U s n e s e n í


 z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 23.

 2. 2004  od 13:00 hodin  v zasedací místnosti  na Městském úřadě

 v Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 Usnesení RaMěst č. 85/04 z 23. 2. 2004

 Problematika a optimalizace vybraných organizací města

 ------------------------------------------------------
 Na  základě  koncepční  snahy   Města  Chomutov  o  optimalizaci

 nakládání s veřejnými financemi města

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 záměr  pronájmu  společnosti   Teplo  Chomutov,  s.r.o.,  formou

 veřejné obchodní soutěže,

 s o u h l a s í

 s přípravou záměru:
 - zřízení společnosti pro správu  bytového fondu v majetku města

 Chomutov
 - na  vyčlenění  vybraných  středisek  (činností) ze společnosti

 TSmCh a

 u k l á d á

 vedení Města Chomutova

 ----------------------
 - připravit  vyhlášení  veřejné  obchodní  soutěže  na  pronájem

 podniku Teplo Chomutov, s.r.o.
 - předložit  návrhy   záměrů  pro  zřízení   společnosti  správy
 bytového fondu  v majetku Města  Chomutov a vyčlenění  vybraných

 středisek (činností) ze společnosti TSmCh.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 86/04 z 23. 2. 2004
 Vyhodnocení  obchodní  veřejné  soutěže  -  Mimosoudní  vymáhání

 pohledávek nájemného

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu,

 s c h v a l u j e

 výběr uchazeče dle důvodové zprávy a

 u k l á d á

 ing. Vladimíru Zárubovi, vedoucímu OSMM

 ---------------------------------------
 jednat  s  vítěznou  firmou  o  návrhu  mandátní smlouvy a tento

 předložit do jednání rady města.

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města