USNESENÍ

 

z mimořádné rady města Chomutova, která se konala dne 30. 6. 2008 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 268/08 z 30. 6. 2008

Výběrové řízení na pozici ředitele PZOO, p.o., Chomutov, Přemyslova 259

 

Rada města Chomutova

1) Rada města Chomutova po projednání schvaluje doporučení výběrové komise pro výběr ředitele Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizace, jmenovat na tuto pracovní pozici paní Ivetu Rabasovou.

2) Rada města Chomutova po projednání jmenuje na základě výběrového řízení na pracovní pozici ředitele Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvková organizace paní Ivetu Rabasovou, a to s účinností ke dni 1. 8. 2008

3) Rada města bere na vědomí, že dnem účinnosti jmenování nového ředitele skončil uplynutím sjednané doby pracovní poměr pana Romana Smetany, který byl na pracovní pozici ředitel Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvková organizace, jmenován na dobu určitou, a to do dne, kdy bude jmenován ředitel této příspěvkové organizace na základě výběrového řízení vyhlášeného Radou města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 269/08 z 30. 6. 2008

Výjimky z OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

u d ě l u j e  v ý j i m k u  z ustanovení čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti EDOZ PLUS s.r.o., k pořádání tanečních večerů s živou hudbou v provozovně GOLF CLUB RESTAURANT, Tomáše ze Štítného 5522, Chomutov, v období červenec – srpen 2008, vždy v pátek a sobotu v době od 17.00 – 02.00 hodin za těchto podmínek:

- bude dodržovat platné zákonné normy a právní předpisy města,

- v průběhu konání každé akce bude po celou dobu přítomen alespoň 1 člen pořadatelské služby, která zajistí pořádek a klid po skončení akce před provozovnou.

 

 

Usnesení RaMěst č. 270/08 z 30. 6. 2008

Výběr zhotovitele – Cyklostezka Bezručovo údolí II. – III. Mlýn, Chomutov, I. etapa

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

Výběr zhotovitele investiční akce „Cyklostezka Bezručovo údolí II. – III. Mlýn, Chomutov I. etapa“ a to společnost North stav a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 271/08 z 30. 6. 2008

Čestné prohlášení

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

informace o bezúplatném převodu kin Praha a Oko a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

-------------------------------------------------------

podpisem čestného prohlášení dle přílohy č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                            Jana Vaňhová

    primátorka města                                                                              náměstkyně primátorky