USNESENÍ

ze 42. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 20. 10. 2008 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 390/08 z 20. 10. 2008

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 8. 10. 2008

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 353/07 z 22.10.2007 do 31.12.2008, č. 129/08 z 17.3.2008 do 31.1.2009 a č. 154/08 z 7.4.2008 do 31.10.2008.    

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 391/08 z 20. 10. 2008

Organizační zabezpečení mimořádného jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 27. 10. 2008.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení jednání MZM dne 27. 10. 2008.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 392/08 z 20. 10. 2008

Finanční dar pro občanské sdružení PARTIDA

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t  finanční dar pro občanské sdružení PARTIDA ve výši 150 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 393/08 z 20. 10. 2008

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí – smlouva o realizaci

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí uzavřenou mezi Statutárním městem Chomutov a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01  Ústí nad Labem, která je předmětem důvodové zprávy a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit tuto smlouvu a pověřit Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, primátorku Statutárního města Chomutova podpisem této smlouvy.

b e r e  n a   v ě d o m í

informaci primátorky Statutárního města Chomutova o chystané úpravě smlouvy výkonnou Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad.

 

 

Usnesení RaMěst č. 394/08 z 20. 10. 2008

IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí - rozdělení dílčího projektu Efektivní řízení IPRM, žádost o dotaci do ROP NUTS II Severozápad včetně financování dílčích projektů Efektivní řízení IPRM I a II 

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t

1) rozdělení dílčího projektu IPRM "Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí "- Efektivní řízení IPRM na dílčí projekty Efektivní řízení IPRM I a II

2) podání žádostí o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu k dílčím projektům IPRM „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“:

a)  Efektivní řízení IPRM I ve výši celkových nákladů 17 000 000,- Kč,

b)  Efektivní řízení IPRM II ve výši celkových nákladů 8 000 000,- Kč.

3) zajištění financování dílčích projektů Efektivní řízení IPRM I a Efektivní řízení IPRM II a to následovně:

a) Efektivní řízení IPRM I, zajištění předfinancování projektu ve výši celkových nákladů na tento dílčí projekt, tj. 17 000 000,- Kč (100%), výše podpory (dotace) 15 725 000,- Kč (92,5 %), z rozpočtu obce bude hrazeno 1 275 000,- Kč (7,5 %)

b) Efektivní řízení IPRM II, zajištění předfinanocvání projektu ve výši celkových nákladů na tento dílčí projekt, tj. 8 000 000,- Kč (100%), výše podpory (dotace) 7 400 000,- Kč (92,5 %), z rozpočtu obce bude hrazeno 600 000,- Kč (7,5 %) dle schváleného rozpočtového výhledu na období let 2009 – 2013, a dále

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

---------------------------------------------------------

předložit tyto projekty s žádostí o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 395/08 z 20. 10. 2008

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č.382/2, o výměře 60 m2 v k.ú. Chomutov II Gejzovi a Růženě Beňákovým.

 

2.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 1339 v k.ú. Chomutov II za účelem umístění reklamních ploch, úprav parkovacích míst a vybudování  dřevěného posezení pro provozovnu restaurace v soukromém vlastnictví pro Marii Týrovou.

 

3.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

prodloužení rozsahu smlouvy o poskytnutí ochranných bezpečnostních služeb se společností BERIVA spol. s r.o., se sídlem Chomutov Hutnická 5302, zastoupenou jednatelem p. Pavlem Srbkem, za účelem fyzické ostrahy  a ochrany:

- areálu bývalé ZŠ č.p. 5250 ul. Kamenná, Chomutov na dobu určitou do 30.11.2009 za cenu 2.207,69 Kč celkem za 24 hod. hlídání

- areálu bývalých kasáren ul. Mostecká, Chomutov na dobu určitou do 30.11.2009 za cenu 2.059,17 Kč celkem za 24 hod. hlídání.

 

4.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 311/08/1 ze dne 25.08.2008, ukládá ORIaMM postupovat v rámci obdobných pronájmů areálů garáží jednotně dle důvodové zprávy a dále

s c h v a l u j e  

pronájem  pozemku p.č. 2819 o výměře 544 m2, za účelem  užívání  plochy  nádvoří  před  garážemi v soukromém vlastnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, pro:

MUDr. Petra Skálu,                       

Ing. Miloše Holopírka,

Vladimira Traiberga,

Rudolfa Lukáška,

Jitku Puschnerovou,

Günthera Kindigera,

Jaroslava Zetka,

Ing. Karla Valového, 

Mojmíra Rojta,

Bedřišky Strnadové,

Stanislava Gutmanna,

Milana Dvořáka,

Tomáše Tarašku,

Jaroslavu Reiterovou,

Martina Dvořáka.

za nájemné ve výši 2.720,-- Kč/rok.

 

5.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku p.č. 503/54 o výměře 228 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 228,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu ustanovení rybářského revíru pro Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží 975/51.

 

6.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 2439, o výměře 50 m2 v k.ú. Chomutov I Janu a Evě Kamišovým.

 

7.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

pronájem nebytového prostoru obchodu č. 7 a 8 v objektu čp. 5599 ulic Palackého, Zborovská, Školní, Lipská , Chomutov o výměře 100,60 m2, za cenu 300,-Kč/m2/rok (tj. 30.180,-Kč/rok) + náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor, na dobu neurčitou, za účelem provozování  obchodu  smíšeného zboží (potraviny, textil), společnosti Ljubo Tex s.r.o., zastoupenou jednatelem Liubovi Branistova, se sídlem Praha 3, Tachovské náměstí 90, PSČ: 130 02.

 

8.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v objektu čp. 4132 Cihlářská, Chomutov ve II.NP o výměře 237,24 m2 mezi stávajícím nájemcem Apoštolskou církví, sborem bez hranic Chomutov, zastoupenou Davidem Bubíkem  a občanským sdružení Solid Ground, o.s., se sídlem Palackého 3667, Chomutov, zastoupeným p. Hanou Paterovou k provozování aktiv mateřského centra „Brouček“, na dobu neurčitou, za cenu 1,- Kč/měsíc.

 

9.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

snížení  předmětu  nájmu dle nájemní smlouvy č. 54/MPO/Ku/94  ze  dne  29.6.1994 a jejích dodatků  1,2,3,4,5,6,7 a 8 o pozemek p.č. 307/06 o výměře 4075 m2 pro Správu sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., Mánesova 152, Chomutov z důvodu zahrnutí pozemku do systému zpoplatněných parkovacích ploch města Chomutova, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.

 

10.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 1950/3 v k.ú. Chomutov II za účelem vybudování parkovacího místa k zajištění možnosti zásobování nemovitosti č.p. 2100 pro Stanislava Týra.

 

11.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 2870, o výměře 276 m2 v k.ú. Chomutov II za nájemné 552,-- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, obyvatelům čp. 3561, ul. Sokolská Chomutov zastoupené paní Petrou Petrmichlovou Pacherovou.

 

12.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

uzavření podnájemní smlouvy na část nebytového prostoru v krytu CO C-2 o výměře 20,00 m2 mezi stávajícím nájemcem Milanem Zdvořilým a akciovou společností EL RANCHO se sídlem Praha 4, Michle, Hanusova 347/16 k umístění výherně loterijního zařízení.

 

13.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 2754, o výměře:

- 826 m2 společnosti ABC Chomutov spol. s r.o. za 1.652,-- Kč/m2/rok,

- o výměře 365 m2 Společenství vlastníků jednotek ul. Kadaňská, č.p. 3572- 3573, Chomutov za 730,-- Kč/m2/rok,

- o výměře 158 m2 panu Radimíru Neuwirthovi za 316,-- Kč/m2/rok, tj. 2,- Kč /m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce v k.ú. Chomutov  II.

 

14.

Rada města Chomutova 

n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 6125/1 v k.ú. Chomutov I za účelem umístění včelína pro Milouše Vovesného.

 

 

15.

Rada města Chomutova  

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  dořešení majetkoprávního vztahu k objektu čp. 5164 Kamenná  v katastrálním území Chomutov I formou notářského zápisu o vydržení ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 396/08 z 20. 10. 2008

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 5312/1 v k.ú. Chomutov I.

 

2.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2440/1 v k.ú. Chomutov I.

 

3.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4339/9 a 4339/5 v katastrálním území Chomutov I.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  směnu pozemků p.č.1456/10 o výměře 475 m2, 1456/12 o výměře 296 m2, 1456/16 o výměře 1323 m2, 1456/18 o výměře 100 m2, 1456/21 o výměře 215 m2, 1456/22 o výměře 90 m2 v k.ú. Chomutov II a p.č. 2699 o výměře 4741 m2 v k.ú. Chomutov I vlastnictví Statutárního města Chomutov za pozemky p.č. 2544/3 o výměře 91 m2, 2544/4 o výměře 257 m2, 3133 o výměře 862 m2, 4114/4 o výměře 113 m2, 4114/5 o výměře 107 m2, 4114/8 o výměře 611 m2, 4114/9 o výměře 204 m2, 5087/1 o výměře 184 m2, 5087/2 o výměře 1256 m2, 5087/4 o výměře 207 m2, 5087/5 o výměře 15 m2,  5087/6 o výměře 193 m2, 5087/7 o výměře  492 m2, 5088/1 o výměře 530 m2, 5088/2 o výměře 141 m2, 5088/3 o výměře 223 m2, 5088/4 o výměře 30 m2, 5089/1 o výměře 138 m2, 5089/2 o výměře 14 m2, 5089/3 o výměře 24  m2, 5090/1 o výměře 303 m2, 5090/3 o výměře 1628 m2, 5090/6 o výměře 2349 m2, 5090/7 o výměře 488 m2, 5090/10 o výměře 361 m2, 5090/11 o výměře 67 m2, 5090/12 o výměře 502 m2, 5090/13 o výměře 9 m2, 5090/15 o výměře 33 m2, 5090/16 o výměře 518 m2, 5090/18 o výměře 4 m2, 5090/19 o výměře 2 m2, 5090/20 o výměře 81 m2 v k.ú. Chomutov II vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4.

 

5.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5250/12 a částí pozemků p.č. 5160 a 5167/1 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 

 

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e     ZM

s c h v á l i t doplnění usnesení ZM č. 027/08/16 ze dne 31.3. 2008 takto:

Zastupitelstvo města Chomutova schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4704/2 o výměře 587 m2, p.č. 4704/3 o výměře 49 m2, p.č. 4704/61  o  výměře  657  m2,  p.č.  4704/84  o  výměře

3 078 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Statutárního města Chomutova a schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených nemovitostí č. 37/08 včetně zavazujících podmínek, uvedených v článku III. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 37/08, uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a Statutárním městem Chomutov, v tomto znění:   „Nabyvatel   se   zavazuje   o   nemovitosti   uvedené   v   článku   I.  této   smlouvy řádně pečovat, zejména je nevyužívat ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10-ti let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele, dále se nabyvatel zavazuje, že nemovitosti budou sloužit pouze za účelem umístění a provozování letního stadionu jako prospěšné stavby k podpoře veřejné sportovní činnosti, po dobu nejméně 10-ti let ode dne pravomocného kolaudačního rozhodnutí.“

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

a)

s c h v á l i t   uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 176, o výměře 278 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a k pozemku p.č. 177/1, o výměře 4 562 m2, ostatní plocha, oba pozemky v katastrálním území Chomutov I (dále jen „Pozemky“), s UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Na příkopě 858/20, 111 21 Praha 1, 64948242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako zástavním věřitelem (dále jen „Banka“), jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemkům. Zřizované zástavní právo bude sloužit k zajištění peněžitých pohledávek Banky vůči společnosti Hutment Trust, a.s., 267 06 512, se sídlem Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7732 (dále jen „Hutment Trust“), vzniklé na základě Smlouvy o úvěru mezi Bankou a Hutment Trust ze dne 12.8.2008 nebo v souvislosti s ní, existující k datu uzavření zástavní smlouvy nebo vznikající v budoucnu do 30.června 2018 do celkové výše 13.400.000 EUR, včetně pohledávek na vrácení jistiny, zaplacení úroků, zaplacení poplatků, náhradu nákladů, ztrát a závazků, bezdůvodného obohacení, nároků na náhradu škody, nároků v případě odstoupení od Smlouvy o úvěru či neplatnosti Smlouvy o úvěru a příslušenství těchto pohledávek.

b)                       

p o v ě ř i t   Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města Chomutova, aby jménem Města uzavřela s Bankou schválenou smlouvu o zřízení zástavního práva k Pozemkům.

 

 

 

 

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 1596/3, 3219/1 a 3219/3 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2100-96/2008 ze dne 10.7.2008  za cenu 1.000,-Kč, ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Michle.

 

9.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění přípojek plynu, vody a kanalizace, společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 120/2, 120/5, 120/6, 203 a 303/3 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch f. KATUMBA a.s., Klášterec nad Ohří, Průmyslová 10, okres Chomutov.

 

10.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 6125/209 a 6125/1 v k.ú. Chomutov I.

 

11.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření smluv budoucích třístranných o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení přípojek plynu, vody a kanalizace společně s právem chůze a jízdy za účelem rekonstrukcí, oprav a provozováním zařízení na části pozemku p.č. 3237 v k.ú. Chomutov I ve prospěch SČP Net, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940 (plyn) a SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice (voda a kanalizace) a s investorem stavby RESTAMO HOLDING a.s., Pražská 585, Chomutov.

 

12.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení společných kanalizačních přípojek společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 2772/1, 2772/2 a 2772/4 v  k.ú. Chomutov II  ve prospěch vlastníka budov čp. 3553 a 3554 Společenství vlastníků jednotek ul. Osvobození, č.p. 3553-3554, Chomutov.

 

13.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2999/9 v k.ú. Chomutov I.

 

 

 

14.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení 2 kanalizačních přípojek společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 3422/1 v  k.ú. Chomutov I  ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 3558 k.ú. Chomutov I, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

 

15.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru směny pozemků v katastrálním území Chomutov I,  ve vlastnictví Statutárního města Chomutov a pana Ivana Černého dle důvodové zprávy.

 

16.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4292/2 v k.ú. Chomutov I.

 

17.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

n e s c h v á l i t   prodej části pozemku p.č. 511/1 v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví Jiřímu a Marii Hausenblasovým.

 

18.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1228/11 v k.ú. Chomutov II.

 

19.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4466 a části pozemku p.č. 4467/1 v k.ú. Chomutov I.

 

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t  prodej části pozemku p.č. 3201/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Ľubomírovi a Martě Klenovským,  a Vladimírovi a Alici Dolanským,.

 

 

 

 

 

 

21.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  darování nebytových prostor (bývalých CO krytů):

-          číslo jednotky 3731/301 v domě č.p. 3731, 3732, 3733  včetně podílu jednotky 886/12682 na společných částech domu a na pozemku p.č. 2757, 2758, 2759 v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Kadaňská 3731-3733, Chomutov a

-          číslo jednotky 3766/301 v domě č.p. 3766, 3776 včetně podílu jednotky 1220/10010 na společných částech domu a na pozemku p.č. 397, 398 v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov.

 

22.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM               

s c h v á l i t  výkup pozemku p.č. 411/7 o výměře 252 m2 v k.ú. Domina od vlastníka ČR správa Pozemkový fond ČR, Husinecká 11a/1024, 130 00 Praha Žižkov. Cena bude stanovena dle platných právních předpisů.

 

23.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 4155/3 o výměře 113 m2 v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 28.250,- Kč, do vlastnictví Radkovi a Andree Kotuličovým,.

 

24.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 3932 na pozemku p.č. 957, pozemku p.č. 957 o výměře 205 m2 a pozemku p.č. 959/2 o výměře 115 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 1,010.619,- Kč, do spoluvlastnictví :

-    Marie Zázvorkové, kupující 1/9 za 112.291,-- Kč,       

-    manželů Pavla a Martiny Žákových, kupujících 1/9 za 112.291,-- Kč,          

-    manželů Čeňka a Hany Kalousových, kupujících 1/9 za 112.291,-- Kč,       

-    manželů Karla a Květuše Hruškových, kupujících 1/9 za 112.291,-- Kč,       

-    Jiřího Hasmana, kupujícího 1/9 za 112.291,-- Kč,          

-    manželů Josefa a Heleny Zábelových, kupujících 1/9 za 112.291,-- Kč,       

-    Jaroslavy Pfaflové, kupující 1/9 za 112.291,-- Kč,            

-    manželů Jindřicha a Miloslavy Šilhavých, kupujících 1/9 za 112.291,-Kč

-    manželů Aloise a Márii Peteráčových, kupujících 1/9 za 112.291,--       

 

 

25.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 1702/6 v katastrálním území Chomutov I formou notářského zápisu o vydržení ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

26.

Rada města Chomutova  

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t    prodej nebytového prostoru č. 305 (ateliér), v budově č.p. 4596 ul. Kundratická, Chomutov a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 197/154530 na společných částech budovy č.p. 4596,    stavebním pozemku p.č. 4865/62 a  na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I, panu Hynku Graniovi, za cenu obvyklou 40.000,- Kč.

 

27.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení RM č. 310/08/30 ze dne 25.08.2008 a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 1746 na pozemku p.č. 3062, pozemku p.č. 3062 o výměře 289 m2 a pozemku p.č. 3061/1 o výměře 82 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 546.682,-- Kč, do spoluvlastnictví :

- Lukáše Hanuše, kupujícího 16951/51449 za 151.742,--  

- Hany Bartkové, kupující 18432/51449 za 211.013,--

- manželů Pavla a Alžběty Kotíkových, kupujících 8233/51449 za 94.253,-- Kč      

- manželů Václava a Hany Doubravových, kupujících 7833/51449 za 89.674,- Kč .

 

28.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  pozemku p.č. 1911/3 v  k.ú. Chomutov II  ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1931 Ing. Jany Filipové,  za cenu 5.806,-Kč.

 

29.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu TKR na části pozemku p.č. 1355/1 v k.ú. Chomutov I  společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 4.

 

30.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení přípojky vody společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 3606/6 a 4069/3 v  k.ú. Chomutov I dle GP č. 3922-131/2008 ze dne 14.8.2008 za cenu 6.370,-Kč, ve prospěch vlastníka budov čp. 4587 a 4588 Společenství vlastníků jednotek ul. Dr. Jánského, č.p. 4587-4588, Chomutov.

 

 

 

31.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

r e v o k o v a t usnesení ZM čj. 072/08/23 ze dne 23.6.2008 a                

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 75 na pozemku p.č. 101 a pozemku p.č. 101 o výměře 1402 m2 v k.ú. Křimov, za cenu dohodnutou 322.289,-- do vlastnictví Josefa Loduhy, .

 

32.

Rada města Chomutova  

d o p o r  u č u j e  ZM          

s c h v á l i t výkup pozemku p.č. 3455/11 o výměře 25 m2, p.č. 3455/12 o výměře 39 m2 a p.č. 3455/13 o výměře 37 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 2020/4, Praha - Vinohrady  za cenu 46.175,- do vlastnictví Statutárního města Chomutova.

 

33.

Rada města Chomutova   

s c h v a l u j e   

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění vjezdu, společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 233/1 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch vlastníka budovy čp. 4732 na pozemku p.č. 237/1 Spectrum stores, a.s., Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15.

 

34.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

pojištění parkovacích automatů za roční pojistné 51 330,-Kč.

 

35.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

schválit výkup pozemku p.č. 371/1 v k.ú. Chomutov I od vlastníka Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí nad Labem. Cena bude stanovena dle platných právních předpisů navýšená o poplatky uvedené v důvodové zprávě.

 

36.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u je  ZM            

s c h v á l i t    uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemku p.č. 177/2, o výměře 708 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Chomutov I (dále jen „Pozemek“), s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 1, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, jako zástavním věřitelem (dále jen „Banka“), jejímž předmětem je zřízení zástavního práva k pozemku. Zřizované zástavní právo bude sloužit k zajištění peněžitých pohledávek Banky vůči společnosti REZI CRESTYL, s.r.o., se sídlem Husova 240/5, 110 00, Praha 1, IČ: 28255461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135688 (dále jen „REZI CRESTYL“), vzniklé na základě Smlouvy o úvěru mezi – Bankou a REZI CRESTYL ze dne 8.10.2008 nebo v souvislosti s ní, existující k datu uzavření zástavní smlouvy nebo vznikající v budoucnu až do 30.června 2018 do celkové výše 31.000.000,-Kč, včetně pohledávek na vrácení jistiny, zaplacení úroků, zaplacení poplatků, náhradu nákladů, ztrát a závazků, bezdůvodného obohacení, nároků na náhradu škody, nároků v případě odstoupení od Smlouvy o úvěru či neplatnosti Smlouvy o úvěru a příslušenství těchto pohledávek a dále

 p o v ě ř i t    Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města Chomutova, aby jménem Města uzavřela s Bankou schválenou smlouvu o zřízení zástavního práva k Pozemku.

 

37.

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

doplnění důvodové zprávy týkající se usnesení RM č. 310/08/32 ze dne 25. 8. 2008.

 

Usnesení RaMěst č. 397/08 z 20. 10. 2008

Rekonstrukce Hotelu U jezera

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

udělení souhlasu pro zájmové sdružení právnických osob CV RELAX k zapojení do projektu, jehož cílem je celková rekonstrukce hotelu U jezera s využitím dotačních titulů   se spoluúčastí Evropské unie. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 398/08 z 20. 10. 2008

Program regenerace městské památkové zóny Chomutov do roku  2018

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou důvodovou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny do roku 2018 a jmenuje členy pracovní komise pro Regeneraci městské památkové zóny Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 399/08 z 20. 10. 2008

Smlouva o výpůjčce 40 ks odpadových nádob na sklo od EKO-KOM, a.s.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

smlouvu o výpůjčce 40 ks odpadových nádob od společnosti EKO-KOM, a.s. a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

---------------------------------------------------------

jejím podpisem.

 

 

Usnesení RaMěst č. 400/08 z 20. 10. 2008

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy za pronájem movitého majetku - DOSPRA,  spol. s r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření dohody  o ukončení  nájemní smlouvy  na pronájem movitého majetku ze dne 06.05.1994 ve znění pozdějších dodatků, se spol. s r.o. DOSPRA, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 401/08 z 20. 10. 2008

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 402/08 z 20. 10. 2008

Plán zimní údržby 2008-2009 

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

s c h v a l u j e  

Plán zimní údržby 2008-2009 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a

u k l á d á

Ing. Zbyňkovi Koblížkovi, řediteli TSmCh

---------------------------------------------------

zajišťovat Plán zimní údržby 2008-2009 v plném rozsahu.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 403/08 z 20. 10. 2008

Schválení pronájmu sociálního bytu

 

Rada města Chomutova

na základě usnesení č. 143/07 z 16. 4. 2007

s c h v a l u j e 

pronájem bytu na půl cesty dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 404/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 71/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 71/2008:

 - zvýšení příjmů orj. 13 /OKP/, odd§  3319, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/  o  částku 

1 000 000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /OKP/, odd§  3319, položka 5169 /nákup služeb/   o  částku 1 000 000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 405/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 72/2008 + dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Správě kulturních zařízení s.r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  

1) rozpočtové opatření č.  72/2008

-  snížení výdajů orj. 32 /SKZ/, odd§ 3392 , položka 5213 /neinvestiční  transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám/ o  částku  1.300.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/

o  částku  1.300.000,-- Kč

2) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Správě kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.  na celkovou  výši  4.580.824,82 Kč pro rok 2008  

 

 

Usnesení RaMěst č. 406/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 73/2008 + dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace Správě kulturních zařízení s.r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a     d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  

1) rozpočtové opatření č.  73/2008:

-  snížení výdajů orj. 32 /SKZ/, odd§ 3392 , položka 6313 /investiční  transfer nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám/ o  částku  700.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o  částku  700.000,-- Kč

2) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace Správě kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., kterým se smlouva CRS-050-2008-xx-0003-01 ruší. 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 407/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 74/2008 – doplnění

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a     d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.  74/2008:

- zvýšení příjmů orj. 31 /MěLesy/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR/ ÚZ 15091  o  částku  191.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /MěLesy/, odd§  3749 , položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/  ÚZ 15091  o  částku  191.000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 408/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 69/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 69/2008:

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/  o  částku  550.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5162 /služby telekomunikací a radiokomunikací/  o  částku  8.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5169 /nákup služeb/  o  částku  260.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 3721, položka 5169 /nákup služeb/  o  částku  10.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5172 /programové vybavení/  o  částku  229.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 6111 /programové vybavení/  o  částku  438.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5139 /nákup materiálu/  o  částku  652.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5168 /služby zpracování dat/  o  částku  60.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 5171 /opravy a udržování/  o  částku  50.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 6125 /výpočetní technika/  o  částku  733.000,-- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 409/08 z 20. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 70/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 70/2008:

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/  o  částku  2.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 10 /OIaPB/, odpa 6171, položka 6111 /programové vybavení/  o  částku  2.000.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 410/08 z 20. 10. 2008

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku města Chomutov pro Okresní hospodářskou komoru v Chomutově v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 411/08 z 20. 10. 2008

Novelizace ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

novelizaci ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov dle důvodové zprávy s platností od 20.10.2008.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 412/08 z 20. 10. 2008

Návrh odměny jednatele

 

Rada města Chomutova

při výkonu působnosti valné hromady jako jediného společníka firmy Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o. 

s c h v a l u j e

návrh odměny jednateli  dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 413/08 z 20. 10. 2008

Mimořádná odměna řediteli TSmCh

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

vyplacení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 414/08 z 20. 10. 2008

Mimořádná odměna ředitelce MÚSS

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

vyplacení mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 415/08 z 20. 10. 2008

Mimořádné odměny řediteli Městských lesů Chomutov p.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

řediteli Městských lesů Chomutov p.o., Ing. Vohralíkovi mimořádnou odměnu dle upravené přílohy č. 1.

 

 

Usnesení RaMěst č. 416/08 z 20. 10. 2008

Mimořádná odměna ředitelce příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov za rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

ředitelce Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p.o, Ivetě Rabasové mimořádnou odměnu dle přílohy č.1

 

 

Usnesení RaMěst č. 417/08 z 20. 10. 2008

Mimořádná odměna ředitelce příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov za rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

ředitelce Střediska knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Mgr. Marii Laurinové mimořádnou odměnu dle přílohy č.1

 

Usnesení RaMěst č. 418/08 z 20. 10. 2008

Žádost o prominutí penále (poplatků z prodlení)

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

n e d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t prominutí penále (poplatků z prodlení) p. Janu KEKELOVI ve výši 996.578,- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 419/08 z 20. 10. 2008

Pronájem nebytového prostoru v domě čp. 13, nám. 1.máje

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem nebytového prostoru ve 2.,3. a 4. nadzemním podlaží domu čp. 13, nám. 1. máje, Chomutov o výměře 239,69 m2, za cenu 250,32,-Kč/m2/rok (tj. 60.000,-Kč/rok) + náklady za služby spojené s užíváním těchto prostor, na dobu neurčitou, za účelem vybudování kanceláří a zázemí společnosti ARCIMBOLDO GLOBAL COMMUNICATIONS s.r.o., Masarykovo nám. 6/28, 697 01 Kyjov, zastoupené jednatelem společnosti, p. Zdeňkem Vávrou. Potřebné úpravy v nebytovém prostoru provede nájemce plně na své náklady.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 420/08 z 20. 10. 2008

Žádost o umoření nákladů v nebytovém prostoru

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zrealizovat ORIaMM-úsekem DČ plynofikaci NP v čp. 1006 nákladem 127.256,- Kč vč. DPH

u k l á d á

Janě Vaňhové, náměstkyni primátorky

-------------------------------------------------

projednat s nájemcem NP zvýšení nájemného za uvedený NP na částku 800,- Kč/1m2  ročně, a to od uvedení topení do provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 421/08 z 20. 10. 2008

Návrh na schválení vítěze veřejné zakázky na správu decentralizovaných zařízení a poskytování služeb centrální reprografie

 

Rada města Chomutova

projednala předložený materiál, 

s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Správa decentralizovaných zařízení a poskytování služeb centrální reprografie“, podle návrhu hodnotící komise  a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

---------------------------------------------------------

podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky.

 

  

Usnesení RaMěst č. 422/08 z 20. 10. 2008

Návrh na schválení vítěze veřejné zakázky na "zajištění provozu, rozvoje, systémové integrace a kontinuity informačních a komunikačních technologií Magistrátu města Chomutova"

 

Rada města Chomutova

projednala předložený materiál,

s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „zajištění provozu, rozvoje, systémové integrace a kontinuity informačních a komunikačních technologií Magistrátu města Chomutova“, podle návrhu hodnotící komise  a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

--------------------------------------------------------

podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                          Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                              náměstek primátorky