USNESENÍ ze 31. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 28. 5. 2012 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

Usnesení RaMěst č. 186/12 z 28.5.2012

Kontrola plnění usnesení

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 187/12 z 28.5.2012

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 75/2, 109/1, 109/2, 109/3, 110/5, 110/6, 180, 181/1, 183/1, 231/1 a 258/12 v k.ú. Chomutov II ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle podmínek důvodové zprávy.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění vodovodní přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 2789 v k.ú. Chomutov I, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch budovy čp. 1153 na  pozemku p.č. 2786 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Marcely K., Údlice a Dany M., Chomutov, dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění vodovodní a kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení  na částech  pozemků p.č. 3593/1 a 3594 v  k.ú. Chomutov I dle GP č. 4746-44/2012  ve prospěch budovy čp. 3430 na pozemku p.č. 3598 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Jany P., Chomutov a budovy čp. 3429 na pozemku p.č. 3599 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Hany A., Chomutov a manželů Zdeňka a Pavlíny L., Chomutov za cenu 7.907,-Kč + DPH.

 

 

 

 

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

n e s c h v a l u j e

zaplacení částky 605.000,- Kč Miroslavu B., Litvínov, Romanu B., Kadaň, a Marii B., Ústí nad Labem, na základě výzvy k vydání bezdůvodného obohacení ze dne 31.3. 2012, za užívání pozemku p.č. 283/22 v k.ú. Chomutov II.

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

n e d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

prodej budovy č.p. 4154 na pozemku p.č. 930

pozemků:

p.č. 929/1        o výměře          2838 m²                     

p.č. 930           o výměře          503 m²                                  

p.č. 1913         o výměře          277 m²            

k.ú. Chomutov I

do vlastnictví ESA INVEST s.r.o., Březenecká 4750, Chomutov, IČ 260 30 420.                 

 

 

Usnesení RaMěst č. 188/12 z 28.5.2012

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem části pozemku p.č. 3622/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 700,‑‑ Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za účelem odpočinkové plochy Společenství vlastníků jednotek ul. Haškova, č.p.3801, Chomutov, se sídlem Chomutov, Haškova čp. 3801, 430 01, IČ 25450883.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 5487 o výměře 1742 m2 v  k.ú. Chomutov I za cenu 3.484,- Kč/rok za účelem obnovení provozu cvičné umělé nory pro výcvik a zkoušky loveckých psů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, o.s., okresní myslivecký spolek Chomutov, Vršovců 992, Chomutov, IČ 67777180.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

výpůjčku částí pozemků p.č. 1729/1 o výměře 115 m2, p.č. 1738 o výměře 1066 m2, p.č. 1739/1 o výměře 13 m2, p.č. 4687/1 o výměře 39 m2, p.č. 4687/2 o výměře 23 m2, p.č. 4687/3 o výměře 490 m2, p.č. 4687/4 o výměře 304 m2, p.č. 4688 o výměře 36 m2, p.č. 4689/1 o výměře 717 m2, p.č. 4689/2 o výměře 29 m2, p.č. 4689/5 o výměře 87 m2, p.č. 5863/3 o výměře 7 m2, p.č. 5871/1 o výměře 2037 m2, vše k.ú. Chomutov I

a výpůjčku částí pozemků p.č. 545/2 o výměře 1268 m2, p.č. 571 o výměře 118 m2, p.č. 575 o výměře 19 m2, vše k.ú. Otvice

za účelem realizace projektu s názvem „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ na dobu určitou a to od podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu 5 let od finančního ukončení tohoto projektu pro Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ 70892156.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 3911/4 o výměře 15175 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu 759,- Kč/rok za účelem zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro Davida L., Jirkov.

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru v č.p. 5341 Zahradní, Chomutov o výměře 324,41 m2, za cenu 610,- Kč/m2/rok s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními prostředky, za účelem provozování SPORT BARU, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců firmě SYNOT TIP, a.s., Uherské Hradiště, Mařetice, Jaktáře 1475, PSČ 68601, IČ: 26301091.

 

6.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru – krytu CO v č.p. 3933-3934-3935 Na Příkopech o výměře 100 m2, za cenu 500,- Kč/měsíc s tím, že náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru si nájemce bude hradit vlastními prostředky, za účelem uskladnění nábytku a osobních věcí, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců Ondřeji N., Chomutov.

 

7.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

výpůjčku výkladních skříněk na obvodové zdi objektu č.p. 115 ul. Táboritská a čp. 116 Puchmayerova, Chomutov, za účelem využívání zveřejňování propagačního materiálu a pořádaných akcí společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové čp. 552, Chomutov, IČ 47308095.

 

 

Usnesení RaMěst č. 189/12 z 28.5.2012

Výběr zhotovitele veřejné zakázky: „Regenerace území plochodrážního stadionu ul. Lipská, Chomutov“

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a na základě doporučení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek    

s c h v a l u j e 

pro realizaci veřejné zakázky „Regenerace plochodrážního stadionu ul. Lipská, Chomutov“ firmu RRR spol. s r.o., 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov, IČ 25410946, na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

 

 

Usnesení RaMěst č. 190/12 z 28.5.2012

Projednání „Dohody o spolupráci“

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

„Dohodu o spolupráci“ při realizaci záměru rekonstrukce ulice Kostnická v Chomutově.

 

 

Usnesení RaMěst č. 191/12 z 28.5.2012

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

aktualizovanou „Směrnici pro zadávání veřejných zakázek “.

 

 

Usnesení RaMěst č. 192/12 z 28.5.2012

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2020

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a podpory zaměstnanosti na území města Chomutova do roku 2020.

 

 

Usnesení RaMěst č. 193/12 z 28.5.2012

Nominace na cenu Jiřího Popela z Lobkovic v roce 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

ocenění osobností statutárního města Chomutova "Cenou Jiřího Popela z Lobkovic" za rok 2012 dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 194/12 z 28.5.2012

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2012/2013

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 195/12 z 28.5.2012

Souhlas s přijetím darů za 1. čtvrtletí 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu

 a  s o u h l a s í 

s nabytím účelově určených darů na chov zvířat v hodnotě 60 389,67 Kč za období leden ‑ březen 2012, od dárců uvedených v důvodové zprávě ve prospěch Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 196/12 z 28.5.2012

Výjimka z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 7/2010

 

Rada statutárního města Chomutova

1)

s c h v a l u j e

udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 žadateli:

Ivo Š. k pořádání jednorázové akce „Hudební produkce za účelem dokončení stavby vzorkové prodejny v areálu stavebnin“ v objektu Beethovenova 5881, Chomutov, dne 1.6.2012 v čase od 22:00 hod. do 02:00 hod.

2)

Nebylo přijato žádné usnesení

 

 

Usnesení RaMěst č. 197/12 z 28.5.2012

Výjimky z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 7/2010

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e   

udělení  výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 žadateli:

1)

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s r.o. k pořádání kulturních akcí a filmových projekcí v Letním kině Chomutov, a to pravidelně ve dnech pondělí - neděle v čase od 19:00 hod. do 01:00 hod. v časovém období 1.6.2012 - 1.9.2012, za účasti 2-6 členů pořadatelské služby

2)

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s r.o. k pořádání jednorázové akce "Multižánrový festival OTEVŘENO" v parku, na parkovišti a v Kulisárně u Městského divadla Chomutov dne 8.6.2012 od 15:00 hod. do 01:00 hod. a 9.6.2012 od 15:00 hod. do 00:00 hod., za účasti 3-6 členů pořadatelské služby.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 198/12 z 28.5.2012

Stanovení dalších obřadních místností pro konání svatebních obřadů a zrušení obřadní místnosti v salonku "D" Městského divadla

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu odboru dopravních a správních činností

a  s t a n o v u j e

další obřadní místnosti pro konání svatebních obřadů podle důvodové zprávy

a  r u š í  

obřadní místnost v salonku "D" Městského divadla.

 

 

Usnesení RaMěst č. 199/12 z 28.5.2012

Rozdělení dotací na granty

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu 

A)       

s c h v a l u j e

uvedeným žadatelům dotaci na grant v roce 2012 z rozpočtu města z prostředků na podporu občanských aktivit dle důvodové zprávy:

1/ SKI TEAM STRAKA na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Bára Straková) ve výši 20.000 Kč

2/ SKI TEAM STRAKA na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Straka) ve výši 20.000 Kč

3/ Sport plus, o.s. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Zabystřan) ve výši 24.000 Kč

B)       

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

uvedeným žadatelům dotaci na grant v roce 2012 z rozpočtu města z prostředků na podporu občanských aktivit:

4/ Sportovně střelecký klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jakub Klečka) ve výši 10.000 Kč

5/ Sportovně střelecký klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Kolátor) ve výši 8.000 Kč

6/ Krasobruslařský klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Bendlová) ve výši 18.000 Kč

7/ Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Markéta Štolová) ve výši 5.000 Kč

8/ Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Fisková) ve výši 5.000 Kč

9/ Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jakub Drnec) ve výši 5.000 Kč

10/ Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Lukáš Kříž) ve výši 5.000 Kč

11/ Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Patrik Karger) ve výši 5.000 Kč

12/ Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Topolančin) ve výši 5.000 Kč

13/ Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Vítek Lukavec) ve výši 5.000 Kč

14/ CHABR MOTORSPORT KLUB v AČR na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Chabr ml.) ve výši 22.000 Kč

15/ CHABR MOTORSPORT KLUB v AČR na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů ‑ sporty s převahou individuálního charakteru (Tomáš Chabr) ve výši 8.000 Kč

16/ Tenisový klub Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (Anthony Loconte) ve výši 5.000 Kč

17/ Masopust, o.s. na grant Podpora pracovní integrace osob se zdravotním, zejména s mentálním postižením ve výši 100.000 Kč

C)       

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací na grant v roce 2012 z rozpočtu města žadatelům:

18/ Horoklub Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (Pavel Bohuněk)

19/ Horoklub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Martin Jech)

20/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (Dita Bolomská)

21/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru (Brano Tarkulič, Milan Oslík)

22/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Eliška Kučerová)

23/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Daniel Pokorný)

24/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Nachtigal)

25/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Michal Čeřovský)

26/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Holopírek)

27/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kryštof Štejnar)

28/ Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Ondřej Bišický)

29/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Přikrylová)

30/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Kubinová)

31/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kateřina Anna Kašparová)

32/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kateřina Nováková)

33/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Nicole Koderová)

34/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Daniela Sudová)

35/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Denisa Germeková)

36/ TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Štolová)

dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 200/12 z 28.5.2012

Rozpočtové opatření č. 30/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 30/2012

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3113, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ org. 307 /FO - ZŠ Hornická/ o částku  1.300.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3113, položka 5171 /opravy a udržování/ org. 307 /FO - ZŠ Hornická/ o částku  1.300.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3114, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ org. 317 /FO - ZŠaMŠ 17.listopadu/ o částku  300.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3114, položka 5171 /opravy a udržování/ org. 317 /FO - ZŠaMŠ 17.listopadu/ o částku  300.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3111, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ org. 314 /FO - MŠ Šafaříkova/ o částku  250.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3111, položka 5171 /opravy a udržování/ org. 314 /FO - MŠ Šafaříkova/ o částku  250.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/  /rezerva OŠ/ o částku  650.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, položka 5901 /rezerva OŠ/ o částku  650.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 4359, položka 3121 /přijaté investiční dary/ o částku  1.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 4359, položka 6121 /budovy, haly a stavby/ org. 0001202000000 /Nový recepční systém v objektu Merkur/ o částku  1.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 15 /MěPo/, odd§ 5311, položka 3121 /přijaté investiční dary/ o částku  500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 15 /MěPo/, odd§ 5311, položka 6122 /stroje, přístroje a zařízení/ o částku  500.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 13 /IA-KP/, odd§ 3319, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/  ÚZ 333 o částku  1.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 5021 /dohody/  ÚZ 333 o částku  90.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 5164 /pronájem/ ÚZ 333 o částku  30.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 5169 /nákup služeb/ ÚZ 333 o částku  500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 5139 /nákup materiálu/ ÚZ 333 o částku  350.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 5175 /občerstvení/ ÚZ 333 o částku  30.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 201/12 z 28.5.2012

Rozpočtové opatření č. 31/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 31/2012

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29008 o částku  40.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ 29008 o částku  40.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 202/12 z 28.5.2012

Úprava finančního plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, navýšení limitu mzdových prostředků, převod FP z rezervního fondu do investičního fondu + rozpočtové opatření č. 32/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

úpravu finančního plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace na rok 2012

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 32/2012

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/ o částku 342.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /MÚSS/, odpa 4359, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku  342.000,-- Kč

 - zvýšení limitu mzdových prostředků pro Sociální služby Chomutov, příspěvkovou organizaci na rok 2012 o 508.000,-- Kč bez nároku na rozpočet SMCH

- převod finančních prostředků v celkové výši 1.600.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace.

 

Usnesení RaMěst č. 203/12 z 28.5.2012

Nabídka na odkup akcií RRA Ústeckého kraje, a.s. ze dne 22.05.2012

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e Zastupitelstvu statutárního města Chomutova

n e s c h v á l i t  nabídku na odkup akcií RRA Ústeckého kraje, a.s. ze dne 22.05.2012

a  v z í t nabídku dle důvodové zprávy n a  v ě d o m í.

 

Usnesení RaMěst č. 204/12 z 28.5.2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Blatno

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, podle §53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2012, s obcí Blatno.

 

 

       Mgr. Jan Mareš                                                         Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                               náměstek primátora města Chomutova