U s n e s e n í


 z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 28.
 1.  2004  od  18:00  v  zasedací  místnosti  na  Městském  úřadě

 v Chomutově

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 46/04 z 28. 1. 2004

 Valná hromada Teplo Chomutov, s.r.o.

 ------------------------------------
 Rozhodnutí rady města při  výkonu působnosti valné hromady Tepla

 Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:

 Valná hromada

 s c h v a l u j e
 odkoupení provozuschopného technologického zařízení výměníkového
 typu pro dodávky  a rozvod tepla, k ohřevu  vody a dodávkám TUV,
 umístěné  v prvním  podzemním  podlaží  zadního traktu  domu čp.
 4468,  ul. Palackého,  ležící na  parcele p.č.  2588/15, za cenu
 2.800.000,-  Kč  od manželů ing.  Petra  Svoreně  a JUDr. Dagmar

 Heřtové a současně

 s c h v a l u j e
 výši  nájmu za  užívané nebytové  prostory o  výměře 240  m2, ve

 kterých je uvedené zařízení umístěno, 11.000,- Kč/měsíc,

 a to za podmínek:
 1) že  budou uzavřeny smlouvy  mezi smluvními stranami,  z nichž
 vyplyne, že k podpisu smluv k sobě strany nemají dalších závazků
 a pohledávek k  31. 12. 2003 a  kde se zároveň zaváží,  že do 15
 dnů od podpisu  smluv vezmou zpět všechny žaloby  podané u soudů

 vůči smluvnímu partnerovi
 2)  že bude  zřízeno bezúplatně  věcné břemeno  za účelem vedení
 a přivedení  všech  obslužných  sítí  a  technologií  potřebných

 k provozu a dodávce tepla a TUV

 a dále Valná hromada

 s o u h l a s í
 se zrušením neúčinných věcných  břemen v současné době zapsaných

 na LV č. 2809 ve prospěch Teplo Chomutov, s.r.o.

 a

 u k l á d á

 jednateli Teplo Chomutov, s.r.o.

 --------------------------------

 zajistit naplnění přijatého usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

 starostka města                             místostarosta města