USNESENÍ

z 28. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 2. 4. 2012 od 9.00 hod. v zasedací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 129/12 z 2.4.2012

Kontrola plnění usnesení

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 130/12 z 2.4.2012

Rozpočtové opatření č. 22/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e    

rozpočtové opatření č. 22/2012

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 240.000,‑‑ Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6399, položka 5909 /ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené/ o částku 240.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 131/12 z 2.4.2012

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 51/2, 3262, 3263/1 a 3266 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2494-3121/2011 za cenu 2.380,- Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení plynovodní a kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 2545 v  k.ú. Chomutov II v rozsahu dle GP č. 2514-16/2012 ve prospěch budovy čp. 3402 na pozemku p.č. 2562 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Josefa a Renaty R. za cenu 3.075,-Kč + DPH.

 

 

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 4687/4, 4712, 4762/8, 4762/11, 5816/1, 5816/4, 5816/7, 5816/8, 5820, 5823 a 5853/1 v k.ú. Chomutov I ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, dle podmínek důvodové zprávy.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění přípojky vody a plynu, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 5056/1 v k.ú. Chomutov I, který je vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemků p.č. 5048/1, 5048/2 a 5050/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Olgy T., dle podmínek důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 132/12 z 2.4.2012

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku p.č. 3717/3 o výměře 1638 m2, p.č. 3802/1 o výměře 5235 m2, p.č. 3853 o výměře 24194 m2 a p.č. 3911/1 o výměře 40541 m2 k.ú. Chomutov II za cenu  3.581,‑ Kč/rok + DPH za účelem zemědělské činnosti – založení lučního porostu k sekání trávy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro VAIGL A SYN spol. s r.o., Droužkovická 291, 431 41 Údlice, IČ 62245163.

 

Usnesení RaMěst č. 133/12 z 2.4.2012

Příkazní smlouva - Městské lesy

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy na majetek dle aktualizované přílohy (ke dni 31.1.2012) uvedené v důvodové zprávě, s organizací Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace, Hora Svatého Šebestiána č.p. 90.

 

 

Usnesení RaMěst č. 134/12 z 2.4.2012

Příkazní smlouva – Technické služby města Chomutova – pozemky

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na pozemky, dle aktualizované přílohy (ke dni 31.1.2012) uvedené v důvodové zprávě, s organizací Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, náměstí 1. máje 89, Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 135/12 z 2.4.2012

Revokace usnesení RM č. 083/12 z 5. 3. 2012 v bodě 6)                         

 

Rada statutárního města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení Rady statutárního města Chomutova č. 083/12 z 5. 3. 2012 v bodě 6)

a  s c h v a l u j e

z důvodu chyby v názvu projektu nové znění tohoto bodu s názvem:

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace na projekt "Vodní hrátky aneb ve vodě říší zvířátek" ve výši 10.000 Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 136/12 z 2.4.2012

Žádost o výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu SMCH - Sport plus, o.s.

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

udělení výjimky z čl. XII bod 5. b) Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova příjemci dotace Sport plus, o.s. na grant "Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže - Jan Zabystřan", č.j. d201100187.

 

Usnesení RaMěst č. 137/12 z 2.4.2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Bílence

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, podle §53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2012, s obcí Bílence.

 

Usnesení RaMěst č. 138/12 z 2.4.2012

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Všehrdy

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, podle §53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2012, s obcí Všehrdy.

 

Usnesení RaMěst č. 139/12 z 2.4.2012

Výběr zhotovitele veřejné zakázky "Regenerace městské památkové zóny - Infocentrum Chomutov"                                                                       

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

s c h v a l u j e

k realizaci veřejné zakázky „Regenerace městské památkové zóny – Infocentrum Chomutov“ firmu Ing. Bronislav Vala, Hrotovice, Dražka 624, 775 55 Třebíč, IČ 415 49 007.

 

 

Usnesení RaMěst č. 140/12 z 2.4.2012

Změna ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

změnu ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov s účinností od 1.6.2012.

 

 

Usnesení RaMěst č. 141/12 z 2.4.2012

Nařízení STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA č. 2/2012 upravující organizování dopravy na území města Chomutova

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

Nařízení STATUTÁRNÍHO MĚSTA CHOMUTOVA č. 2/2012 upravující organizování dopravy na území města Chomutova dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 142/12 z 2.4.2012

Poskytnutí důvodové zprávy ze schůze rady

 

Rada statutárního města Chomutova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k usnesení rady statutárního město Chomutova č. 266/11 a důvodové zprávy k usnesení rady statutárního města Chomutova č. 443/11, neboť žadatel má jako člen zastupitelstva v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, právo nahlédnout do zápisu schůze rady statutárního města Chomutova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Jan Mareš                                                                                       Ing. Jan Řehák

primátor statutárního města                                                                       1. náměstek primátora

          Chomutov