USNESENÍ

z 27. řádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 12. 3. 2012 od 9.00 hod. v zasedací místnosti č. 13 v budově staré radnice na nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

Usnesení RaMěst č. 090/12 z 12.3.2012

Pracovní cesta primátora

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu primátora pana Mgr. Jana Mareše do Štrbského plesa na Slovensku, ve dnech 15. - 16. března 2012 v rámci společného zasedání Předsednictev svazů měst a obcí Česka a Slovenska.

 

 

Usnesení RaMěst č. 091/12 z 12.3.2012

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby splaškové kanalizace, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav na části pozemku p.č. 74/11 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2516-3123/2011 za cenu 270,- Kč + DPH ve prospěch VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVEBNÍ SPOL. S R.O., Chomutov, Černovická 4264.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění vjezdu, společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 4801/94 a 4865/253 dle GP č. 4370-154/2010 v k.ú. Chomutov I ve prospěch statutárního města Chomutova a firmou RENT CZ spol. s r.o., Nerudova 957, Chomutov, dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

úplatný převod pozemku p.č. 533/3 v  k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Chomutova za cenu 207.310,-Kč

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH 

s c h v á l i t 

znění kupní smlouvy č. 139/2011 včetně doložky ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

úplatný převod pozemku p.č. 534/1 v  k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Chomutova za cenu 232.600,-Kč

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH 

s c h v á l i t 

znění kupní smlouvy č. 142/2011 včetně doložky ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (úplatný převod pozemků z vlastnictví města Jirkova).

 

6.

Rada statutárního města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (výkup pozemků z vlastnictví města Jirkova).

 

7.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků  p.č. 119/1, 119/3, 119/4, 119/5, 119/7, 119/8 a 119/12 v k.ú. Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy.

 

8.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

n e s c h v á l i t 

prodej  pozemku p.č. 3953/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Miroslava Beneše, z důvodu nesouladu záměru žadatel s ÚP.

 

9.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene pro uložení stávajícího zařízení veřejného osvětlení a pro opravu a údržbu tohoto zařízení dle GP č. 2462-110/2011 ve prospěch statutárního města Chomutova

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

prodej pozemků v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2462-110/2011 takto:

-          p.č. 2558/8 o výměře 162 m2 a p.č. 2558/10 o výměře 17 m2, tj. o celkové výměře 179 m2 za cenu 23.270,-Kč do vlastnictví Jiřího a Evy Škubalových,

-          p.č. 2558/7 o výměře 283 m2 a p.č. 2558/9 o výměře 111 m2, tj. o celkové výměře 394 m2 za cenu 60.020,- Kč do spoluvlastnictví Bc. Martina Polena, Mgr. Evy Kadlecové, Petra Kadlece a Hany Kadlecové, (každý ideální 1/4)

-          p.č. 2558/6 o výměře 361 m2 za cenu 49.130,-Kč do spoluvlastnictví, Daniela a Jitky Svitkových, Dušana a Věry Národových, Martina Medka a Barbory Balašové  (každý ideální 1/4).

 

10.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

prodej budovy č.p. 673 na pozemku p.č. 2370/1, pozemku p.č. 2370/1 o výměře 2014 m2 a pozemku p.č. 2370/9 o výměře 1413 m2 v k.ú. Chomutov I (dle GP č. 4585-124/2011) za cenu 5.512.450,- Kč TEDIKO, s.r.o. Chomutov, Pražská 5487, IČ 47283483 s podmínkou zachování architektonického rázu.

 

11.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

bezúplatný převod pozemků p.č. 411/24, 411/26, 482/1, 482/2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků u bytových domů v Arbesově ulici

a  d o p o r u č u j e    ZSMCH 

s c h v á l i t

znění smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených nemovitostí 9/2012 bez omezujících podmínek, uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Chomutov.

 

12.

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a  v ě d o m í  

informativní zprávu o postupu prodeje pozemků k výstavbě 41 RD - lokalita Zadní Vinohrady.

 

13.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

v z í t   n a   v ě d o m í  

nabídku na odkoupení bytu č. 4743/15 dle předkupního práva.

 

14.

Rada statutárního města Chomutova

r e v o k u j e  

usnesení č. 015/12/4 ze dne 27.2.2012 ve věci prodej pozemku p.č. 74 v k.ú. Chomutov I

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

prodej pozemku p.č. 74 o výměře 836 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 167.200,-Kč do spoluvlastnictví majitelům budovy takto: 

Mrázek Karel, (podíl 1/4)

Alena Bláhová, (podíl 1/4)

PharmDr. Jaroslav Kloub, (podíl 1/4)

Mgr. Naděžda Kloubová, (podíl 1/4),

za podmínky opravy fasády domu v termínu do 19.4.2012 a podpisu kupní smlouvy do 31.5.2012.

 

15.

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení smlouvy o nájmu č. CRS-110-2007-na-51-02 nebytového prostoru a movitých věci na pronájem v objektech č.p. 3756 a 3757 s firmou MUS – Uniservis, spol. s r.o. dohodou ke dni 31.3.2012

a  s c h v a l u j e  

pronájem movitých věcí v objektech č.p. 3756 a 3757 v Chomutově, za účelem provozování výměníkové stanice za cenu 1500,-- Kč/měsíc + DPH na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce firmě ACTHERM, spol. s r.o., (IČ: 48024091) pobočka Chomutov, Tovární 5533, 430 01 Chomutov od 1.4.2012.

 

16.

Rada statutárního města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 302/11/3 ze dne 29.8.2011

a  s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. CRS-110-2006-na-0035-02 mezi statutárním městem Chomutov a Dopravním podnikem města Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, Chomutov  ze dne 1.10.2007 ve smyslu aktualizace hodnoty pronajímaného majetku, kdy předmětem nájmu je majetek v hodnotě 27.208.057,- Kč za roční nájemné 973.380,- Kč + DPH.

 

17.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. CRS-110-2006-na-0232-02 mezi statutárním městem Chomutov a Dopravním podnikem města Chomutova a Jirkova a.s. a městem Jirkov ze dne 1.10.2007 ve smyslu aktualizace hodnoty pronajímaného majetku, kdy předmět nájmu je majetek v hodnotě 85.252.590,- Kč za roční nájemné 4.125.000,- Kč + DPH.

 

18.

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t   

dodatek  ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. o201100211 ze dne 25.5.2011 s JUDr. Ladislavem a Vlastou Kosánovými, ve smyslu posunutí termínu uzavření kupní smlouvy do 25. 5. 2014 bez možnosti dalšího posunutí termínu a doplnění podmínky pro zabezpečení a údržby pozemku do doby podpisu kupní smlouvy.

 

20.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

výjimku v ceně za pronájem sálu objektu kulturního domu KASS č.p. 5341 na akce „VEČENÍČEK PRO SENIORY“ ve výši 100,- Kč/akci (1x za měsíc) s podmínkou, že všechny ostatní služby související s pořádáním těchto jednorázových akcí  budou provedeny v režii pořadatele společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., B. Němcové 552/32, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 092/12 z 12.3.2012

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

ukončení nájemní smlouvy č. o201200076 dohodou ke dni 31.12.2012 uzavřenou s bfz o.p.s.,  Cheb, Provaznická 425/16, PSČ: 350 02, IČ: 279 66 119

a  b e r e   n a   v ě d o m í

nutnost jednat se zástupci Základní školy Duhová cesta, s.r.o. Chomutov, Jiráskova 2671/102, IČ: 28718291 ve věci úpravy užívaných nebytových prostor v čp. 3675 Havlíčkova, Chomutov v souladu s nájemní smlouvou č. o201100387 ze dne 19.7.2011 pro školní rok 2013/2014.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem 38 zastávek MHD na pozemcích p.č. 38/2, 445, 597/1, 742/2, 1292/69, 1360/2, 1532/3, 1677, 1942/6, 2186/2, 2337/2, 2409/1, 2664/1, 2672/10, 2687, 4071/96, 4149, 4447/1, 4801/86,  4801/92, 4865/1, 4865/68, 4865/90, 5404/8, 6125/121, 6125/166, vše v k.ú. Chomutov I

a pozemcích p.č. 73/2, 110/1, 529/2, 914/1, 1228/1, 1381/2, 1939/1,  2735/1, 2944/1, 5090/3, vše v k.ú. Chomutov II a 2 reklamních panelů na pozemcích p.č. 2409/4 v k.ú. Chomutov I a p.č. 37/1 v k.ú. Chomutov II za cenu 150.000,- Kč/rok + DPH za účelem provozování prosvětlených reklamních vitrín v přístřešcích pro cestující na autobusových zastávkách MHD + 2 světelných panelů (včetně zajištění údržby zastávek a úhrady el. Energie, které bude hradit nájemce tj. RENCAR PRAHA, a.s.) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro RENCAR PRAHA, a.s., Praha 8, Křižíkova 148/34, IČ 00506397.

 

 

Usnesení RaMěst č. 093/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 08/2012  

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 08/2012

- zvýšení příjmů orj. 17, položka 4222 /Investiční přijaté transfery od krajů/ o částku 1.500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 4357, položka 6122 /stroje, přístroje a zařízení/   org. 0001102000000 /Rekonstrukce stravovacího provozu v DPS Písečná/ o částku 1.500.000,-- Kč.    

 

 

Usnesení RaMěst č. 094/12 z 12.3.2012

Smlouva o partnerství „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu

a   s c h v a l u j e

spolupráci s Ústeckým krajem na investiční akci „Cyklostezka Chomutov ‑ Strupčice“.

 

 

Usnesení RaMěst č. 095/12 z 12.3.2012

Dohoda o naplnění podmínek „Chomutov, Podkrušnohorský zoopark, Severní areál ‑ inženýrské sítě“

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu

a  s c h v a l u j e

podmínky Ministerstva financí České republiky v rámci odstraňování ekologických škod v Podkrušnohorském zooparku.

 

 

Usnesení RaMěst č. 096/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 18/2012  

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 18/2012

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 34054 o částku 400.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3322, položka 5171 org. 0002550000000 /Obnova historických památek/ ÚZ 34054 o částku 400.000,-- Kč    

- zvýšení příjmů orj. 17 /ORIaMM/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/  o částku 450.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odpa 3322, položka 5171 org. 0002550000000 /Obnova historických památek o částku 450.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 097/12 z 12.3.2012

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města Chomutova – městská památková zóna

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

poskytnutí půjčky z FRM 2 žadatelům v celkové výši 300.000,-- Kč na základě skutečností uvedených v příloze č.1.

 

 

Usnesení RaMěst č. 098/12 z 12.3.2012

Organizační zabezpečení ZM dne 26. 3. 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení ZM, které se bude konat dne 26. 3. 2012 dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 099/12 z 12.3.2012

Finanční dar pro Chomutovský dětský nadační fond, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, IČ 27320634 a rozpočtové opatření č. 11/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

A/

poskytnutí finančního daru Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, IČ 27320634 ve výši 40.000 Kč, dle důvodové zprávy

B/

rozpočtové opatření č. 11/2012         

- zvýšení příjmů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 2111 /poskytování služeb - reklama/  o částku  40.000,-- 

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/ o částku  40.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 100/12 z 12.3.2012

Finanční dar pro Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 28707117 a rozpočtové opatření č. 12/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

A/

poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 28707117 ve výši ve výši 40.000 Kč, dle důvodové zprávy

B/

rozpočtové opatření č. 12/2012         

- zvýšení příjmů orj. 13 /IA-KP/, odd§  3319, položka 2111 /poskytování služeb - reklama/ o částku  40.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /IA-KP/, odd§  6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/ o částku  40.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 101/12 z 12.3.2012

Chomutovské krušení  2012 - 16. ročník Setkání hornických měst a obcí ČR - podnájem prodejního místa ve dnech 21.-22.4. 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

A)       

uzavření smluv na podnájem prodejního místa na dobu určitou od 21. - 22.4.2012 dle důvodové zprávy,

B)       

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, svěření pravomoci primátorovi rozhodnout o uzavření smluv s náhradními zájemci o podnájem prodejního místa v rámci akce „Chomutovské krušení 2012“, a to v případě, že vybraní zájemci uvedeni v této důvodové zprávě ustoupí od svého záměru.

 

 

Usnesení RaMěst č. 102/12 z 12.3.2012

Výjimka z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 7/2010

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e   

udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 žadateli:

T. J. Sokol Chomutov, k pořádání jednorázové akce s hudební produkcí, s názvem "Sokolské Šibřinky" v tělocvičně v ul. Kukaňova 2506, Chomutov, dne 14.4.2012, v čase od 19:30 hod. do 01:00 hod., za účasti 3 členů pořadatelské služby.

 

 

Usnesení RaMěst č. 103/12 z 12.3.2012

Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu pracovní skupiny LINKS na rok 2012 a rozpočtové opatření č. 9/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t  

rozdělení finančních prostředků skupiny LINKS pro rok 2012 a rozpočtové opatření č. 9/2012:

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 11 o částku 320 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 o částku 42 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 o částku 41 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 33 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 o částku 31 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 o částku 35 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 o částku 41 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 33 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 o částku 44 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 3114, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 318 o částku 20 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 104/12 z 12.3.2012

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2012 - nemovitosti, upravený finanční plán Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 a rozpočtové opatření č. 10/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e  

odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2012 - nemovitosti

a  s c h v a l u j e   

upravený finanční plán Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

a  d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t  

rozpočtové opatření č. 10/2012

1)

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3111, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 314 o částku 10 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. §3111, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 314 o částku 10 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 304 o částku 2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, org. 304 o částku 2 000,- Kč

2)

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 302 o částku 1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd. §6409, pol. 5901 /finanční rezerva/ o částku 1 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 305 o částku 3 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd. §6409, pol. 5901 /finanční rezerva/ o částku 3 000,- Kč

3)

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 303 o částku 27 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113, pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 o částku 27 000,- Kč

4)

- snížení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113, pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 312 o částku 145 000,- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113 pol. 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/  org. 312 o částku 145 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, odd. §3113 pol. 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 312 o částku 49 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/ odd. §6409, pol. 5901 /finanční rezerva/ o částku 49 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 105/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 13/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

rozpočtové opatření č. 13/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/  org. 312 ÚZ 321 33123 o částku 181 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu/ org. 312 ÚZ 325 33123 o částku 1 029 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 312 ÚZ 321 33123 o částku 181 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 312 ÚZ 325 33123 o částku 1 029 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 106/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 14/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t  

rozpočtové opatření č. 14/2012

- snížení výdajů orj. 07/OŠ/, odd§ 6409, pol. 5229 /ostatní neziskové transfery neziskovým a podobným organizacím/ o částku 1 025 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ/, odd§ 3419, pol. 5229 /ostatní neziskové transfery neziskovým a podobným organizacím/, org. 88 o částku 1 025 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 107/12 z 12.3.2012

Návrh Krátkodobého plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i  t

předložený Návrh Krátkodobého plánu rozvoje sociálních služeb statutárního města Chomutova na období 2012 – 2013.

 

 

Usnesení RaMěst č. 108/12 z 12.3.2012

Rozdělení dotací na podporované sporty

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

u d ě l i t

výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova podporovaným sportům dle důvodové zprávy žadatelům:

1/ CZECH WRESTLING Chomutov, o.s.

2/ BK ASK spol. s r.o.

a  s c h v á l i t

rozdělení dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova podporovaným sportům na rok 2012 takto:

1/ FC Chomutov, s.r.o. - 1.000.000 Kč

2/ Tělovýchovná jednota VEROS Chomutov, oddíl volejbalu - 150.000 Kč

3/ CZECH WRESTLING Chomutov, o.s., klub zápasu - 300.000 Kč

4/ SK Chomutov S-R-O s.r.o. - 400.000 Kč

5/ BK ASK spol. s r.o. - 725.000 Kč

6/ TJ Slavie Chomutov, oddíl plavání - 350.000 Kč

7/ Piráti Chomutov a.s. - 5.250.000 Kč

8/ Tělovýchovná jednota Válcovny trub a Železárny Chomutov, oddíl judo - 300.000 Kč

9/ Sportclub 80 Chomutov, oddíl softbalu - 200.000 Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 109/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 6/2012 - úprava položek rozpočtu úseku projektů

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 6/2012

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§6399, položka 5362 /platby daní a poplatků/  o částku  72.268.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org. 0061500000000 /IPRM všeobecně/ o částku 178.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061504000000 /Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury/ o částku 2.500.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061505000000 /Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku 7.200.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061580000000 /IOP - všeobecně - příprava na následující rok/ o částku 260.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061581000000/ Březenecká - rekonstrukce ulice Dřínovská, Kyjická/ o částku 1.420.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061582000000 /Písečná - chodníky, podchod/ o částku 1.160.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061583000000 /Zahradní - Reko podchodu do sídliště Zahradní ul. Pod Břízami/ o částku 240.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061584000000 /Písečná - rekonstrukce veřejného prostr. před ZŠ/ o částku 710.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061587000000 /Hřiště ZŠ - Zahradní, Písečná/ o částku 4.260.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031117000000 /Rekonstrukce zastávek a podchodů 5 ks/ o částku 1.800.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031206000000 /Revitalizace veřejné zeleně "Lesopark Písečná"/ o částku 906.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031207000000 /Březenecká - Modernizace ulice Hutnická/ o částku 1.800.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031208000000 /Kamenná - sportoviště a hřiště pro děti a mládež/ o částku 440.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031209000000 /Zahradní - nová parkovací místa v ul. Pod břízami/ o částku 720.000,‑Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031211000000 /Sportoviště Písečná - II. etapa/ o částku 1.000.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/ org. 0002606000000 /Metropolitní síť/ o částku 6.900.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0003903000000 /Příprava ostatních projektů/ o částku 300.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org.‑0003905000000 /Zateplení areálu školy ZŠ Zahradní/ o částku 9.940.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3745, položka 6124 /pěstitelské celky trvalých porostů/ org. 0031108000000 /Obnova zeleně v CV - Městský park/ o částku 610.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3745, položka 6124 /pěstitelské celky trvalých porostů/ org. 0031201000000 /Obnova zeleně v CV - Park T.G.Masaryka a Benešovo náměstí/ o částku 1.094.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0003908000000 /Rekultivace městské skládky / o částku 10.020.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0002569000000 /Rekreační zóna Bezručovo údolí/ o částku 2.000.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031116000000 /Hřiště Nové Spořice/ o částku 360.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031118000000 /Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu K.J/ o částku 428.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0031119000000 /Rekonstrukce a výměna splaškové kanalizace pro obytné domy ul. 5.května/ o částku 2.722.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, stavby, haly/ org. 0061503000000 /Letní stadion s tréninkovým zázemím/ o částku 13.300.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 110/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 7/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 7/2012

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4216 /ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/ "Rozvoj služeb eGovernmentu Města Chomutov a v obcích správního obvodu ORP Chomutov"/ UZ 14903 o částku 688.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 03 /Projekty EU/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org / "Rozvoj služeb eGovernmentu Města Chomutov a v obcích správního obvodu ORP Chomutov"/ UZ14009 o částku 120.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/  o částku 808.000,‑Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 111/12 z 12.3.2012

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM "Sídliště, místo pro život" za rok 2011

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a  

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM "Sídliště, místo pro život" za rok 2011 a  d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM "Sídliště, místo pro život" za rok 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 112/12 z 12.3.2012

Zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledcích inventarizace a závazků města ke dni 31.12.2011

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e ZSMCH

s c h v á l i t

výsledky inventarizace majetku a závazků statutárního města Chomutova ke dni 31.12.2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 113/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 15/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t    

rozpočtové opatření č. 15/2012

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 1122 /daň z příjmu právnických osob za obce/ o částku 19.362.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6399 /ostatní finanční operace/, položka 5362 /platby daní a poplatků/ o částku  19.362.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 114/12 z 12.3.2012

Rozpočtové opatření č. 16/2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t  

rozpočtové opatření č. 16/2012

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, položka 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/  o částku  34.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, položka 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/  o částku  3.714.700,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku  3.748.700,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 /ZŠ Zahradní/  o částku  830.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 /ZŠ Zahradní/ ÚZ 112 o částku  830.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 /ZŠ Na Příkopech/ o částku  788.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 /ZŠ Na Příkopech/ ÚZ 112 o částku  788.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 /ZŠ Kadaňská/ o částku  659.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 /ZŠ Kadaňská/ ÚZ 112 o částku  659.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 /ZŠ Písečná/ o částku  616.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 /ZŠ Písečná/ ÚZ 112 o částku  616.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 /ZŠ Hornická/ o částku  673.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 /ZŠ Hornická/ ÚZ 112 o částku  673.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 /ZŠ Školní/ o částku  808.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 /ZŠ Školní/ ÚZ 112 o částku  808.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 /ZŠ Heyrovského/ o částku  659.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 /ZŠ Heyrovského/ ÚZ 112 o částku  659.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 /ZŠ Březenecká/ o částku  895.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 /ZŠ Březenecká/ ÚZ 112 o částku  895.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3111, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 /MŠ Šafaříkova/ o částku  1.924.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3111, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 /MŠ Šafaříkova/ ÚZ 112 o částku  1.924.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 318 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ o částku  467.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 318 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ ÚZ 112 o částku  467.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 /ZŠS a MŠ Palachova/ o částku  188.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 /ZŠS a MŠ Palachova/ ÚZ 112 o částku  188.000,-- Kč

- snížení příjmů orj. 04 /OSV/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 13306 o částku  62.440.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4171, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 42.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4172, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 4.600.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4173, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 org. 31 o částku 70.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4173, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 org. 32 o částku 50.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4173, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 org. 33 o částku 600.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4173, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 org. 34 o částku 150.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4177, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 100.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4179, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 70.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4182, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 3.500.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4183, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 500.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4184, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 3.500.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4185, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 7.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4186, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13306 o částku 300.000,-- Kč

- snížení příjmů orj. 04 /OSV/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 13235 o částku  125.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4195, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13235 o částku  125.000.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 04 /OSV/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/  o částku  3.406.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 6402, položka 5364 /vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích/ o částku 3.406.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 06 /ODaSČ/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/  o částku  1.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 06 /ODaSČ/, odd§ 6402, položka 5364 /vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích/  o částku 1.000,‑‑ Kč

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/ org. 1 o částku  3.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5031 /pojistné na sociální zabezpečení/ o částku  750.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5032 /pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ o částku  270.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 4341, položka 5169 /nákup služeb/ o částku  500.000,‑‑Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSV/, odd§ 6171, položka 5161 /poštovné/ o částku  300.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku  4.820.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 02 /ORIaMM - OMP/, odd§ 3745, položka 5169 /nákup služeb/ o částku  150.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 02 /ORIaMM - OMP/, odd§ 3745, položka 6119 /ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku/ o částku  150.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 115/12 z 12.3.2012

Přistoupení ke smlouvě mezi Svazem měst a obcí a společností Microsoft

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

přistoupení k licenčnímu programu Microsoft Select.

 

 

Usnesení RaMěst č. 116/12 z 12.3.2012

Dodatek č. 9 ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty z provozu MHD

 

Rada statutárního města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro období 01.10.2009 - 31.12.2019, dle důvodové zprávy a předloženého návrhu tohoto dodatku v celkové výši 38.068.000,-- Kč pro rok 2012

s c h v á l i t 

rozpočtové opatření č. 17/2012

- zvýšení příjmů orj. 32 /DPCHJ/, odd§ 2221 položka 2133 /příjmy z pronájmu nemovitého majetku/ o částku 4.445.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 32 /DPCHJ/, odd§  2221, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám/ o částku  4.445.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Jan Mareš                                                                                       Ing. Jan Řehák

primátor statutárního města                                                                       1. náměstek primátora

          Chomutov