z 23. 1. 2006

Náhrady mezd – refundace

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

důvodovou zprávu o náhradě výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZM a

d o p o r u č u j e   ZM

schválit na  rok  2006  členům  zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,  náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 135,00 Kč,  a to za každou, i započatou hodinu výkonu funkce a uložit zastupitelům města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v  souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZM u zodpovědného pracovníka městského úřadu čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.

 

Usnesení RaMěst č. 025/06 z 23. 1. 2006

Změny v úhradách:

Domov důchodců Písečná

Ústav sociální péče – celoroční pobyt, denní pobyt

Pečovatelská služba Bezručova

Sociální centrum Písečná

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený návrh a

s c h v a l u j e

změny v úhradách dle vyhlášky MPSV č. 82/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, změny v úhradách za úkony pečovatelské služby dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změny v úhradách pro obyvatele Sociálního centra na Písečné dle důvodové zprávy a

u k l á d á

Mgr. Tőlgové, ředitelce MÚSS

-------------------------------------

zajistit tyto změny dle důvodové zprávy.    

             

Usnesení RaMěst č. 026/06 z 23. 1. 2006

Odpisy pohledávek

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (odpisy pohledávek v částce 3 288,-Kč)

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 027/06 z 23. 1. 2006

Souhrnný přehled agend úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky za rok 2005, oddělení správních činností, odboru dopravních a správních činností

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu odboru dopravních a správních činností, oddělení správních činností.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 028/06 z 23. 1. 2006

Plán práce  Komise pro výchovu a vzdělávání na rok 2006 a Zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání  při Radě města Chomutova za rok 2005

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e :

1)      Plán práce  Komise pro  výchovu a vzdělávání na rok 2006 a dále

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í :

2)      Zprávu o činnosti Komise pro výchovu a  vzdělávání při Radě města Chomutova za rok 2005.

         

 

 

Usnesení RaMěst č. 029/06 z 23. 1. 2006

Vyhlášení grantů pro rok 2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu  a

s c h v a l u j e

vyhlášení grantů na rok 2006 dle důvodové zprávy a

j m e n u j e

grantovou komisi pro posouzení žádostí o dotace na granty ve složení: Mgr. Pavel Markvart, MUDr. Džamila Stehlíková, Mgr. Miloš Zelenka.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 030/06 z 23. 1. 2006

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám

 

Rada  města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

r e v o k u j e 

1) usnesení RM č. 586/05  ze dne 30.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Březno

2) usnesení RM č. 585/05  ze dne 30.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Hora sv. Šebestiána

3. usnesení RM č. 529/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Hrušovany

4. usnesení RM č. 528/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Málkov

5. usnesení RM č. 527/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Kalek

6. usnesení RM č. 526/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Údlice

7. usnesení RM č. 525/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Spořice

8. usnesení RM č. 524/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Křimov

9. usnesení RM č. 523/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Droužkovice

10. usnesení RM č. 522/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Výsluní

11. usnesení RM č. 521/05  ze dne 07.11.2005

    ve věci prodloužení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí ve 

    věci ukládání výchovných opatření mezi městem Chomutov a obcí Místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 031/06 z 23. 1. 2006

Bezbariérový byt 

 

Rada  města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

n  e s c h v a l u j e 

přidělení  bezbariérového bytu  pro p. RÁCOVOU Květoslavu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 032/06 z 23. 1. 2006

Odvolání a jmenování členů likvidační komise

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  předloženou zprávu a k 23. lednu 2006

a) odvolává pana Petra Patrovského z funkce člena Likvidační komise Rady města Chomutova

b) jmenuje pana Václava Brůhu jako člena Likvidační komise Rady města Chomutova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Řápková                                                                            Ing. Jan Řehák

   starostka města                                                                             místostarosta města