USNESENÍ

z 2. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 31.1.2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

Usnesení RaMěst č.  041/11 z 31.1.2011

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění přípojky dešťové kanalizace, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na částech pozemků p.č. 4432/13, 4451/1 a 6201/1 v k.ú. Chomutov I ve prospěch pozemku p.č. 4453/5 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví HS UMFORMTECHNIK s.r.o., Chomutov, Pražská 5479, dle podmínek důvodové zprávy.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění sjezdu, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na části pozemku p.č. 547/1 v k.ú. Otvice ve prospěch pozemku p.č. 335/1 v k.ú. Otvice ve vlastnictví NELUMBO spol. s r.o., Chomutov, Pražská 585, dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva vstupu a vjezdu na části pozemků p.č. 109/1, 110/6 a 258/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví města za účelem zajištění provozu, údržby, oprav a výměny horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce ulice Kostnická, Chomutov, 1. etapa“ a dohody o užívání zařízení v ochranném pásmu horkovodu s vlastníkem zařízení ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051, Chomutov.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění vodovodní a kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 3593/1 a 3594 v k.ú. Chomutov I ve prospěch budovy čp. 3430 na pozemku p.č. 3598 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Jany Prontekerové a budovy čp. 3429 na pozemku p.č. 3599 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Hany Andrtové a Pavlíny a Zdeňka Lucákových dle podmínek důvodové zprávy.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p.č. 4865/1, 4865/54, 4865/55, 4865/111, 4865/196, 4865/205, 4865/236 a 4865/239 v k.ú. Chomutov I ve prospěch O2 Telefónica Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266, dle podmínek důvodové zprávy.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení vodovodního řadu HDPE a kanalizační stoky PVC, společně s právem vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a odstranění havárií na částech pozemků p.č. 3172/5, 3172/99 a 3172/212 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2062-25/2008 za cenu 24.397,-Kč + DPH, s investorem stavby Ing. Arnoštem Mimrou, U Hačky 5740, Chomutov a ve prospěch Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 3172/5, 3172/12 a 3172/99 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2061-24/2008 za cenu 26.602,-Kč + DPH, s investorem stavby Ing. Arnoštem Mimrou, U Hačky 5740, Chomutov a ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního tlakového přivaděče vody společně s právem chůze a jízdy za účelem kontroly, obnovy, údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4767/19 a 4782/15 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4401-2794/2010 ze dne 1.12.2010 a č. 4403-2796/2010 ze dne 1.12.2010 za cenu 6.642,- Kč + DPH  ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění stavby horkovodní přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 120/4, 120/5, 120/6, 237/9, 299/8 a 303/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4346-207/2010 za cenu 52.521,-Kč + DPH, s investorem stavby KATUMBA a.s., Klášterec nad Ohří, Průmyslová 10 a ve prospěch ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051, Chomutov.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 120/5, 120/6, 299/1, 299/8 a 303/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4379-218/2010 za cenu 10.005,-Kč + DPH, s investorem stavby KATUMBA a.s., Klášterec nad Ohří, Průmyslová 10 a ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení přípojky vody, kanalizace a plynu, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na  části pozemku p.č. 1490 v  k.ú. Chomutov II v rozsahu dle GP č. 2353-143/2010 ze dne 18.11.2010 ve prospěch nemovitosti čp. 5776 na pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Václava Císaře za cenu 3.555,-Kč + DPH.

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  pozemcích p.č. 1973/1 a 1974/1 v  k.ú. Chomutov II ve prospěch pozemků p.č. 2020 ve vlastnictví Ladislava Brauna,  p.č. 2024 ve vlastnictví Miroslava Hugye,  Evy Hugyové, Evy Sejčkové, , p.č. 2026 ve vlastnictví Jozefa a Květy Machových,  p.č. 2031 ve vlastnictví Romana a Martiny Maleckých,  p.č. 2032/1 ve vlastnictví Rudolfa Trnky a p.č. 2037 ve vlastnictví Milana a Hany Tlačvodových v k.ú. Chomutov II za cenu 28.280,-Kč + DPH, dle podmínek důvodové zprávy.

 

13.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 120/2, 120/3, 177/5, 177/6 a 240/19 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4208-321/2009 ze dne 11.1.2010 za cenu 9.045,-Kč + DPH, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266.

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č. 1738, 4689/2, 4689/5, 4699/1, 4699/14, 4699/18, 4699/19, 4699/35, 4699/36 a 4707/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3765-137/2007 ze dne 17.2.2010 za cenu 1.000,-Kč + DPH, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266.

 

15.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení,  provozování a umístění zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 1991/1, 4704/1, 4704/33, 4704/39, 4705/1, 4705/12 a 4705/13 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4360-216/2010 ze dne 8.10.2010 za cenu 11.070,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

16.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4924/2, 4925, 4926/1, 4926/3, 4926/4, 4927/1, 4927/4, 5304/1 a 5378/5 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3723-275/2007 ze dne 13.2.2008 za cenu 2.501,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

17.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 2910/1, 3422/1, 3459, 3545, 3554/1, 3575/1, 3575/6, 3576, 3586, 3593/1, 3593/3, 3594, 3603, 3606/1, 3606/2, 3618/1, 3618/2, 3628, 3641, 3650, 3651, 3689, 3715, 3716/1, 3716/2, 3741/1 a 3742/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3493-277/2006 ze dne 11.1.2008 za cenu 261.900,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 4698/1, 4699/19, 4699/35, 4699/36 a 4707/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4336-243/2010 ze dne 20.9.2010 za cenu 500,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

19.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  části pozemku p.č. 2874/1 v  k.ú. Chomutov II v rozsahu dle GP č. 2370-300/2010 ze dne 4.11.2010 ve prospěch nemovitosti čp. 3555 na pozemku p.č. 2841 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Jiřího Trejbala za cenu 2.510,-Kč + DPH.

 

20.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

 uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  části pozemku p.č. 2439/1 v  k.ú. Chomutov I v rozsahu dle GP č. 4399-102/2010 ze dne 3.1.2011 ve prospěch Pavla Konráda,  Ing. Tomáše Konráda,  a Ludmily Konrádové,  za cenu 6.260,-Kč + DPH.

 

 

 

21.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování objektu zařízení komunikační soustavy společně s právem přístupu a příjezdu k objektu v souvislosti s jeho zřizováním, provozem, opravami a údržbou na pozemku p.č. 6164/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4350-43/2010 ze dne 15.10.2010 s Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, Bezručova 4219 ve prospěch Statutárního města Chomutov za cenu 3.125,-Kč + DPH.

 

22.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  části pozemku p.č. 2910/1 v  k.ú. Chomutov I v rozsahu dle GP č. 4396-225/2010 ze dne 30.11.2010 ve prospěch nemovitosti čp. 1781 na pozemku p.č. 3507 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Ing. Miroslava a Marcely Krebsových (podíl 1/3), Jana Kysely (podíl 1/12), Marie Kyselové (podíl 3/12), Miroslava a Boženy Šímových (podíl 1/3),  za cenu 960,-Kč + DPH.

 

 

Usnesení RaMěst č. 042/11 z 31.1.2011

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 1729/1 v k.ú. Chomutov I Renatě a Romanovi Machovým.

 

2.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č 382/2, v k.ú. Chomutov II Gejzu Beňákovi.

 

3.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č 1228/1, v k.ú. Chomutov II Evě Novákové.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku p.č. 4994/2 o výměře 348 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 1.000,-- Kč/rok za účelem provozování kulturních a společenských akcí na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro Apoštolskou církev, sbor bez hranic Chomutov, SNP 1624, Jirkov.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

ukončení nájmu k části pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Chomutov II pro Jitku Vankóovou a

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 914/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu 21.700,-- Kč/rok, za účelem provozování prodejního novinového stánku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Bc. Radku Vaňkátovou. 

 

6.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení RM č. 187/10/7 ze dne 24.05.2010, kterým bylo schváleno ukončení nájmu k části budovy č.p. 85 na pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Chomutov I pro Petra Manna,  a dále schválen pronájem části budovy č.p. 85 na pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Chomutov I, za cenu 5.000,-- Kč/rok + DPH, za účelem umístění reklamní vývěsky k propagaci realitní kanceláře, případně kosmetiky o rozměrech 0,8 x 1 m na objektu č.p. 85 za stávajících podmínek, tj. dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro Andreu Dančovou.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

prodloužení výpůjčky části pozemku p.č. 8 o výměře 110 m2 v k.ú. Chomutov II za účelem zřízení odstavné plochy pro zastavení vozidel zákazníků podnikové prodejny do doby jejího prodeje pro Vinné sklepy Chomutov s.r.o., Lipská 2023, Chomutov.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

prodloužení pronájmu části pozemku p.č.  5511 o výměře  100 m2 v k.ú.  Chomutov I za  účelem umístění stánku včelařského zařízení a chovu včel, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Ivo Pácla.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

ukončení nájemní smlouvy dohodou se stávajícím nájemcem Dung Tran Thi Ngoc, IČ: 61551261 na pronájem nebytových prostor o výměře 28,5 m2 v přízemí domu čp. 116 Puchmayerova, Chomutov, a dále

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 116 Puchmayerova, Chomutov o výměře 28,5 m2, za účelem provozování hostinské činnosti – asijské občerstvení BAMBOO, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu ročního nájmu 101.435,- Kč + DPH a zálohy za služby spojené s užíváním nebytového prostoru s panem Ngoc Viet Ha.

 

 

 

10.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení  RM č.  340/10/1  ze  dne  06.09.2010 ve věci pronájmu pozemku p.č. 600/12 v k.ú. Otvice, a 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku p.č. 600/12 o výměře 806 m2 a pozemku p.č. 600/20 o výměře 116 m2, oba v k.ú. Otvice, za cenu 13.830,-- Kč/rok za účelem vedení stávající cyklostezky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců od Zděnky Zikové.

 

11.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení RM č. 286/09/7 ze dne 13.07.2009 a usnesení RM č. 499/09/1 ze dne 14.12.2009, týkající se pronájmu pozemků či částí pozemků p.č. 4684/7, 4684/9, 4687/1, 4687/2, 4687/3, 4687/4, 4688 a 4689/5, za účelem vybudování parkoviště, pro CV RELAX, a.s., Chomutov, Táboritská 119, z důvodu odstoupení budoucího nájemce CV RELAX, a.s. od vybudování parkoviště. Důvodem odstoupení je omezující stanovisko majitele VTL plynovodu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., kterým snížil počet parkovacích míst a podmínil jejich vybudování rekonstrukcí VTL plynovodu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 043/11 z 31.1.2011

Chomutovské slavnosti 2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu zajištění Chomutovských slavností 2011 a  

s c h v a l u j e

toto pořadí organizátorů pro případ odstoupení od nabídky uchazečů o zajištění této akce:

1/  Agentura Modua s.r.o. Chomutov- Jiří Šnábl, IC 25435833

2/ Studio Vawra - Bezděka Vavřinec, IC 867997711 

 

 

Usnesení RaMěst č. 044/11 z 31.1.2011

Finanční dar pro Chomutovský dětský nadační fond, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, IČ 27320634 a Rozpočtové opatření č. 02/2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou důvodovou zprávu o poskytnutí části výtěžku reprezentačního plesu Statutárního města Chomutov  a

d o p o r u č u j e   ZM 

 

A/ schválit finační dar  Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, Kochova 1185, 430 12 Chomutov , IČ 27320634 ve výši  ve výši 60.000 Kč z části výtěžku tohoto plesu ve prospěch dětského oddělení chomutovské nemocnice

 

B/ schválit   rozpočtové opatření č. 02/2011:         

- zvýšení příjmů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 2132 /pronájem - reklama/ o  částku  60. 000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  6409 , položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/   o  částku  60.000 Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 045/11 z 31.1.2011

Žádost předsedy kontrolního výboru o předkládání materiálů určených do schůze Rady města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

n e s c h v a l u j e

žádost  předsedy kontrolního výboru, aby kontrolnímu výboru byly pro účely kontroly plnění usnesení předkládány všechny materiály, které jsou určené do schůze Rady města Chomutova s tím, že kontrolnímu výboru budou tyto materiály poskytnuty v každém jednotlivém případě, kdy je to pro kontrolu plnění daného usnesení nezbytné, a to na  základě žádosti předsedy kontrolního výboru vznesené vůči servisu pro zastupitelstvo města. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 046/11 z 31.1.2011

Informace o stavu onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s.-Nemocnice Chomutov,o.z.

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a  v ě d o m í

dopis Ing. Ladislava Drlého ve věci stavu onkologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. -Nemocnice Chomutov, o.z.

d o p o r u č u j e  ZM

nesouhlasit s dalším omezením péče o onkologické pacienty ukončením biologické léčby a

s další redukcí plateb za úkony prováděné v onkologickém oddělení  a dále

d o p o r u č u j e   ZM

p o d p o ř i t  snahu vedení Ústeckého kraje i Krajské zdravotní, a.s. o zachování kvalitní péče o onkologické pacienty v našem regionu alespoň na úrovni roku 2008 a

u l o ž i t  Mgr. Janu Marešovi, primátorovi města Chomutova iniciovat jednání s vedením Krajské zdravotní, a.s. v této problematice a závěry z jednání předložit do jednání RM a ZM a zaslat Zastupitelstvu Ústeckého kraje. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 047/11 z 31.1.2011

Projekty prevence kriminality na rok 2011 -  dotační tituly MV ČR

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

návrh projektů Městské policie k podání v rámci výzvy Ministertva vnitra ČR pro rok 2011 a

s c h v a l u j e  

tyto projektové záměry:

1)      Civilní zaměstnaci (tzv. asistenti)

2)      Využití LCD monitorů v MHD, projekt: osvěta

3)      Vzdělávací profesní příprava strážníků

4)      Dva výcvikové pobyty dětí ZŠ

5)      Vybavení místnosti prevence

 

 

Usnesení RaMěst č. 048/11 z 31.1.2011

Žádost o výjimku z OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

s c h v a l u j e  

udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010, žadateli Josefu Polákovi, k pořádání živé a reprodukované hudby v restauračním komplexu PECKA, Písečná 5306, Chomutov, a to na pravidelně opakující se akce vždy v pátek a v sobotu v čase od 19.00 hod. do 04:00 hod. a v neděli v čase od 15:00 hod. do 24:00 hod. Výjimka se uděluje na zkušební dobu 3 měsíců.

 

 

Usnesení RaMěst č. 049/11 z 31.1.2011

Smlouva o pronájmu restaurace U Pratura

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s o u h l a s í 

na základě doporučení hodnotící komise s uzavřením smlouvy o pronájmu restaurace U Pratura na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s nájemcem Petrem Soukupem, se sídlem Hutnická 5295, 430 04 Chomutov, IČ: 72637366.

 

 

Usnesení RaMěst č. 050/11 z 31.1.2011

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku Statutárního města Chomutov, pro Dům dětí a mládeže Chomutov, při příležitosti konání akce  "Bambiriáda 2011",  v  rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 051/11 z 31.1.2011

Ambulantní pohotovostní péče (APP)

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu o poskytnutí dotace Ústeckého kraje na zajištění Ambulantní pohotovostní péče (dále jen APP) v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. a

d o p o r u č u j e ZM

s c h v á l i t   přijetí předmětné dotace do rozpočtu města ve prospěch APP s platností od 1.1.2011 za podmínky zabezpečení APP Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnicí Chomutov, o.z. a

p o v ě ř i t Mgr. Jana Mareše, primátora  města podpisem Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace APP v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z.

 

 

Usnesení RaMěst č. 052/11 z 31.1.2011

Úhrada neinvestičních nákladů za žáka základní školy 

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM   

n e s c h v á l i t

úhradu neinvestičních nákladů za žáka plnícího povinnou školní docházku v základní škole v obci Hora Sv. Kateřiny, umístěného v Dětském domově a Školní jídelně Hora sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 053/11 z 31.1.2011

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 ve výši 127 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 054/11 z 31.1.2011

Povolení doplňkové činnosti ZUŠ Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

p o v o l u j e

s účinností od 1. 2. 2011 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov pronajímat hudební nástroje v rámci doplňkové činnosti.

 

Usnesení RaMěst č. 055/11 z 31.1.2011

Aktualizace analýzy parkování na území města Chomutova

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu a

u k l á d á

závěry a návrh dalšího rozvoje v oblasti parkování projednat v komisi pro majetek, investice a územní plán a v komisi dopravní.

 

 

Usnesení RaMěst č. 056/11 z 31.1.2011

Návrh časového plánu práce RM a ZM na II. pololetí 2011

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

návrh časového  plánu práce RM na II. pololetí  r. 2011 a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  návrh časového plánu práce ZM na II. pololetí r. 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 057/11 z 31.1.2011

Nařízení č. 1/2011 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a Nařízení č. 2/2011, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu,

s c h v a l u j e   a   v y d á v á

- Nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2011 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a

- Nařízení Statutárního města Chomutova č. 2/2011, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

 

 

Usnesení RaMěst č. 058/11 z 31.1.2011

Řídící výbor IPRM IOP „Sídliště, místo pro život“ a IPRM ROP „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ – odvolání, jmenování předsedy Řídícího výboru

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

odvolání předsedkyně Řídícího výboru IPRM IOP „Sídliště, místo pro život“ a IPRM ROP „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“Mgr. Ing. Ivany Řápkové a

j m e n u j e 

Mgr. Jana Mareše předsedou Řídícího výboru IPRM IOP „Sídliště, místo pro život“ a IPRM ROP „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“.

 

 

Usnesení RaMěst č. 059/11 z 31.1.2011

Jmenování členů komise životního prostředí

 

Rada města Chomutova

1)

s t a n o v u j e

počet členů komise životního prostředí na 9

2)

jmenuje

za členy komise životního prostředí:

 

PaedDr. Jiří Roth

David Polách

Ondřej Hlas

Mgr. Jana Hřibovská

Libuše Zmátlová                                             

Milan Kopecký

Jiří Novakovský

Ing. Petr Formánek.

 

 

Usnesení RaMěst č. 060/11 z 31.1.2011

Jmenování členů Dopravní komise

 

Rada města Chomutova

1)

s t a n o v u je

počet členů Dopravní komise na 9

2)

jmenuje

za členy Dopravní komise: Vojtěch Čihař, Jindřich Petráček, Milan Kulík, Beneš Vraný, František Šanda, JUDr. Tomáš Kindl, Miroslav Král, Ing. Martin Dvořák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Jan Mareš                                                                            Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                                                          I. náměstek primátora