USNESENÍ

ze 33. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 11. 6. 2012 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 222/12 z 11.6.2012

Kontrola plnění usnesení

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení

a  s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 163/12 z 23.4.2012 do 30.9.2012.

 

 

Usnesení RaMěst č. 223/12 z 11.6.2012

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t   

prodej pozemku p.č. 4166/19 o výměře 6 905 m2 (dle GP č. 2551-91/2012) v k.ú. Chomutov II za cenu 1 734 170,- Kč do vlastnictví penzijního fondu:

„Private Pension - E V Whitehouse“ & „Private Pension C A Ward“ (reg.č. 0060568R1) správce fondu Hornbuckle Mitchell, Tyman House, 42 Regent Road, Leicester, LE1 6YJ ‑ pronajímající společnosti Heads & All Threads CZ s.r.o., Zaječická 1857, Jirkov,  IČ: 25484109 s podmínkou odstranění ekologických zátěží na náklady investora, výstavby haly a vytvoření 10 pracovních míst do 2 let od podpisu kupní smlouvy s možností odstoupení od smlouvy pro obě strany.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t 

výkup pozemků p.č. 3501/1 o výměře 3488 m2 a 3501/3 o výměře 49 m2 v k.ú.  Chomutov II za cenu ve výši 172.000,- Kč z vlastnictví České republiky – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/4, 110 00 Praha IČ: 709 94 234.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

na základě žádosti investora prodloužení termínu realizace stanoveného kupní smlouvou č. ORIaMM/89/2008/Bra ze dne 4.9.2008 pro stavbu HOTEL 99 (část apartmány)  na pozemku p.č. 209/2 v k.ú. Chomutov I do 30. 6. 2013 pro společnost KATUMBA a.s., Průmyslová 10, Klášterec nad Ohří 431 51.

 

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

prodej stavby hrobové kaple č. Díl VIII č. 13 na části pozemku  p.č. 4161/1  v k.ú. Chomutov I, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.420,-Kč + DPH do vlastnictví Jana a Jitky B., Chomutov (ideální 1/2), Daniela B., Chomutov a Květy B., Chomutov (ideální 1/2), dle podmínek důvodové zprávy.

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

výkup pozemků p.č. 2092/5 o výměře 80 m2 a p.č. 2154/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Chomutov II z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město 110 00   IČ: 709 94 234 do vlastnictví statutárního města Chomutova za dohodnutou kupní cenu 32.000,- Kč.

 

6.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

výkup pozemků p.č. 1479 o výměře 869 m2 a p.č. 1482/4 o výměře 508 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město 110 00   IČ: 709 94 234 do vlastnictví statutárního města Chomutova za dohodnutou kupní cenu 210.000,- Kč.

 

7.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

darování pozemků p. č. 4235/21, 4350/6, 2685/1 a částí pozemku p. č. 2686/1  v k.ú. Chomutov I z vlastnictví statutárního města Chomutova do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ: 708 921 56 Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem s tím, že v první fázi bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním městem Chomutov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 01 IČ: 70892156.

 

8.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemku p.č. 2754/6 o výměře 519 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2546-123/2012 za cenu 67.470,-Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek ul. Kadaňská, č.p. 3572‑3573, Chomutov, IČ: 254 82 637, Kadaňská 3573, Chomutov.

 

 

9.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t   

prodej pozemků v k.ú. Chomutov I s právem předkupním pro statutární město Chomutov takto:

-         p.č. 4699/101 o výměře 619 m2 a p.č. 4699/103 o výměře 140 m2 tj. o celkové výměře    759 m2 za cenu 834.900,-Kč do vlastnictví Davida V., Chomutov

-         p.č. 4699/75 o výměře 760 m2 za cenu 836.000,-Kč do vlastnictví Miroslava a Heleny L., Jirkov

-         p.č. 4699/36 o výměře 760 m2 za cenu 836.000,-Kč do vlastnictví Davida a Jany T., Chomutov

-         p.č. 4699/19 o výměře 760 m2 za cenu 836.000,-Kč do vlastnictví Ing. Jozefa M. a Miroslavy D., Chomutov (každý ideální 1/2)

-         p.č. 4707/22 o výměře 959 m2 za cenu 1,054.900,-Kč do vlastnictví Miloslava a Ivety H., Chomutov s tím, že se statutární město Chomutov zavazuje v případě nezrušení ochranného pásma VTL plynovodu vrátit poměrnou část kupní ceny za znehodnocení části pozemku dle znaleckého posudku.

 

10.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemku p.č. 1397/1 o výměře 290 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu 104.400,-Kč do vlastnictví  Milana T., Chomutov

a  n e s c h v á l i t 

prodej pozemku p.č. 1397/1 o výměře 290 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Karla R., Chomutov.

 

11.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemku p.č. 5310/63 o výměře 90 m2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4767-124/2012 za cenu 37.800,-Kč do vlastnictví Luboše V. a Jitky V., Chomutov.

 

12.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemku p.č. 283/53 o výměře 57 m2 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2550-64/2012 za cenu 27.360,-Kč do vlastnictví Oldřicha a Boženy S., Chomutov.

 

13.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 2950/1 a 2950/5 a pozemky p.č. 2950/2, 2950/3, 2950/4 v k.ú. Chomutov I

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t   

prodej pozemků v k.ú. Chomutov I takto:

-   p.č. 2962/1 o výměře 70 m2  za cenu 27.900,- Kč do vlastnictví Václava a Marianny H., Chomutov

-   p.č. 2962/10 o výměře 105 m2 za cenu 41.900,-Kč do vlastnictví Radky K., Jirkov

-   p.č. 2962/11 o výměře 364 m2 za cenu 145.210,-Kč do vlastnictví Otakara B., Praha 4

-   p.č. 2962/13 o výměře 67 m2 za cenu 26.730,-Kč do vlastnictví Petra a Valerie K., Chomutov a Alexandra M., Chomutov (každý ideální 1/2)

-   p.č. 2962/14 o výměře 34 m2 za cenu 4.420,-Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek ul. Školní, č.p. 3869 a ul. Meisnerova, č.p. 3870, Chomutov, IČ: 750 48 850 Meisnerova 3870, Chomutov

-   p.č. 2962/12 o výměře 349 m2 za cenu 49.570,-Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům Mjr. Šulce 3871 – 3873, Chomutov, IČ: 272 88 340 Mjr. Šulce 3873, Chomutov.

 

14.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t 

podmínku pro prodej nemovitostí z vlastnictví statutárního města Chomutova formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě a to stanovení kauce ve výši 10% kupní ceny.

 

15.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemku p.č. 712/4 o výměře 615 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 307.500,-Kč s tím, že v prvé fázi bude vystavena smlouva o budoucí smlouvě kupní s vratnou kaucí 10% kupní ceny a při splnění podmínek jednotlivých odborů bude vyhotovena smlouva kupní s předkupním právem pro statutární město Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 224/12 z 11.6.2012

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 3500/38 o výměře 10 m2 v k.ú.  Chomutov II za cenu 200,‑ Kč/rok za účelem užívání pozemku pod garáží na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Petru U., Chomutov.

 

 

 

 

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

úpravu nájemní smlouvy č. 110-2007-na0445-12-Pro ze dne 31.01.2008 ve smyslu snížení výměry pronajatého pozemku p.č. 1701/2 o celkové výměře 2207 m2 v k.ú.  Chomutov I na 1007 m2 pro KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552, 430 01 Chomutov, IČ 47308095 formou dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. o201100007 ze dne 12.4.2011 na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 116 Puchmayerova, Chomutov o výměře 114,28 m², za účelem provozování hostinské činnosti – asijské občerstvení BAMBOO + výdejní okénko. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou zachovány.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru č.p. 3675 Havlíčkova, CV (jídelna) za účelem provozování tanečních tréninků mládeže a dospělých ke zdokonalování za nabídnutou cenu 5000,- Kč (tj. 3600,-Kč za služby a 1400,- Kč nájemné) + DPH, na dobu určitou od 1.9.2012 do 31.5.2013 s výpovědní lhůtou 3 měsíc paní Dagmar K., Chomutov,  s podmínkou opravy podlahy v jídelně na vlastní náklady.

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem pozemků

p.č. 307/1 o výměře 13757 m2, p.č. 307/8 o výměře 2128 m2, p.č. 307/10 o výměře 64 m2, p.č. 328/1 o výměře 123 m2, p.č. 328/2 o výměře 70 m2, p.č. 328/3 o výměře 19 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 16.161,- Kč/rok + DPH za účelem provozování sportovní činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552, Chomutov, IČ 47308095.

 

 

Usnesení RaMěst č. 225/12 z 11.6.2012

Návrh na změnu územního plánu - informace o došlých návrzích - RENT 

 

Rada statutárního města Chomutova

n e d o p o r u č u j e  ZSMCH

zařazení změny na 4801/1 v k.ú. Chomutov I do prověřovaných změn.

    

 

Usnesení RaMěst č. 226/12 z 11.6.2012

Návrh na změnu územního plánu - informace o došlých návrzích – Servis

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

zařazení změny na 5459/2 v k.ú. Chomutov I do prověřovaných změn.    

Usnesení RaMěst č. 227/12 z 11.6.2012

Organizační zabezpečení ZM dne 25. 6. 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

upravené organizační zabezpečení ZM, které se bude konat dne 25.6.2012.

 

 

Usnesení RaMěst č. 228/12 z 11.6.2012

Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných statutárním městem Chomutov za 1. pololetí roku 2012 ve výši dle přílohy č. 1

a  p o v ě ř u j e

Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠ

-----------------------------------------------

vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům.

 

 

Usnesení RaMěst č. 229/12 z 11.6.2012

Souhlas s přijetím daru a schválení úpravy čerpání investičního fondu Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov

 

Rada statutárního města Chomutova

s o u h l a s í  

s přijetím účelově určeného peněžitého daru na nákup koncertního křídla

a  s c h v a l u j e  

úpravu čerpání investičního fondu Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 230/12 z 11.6.2012

Zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, ze 100 na 140 žáků s účinností od 1. 9. 2012.

 

 

Usnesení RaMěst č. 231/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 42/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

rozpočtové opatření č. 42/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 303 ÚZ 321 33123 o částku 165 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 303 ÚZ 325 33123 o částku 933 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ 321 33123 o částku 165 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ 325 33123 o částku 933 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 232/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 46/2012   

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

rozpočtové opatření č. 46/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/  ÚZ 00092 o částku 24 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 308 ÚZ 00092 o částku 24 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 233/12 z 11.6.2012

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 ve výši 720 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 234/12 z 11.6.2012

Žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu města                                                    

 

Rada statutárního města Chomutova

1)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků - výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 60.000 Kč pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Chomutov (IČ 44222416) na úhradu nákladů spojených s účastí mládeže na XV. Všesokolském sletu, který se bude konat ve dnech 30. 6. - 6. 7. 2012 v Praze;

 

2)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Občanské sdružení Naše Radonicko (IČ 22765760) na pořádání akce "Radonické májové slavnosti";

 

3)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků - výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 100.000 Kč pro TJ Slavie Chomutov (IČ 18380280) na přípravu plavkyně Simony Baumrtové na OH v Londýně 2012;

 

4)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Ing. Petra Macka - MACEK MUSIC MANAGEMENT MOST (IČ 10447202) na realizaci koncertů "Chomutovské hudební večery 2012" ve výši 50.000 Kč;

 

5)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků - výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 40.000 Kč pro žadatele Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel (IČ 66112222) na činnost sdružení pro rok 2012;

 

6)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků - výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 30.000 Kč pro žadatele Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (IČ 27270955) na činnost pro rok 2012;

 

7)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků - výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 20.000 Kč pro T.J. ZŠ SPV Chomutov (IČ 61342769) na úhradu nákladů na účast mládeže na XV. Všesokolském sletu v Praze;

 

8)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Mikroregion Nechranicko (IČ 70892687) na letní provoz Doupovské dráhy;

 

9)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro I. Karambol klub Chomutov (IČ 65079949) na činnost klubu pro rok 2012;

 

10)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Nadační fond Kostel sv. Václava (IČ 65080173) na propagaci koncertu Jaroslava Svěceného konaného dne 3. 6. 2012;

 

11)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro OBEC VYSOKÁ PEC (IČ 00262242) na pořádání akce "Setkání žáků ZŠ Kundratice po 50 letech";

 

12)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Spolek DOMOVINA (IČ 27001130) na pořádání akce "Velký dětský den aneb pojďte s námi na prázdniny" ve výši 50.000 Kč;

 

13)

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Okresní hospodářskou komoru v Chomutově (IČ 48290572) na zajištění výstavy „Vzdělávání 2013“ ve výši 15.000 Kč;

 

14)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků – výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 20.000 Kč pro Sportclub 80 Chomutov, oddíl softbalu (IČ 43227406) na podporu účasti oddílu SC 80 BEAVERS Chomutov na vrcholném evropském turnaji ESCM 2012;

 

15)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků – výnosu z hazardu – podpora oblasti školství k 30. 6. 2012 ve výši 25.000 Kč pro Sportclub 80 Chomutov, oddíl kanoistiky (IČ 43227406) na závod dračích lodí pro chomutovské školy „Dračí olympiáda“;

 

16)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků rady města pro Sportclub 80 Chomutov, oddíl kanoistiky (IČ 43227406) na stavbu nového skladu lodí;

 

17)

d o p o r u č u j e   ZSMCH schválit

schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města – dotací na podporované sporty pro BK ASK spol. s r.o. (IČ 25402455) ve výši 725.000 Kč jako navýšení dotace na letošní rok dle důvodové zprávy;

 

18)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků – výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 10.000 Kč pro Sportclub 80 Chomutov, oddíl kanoistiky (IČ 43227406) na podporu sportovkyně Dity B.;

 

19)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků – výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 ve výši 10.000 Kč pro Sportclub 80 Chomutov, oddíl kanoistiky (IČ 43227406) na podporu sportovců – posádky Brano T. a Milan O.;

 

 

 

20)

d o p o r u č u j e  ZSMCH schválit

poskytnutí příspěvku z finančních prostředků – výnosu z hazardu k 30. 6. 2012 a rezervy města ve výši 7.000.000 Kč pro Piráti Chomutov o.s. (IČ 43222889) na podporu činnosti hokejové akademie mládeže.

 

 

Usnesení RaMěst č. 235/12 z 11.6.2012

Návrh na vyřazení, převod a prodej movitého a nemovitého majetku města   

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyřazení, převod, darování a prodej movitého majetku města dle důvodové zprávy

a  d o p o r  u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

vyřazení staveb v majetku města dle upravené důvodové zprávy.     

 

 

Usnesení RaMěst č. 236/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 43/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 43/2012

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), odd§ 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) ÚZ 13008 o částku 378.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odd§ 4185 (příspěvek na provoz mot. vozidla), položka 5410 (sociální dávky) ÚZ 13008 o částku 57.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odd§ 4184 (nákup mot. vozidla), položka 5410 (sociální dávky) ÚZ 13008 o částku 270.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odd§ 4182 (kompenzační pomůcky), položka 5410 (sociální dávky) ÚZ 13008 o částku 51.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5901 (finanční rezerva) o částku  58.000,‑ Kč

- snížení výdajů orj. 04 (OSV), odd§ 4399, položka 5499 (ostatní transfery obyvatelstvu) o částku  58.000,-  Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 237/12 z 11.6.2012

Smlouva o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku            

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření upravené Smlouvy o partnerství s občanským sdružením Člověk v tísni o.p.s.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 238/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 41/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

rozpočtové opatření č. 41/2012

- zvýšení příjmů orj. 15 /MěPo/, položka 4122 /neivestiční přijaté transfery od KÚ/  ÚZ 14005 o částku 83.000,-Kč

- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odd§ 5311, položka 5169 /nákup služeb/ ÚZ 14005 o částku 41.000,-Kč

- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odd§ 5311, položka 5139 /nákup mariálu/ ÚZ 14005 o částku 14.000,-Kč

- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odd§ 5311, položka 5021 /dohody o provedení práce/ ÚZ 14005 o částku 28.000,-Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 239/12 z 11.6.2012

Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

výsledky hospodaření statutárního města Chomutova za 1. čtvrtletí roku 2012.

 

Usnesení RaMěst č. 240/12 z 11.6.2012

Zřízení Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova + RO č. 49/2012         

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

a) zřízení peněžitého fondu města s názvem Dotační fond Rady statutárního města Chomutova  

b) statut Dotačního fondu Rady statutárního města Chomutova       

c) rozpočtové opatření č. 49/2012

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a ostatním organizacím/  org. 99 /FP RM/ o  částku 266.000 Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a ostatním organizacím/ org. 99 /FR/ o  částku 266.000 Kč

 

Usnesení RaMěst č. 241/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 45/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 45/2012

- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, položka 4122 /neinvestiční transfery od KÚ/ o částku  26.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku  26.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 242/12 z 11.6.2012

Směrnice o veřejné podpoře

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

směrnici o veřejné podpoře.

 

Usnesení RaMěst č. 243/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 47/2012                                                                      

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 47/2012

- snížení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1347 /poplatek za provozovaný VHP/ o částku

19.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech/ o částku 5.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/,  položka 1351 /odvod z loterií/  o  částku 1.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/,  položka 1355 /odvod z VHP a JTZ/  o  částku 18.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 5.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409 , položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a ostatním organizacím/  o  částku     7.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409 , položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a ostatním organizacím/  o  částku    2.500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5169 /nákup služeb/  o  částku    500.000,-- Kč  

 

Usnesení RaMěst č. 244/12 z 11.6.2012

Rozpočtové opatření č. 48/2012                                                                        

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 48/2012

- zvýšení příjmů orj. 31 /SSCH/,  položka 4122 /neinvestiční transfery od KÚ/  ÚZ  91

o  částku  56.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /SSCH/, odpa 4359, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ ÚZ  91  o  částku  56.000,-- Kč

 

Usnesení RaMěst č. 245/12 z 11.6.2012

Žádost I. ODBÍJENKÁŘSKÉHO KLUBU CHOUTOV o prominutí vyměřeného penále

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

prominout nařízené penále za porušení rozpočtové kázně uložené I. ODBÍJENKÁŘSKÉMU KLUBU CHOMUTOV, platebním výměrem č. 2/2012.

 

 

Usnesení RaMěst č. 246 /12 z 11.6.2012

RO č. 44/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

 rozpočtové opatření č. 44/2012

- zvýšení příjmů orj. 16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 2324 /přijaté náhrady/ o částku  69.000,‑ Kč

- zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/,odd§ 5512, položka 5137 /drobný hmotný dlouhodobý majetek/ o částku 52.000,- Kč

 - zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 5139 /spotřební materiál/ o částku 3.000,- 

- zvýšení výdajů orj.16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 5171 /opravy a udržování/ o částku 14.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jan Mareš                                                                             Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                                                 náměstek primátora města Chomutova