U s n e s e n í


 ze 46. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 6.
 12. 2004 od 13:00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v

 Chomutově

 ----------------------------------------------------------------

 

 

 Usnesení RaMěst č. 600/04 z 6. 12. 2004

 Kontrola plnění usnesení + dodatek

 ----------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 kontrolu plnění usnesení včetně dodatku a

 s c h v a l u j e
 další prodloužení termínu plnění usnesení  č. 460/04/1 do 15. 1.

 2005.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 601/04 z 6. 12. 2004

 Hospodářská a sociální rada Chomutovska

 ---------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 602/04 z 6. 12. 2004
 Vyčíslení úspor dosažených v rámci projektu restrukturalizace za

 období srpen 2003 až červenec 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 zprávu o úsporách dosažených  v rámci projektu restrukturalizace

 DPCHJ, a.s., za období srpen 2003 až červenec 2004 a

 d o p o r u č u j e   ZM

 vzít tuto zprávu na vědomí.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 603/04 z 6. 12. 2004

 Prodej nemovitostí

 ------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit  odprodej části pozemku pč. 3511/2 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod  (zveřejnění záměru odprodeje  části pozemku pč.  17 v

 k.ú. Chomutov I).

 

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odprodej pozemku  pč. 142/2   o výměře  122 m2  v k.ú.
 Chomutov II, za cenu 130,- Kč/m2, do vlastnictví manželů Gustavu

 a Stanislavě Wiedenových, za celkovou cenu 15.860,- Kč.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 neschválit odprodej  pozemků pč. 1253/2, 1254  a 1255, všechny v

 k.ú. Spořice.

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (zveřejnění záměru  odprodeje části pozemku pč. 2329/1

 v k.ú. Chomutov II).

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části  pozemku  pč. 3953/2  v k.ú.

 Chomutov II.

 

 

 7.

 - nebylo přijato žádné usnesení

 (odprodej pozemku pč. 3593/27 o výměře 194 m2 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 8.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru odprodeje pozemků  pč. 5286/1, 5286/2 a 5287/1

 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 9.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento bod (odprodej pozemku pč. 5292/5 o výměře 156 m2 a pozemku
 pč. 5291/3  o výměře 442 m2,  oba v k.ú. Chomutov  I, a odprodej
 pozemku pč. 5292/4 o výměře 91  m2 a pozemku pč. 5291/1 o výměře

 469 m2, oba v k.ú. Chomutov I).

 

 

 10.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 3127 o výměře 394 m2 v k.ú. Chomutov II)

 

 

 

 11.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 2200/1 o výměře 257 m2 v k.ú. Chomutov II)

 

 

 12.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 5007 o výměře 345 m2 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění  záměru odprodeje  části pozemku  pč. 4073/17  v k.ú.

 Chomutov I.

 

 

 14.

 - staženo z programu
 (darování pozemku pč. 4569 v  k.ú. Chomutov I, snížení nájemného
 na pozemek  pč. 4569 v  k.ú. Chomutov I  a odprodej pozemku  pč.

 4569 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 15.

 - staženo z programu
 (odprodej  pozemků  pč.  2020  o  celkové  výměře  338 m2 v k.ú.
 Chomutov II,  pč. 2025 o celkové  výměře 363 m2 v  k.ú. Chomutov
 II, pč.  2031 o celkové  výměře 202 m2  v k.ú. Chomutov  II, pč.
 2032  o celkové  výměře 206  m2 v  k.ú. Chomutov  II, pč. 2037 o
 celkové výměře 197 m2 v k.ú. Chomutov II, směna pozemku pč. 2026
 v k.ú. Chomutov II  za pozemek pč. 7 v k.ú.  Strážky u Křimova a

 výkup nemovitosti na pozemku pč. 7 v k.ú. Strážky u Křimova)

 

 

 16.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 usnesení č.  184/04/7 ze dne  5. 4. 2004,  týkající se odprodeje
 pozemků pč. 2110 o výměře 522 m2,  pč. 2111 o výměře 570 m2, pč.
 2112/1 o výměře  55 m2 v k.ú. Chomutov  II, do vlastnictví Lydie

 Alexové, a

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru odprodeje pozemků  pč. 2099, 2100, 2101, 2102,
 2103, 2110, 2111, 2112/1, všechny  v k.ú. Chomutov II, v souladu

 se zpracovanou studií ulice Lipská.

 

 

 17.

 - staženo z programu
 (revokace  usnesení č.  447/04/12 ze  dne 6.  9. 2004  a zřízení
 věcného  břemene  práva  chůze  a  jízdy  za  účelem  přístupu a
 příjezdu k pozemkům pč. 1912, 1916, 1917, 1922, 1923, 1928, 1029

 po pozemku pč. 1911/3)

 

 

 

 18.

 - staženo z programu
 (zveřejnění  záměru odprodeje  části  pozemku  pč. 404/4  v k.ú.

 Chomutov II)

 

 

 19.

 - staženo z programu
 (návrh na  řešení problematiky duplicitně  zapsaných pozemků pč.

 404/12, 404/15 v k.ú. Chomutov II)

 

 

 20.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 404/3 o výměře 218 m2 v k.ú. Chomutov II)

 

 

 21.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 5312/40 o výměře 182 m2 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 22.

 - staženo z programu

 (odprodej pozemku pč. 5244/3 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 23.

 - staženo z programu
 (žádosti na  prodej pozemků pč.  1712, 1713/1, 1713/2,  1720/1 v

 k.ú. Chomutov I na výstavbu RD)

 

 

 24.

 - staženo z programu
 (odprodej objektu čp. 2113 na st.p.č.  3264/2 o výměře 816 m2, a
 pozemku pč. 3265 o celkové výměře  413 m2, vše v Bezručově ulici

 v k.ú. Chomutov II)

 

 

 25.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 revokovat  usn. ZM  č. 96/04/24  ze dne  20. 9.  2004 a schválit
 splátkový kalendář  manželů Laslofiových na  8 měsíčních splátek
 ve výši 50.000,- Kč s poslední splátkou ve výši 49.993,50 Kč a s
 navýšením 30.675,- Kč a  splátkový kalendář manželů Sucháčkových
 na 24 měsíčních splátek ve  výši 30.000,- Kč s poslední splátkou
 ve výši 40.000,- Kč a s navýšením 57.497,- Kč na doplacení kupní
 ceny  za odkoupené  podíly objektu  č.p. 5306  v ulici Písečná v
 k.ú. Chomutov  I s tím, že  v případě porušení splátek  dojde ke

 ztrátě jejich výhody.

 

 

 

 

 

 26.

 - staženo z programu
 (odprodej  domu čp.  3924 v  ul. Dostojevského  na st.p.č. 958 o

 výměře 202 m2, v k.ú. Chomutov I)

 

 

 27.

 - staženo z programu
 (odprodej  domu čp.  3925 v  ul. Dostojevského  na st.p.č. 970 o

 výměře 318 m2, v k.ú. Chomutov I)

 

 

 28.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit
 a) prodej části objektu č.p. 5251 Pod Břízami v k.ú. Chomutov I,
 a to pavilonu  A - stavby  se st.p.č. 6125/43  o výměře 278  m2,
 pavilonu  B  -  stavby  se  st.p.č.  6125/42  o  výměře 277 m2 a
 pozemkové  parcely č.  6125/265 o  výměře 3.935  m2, vše  v k.ú.
 Chomutov I, paní Haně Ťažké, za kupní  cenu  dohodnutou  ve  

 výši  1.150.000,-  Kč,  která  bude uhrazena dle pravidel pro

 prodej nemovitostí b) prodej  části  objektu  č.p.  5251  Pod

 Břízami v k.ú. Chomutov  I, a  to v  pavilonu C  - stavby  se

 st.p.č. 6125/44 o výměře 664 m2 v k.ú. Chomutov I pro AEKA sport 

 club Chomutov, se sídlem  Mládežnická 1642,  Jirkov, za  kupní

 cenu  dohodnutou ve výši 575.000,-  Kč, která bude uhrazena  dle

 pravidel pro prodej nemovitostí.

 

 

 29.

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í
 předloženu zprávu a

 s c h v a l u j e
 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnikatelském nájmu movitých
 věcí  uzavřené  mezi  Městem   Chomutov  a  Správou  sportovních

 zařízení Chomutov, s.r.o.

 

 

 30.

 - staženo z programu
 (vyhlášení VŘ  na pronájem areálu kasáren  a darovací smlouva na

 převod vojenského areálu)

 

 

 31.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  prodej  pozemků  p.č.  4166/9,  4166/2,  4160/2 v k.ú.
 Chomutov II o celkové výměře 15.757 m2 firmě Schrag CZ s.r.o. se
 sídlem  Chomutov,   Luční  4624,  za   cenu  250,-  Kč/m2,   tj.
 3.939.250,-  Kč, dle  pravidel  na  prodej pozemků  v průmyslové

 zóně.

 

 32.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit text  zástavní smlouvy mezi  Městem Chomutov a  Státním

 fondem životního prostředí ČR pro účely půjčky z tohoto fondu.

 

 

 33.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  CO  krytu  v   objektu  "Zdravotního  střediska",  ul.
 Březenecká  4804  v  Chomutově,   Českému  střeleckému  svazu  -
 sportovní střelecký  klub 0740 - L  Centr, za symbolické nájemné
 100,- Kč/rok, s účinností od 1. ledna 2005, na dobu neurčitou, s

 tím že nájemce bude hradit spotřebované energie.

 

 

 34.

 Rada města Chomutova

 r e v o k u j e
 své usnesení č. 560/04/13 ze dne  1. 11. 2004 týkající se výkupu
 pozemků p.č. 4782/3, p.č. 4782/4 a p.č. 4782/5 v k.ú. Chomutov I

 a
 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit výkup pozemků p.č. 4782/4 o výměře 163 m2 a p.č. 4782/5
 o výměře 1.447 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví paní Jaroslavy
 Míchalové do vlastnictví Města Chomutov za cenu 125,- Kč/m2, tj.

 celkem za 201.250,- Kč.

 

 

 35.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 zveřejnění záměru  odprodeje části p.p.č 174,  části p.p.č. 175,
 p.p.č.  176,  p.p.č.  177  a  části  p.p.č  7/2,  všechny v k.ú.

 Chomutov I.

 

 

 36.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 dořešení  daňové  problematiky  se  Správou sportovních zařízení

 Chomutov, s.r.o., proplacením daně ve výši 5.925,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 604/04 z 6. 12. 2004

 Pronájem nemovitostí

 --------------------

 1.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 převedení  nájmu   garáže  č.  266  umístěné   na  p.p.č.  1486,
 Štefánikovo  náměstí v  Chomutově, o  výměře 17  m2, na paní Evu
 Vaňkovou,  za  nájemné 8.500,- Kč/rok, tj. 500,- Kč/m2/rok.

 

 

 2.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  garáže č.  384 v  ul. Sluneční,  čp. 3831, Chomutov, o
 výměře  21,79  m2,  panu  Richardu  Skořepovi,  na dobu  

 neurčitou, za nájemné 6.537,- Kč/rok, tj.

 300,- Kč/m2/rok.

 

 

 3.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 prominutí  dluhu na  nájemném ve  výši 23.648,-  Kč za  nebytový
 prostor v domě  čp. 3961,  ulice Palackého, Chomutov panu Cyrilu
 Marcinovi.  V případě porušení splátkové  dohody  či  platby 

 nájemného  a  služeb bude nájemní smlouva s panem Marcinem  

 bezpodmínečně vypovězena. Dále RM

 u k l á d á

 OSMM ve spolupráci s OSVaZ

 --------------------------
 jednat s  panem Cyrilem Marcinem o  náhradním řešení prostor pro

 podnikání.

 

 

 4.

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á
 tento  bod (započtení  hodnoty stavebních  úprav realizovaných v
 části  budovy čp.  2207, Lipská  ulice v  Chomutově - restaurace

 OKO, proti nájemnému za užívání NP).

 

 

 5.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem části pozemkové pč. 240/19  v k.ú. Chomutov I, vedené v
 KN jako ostatní plocha, za účelem provozování sloupových hodin s
 otočnou  reklamou společnosti  TECHNOPORT  ČR  spol. s  r.o., se
 sídlem  v Kladně,  Stará 89,  za celkové  roční nájemné  ve výši

 7.000,- Kč na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

 

 6.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 pronájem  části pozemkové  pč. 2583  - objekt  čp. 4090, v ulici
 Palackého v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zastavěná plocha a
 nádvoří, za účelem umístění  reklamního zařízení o velikosti 0,8
 x 1  m panu  Petru Mannovi,  bytem Chomutov,  Bezručova 4269, za
 celkové  roční nájemné  ve výši  1.000,- Kč,  na dobu neurčitou,

 s výpovědní lhůtou 6 měsíců dle podmínek ORaIM.

 

 

 

 

 

 7.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  nájemní smlouvy  na  pozemkové  pč. 3170/13  o celkové
 výměře  206 m2,  vedené v  KN jako  zastavěná plocha  a nádvoří,
 pozemkové pč. 3170/14 o celkové výměře  208 m2, vedené v KN jako
 zastavěná  plocha a  nádvoří, a pozemkové pč.  3170/15 o celkové
 výměře 211 m2, vedené v KN  jako zastavěná plocha a nádvoří, vše
 v k.ú.  Chomutov II,  za nájemné  9,- Kč/m2,  tj. celkem 5.625,-
 Kč/rok,  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou 6 měsíců, pro
 nájemce pana  ing. Jana Rippela, správce   konkurzní   podstaty   

 majetku   úpadce   a  vlastníka nemovitostí  čp. 4724,  4725  a 

 4726, stojících  na předmětných  pozemcích s  tím, že nájemní 

 smlouva bude obsahovat  ujednání o  tom,  že  pozemky  budou 

 nabídnuty  k  prodeji novému vlastníku staveb za ceny obvyklé.

 

 

 8.

 - staženo z programu
 (pronájem  části objektu  čp. 5251,  Pod Břízami  v Chomutově  -

 pavilon C na st.p.č. 6125/44 v k.ú. Chomutov I)

 

 

 9.

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření splátkového  kalendáře s panem  Josefem Dvořákem,
 na úhradu dluhu za nájem a služby,
 za  užívání nebytového  prostoru čp.  4092/304, ul.  Blatenská v
 Chomutově, v  celkové výši 29.049,- Kč  s měsíčními splátkami ve

 výši 2.421,- Kč.

 

 

 10.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Jirkovská 5019-5023       6.884,- Kč     10 %.

 

 

 11.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ 17. listopadu 4562-4567  13.303,- Kč     10 %.

 

 

 12.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Skalková 5201-5203        4.710,- Kč     10 %.

 

 

 13.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Kamenná 5126-5127         1.842,- Kč     10 %.

 

 

 14.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Pod Břízami 5227-5228     6.403,- Kč     10 %.

 

 

 15.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Zahradní 5194-5196        4.376,- Kč     10 %.

 

 

 16.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Písečná 5039-5044         8.552,- Kč     10 %.

 

 

 17.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Kamenný Vrch 5269-5270    3.165,- Kč     10 %.

 

 

 18.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Mostecká 3578-3579        2.814,- Kč     10 %.

 

 

 19.

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit uzavření  smlouvy o vyplacení  dotace pro níže  uvedené

 společenství a tuto částku:

 SVJ Kamenná 5106-5107        60.533,- Kč     10 %.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 605/04 z 6. 12. 2004

 Prodej bytů z majetku města

 ---------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit prodej bytů dle upravené důvodové zprávy

 A) prodej bytů nájemníkům

 B) revokace
 - usn.  č. 128/04  ze dne  29.  11.  2004 ve  věci prodeje  bytu

 Wlazlové Lence z důvodu výměny bytu dle důvodové zprávy
 - usn.  č.  70/04  ze  dne  28.  6.  2004  ve  věci prodeje bytu

 Protivové Boženě z důvodu výměny bytu dle důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 606/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 103

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 103
 - zvýšení  příjmů  orj.  02  (OSMM),  položka 4113 (neinvestiční

 přijaté dotace se SFŽP), ÚZ 90104, o částku 12.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  02 (OSMM),  oddő 3745,  org. 1  (ostatní

 činnosti  k  ochraně  přírody  a  krajiny),  položka 5169 (nákup

 služeb), ÚZ 90104, o částku 12.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 607/04 z 6. 12. 2004

 Bytové záležitosti

 ------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e

 návrh řešení jednotlivých žádostí dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 608/04 z 6. 12. 2004

 Udělení výjimky z pravidel pro pronájem bytů - Hájek David

 ----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 udělení výjimky z Pravidel pro  pronajímání bytů v majetku města

 Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 609/04 z 6. 12. 2004

 Udělení výjimky z pravidel pro pronájem bytů - Hejtmánková Petra

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 udělení výjimky z Pravidel pro  pronajímání bytů v majetku města

 Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 610/04 z 6. 12. 2004
 Návrh  na změnu  Pravidel pro  pronajímání bytů  v majetku města
 Chomutova  a  Zásad  pro  prodej  domů  v  majetku města (bytové

 jednotky)

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou důvodovou zprávu,

 s c h v a l u j e
 změnu Pravidel  pro pronajímání bytů  v majetku města  Chomutova

 dle upravené důvodové zprávy a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  změnu Zásad  pro prodej  domů v  majetku města (bytové

 jednotky) dle upravené důvodové zprávy.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 611/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 125

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 125
 - zvýšení  příjmů  orj.  02  (OSMM),  položka 4111 (neinvestiční
 dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu), ÚZ 98193,

 o částku 815.000,- Kč
 - snížení  příjmů  orj.  02  (OSMM),  položka 4111 (neinvestiční
 dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu), ÚZ 98193,

 o částku 68.000,- Kč
 - zvýšení   výdajů  orj.   02  (OSMM),   oddő  6115   (volby  do
 Zastupitelstev  krajů),  ÚZ  98193,  o  částku  747.000,- Kč dle

 rozpisu:

 pol. 5019 - Ostatní platy                           21.000,- Kč

 pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje                  495.000,- Kč

 pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.                    97.000,- Kč

 pol. 5161 - Služby pošt                             22.000,- Kč

 pol. 5164 - Nájemné                                 43.000,- Kč

 pol. 5169 - Nákup ostatních služeb                  30.000,- Kč

 pol. 5173 - Cestovné                                 5.000,- Kč

 pol. 5175 - Pohoštění                               34.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 612/04 z 6. 12. 2004
 Návrh   časového  a   obsahového  plánu   práce  rady   města  a

 zastupitelstva města na I. pololetí roku 2005

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 upravený časový a obsahový plán  práce rady města na I. pololetí

 roku 2005 a

 d o p o r u č u j e    ZM
 schválit  upravený  návrh  časového  a  obsahového  plánu  práce

 zastupitelstva města na I. pololetí roku 2005.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 613/04 z 6. 12. 2004
 Návrh  na vyplacení  další odměny  neuvolněným funkcionářům  dle
 nařízení vlády č. 591/2004 Sb., kterým se stanoví členům ZM výše

 další odměny za II. pol. 2004

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  vyplacení další  odměny neuvolněným  členům ZM  za II.

 pololetí roku 2004 dle nařízení vlády č. 591/2004 Sb.

 


 Usnesení RaMěst č. 614/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 100

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 100
 - zvýšení   příjmů  orj.   05  (OŽP),   položka  4116   (ostatní
 neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu),  ÚZ 29004, částka

 111.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  org.  05  (OŽP),  položka  5213 (neinvestiční
 dotace nefinančním institucím), odd. 10 ő 31 (pěstební činnost),

 ÚZ 29004, částka 111.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 615/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 106

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 106
 - snížení výdajů orj. 05 (OŽP), odd. 37 ő 49, (ostatní činnost k
 ochraně   přírody   a   krajiny),   položka  5166  (konzultační,

 poradenské a právní služby), částka 10.000,- Kč
 - snížení  výdajů orj.  05 (OŽP),  odd. 37 ő 42 (chráněné  části
 přírody), položka 5169 (nákup ostatních služeb), částka 47.000,-

 Kč
 - snížení  výdajů orj.  05 (OŽP),  odd. 61 ő 71  (činnost místní
 správy), položka  5169 (nákup ostatních  služeb), částka 3.000,-

 Kč
 - zvýšení výdajů org. 05 (OŽP), odd. 37 ő 45 (péče o vzhled obcí
 a veřejnou  zeleň),  položka  6119  (ostatní  nákup dlouhodobého

 nehmotného majetku), částka 60.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 616/04 z 6. 12. 2004

 Přehodnocení výše neinvestičních nákladů - obec Bílence

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 provedení  výpočtu neinvestičních  nákladů za  žáky navštěvující
 ZvŠ  Chomutov,  17.  listopadu  4728,  trvale  bydlících  v obci
 Bílence  z  částky  9.535,-  Kč,  tj.  z  neinvestičních nákladů
 Základní  školy  Chomutov,  Heyrovského  4539, ve  školním  roce

 2003/2004.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 617/04 z 6. 12. 2004
 Splátkový  kalendář   pro  obce  Místo   a  Výsluní  za   úhradu
 neinvestičních nákladů za žáky plnicí povinnou školní docházku v
 chomutovských  ZŠ ve  školním roce  2003/2004, trvale  bydlící v

 obci Místo a Výsluní

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  splátkový  kalendář  pro  obec  Místo  a  Výsluní  dle

 důvodové zprávy.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 618/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 120

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 120
 - zvýšení příjmů  org.j. 07, oddő  3113, položka 2329,  org. 306
 (ostatní nedaňové  příjmy jinde nezařazené),  o částku 745.000,-

 Kč
 - zvýšení  výdajů org.j.  07, oddő 3113, položka  5331, org. 306
 (neinvestiční  příspěvky zřízeným  příspěvkovým organizacím),  o

 částku 122.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  org.j. 07, oddő  3113, položka 5151,  org. 306

 (studená voda), o částku 13.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  org.j. 07, oddő  3113, položka 5154,  org. 306

 (elektrická energie), o částku 8.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  org.j. 07, oddő  3113, položka 5162,  org. 306

 (služby telekomunikací a radiokomunikací), o částku 7.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  org.j. 07, oddő  3113, položka 5169,  org. 306

 (nákup služeb), o částku 35.000,- Kč
 - zvýšení   výdajů   org.j.   01,   oddő   6409,   položka  5901

 (nespecifikované rezervy), o částku 560.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 619/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 129

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 129
 - zvýšení příjmů  org.j. 07, oddő  3111, org. 314,  položka 2322

 (přijaté pojistné náhrady), o částku 111.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  org.j. 07, oddő  3111, org. 314,  položka 5331
 (neinvestiční  příspěvky zřízeným  příspěvkovým organizacím),  o

 částku 111.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 620/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 104

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 104
 - zvýšení   příjmů  orj.   31  (Městské   lesy),  položka   4116

 (neinvestiční  přijaté dotace  ze státního  rozpočtu)

 ÚZ 29013 o částku 149.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku   7.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   2.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  31 (Městské  lesy), oddő  1031 (pěstební
 činnost),   položka   5331   (neinvestiční   příspěvky  zřízeným

 příspěvkovým organizacím)

 ÚZ 29013 o částku 149.000,- Kč

 ÚZ 29014 o částku   7.000,- Kč

 ÚZ 29015 o částku   2.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 621/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 105

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 105
 - zvýšení  příjmů orj.  02 (OSMM),  oddő 3639  (komunální služby
 a územní  rozvoj),  položka  3111  (příjmy  z  prodeje pozemků),

 o částku 80.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01  (OE), oddő 3612 (bytové hospodářství),
 položka   5225  (neinvestiční   dotace  společenstvím  vlastníků

 jednotek), o částku 80.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 622/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 109

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 109
 - zvýšení  příjmů orj.  04 (OSVaZ),  položka 4112  (neinvestiční
 přijaté dotace  v rámci souhrnného  dotačního vztahu), o  částku

 1.000.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), oddő 4185 (příspěvek na provoz
 motorového  vozidla), položka  5410 (sociální  dávky), ÚZ 98072,

 o částku 1.000.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 623/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 110

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 110
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33368, o částku 162.000,- Kč

 - zvýšení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční
 příspěvky   zřízeným   příspěvkovým   organizacím),   ÚZ  33368,

 o částku:

 oddő 3113 (základní školy)

 org. 302 ul. Zahradní             28.000,- Kč

 org. 303 ul. Na Příkopech         17.000,- Kč

 org. 304 ul. Kadaňská             11.000,- Kč

 org. 305 ul. Písečná              11.000,- Kč

 org. 307 ul. Hornická             17.000,- Kč

 org. 308 ul. Školní               11.000,- Kč

 org. 309 ul. Havlíčkova           11.000,- Kč

 org. 312 ul. Heyrovského          11.000,- Kč

 org. 313 ul. Březenecká           17.000,- Kč

 oddő 3114 (spec. základní školy)

 org. 317 ul. 17. listopadu        17.000,- Kč

 org. 318 ul. Husova               11.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 624/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 111

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 111
 - snížení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33245, o částku 4.000,- Kč
 - snížení  výdajů orj.  07 (OŠaK),  oddő 3113  (základní školy -
 7. ZŠ,  ul. Hornická),   položka  5331  (neinvestiční  příspěvky
 zřízeným příspěvkovým organizacím), org. 307, ÚZ 33245, o částku

 2.000,- Kč
 - snížení výdajů orj. 07 (OŠaK), oddő 3114 (spec. základní školy
 - Spec.   ZŠ   při   nemocnici,   ul.   Kochova),  položka  5331
 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), org.

 316, ÚZ 33245, o částku 1.000,- Kč
 - snížení výdajů orj. 07 (OŠaK),  oddő 314 (spec. základní školy
 - 2.  ZvŠ,  ul.  Husova),  položka  5331 (neinvestiční příspěvky
 zřízeným příspěvkovým organizacím), org. 318, ÚZ 33245, o částku

 1.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33245, o částku 82.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 33245, o částku

 oddő 3113 (základní školy)

 org. 302 ul. Zahradní              5.000,- Kč

 org. 303 ul. Na Příkopech         24.000,- Kč

 org. 304 ul. Kadaňská              2.000,- Kč

 org. 305 ul. Písečná              12.000,- Kč

 org. 308 ul. Školní                4.000,- Kč

 org. 312 ul. Heyrovského          14.000,- Kč

 org. 313 ul. Březenecká           19.000,- Kč

 oddő 3112 (speciální předškolní zařízení)

 org. 315 ul. Palachova             2.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 625/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 112

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 112
 - zvýšení příjmů orj. 01 (OE),  oddő 6310, položka 2142 (výplata

 dividend), o částku 6.000.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva), o částku 6.000.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 626/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 113

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 113
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33353, o částku 7.275.000,- Kč
 - snížení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33353, o částku 2.134.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 33353

 oddő 3111 (MŠ), org. 314                o částku 948.000,- Kč

 oddő 3112 (PŠ ul. Palachova), org. 315, o částku 335.000,- Kč

 oddő 3113 (ZŠ)

 org. 302 - ul. Zahradní                 o částku 742.000,- Kč

 org. 303 - ul. Na Příkopech             o částku 604.000,- Kč

 org. 304 - ul. Kadaňská                 o částku 262.000,- Kč

 org. 305 - ul. Písečná                  o částku 954.000,- Kč

 org. 307 - ul. Hornická                 o částku 413.000,- Kč

 org. 308 - ul. Školní                   o částku 438.000,- Kč

 org. 309 - ul. Havlíčkova               o částku 486.000,- Kč

 org. 312 - ul. ak. Heyrovského          o částku 307.000,- Kč

 org. 313 - ul. Březenecká               o částku 587.000,- Kč

 oddő 3114 (zvláštní - speciální školy)

 org. 316 - ZŠ při nemocnici             o částku  40.000,- Kč

 org. 317 - Zvl.Š ul. 17. listopadu      o částku 296.000,- Kč

 org. 318 - Zvl.Š ul. Husova             o částku 536.000,- Kč

 oddő 3231 (ZUŠ), org. 319               o částku 327.000,- Kč
 - snížení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 33353

 oddő 3113 (ZŠ)

 org. 306 - ul. Kamenná                  o částku 2.134.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 627/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 114

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 114

 1)
 - zvýšení   příjmů   orj.   31   (PO),   položka  4116  (ostatní
 neinvestiční dotace  ze státního rozpočtu),  ÚZ 13101, o  částku

 1.852.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  31  (PO),  položka  5331  (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 13101

 oddő 3741 (PZOO)            o částku   582.000,- Kč

 oddő 4349 (MÚSS)            o částku   139.000,- Kč

 oddő 3639 (TSmCh)           o částku 1.131.000,- Kč

 2)

 - zvýšení limitu mzdových prostředků na veřejně prospěšné práce

 PZOO                        o částku   431.185,- Kč

 MÚSS                        o částku   103.000,- Kč

 TSmCh                       o částku   837.452,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 628/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 117

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 117
 - zvýšení příjmů  orj. 02 (OSMM), oddő  3639 (komunální služby a
 územní  rozvoj),  položka  3111  (příjmy  z  prodeje pozemků), o

 částku 251.000,- Kč
 - snížení  výdajů orj.  11  (StÚ),  oddő 6399  (ostatní finanční

 operace), položka 5171 (oprava a údržba), o částku 49.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  10  (OI),  oddő  6171  (činnost  místní
 správy), položka 6111 (programové  vybavení), o částku 300.000,-

 Kč.

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 629/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 118

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 118
 - zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 1341 (poplatek ze psa), o

 částku 508.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  01  (OE),  položka  1342  (poplatek  za

 lázeňský nebo rekreační pobyt), o částku 109.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  01  (OE),  položka  1347  (poplatek  za

 provozovaný VHP), o částku 900.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů orj.  01 (OE),  oddő 6310  (finanční operace),

 položka 2141 (příjmy z úroků), o částku 500.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 02 (OSMM),  oddő 2212 (silnice),  položka
 2131 (příjmy z pronájmu pozemků k podnikání), o částku 660.000,-

 Kč
 - zvýšení   příjmů   orj.   02   (OSMM),   oddő   3612   (bytové
 hospodářství),  položka  3112  (příjmy  z  prodeje nemovitostí -

 domy), o částku 2.580.000,- Kč
 - zvýšení   příjmů   orj.   02   (OSMM),   oddő  3613  (nebytové
 hospodářství),  položka 2132  (příjmy  z  pronájmu), org.  15, o

 částku 209.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 02 (OSMM), oddő  3639 (komunální a územní
 rozvoj),  položka  3111  (příjmy  z  prodeje  pozemků), o částku

 8.300.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  02   (OSMM),  oddő  3725  (využívání  a
 zneškodňování  komunálních  odpadů),  položka  2111 (poskytování

 služeb), o částku 400.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů   orj.  06  (ODaSČ),   položka  1361  (správní

 poplatky), org. 02, o částku 400.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 06 (ODaSČ), oddő  2212 (silnice), položka

 2210 (přijaté sankční platby), o částku 250.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 06 (ODaSČ), oddő 2219 (ostatní záležitosti
 pozemních  komunikací),  položka  2132  (příjmy  z  pronájmu), o

 částku 19.000,- Kč


 - zvýšení  příjmů orj.  06 (ODaSČ),  oddő 6171  (místní správa),

 položka 2210 (přijaté sankční platby), o částku 110.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4121 (neinvestiční

 přijaté dotace od obcí), o částku 500.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů orj.  07 (OŠaK),  oddő 3113  (13. ZŠ), položka

 3121 (přijaté investiční dary), o částku 20.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 08 (OKT), položka 1361 (správní poplatky),

 o částku 628.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů orj.  11 (StÚ),  oddő 2169  (ostatní správa ve
 stavebnictví), položka  2210 (přijaté sankční  platby), o částku

 280.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  14  (OŽÚ),  oddő  6171 (místní správa),

 položka 2210 (přijaté sankční platby), o částku 188.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 15 (MěPo),  oddő 5311 (veřejný  pořádek),

 položka 2111 (poskytování služeb), org. 01, o částku 56.000,- Kč
 - zvýšení příjmů  orj. 15 (MěPo),  oddő 5311 (veřejný  pořádek),
 položka 2111  (poskytování služeb), org. 02,  o částku 415.000,-

 Kč
 - zvýšení  příjmů orj.  15 (MěPo),  oddő 5311  (veřejná správa),

 položka 2210 (přijaté sankční platby), o částku 900.000,- Kč
 - zvýšení příjmů orj. 31 (TSmCh),  oddő 3639 (komunální a územní

 rozvoj), položka 2132 (příjmy z pronájmu), o částku 770.000,- Kč
 - snížení   příjmů   orj.   02   (OSMM),   oddő  3613  (nebytové
 hospodářství),  položka  2132  (příjmy  z  pronájmu),  o  částku

 1.000.000,- Kč
 - snížení výdajů  orj. 02 (OSMM), oddő  3639 (komunální a územní

 rozvoj), položka 6130 (nákup pozemků), o částku 5.300.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  01 (OE),  oddő 6409  (ostatní činnosti),

 položka 5901 (finanční rezerva), o částku 23.002.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 630/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 121

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 121
 - snížení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezerva), o částku 861.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  32  (SSZ  s.r.o.), oddő  3412 (sportovní
 zařízení),   položka   6413   (investiční   dotace   nefinančním
 podnikatelským   subjektům  -   právnickým  osobám),   o  částku

 861.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 631/04 z 6. 12. 2004
 Revokace usnesení RM  č. 203/04 ze dne 19.  4. 2004 - rozpočtové

 změny č. 16

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 revokaci usnesení RM  č. 203/04 ze dne 19.  4. 2004 - rozpočtové

 změny č. 16.


 Usnesení RaMěst č. 632/04 z 6. 12. 2004

 Poskytnutí finančního příspěvku pro MÚSS + RO č. 126

 ----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 1)  poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  16.000,- Kč pro
 Městský  ústav  sociální  péče  Chomutov  na  projekt "Speciální
 vybavení    zahrady    pro    zdravotně    postižené   děti"   v

 Rehabilitačně-pedagogickém centru a jeslích

 2) rozpočtové opatření č. 126
 - snížení  výdajů orj.  01 (OE),  oddő 6409  (ostatní činnosti),
 položka    5229   (ostatní    neinvestiční   dotace   neziskovým

 organizacím), org. 99, o částku 16.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  31 (MÚSS),  oddő 4349  (ostatní sociální
 péče), položka  5331 (neinvestiční dotace  zřízeným příspěvkovým

 organizacím), org. 99, o částku 16.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 633/04 z 6. 12. 2004

 Rozbor hospodaření města Chomutova ve III. čtvrtletí roku 2004

 --------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 výsledky  hospodaření  města  Chomutova  za  III. čtvrtletí roku

 2004.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 634/04 z 6. 12. 2004
 Návrh  OZV  města  Chomutova  č.  9/2004,  o místním poplatku za
 provoz   systému   shromažďování,   sběru,   přepravy,  třídění,

 využívání a odstraňování komunálních odpadů

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 důvodovou  zprávu   k  návrhu  Obecně   závazné  vyhlášky  města
 Chomutova  č.  9/2004,  o  místním  poplatku  za  provoz systému
 shromažďování,    sběru,   přepravy,    třídění,   využívání   a
 odstraňování  komunálních  odpadů,  kterou  se novelizuje Obecně

 závazná vyhláška města Chomutova č. 16/2003, a

 d o p o r u č u j e   ZM

 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 635/04 z 6. 12. 2004
 Opakovaná   nabídka  ing.   Leoše  Navrátila   na  odkup   akcií

 Severočeských dolů, a.s.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 nabídku ing. Leoše Navrátila  na odkup akcií Severočeských dolů,

 a.s., a

 d o p o r u č u j e   ZM

 trvat na svém usnesení č. 103/04 ze dne 20. 9. 2004.

 


 Usnesení RaMěst č. 636/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 127

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 127
 - zvýšení  příjmů  orj.  07  (OŠaK),  položka 4122 (neinvestiční

 přijaté dotace od krajů), ÚZ 33353, o částku 211.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  07  (OŠaK),  položka 5331 (neinvestiční

 příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), ÚZ 33353

 oddő 3111 (MŠ) org. 314                 o částku 26.000,- Kč

 oddő 3112 (PŠ ul. Palachova) org. 315   o částku  3.000,- Kč

 oddő 3113 (ZŠ)

 org. 302 - ul. Zahradní                 o částku 22.000,- Kč

 org. 303 - ul. Na Příkopech             o částku 28.000,- Kč

 org. 304 - ul. Kadaňská                 o částku 13.000,- Kč

 org. 305 - ul. Písečná                  o částku 14.000,- Kč

 org. 307 - ul. Hornická                 o částku 15.000,- Kč

 org. 308 - ul. Školní                   o částku 18.000,- Kč

 org. 309 - ul. Havlíčkova               o částku 14.000,- Kč

 org. 312 - ul. ak. Heyrovského          o částku 10.000,- Kč

 org. 313 - ul. Březenecká               o částku 19.000,- Kč

 oddő 3114 (zvláštní - speciální školy)

 org. 316 - ZŠ při nemocnici             o částku  1.000,- Kč

 org. 317 - Zvl.Š ul. 17. listopadu      o částku 11.000,- Kč

 org. 318 - Zvl.Š ul. Husova             o částku 17.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 637/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 128

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 128
 - zvýšení  příjmů  orj.  02  (OSMM),  položka 4116 (neinvestiční

 dotace ze státního rozpočtu), ÚZ 14336, o částku 300.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM), oddő 3612, položka 5171 (opravy

 a údržba), ÚZ 14336, o částku 150.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 02 (OSMM), oddő 3639, položka 5171 (opravy

 a údržba), ÚZ 14336, o částku 150.000,- Kč.

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 638/04 z 6. 12. 2004

 Závěrečné vyúčtování dotace - město Vejprty

 -------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 vzít  na  vědomí  závěrečné  vyúčtování  dotace poskytnuté městu

 Vejprty.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 639/04 z 6. 12. 2004

 Odpis nedobytné pohledávky OSVaZ - Luboš Šmíd

 ---------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d e p i s u j e
 podle ő  102 odst. 3 zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecním
 zřízení), ve  znění pozdějších předpisů,  pohledávku pana Luboše
 Šmída vzniklou na přeplatku dávky sociální péče ve výši 12.740,-
 Kč,  z důvodu  úmrtí  povinného  a soudního  zastavení dědického

 řízení po zůstaviteli pro nemajetnost.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 640/04 z 6. 12. 2004

 Žádost o prominutí úroků z prodlení Rudolfa Černohlávka

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předloženou  důvodovou  zprávu  právního  úseku odboru kanceláře

 starosty a

 n e s c h v a l u j e

 prominutí úroků z prodlení panu Rudolfu Černohlávkovi.

 


 Usnesení RaMěst č. 641/04 z 6. 12. 2004

 Odpis pohledávek ČAD a DP Chomutov

 ----------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a
 předloženou  důvodovou  zprávu  právního  úseku odboru kanceláře

 starosty a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  odpis   pohledávek  ČAD  DP  s.p.   Chomutov  ve  výši

 487.233,08 Kč dle důvodové zprávy.

 


 Usnesení RaMěst č. 642/04 z 6. 12. 2004

 Vyřazení z evidence majetku města

 ---------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit vyřazení  stávajících inženýrských sítí  dle předložené

 důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 643/04 z 6. 12. 2004
 Poskytnutí půjček  z Fondu rozvoje města  Chomutova a Poskytnutí
 příspěvku  250.000,-  Kč  na   vznik  nového  rodinného  domu  z

 prostředků Fondu rozvoje města Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 1) schválit poskytnutí půjček z  FRM 33 žadatelům v celkové výši

 4.380.000,- Kč na základě skutečností uvedených v příloze č. 2
 2) schválit  poskytnutí příspěvku 250.000,-  Kč na vznik  nového
 rodinného domu z prostředků FRM  1 žadateli ve výši 250.000,- Kč
 a neschválit  poskytnutí  příspěvku  ve   výši  250.000,-  Kč  1

 žadateli na základě skutečností uvedených v příloze č. 3.

 


 Usnesení RaMěst č. 644/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 107

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 107
 - snížení   výdajů  orj.   17  (ORaIM),   oddő  3412  (sportovní
 zařízení), položka 5171 (opravy a udržování), o částku 850.000,-

 Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  32  (SSZ  s.r.o.), oddő  3412 (sportovní
 zařízení),   položka   5213   (neinvestiční  dotace  nefinančním

 podnikatelským subjektům), o částku 850.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 645/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 108

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 108
 - snížení výdajů  orj. 17 (ORaIM), oddő  3392 (zájmová činnost v
 kultuře),   položka  5171   (opravy  a   udržování),  o   částku

 1.120.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 17 (ORaIM), oddő  3392 (zájmová činnost v
 kultuře), položka 6121 (budovy, haly  a stavby), org. 2415 (Reko

 interiérů divadlo), o částku 889.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 17 (ORaIM), oddő  3392 (zájmová činnost v
 kultuře),  položka  6121  (budovy,  haly  a  stavby),  org. 2439

 (ostatní zařízení SKZ), o částku 231.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 646/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 115

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 115
 - zvýšení  příjmů  orj.  17  (ORaIM),  položka  4213 (investiční

 dotace od SFŽP), ÚZ 90105, o částku 24.343.000,- Kč
 - zvýšení  příjmů  orj.  17  (ORaIM),  položka  8123 (dlouhodobé
 přijaté  půjčené prostředky  - investiční  půjčka), ÚZ  90105, o

 částku 8.114.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 17 (ORaIM),  oddő 3729, položka 6121, org.

 2210 (Městská skládka), ÚZ 90105, o částku 32.457.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 647/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 122 - Úprava rozpočtu - Investiční akce

 --------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit   rozpočtové  opatření   č.  122   (Úprava  rozpočtu  -

 Investiční akce)
 - snížení  výdajů  orj.  17  (ORaIM),  oddő  3639,  položka 5901

 (investiční rezerva), o částku 6.625.000,- Kč

 - zvýšení výdajů orj. 17 (ORaIM)
 oddő 3743,  položka 6121, org.  2432 (likvidace starých  důlních

 děl), o částku 1.910.000,- Kč
 oddő 3729,  položka 6121, org. 2210  (Městská skládka), o částku

 2.520.000,- Kč
 oddő  6171, položka  6121, org.  2301 (Reko  čp. 104),  o částku

 2.075.000,- Kč
 oddő 2219, položka 5171, org.  2326 (chodníky Pražská), o částku

 120.000,- Kč.

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 648/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 123 - Úprava rozpočtu - Fond oprav

 ---------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  rozpočtové opatření  č.  123  (Úprava rozpočtu  - Fond

 oprav)

 - snížení výdajů orj. 17 (ORaIM)
 oddő 3639,  položka 5171 (opravy -  město), o částku 4.000.000,-

 Kč
 oddő 3639, položka 5901 (investiční rezerva), o částku 700.000,-

 Kč

 - zvýšení výdajů org. 17 (ORaIM)

 oddő 4349, položka 5171 (opravy MÚSS), o částku 4.360.000,- Kč
 oddő  3112, položka  5171, org.  315 (Pomocná  a mateřská  škola

 Palachova), o částku 340.000,- Kč.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 649/04 z 6. 12. 2004
 Povolení  výjimky z  plnění OZV  č. 4/2001,  o závazných částech
 Územního plánu sídelního útvaru  Chomutov Jirkov – Převrátilovi.

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 650/04 z 6. 12. 2004
 Povolení  výjimky z  plnění OZV  č. 4/2001, o závazných  částech
 Územního plánu sídelního útvaru  Chomutov Jirkov - smíšené území

 obchodu a služeb v lokalitě č. 57 - Vinohrady, Pod Svahem

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit povolení výjimky.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 651/04 z 6. 12. 2004
 Povolení  výjimky z  plnění OZV  č. 4/2001,  o závazných částech
 Územního plánu sídelního útvaru Chomutov  Jirkov - objekt Luna -

 pan Vinter

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 - neschválit povolení výjimky pro vytápění plynovým kotlem
 - schválit  možnost použití  jiného zdroje  energie pro vytápění

 dle důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 652/04 z 6. 12. 2004
 Povolení  výjimky z  plnění OZV  č. 4/2001,  o závazných částech
 Územního  plánu  sídelního  útvaru  Chomutov  Jirkov , pan

 Sobota

 -----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 neschválit povolení výjimky.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 653/04 z 6. 12. 2004

 Bytová výstavba města Chomutova - Bytový dům ul. Lipská OKO

 -----------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 r o z h o d l a
 o neprovedení výstavby Bytového domu ul. Lipská OKO se 76 b.j. z

 vlastních prostředků a z dotace SFRB a

 u k l á d á

 ing. Zárubovi, vedoucímu OSMM

 -----------------------------

 zajistit zveřejnění záměru výstavby dle důvodové zprávy.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 654/04 z 6. 12. 2004

 Investiční akce 2005 - Návrh

 ----------------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 655/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 130 - Úprava rozpočtu

 --------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM

 schválit rozpočtové opatření č. 130

 - snížení výdajů org.j. 17 (ORaIM)
 oddő  3639 položka  5901 (Rezerva  na investiční  akce) o částku

 5.997.000,- Kč

 - zvýšení výdajů org.j. 17 (ORaIM)

 oddő 3635 položka 6119 (Studie - ÚR) o částku 140.000,- Kč
 oddő  6171  položka  6121   (Projektová  dokumentace)  o  částku

 2.000.000,- Kč

 oddő 4226 položka 5166 (Úhrada služeb) o částku 24.000,- Kč

 oddő 6171 položka 5151 (Vodné, stočné) o částku 3.000,- Kč
 oddő 3639  položka 5137 org. 2433  (Interiér Kamencové jezero) o

 částku 400.000,- Kč
 oddő 3639  položka 6121 org.  2256 (Centrum Cihlářská)  o částku

 30.000,- Kč
 oddő 6171  položka 5166 org. 2405  (Energetické audity) o částku

 3.400.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 656/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 97/2004

 ------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 97/2004
 - snížení výdajů  orj. 08 (OKT), oddő  6171, položka 5169 (nákup
 služeb),  org.  920  (příspěvek  na  jazykové  kurzy),  o částku

 14.000,- Kč
 - snížení  výdajů  orj.  08   (OKT),  oddő  6171,  položka  5499
 (transfery  obyvatelstvu),   org.  919  (příspěvek   na  životní

 pojištění nebo penzijní připojištění), o částku 364.000,- Kč
 - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), oddő 6409, položka 5901 (finanční

 rezervy), o částku 378.000,- Kč.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 657/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 119/2004

 -------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 119/2004
 - zvýšení  příjmů  orj.  16  (JSDH),  oddő  5512,  položka  4122

 (neinvestiční dotace přijaté od krajů), o částku 26.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  16  (JSDH),  oddő  5512,  položka  5132

 (ochranné pomůcky), o částku 26.000,- Kč.

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 658/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 116

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 116
 - zvýšení příjmů orj. 02 (OSMM),  odd 3639, položka 3111 (příjmy

 z prodeje pozemků), o částku 124.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  17  (ORaIM),  oddő  6171,  položka 6122
 (stroje, přístroje a  zařízení), org.  2408 (technické  vybavení

 MěÚ), o částku 124.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 659/04 z 6. 12. 2004
 Technické zhodnocení telefonní ústředny  v objektu MěÚ čp. 4602,

 Zborovská

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 jako dodavatele  nové telefonní ústředny  firmu Atlantis Telecom

 s.r.o. a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit vyřazení telefonní ústředny z majetku města včetně její

 likvidace u firmy dodávající novou telefonní ústřednu.

 


 Usnesení RaMěst č. 660/04 z 6. 12. 2004

 Rozpočtové opatření č. 124

 --------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 124
 - zvýšení  příjmů orj.  01 (OE),  pol. 4131  (převod z vlastních

 fondů hospodářské činnosti) o částku 12.000,- Kč
 - zvýšení výdajů  orj. 12 (PaM), oddő  6171, pol. 5011 (aparát),

 org. 1 o částku 9.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů orj.  12 (PaM),  oddő 6171,  pol. 5032 (zdrav.

 pojišt.), o částku 1.000,- Kč
 - zvýšení  výdajů  orj.  12  (PaM),  oddő  6171, pol. 5031 (soc.

 pojišt.) o částku 2.000,- Kč.

 


 Usnesení RaMěst č. 661/04 z 6. 12. 2004

 Stanovení objemu odpadů a ceny skládkovného na rok 2005

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 uzavření  smluvního   vztahu  na  ukládání   komunálního  odpadu
 oprávněnou osobou - Technickými  službami města Chomutova v roce

 2005 takto:
 1) s Podnikem  služeb Jirkov, s.r.o. - dodatkem  č. 2 smlouvy č.
 0044/2003  o odstranění,  využití odpadu  na množství  3.000 t a

 více za cenu 657,- Kč/t včetně DPH
 2) se  Skládkou Tušimice, a.s.  - smlouvou o  dílo č. 1/2005  na

 množství 11.500 t odpadu a více za cenu 651,10 Kč/t včetně DPH.

 


 Usnesení RaMěst č. 662/04 z 6. 12. 2004

 Logo města Chomutova

 --------------------

 Rada města Chomutova

 o d k l á d á

 tento bod.

 

 

 Usnesení RaMěst č. 663/04 z 6. 12. 2004

 Mimosoudní vymáhání pohledávek nájemného - zhodnocení

 -----------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 předloženou zprávu a

 s c h v a l u j e
 prodloužení  mandátní smlouvy  mezi Městem  Chomutov a agenturou

 ing. Pavla Hrnčála do 30. 6. 2005 a

 u k l á d á

 Bc. Soně Skalické, správci DČ

 -----------------------------

 - informovat ing. Pavla Hrnčála o prodloužení smlouvy

 - připravit podklady pro vyhlášení amnestie.

 

 


 Usnesení RaMěst č. 664/04 z 6. 12. 2004

 Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutova

 -------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 s c h v a l u j e
 dotaci z  rozpočtu města žadateli  TJ SOKOL na  projekt "Vánoční
 florbalový  turnaj"  ve  výši  5.250,-  Kč  na  úhradu  pronájmu

 sportoviště a mantinelů

 a

 n e s c h v a l u j e

 dotaci z rozpočtu města žadateli:

 - NADĚJE 2000 na projekt "Silvestrovská oslava seniorů
 - MATEŘSKÁ  ŠKOLA  CHOMUTOV  na  projekt  "Vánoční  stromečky  -

 zdobení".

 

 


 Usnesení RaMěst č. 665/04 z 6. 12. 2004
 Novelizace  Zásad  pro  poskytování   dotací  z  rozpočtu  města

 Chomutova

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  novelizované  znění  Zásad  pro  poskytování  dotace z
 rozpočtu  města  Chomutova,  dle   důvodové  zprávy  se  změnami

 uvedenými v zápisu.

 

 

 

 

 


 Usnesení RaMěst č. 666/04 z 6. 12. 2004

 Projekt můjChomutov - schválení návrhu smlouvy

 ----------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 p r o j e d n a l a

 záměr internetového projektu můjChomutov a

 s c h v a l u j e
 uzavření   Smlouvy  o   poskytnutí  prezentačního   prostoru  na
 www.mujchomutov.cz dle předloženého návrhu s platností od 1. 12.

 2004.

 

 

 

 

 Usnesení RaMěst č. 667/04 z 6. 12. 2004

 Návrh na vyřazení, převod a prodej movitých věcí v majetku města

 ----------------------------------------------------------------

 Rada města Chomutova

 b e r e   n a   v ě d o m í

 předloženou zprávu likvidační komise a

 d o p o r u č u j e   ZM
 schválit  částečnou revokaci  usnesení č.  102/04 ze  dne 20. 9.
 2004,  týkající  se  prodeje  nákladního  automobilu  CV 98-81 a

 schválit povolení splátek dle přílohy č. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivana Řápková                             Ing. Jan Řehák

  starostka města                             místostarosta města