USNESENÍ

 

z 75. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 24.4.2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v Chomutově.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 136/06 z 24. 4. 2006

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í  

kontrolu plnění usnesení  a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení č. 095/06 ze dne 13.3.2006 do 30.4.2006.

 

 

Usnesení RaMěst č. 137/06 z 24. 4. 2006

Žádost o pronájem Městského divadla v Chomutově

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

symbolické nájemné ve výši 1,- Kč  za pronájem prostor Městského divadla v Chomutově Ústeckému kraji na uspořádání 4. ročníku krajského reprezentačního plesu v roce 2007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 138/06 z 24. 4. 2006

Revokace usn. 233/03 a pověření k ukládání pokut dle zákona č. 128/2000 Sb.

 

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

své usnesení č. 233/03 z 12.5.2003 o pověření OŽPaS ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích, v platném znění a

p o v ě ř u j e   

Odbor správy majetku města

-----------------------------------

ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle ustanovení § 58 odst. 2,3 a 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

 

 

Usnesení RaMěst č. 139/06 z 24. 4. 2006

Prodej a pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru č.p. 37 Husovo náměstí, Chomutov, o výměře 42 m2 panu Marku Elexovi, za účelem prodeje produktů výtvarné dílny a podpory prodeje produktů chráněných dílen, na dobu neurčitou za cenu 2.000,- Kč/m2/rok (tj. 84.000,- Kč/rok).

 

2.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p. č. 283/24 o výměře 82 m2, v katastrálním území Chomutov II p.Josefu Rejzkovi a p. Oldřichu Salabovi.

 

 

3.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (pronájem nebytového prostoru čp. 4106 ul. Cihlářská v Chomutově Občanskému sdružení Kuprospěchu).

 

 

4.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (snížení měsíčního nájemného paní Jitce Tothové, s místem podnikání ul. Palackého 4447 na částku 15.180,- Kč/měsíčně).

 

 

5.

Rada města Chomutova  

o d k l á d á

tento bod (snížení měsíčního nájemného firmě ACTION CZ, spol. s.r.o. se sídlem Legionářská 4571, Chomutov, provozující prodejnu v ul. Palackého čp. 4448).

 

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

odpuštění jednoho měsíčního nájemného ve výši 22.000,- Kč za nebytový prostor v budově č.p. 3993 ul. Palackého Chomutov, Sdružení MP – mobil, Na Vyhlídce 476, Klášterec nad Ohří, pobočka Palackého 3993 Chomutov.

 

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

opravu usnesení č. 095/06/20 ze dne 13.3.2006, a to v části ceny: kdy místo ceny 1.600,-Kč  bude uvedena cena 800,-Kč.

 

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru čp. 4200/301 ul. Bezručova o celkové výměře 24,9 m2 panu Martinu Pavlíčkovi,  na dobu neurčitou za 500,- Kč/měsíčně (tj. 240,- Kč/m2/rok) za účelem skladovacího prostoru.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   uzavření

-       smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby plynovodu a 24 plynovodních přípojek včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 3160/1, 3158/1, 3158/2, 3157/1, 3156 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 49903209

 

-       smlouvy trojstranné budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby plynovodu včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 3155/1v k.ú. Chomutov II, který je vlastnictvím „Sdružení“, a to ve prospěch Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ: 49903209 s finanční účastí města Chomutov

 

-       smlouvy budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby kabelové rozvody nízkého napětí NN včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 2329/1, 2329/2, 2324/1, 3160/1, 3158/1, 3158/2, 3157/1, 3156 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, 120 21, IČ: 27232425

 

-       smlouvy trojstranné budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby kabelové rozvody nízkého napětí NN včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 3155/1v k.ú. Chomutov II, který je vlastnictvím „Sdružení“, a to ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, 120 21, IČ: 27232425 s finanční účastí města Chomutov.

 

 

 

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět s technikou na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby rozvodů tepelné energie a teplé užitkové vody a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody, respektovat ochranné pásmo předmětného zařízení pro rozvod tepelné energie a teplé užitkové vody a ponechat je trvale volné, a to na pozemcích p.č. 470/1, 470/2, 471/3, 471/5, 411/20 a 4701/22 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, IČ: 61538647  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

 

 

 

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zřízení věcného břemene práva vstupovat a vjíždět  na  uvedené pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení a povinnost strany povinné zachovávat obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ochranného pásma zařízení veřejného osvětlení umístěného na předmětných pozemcích, tj. zejména nezřizovat a neumísťovat na těchto pozemcích v rozsahu ochranného pásma jakékoliv věci, zařízení, překážky či objekty bránící přístupu k tomuto zařízení veřejného osvětlení, respektovat ochranné pásmo předmětného veřejného osvětlení a ponechat je trvale volné, a to na pozemcích p.č. 470/2, 470/3, 411/1 a 411/20 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch Technických služeb města Chomutova, příspěvková organizace, Náměstí 1. máje 89, IČ: 00079065  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

změnu předmětu nájmu o umístění herního systému STARPORT v objektu č.p. 3745, ul. Kadaňská v Chomutově, o výměře 114 m2, panu Danielu Hurníkovi, místem podnikání Kadaňská 3744, Chomutov, za stávajících podmínek, tj. doba neurčitá, za 3885,- Kč měsíčně (408,-Kč/m2/rok), za účelem znovu zprovoznění prodejny.

 

 

 

13.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (pronájem nebytového prostoru - garáže o výměře 17 m2 na p.č. 1488 Štefánikovo nám.).

 

 

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva strpět na nemovitostech čp. 4387 na st.p.č. 283/11, čp. 4512 na st.p.č. 258/7 a čp. 4539 na st.p.č. 1250/7 trvalé umístění zařízení pro rozvod tepla a TUV charakteru výměníkové stanice, jejichž majitelem je oprávněný, v rozsahu dle projektové dokumentace a práva strpět do těchto nemovitostí vstup oprávněného za účelem provozování zařízení pro rozvod tepla a TUV, jeho kontroly, měření, oprav a údržby v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, IČ: 61538647  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

 

 

 

15.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene práva strpět na nemovitostech čp. 4757 na st.p.č. 299/2, budově bez čp. na st.p.č. 556, čp. 1626 na st.p.č. 3007, čp. 1251 na st.p.č. 2474, čp. 1480 na st.p.č. 2442, čp. 662 na st.p.č. 3135, čp. 4602 na st.p.č. 240/20 a čp. 552 na st.p.č. 300/1 trvalé umístění zařízení pro rozvod tepla a TUV charakteru výměníkové stanice, jejichž majitelem je oprávněný, v rozsahu dle projektové dokumentace a práva strpět do těchto nemovitostí vstup oprávněného za účelem provozování zařízení pro rozvod tepla a TUV, jeho kontroly, měření, oprav a údržby v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města  ve prospěch společnosti Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, IČ: 61538647  za jednorázovou úhradu ve výši 100,-Kč.

 

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

neschválit uzavření smlouvy budoucí darovací na těleso příjezdové komunikace vybudované na částech  p. č. 3172/5, 3172/99,  3172/212 v k.ú. Chomutov II, které jsou vlastnictvím Města Chomutov, a to s investorem stavby p. Ing. Arnoštem Mimrou,  dle podmínek TSmCh a ORaIM.

 

 

17.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění vodovodní přípojky na části p.č. 4964  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy, která je vlastnictvím Města Chomutov, a to ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 4951/2 p. PharmDr. Evy Poláčkové.

 

 

18.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e   

své usnesení čj. 569/05/10 ze dne 30. 11. 2005  a    

s c h v a l u j e 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, Správa Chomutov, Kochova ul. 3975, 430 01 Chomutov, zast. Ing. Václavem Filipem, ředitelem správy, pronájem části pozemku p.č. 1434/3 o výměře 686,16 m2, p.č. 1434/6 o výměře 406,36 m2, p.č. 1627/2 o výměře 260,91 m2, p.č. 4865/69 o výměře 103,58 m2, p.č. 4865/72 o výměře 130,05 m2 a p.č. 4865/122 o výměře 10,19 m2, za účelem celkové rekonstrukce silniční stavby „I/13 Chomutov, most ev. č. 13-031.1 nadjezd Březenecká“, za roční nájemné ve výši 15.972,50 Kč, s odkladní podmínkou pro zahájení užívání pozemků s tím, že žadatel by nájemné uhradil jednorázově v plné výši do 45 dnů po oznámení ze strany žadatele, že staveniště je předáno ke stavbě, resp. opravě mostu.

 

 

 

19.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

přechod nájmu k pozemku p.č. 6125/196 a 6125/224 v Písečné ulici v k.ú. Chomutov I na společnost Tesco stores ČR a.s., se sídlem Praha 9 – Letňany, Veselská 663, IČ 453 08 314 za stávajících podmínek.

 

 

20.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění komunikace (sjezdu) na p.č. 2910/1  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy,  která je vlastnictvím Města Chomutov, a to ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 3506 a domu čp. 1781 na st.p.č. 3507 manželů Ing. Miroslava a Marcely Krebsových, Jana a Marie Kyselových a Miroslava a Boženy Šímových.

 

 

21.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č.  2414/4 o výměře 250 m2 v ulici Palackého v k.ú. Chomutov I Společenství vlastníků jednotek, Palackého 3665-7, Chomutov, za účelem parkování a umístění závory k zamezení ničení chodníku, na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 3.750,-- Kč (15,--Kč/m2/rok).

 

 

22.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru (CO krytu) o výměře 31 m2 v budově č.p. 3658 ul. Riegrova Chomutov na p.č. 2394 Chomutov I, Automotoklubu Škoda, V Alejích 2293, Chomutov na dobu neurčitou za nájemné ve výši 100,-Kč / měsíčně s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytových prostor si bude nájemce hradit vlastními náklady.

 

 

23.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu V Olšinách, Chomutov 51, pronájem části pozemku p.č. 4524/10, vedeného v KN jako trvalý travní porost v Dukelské ulici v k.ú. Chomutov I, za účelem umístění plastové informační tabule o rozměrech 100 x 50 cm na plot TSmCh na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 1,-- Kč.

 

 

24.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (snížení nájmu o 68.200,-Kč/ročně za nevyužívaný nebytový prostor č.p. 3994 ul. Palackého, Chomutov panu Františku Lukačovskému).

25.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. na/377/OSMM/2005/Voj ze dne 22.2.2006, ve formě vyjmutí pozemků č. 5990/1, 5991, 6036, 6032/1, 6040/1, 6040/26, 6054, 6046, 6084/1 a ponechat ve správě Technickým službám města Chomutova.

 

 

26.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru č.p. 3705, 3706, 3707 ul. Sokolská, Chomutov, o výměře 268,7 m2 panu Jiřímu Gaudlovi, místem podnikání Blatenská 3210, Chomutov za účelem zřízení provozovny pro reklamní a marketingovou činnost, grafické práce a návrhy, řezaná reklama na dobu neurčitou za cenu 100,-Kč/m2/rok (tj. 26.880,-Kč/rok) s tím, že náklady spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními náklady.

 

 

27.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu VN na částech pozemků p.č. 4523/4, 4524/50 a 6201/1 v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav, které jsou vlastnictvím Města Chomutov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

 

28.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení optické kabelové sítě na částech pozemků  p. č. 3793/21, 3791/2, 2732/1, 2789, 2839, 2841/1, 2841/2, 2846/1, 2845/1, 2967, 2968, 2008, 3010, 3011, 3013, 3014, 2686/1, 2436, 3182, 3175/1, 3183 a 2387 v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav, které jsou vlastnictvím Města Chomutova, a to za cenu 50.000,-Kč ve prospěch ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445 a dále

s c h v a l u j e

uzavření dohody o uložení optických trubek mezi Městem Chomutov a ČD Telematika a.s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 61459445 za cenu 106.500,- Kč.

 

 

29.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p. č. 5990/1, 5990/2 o celkové výměře 1446 m2, v k.ú. Chomutov I.

 

 

 

 

 

30.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN na částech pozemků p.č. 372/1, 283/31, 371/1, 404/2, 431/1, 374/2 v k.ú. Chomutov II  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav, které jsou vlastnictvím Města Chomutov, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425.

 

31.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků  p.č. 5304/1, 5337, 5360, 5318, 4926/1, 4927/1, 4925, 4924/2 a 5378/5 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím města Chomutov, a to ve prospěch Českého Telecomu, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336.

 

32.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

odpuštění jednoho měsíčního nájemného ve výši 9.074,- Kč za nebytový prostor č. 308 a 309 v č.p. 4092 ul. Blatenská Chomutov, panu Milanu Bendlovi.

 

33.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

ukončení pronájmu pozemku p. č. 1937/1 o výměře 13319 m2 a pozemku p. č. 1942/7 o výměře 182 m2 včetně stavby č.p. 4386 v k.ú. Chomutov I Správě sportovních zařízení, Chomutov s.r.o., se sídlem Chomutov, Mánesova 152 a dále    

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p. č. 1937/1 o výměře 13.018 m2  a pozemku p. č. 1942/7 o výměře 182  m2 včetně stavby č.p. 4386 v k.ú. Chomutov I za účelem provozování sportovních aktivit pro mládež Občanskému sdružení FC Chomutov, se sídlem v Chomutově, Kosmova 3154/10, IČ 26640651za roční nájemné ve výši 1,-- Kč/m2, tj. 13.200,-- Kč na dobu 30-ti let s tím, že v nájemní smlouvě bude formou podmínky ošetřeno umožnění přístupu a příjezdu přes sousední pozemek p.č. 1942/10 a dále zde bude zakotvena možnost odstoupení od smlouvy v případě, že dotace nebude žadatelem získána nejdéle do 31.7.2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 140/06 z 24. 4. 2006

DPCHJ a.s. – odprodej přebytečných dopravních prostředků

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e  

odprodej nákladního automobilu  T 815 SPZ CV 83-89  a  automobilového  přívěsu  SPZ  CV

40-59 za cenu dle znaleckých  posudků firmě RUKO - PEJŠA, Pionýrů 3436, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 141/06 z 24. 4. 2006

Návrh tržního řádu

 

Rada města Chomutova

v y d á v á

nařízení města Chomutova č. 5/2006 – Tržní řád.

 

 

Usnesení RaMěst č. 142/06 z 24. 4. 2006

Kalkulace ceny tepla pro dům čp. 5394, ul. Přemyslova v Chomutově

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

předloženou kalkulaci ceny tepla plynové kotelny v domě čp. 5394, ul. Přemyslova v Chomutově pro rok 2005 a

u k l á d á

Bc. Soně Skalické, správci DČ

-------------------------------------

zajistit vyúčtování služeb v předmětném domě za rok 2005. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 143/06 z 24. 4. 2006

Výběr zhotovitele na investiční akci „Chomutov – cyklistická stezka Bezručovo údolí“

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost Silnice Žatec, s.r.o., Lounská 2402, 438 39 Žatec dle důvodové zprávy a

u k l á d á

Ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM

------------------------------------------

předložit návrh rozpočtového opatření  pro zajištění financování realizace investiční akce v rámci schváleného investičního plánu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 144/06 z 24. 4. 2006

Sociální zařízení v areálu kempu Kamencového jezera

 

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na realizaci sociálního zařízení v areálu Kamencového jezera, a to společnost World Invest v.o.s., Revoluční 36, 430 01 Chomutov, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 145/06 z 24. 4. 2006

Rekonstrukce ulice Blatenská“ – smlouva o společném postupu při  zadávání veřejné zakázky

 

Rada  města  Chomutova

s c h v a l u j e

smlouvu o společném postupu při zadávání veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce ulice Blatenská“.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 146/06 z 24. 4. 2006

Rekonstrukce parku u Okresního soudu v Chomutově“ –  úprava smlouvy o dílo

 

Rada  města  Chomutova

s c h v a l u j e 

úpravu smlouvy o dílo na investiční akci „Rekonstrukce parku u Okresního soudu v Chomutově“ dodatkem č.1 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 147/06 z 24. 4. 2006

Využití skateboardového hřiště v Chomutově

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í 

důvodovou zprávu a

u k l á d á

Ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM

---------------------------------------------

podávat průběžnou zprávu o postupu přípravných prací na rozvojových projektech areálu Kamenný vrch a bývalé ploché dráhy.

   

 

 

Usnesení RaMěst č. 148/06 z 24. 4. 2006

Snížení kapacity Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež a dospělé Chomutov (dále ÚSP Kamenná) a registrace  denního  pobytu  ÚSP Kamenná

 

Rada  města Chomutova 

projednala  předložený  návrh  a

s c h v a l u j e

1/         snížení  kapacity  ÚSP Kamenná

2/         registraci denního pobytu ÚSP Kamenná  na MPSV ČR a

u k l á d á  

Mgr. Aleně Tőlgové, ředitelce MÚSS Chomutov

----------------------------------------------------------

zajistit  změny  dle důvodové   zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 149/06 z 24. 4. 2006

Výroční zpráva MÚSS Chomutov, příspěvková organizace

 

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

Výroční zprávu MÚSS Chomutov, příspěvková organizace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 150/06 z 24. 4. 2006

Plnění usnesení č. 50/06 (prověření jednání správce DČ)

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a   a   b e r e  n a   v ě d o m í   

předloženou zprávu a

p o v ě ř u j e

Ing. Rudolfa Kozáka, místostarostu města

----------------------------------------------------

vedením a řízením úseku doplňkové činnosti.

 

 

Usnesení RaMěst č. 151/06 z 24. 4. 2006

Informativní zpráva – kausa p. Ulrich , Jiráskova ul.

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a  v ě d o m í

informativní zprávu o postupu při řešení kauzy p. Ulricha, Jiráskova 4143, čb. 26 a

u k l á d á

Ing. Rudolfovi Kozákovi, místostarostovi města

----------------------------------------------------------

předložit do jednání rady města v květnu 2006 konečné řešení této kauzy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 152/06 z 24. 4. 2006

Přidělení grantů

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

zprávu grantové komise a

p ř i z n á v á

1) grant:

Prevence šikany a agresivního chování v základních školách v Chomutově ve výši 50.000,- Kč na projekt „Jsme v pohodě“ Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje, pracoviště Chomutov

2) grant:

Prevence závislosti v základních školách v Chomutově ve výši 50.000,- Kč na projekt „ Barevné pralinky „Pedagogicko-psychologické poradně Ústeckého kraje, pracoviště Chomutov a dále

n e s c h v a l u j e

přidělení grantu žadateli o.s. Světlo Kadaň pro nedodržení podmínek grantové soutěže.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 153/06 z 24. 4. 2006

Zhodnocení činnosti domovních správ za rok 2005

 

Rada města Chomutova  

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a    v ě d o m í 

předloženou zprávu a

u k l á d á

Bc. Soně Skalické, správci DČ

-------------------------------------

-         nadále sledovat čerpání poskytnutých finančních prostředků na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu

-         v měsíci září 2006 předložit RM zhodnocení činnosti DS a čerpání finančních prostředků z účtu DČ za 1.pololetí 2006.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 154/06 z 24. 4. 2006

Nařízení města Chomutov č. 7/2006, o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidla a použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na území města Chomutov

 

Rada města Chomutova

v y d á v á  

Nařízení města č. 7/2006, o stanovení maximální ceny za nucený odtah vozidla a použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na území města Chomutov.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 155/06 z 24. 4. 2006

Vyřazení uchazeče z konkursního řízení

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

v y ř a z u j e

Mgr. Ivanu Dudkovou ze seznamu uchazečů  pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace, Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 pro nesplnění podmínek stanovených v § 3 písm. b) a d) uvedené vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 156/06 z 24. 4. 2006

Novelizace ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

novelizaci ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích  města Chomutov.