USNESENÍ

 

ze 41. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 6. října od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

 

Usnesení RaMěst č. 368/08 z 6. 10. 2008

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 24.9.2008

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

                                                          

 

Usnesení RaMěst č. 369/08 z 6. 10. 2008

Kontrola plnění usnesení – dodatek

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

Usnesení RaMěst č. 370/08 z 6. 10. 2008

Návrh na ocenění občanů u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného státu

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

návrh oceněných občanů u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného státu, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 371/08 z 6. 10. 2008

Valná hromada CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s.

 

1)Schválení zvýšení základního kapitálu

r o z h o d n u t í

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady podle ustanovení § 190 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění.

 

I.

1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 822.300.000,- Kč (slovy osm set dvacet dva milionů tři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 824.300.000,- Kč (slovy osm set dvacet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých).

2) Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 8.223 (slovy osm tisíc dvě stě dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 

 

3)Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden měsíc) od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

 

4) Všech 8.223 (slovy osm tisíc dvě stě dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitými vklady jediného akcionáře, kterým je  Statutární město Chomutov.

 

5) Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Vratislavem Láfem, Chomutov, V. Nezvala 4281, znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro toto zvýšení základního kapitálu usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1005/2008-33 ze dne 14.1.2008, které nabylo právní moci dne 12.2.2008.

 

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti:

 

1) budova č.p. 37 jiná stavba na parcele 76 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 76 o výměře 250 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 393-152/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých)

 

2) budova č.p. 108 jiná stavba na parcele 152/2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 152/2 o výměře 182 m2, budova č.p. 109 bydlení na parcele 151, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 151 o výměře 242 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 397-156/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.700.000,- Kč (slovy devět milionů sem set tisíc korun českých)

 

3) budova č.p. 140 jiná stavba na parcele 144 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 144 o výměře 204 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 396-155/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.900.000,- Kč (slovy tři miliony devět set tisíc korun českých)

 

4) budova č.p. 571 jiná stavba na parcele 4995 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4995 o výměře 768 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.7.2008, pořadové číslo 390-149/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.800.000,- Kč (slovy dva miliony osm set tisíc korun českých)

 

5) budova č.p. 851 jiná stavba na parcele 2309 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2309 o výměře 513 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 388-147/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých)

 

6) budova č.p. 896 bydlení na parcele 2830 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2830 o výměře 560 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 383-142/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých)

 

7) budova č.p. 922 jiná stavba na parcele 2821 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2821 o výměře 334 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 389-148/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři miliony tři sta tisíc korun českých)

 

8) budova č.p. 972 bydlení na parcele 2507 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2507 o výměře 238 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 400-159/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých)

 

9) budova č.p. 985 bydlení na parcele 2504 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2504 o výměře 237 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 404-163/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.900.000,- Kč (slovy tři miliony devět set tisíc korun českých)

 

10) budova č.p. 986 bydlení na parcele 2501 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2501 o výměře 164 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 405-164/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých)

 

 

 

11) budova č.p. 996 bydlení na parcele 2500 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2500 o výměře 175 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 406-165/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony osm set tisíc korun českých)

 

12) budova č.p. 1000 bydlení na parcele 200 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 200 o výměře 155 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 398-157/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých)

 

13) budova č.p. 1005 bydlení na parcele 2497/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2497/1 o výměře 306 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 407-166/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.700.000,- Kč (slovy šest milionů sedm set tisíc korun českých)

 

14) budova č.p. 1006 bydlení na parcele 2513 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2513 o výměře 210 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 408-167/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony osm set tisíc korun českých)

 

15) budova č.p. 1007 bydlení na parcele 2520/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2520/1 o výměře 165 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 409-168/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých)

 

16) budova č.p. 1030 bydlení na parcele 2796 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2796 o výměře 232 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 370-129/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.700.000,- Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých)

 

 

17) budova č.p. 1041 bydlení na parcele 2511 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2511 o výměře 147 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 410-169/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.500.000,- Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých)

 

18) budova č.p. 1096 bydlení na parcele 2521/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2521/1 o výměře 165 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 411-170/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.100.000,- Kč (slovy tři miliony sto tisíc korun českých)

 

19) budova č.p. 1098 bydlení na parcele 2981 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2981 o výměře 228 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 29.2.2008, pořadové číslo 276-035/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých)

 

20) budova č.p. 1101 bydlení na parcele 2522 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2522 o výměře 181 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 412-171/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.700.000,- Kč (slovy tři miliony sedm set tisíc korun českých)

 

21) budova č.p. 1107 bydlení na parcele 2980/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2980/1 o výměře 164 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 371-130/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.400.000,- Kč (slovy tři miliony čtyři sta tisíc  korun českých)

 

22) budova č.p. 1131 bydlení na parcele 2510/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2510/1 o výměře 204 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 413-172/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.600.000,- Kč (slovy tři miliony šest set tisíc korun českých)

 

 

23) budova č.p. 1141 bydlení na parcele 2525 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2525 o výměře 127 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.8.2008, pořadové číslo 414-173/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.300.000,- Kč (slovy dva miliony tři sta tisíc korun českých)

 

24) budova č.p. 1251 jiná stavba na parcele 2474 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2474 o výměře 920 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 387-146/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.900.000,- Kč (slovy jedenáct milionů devět set tisíc korun českých)

 

25) budova č.p. 1294 jiná stavba na parcele 2475 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2475 o výměře 433 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 386-145/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři miliony tři sta tisíc  korun českých)

 

26) budova č.p. 1307 bydlení na parcele 2795 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2795 o výměře 248 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 372-131/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých)

 

27) budova č.p. 1308 bydlení na parcele 2794 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2794 o výměře 254 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 373-132/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých)

 

28) budova č.p. 1509 bydlení na parcele 2837 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2837 o výměře 311 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 376-135/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.100.000,- Kč (slovy dvanáct milionů sto tisíc  korun českých)

 

 

29) budova č.p. 1571 bydlení na parcele 3735 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3735 o výměře 162 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 365-124/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých)

 

30) budova č.p. 1573 bydlení na parcele 2836 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2836 o výměře 253 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 377-136/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.500.000,- Kč (slovy devět milionů pět set tisíc korun českých)

 

31) budova č.p. 1574 bydlení na parcele 2792 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2792 o výměře 323 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 375-134/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.500.000,- Kč (slovy deset milionů pět set tisíc korun českých)

 

32) budova č.p. 1622 bydlení na parcele 4478 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4478 o výměře 1059 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.7.2008, pořadové číslo 385-144/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých)

 

33) budova č.p. 1664 bydlení na parcele 2838 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2838 o výměře 319 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 384-143/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.300.000,- Kč (slovy dvanáct milionů tři sta tisíc korun českých)

 

34) budova č.p. 1666 bydlení na parcele 3743 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3743 o výměře 382 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 378-137/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.300.000,- Kč (slovy jedenáct milionů tři sta tisíc korun českých)

 

 

35) budova č.p. 1725 bydlení na parcele 3732 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3732 o výměře 187 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 366-125/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.800.000,- Kč (slovy čtyři miliony osm set tisíc korun českých)

 

36) budova č.p. 1918 bydlení na parcele 3067 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3067 o výměře 310 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 374-133/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.200.000,- Kč (slovy pět milionů dvě stě tisíc korun českých)

 

37) budova č.p.1925 bydlení na parcele 3004 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3004 o výměře 352 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 364-123/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.800.000,- Kč (slovy tři miliony osm set tisíc korun českých)

 

38) budova č.p. 3542 bydlení na parcele 2610 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2610 o výměře 248 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 335-094/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.600.000,- Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých)

 

39) budova č.p. 3603 bydlení na parcele 1285, budova č.p. 3604 bydlení na parcele 1284 a budova č.p. 3605 bydlení na parcele 1283, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1283 o výměře 135 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1284 o výměře 138 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1285 o výměře 146 m2, a zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 278-037/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých)

 

40) budova č.p. 3607 bydlení na parcele 1273, budova č.p. 3608 bydlení na parcele 1274 a budova č.p. 3609 bydlení na parcele 1275, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1273 o výměře 150 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1274 o výměře 137 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1275 o výměře 136 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 279-038/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých)

 

41) budova č.p. 3610 bydlení na parcele 1259, budova č.p. 3611 bydlení na parcele 1258 a budova č.p. 3612 bydlení na parcele 1257, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1257 o výměře 138 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1258 o výměře 138 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1259 o výměře 150 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 280-039/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých)

 

42) budova č.p. 3613 bydlení na parcele 1260 a budova č.p. 3614 bydlení na parcele 1261, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1260 o výměře 151 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1261 o výměře 140 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 281-040/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.400.000,- Kč (slovy pět milionů čtyři sta tisíc korun českých)

 

43) budova č.p. 3615 bydlení na parcele 1271/1 a budova č.p. 3616 bydlení na parcele 1272, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1271/1 o výměře 94 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 1272 o výměře 136 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 282-041/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.500.000,- Kč (slovy pět milionů pět set tisíc korun českých)

 

44) budova č.p. 3623 bydlení na parcele 2628, budova č.p. 3624 bydlení na parcele 2627, budova č.p. 3625 bydlení na parcele 2626 a budova č.p. 3626 bydlení na parcele 2625, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2625 o výměře 154 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2626 o výměře 137 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2627 o výměře 134 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2628 o výměře 132 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 333-092/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.300.000,- Kč (slovy deset milionů tři sta tisíc korun českých)

 

45) budova č.p. 3627 bydlení na parcele 2621, budova č.p. 3628 bydlení na parcele 2622 a budova č.p. 3629 bydlení na parcele 2623, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2621 o výměře 150 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2622 o výměře 133 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2623 o výměře 141 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 334-093/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.700.000,- Kč (slovy sedm milionů sedm set tisíc korun českých)

 

46) budova č.p. 3645 bydlení na parcele 2828/2, budova č.p. 3646 bydlení na parcele 2828/3, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2828/2 o výměře 132 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2828/3 o výměře 161 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 332-091/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 5.300.000,- Kč (slovy pět milionů tři sta tisíc korun českých)

 

47) budova č.p. 3651 bydlení na parcele 2554, budova č.p. 3652 bydlení na parcele 2555, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2554 o výměře 686 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2555 o výměře 556 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 331-090/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.100.000,- Kč (slovy sedm milionů jedno sto tisíc korun českých)

 

48) budova č.p. 3653 bydlení na parcele 2401 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2401 o výměře 202 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 289-048/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých)

 

49) budova č.p. 3654 bydlení na parcele 2398 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2398 o výměře 219 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 290-049/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony sto tisíc  korun českých)

 

50) budova č.p. 3655 bydlení na parcele 2397, budova č.p. 3656 bydlení na parcele 2396, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2396 o výměře 192 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2397 o výměře 182 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 291-050/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.900.000,- Kč (slovy šest milionů devět set tisíc korun českých)

 

51) budova č.p. 3657 bydlení na parcele 2395 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2395 o výměře 215 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 292-051/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony sto tisíc korun českých)

 

52) budova č.p. 3658 bydlení na parcele 2394 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2394 o výměře 191 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 5.3.2008, pořadové číslo 293-052/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých)

 

53) budova č.p. 3660 bydlení na parcele 183, budova č.p. 3661 bydlení na parcele 182, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 182 o výměře 226 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 183 o výměře 183 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 341-100/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 7.800.000,- Kč (slovy sedm milionů osm set tisíc korun českých)

 

54) budova č.p. 3662 bydlení na parcele 181 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 181 o výměře 148 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 342-101/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých)

 

55) budova č.p. 3663 bydlení na parcele 180, budova č.p. 3664 bydlení na parcele 179, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 179 o výměře 269 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 180 o výměře 161 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 9.6.2008, pořadové číslo 343-102/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.700.000,- Kč (slovy osm milionů sedm set tisíc korun českých)

 

56) budova č.p. 3669 bydlení na parcele 2665 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2665 o výměře 174 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 344-103/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.500.000,- Kč (slovy čtyři miliony pět set tisíc korun českých)

 

57) budova č.p. 3670 bydlení na parcele 2666, budova č.p. 3671 bydlení na parcele 2667, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2666 o výměře 199 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2667 o výměře 198 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 345-104/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.600.000,- Kč (slovy deset milionů šest set tisíc korun českých)

 

58) budova č.p. 3672 bydlení na parcele 2668, budova č.p. 3673 bydlení na parcele 2669, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2668 o výměře 181 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2669 o výměře 160 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.6.2008, pořadové číslo 346-105/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých)

 

59) budova č.p. 3686 bydlení na parcele 2463 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2463 o výměře 157 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 368-127/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.700.000,- Kč (slovy čtyři miliony sedm set tisíc korun českých)

 

60) budova č.p. 3765 bydlení na parcele 426 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 426 o výměře 205 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 356-115/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.400.000,- Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých)

 

61) budova č.p. 3773 bydlení na parcele 386 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 386 o výměře 240 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 357-116/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.000.000,- Kč (slovy čtyři miliony korun českých)

 

62) budova č.p. 3780 bydlení na parcele 3609 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3609 o výměře 344 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 355-114/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.300.000,- Kč (slovy čtyři miliony tři sta tisíc korun českých)

 

63) budova č.p. 3799 bydlení na parcele 2609 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2609 o výměře 144 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.5.2008, pořadové číslo 336-095/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.600.000,- Kč (slovy dva miliony šest set tisíc korun českých)

 

64) budova č.p. 3818 bydlení na parcele 3736, budova č.p. 3819 bydlení na parcele 3740, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3736 o výměře 166 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3740 o výměře 302 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 358-117/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 8.700.000,- Kč (slovy osm milionů sedm set tisíc korun českých)

 

65) budova č.p. 3836 bydlení na parcele 3731 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3731 o výměře 323 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 360-119/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.200.000,- Kč (slovy tři miliony dvě stě tisíc korun českých) -----------------------

 

66) budova č.p. 3842 bydlení na parcele 2858 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2858 o výměře 203 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.6.2008, pořadové číslo 359-118/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.400.000,- Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta tisíc korun českých)

 

67) budova č.p. 3875 bydlení na parcele 3572/2 a  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3572/2 o výměře 151 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 351-110/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.100.000,- Kč (slovy tři miliony sto tisíc  korun českých)

 

68) budova č.p. 3878 bydlení na parcele 3039, budova č.p. 3879 bydlení na parcele 3038, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3038 o výměře 193 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3039 o výměře 221 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 315-074/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)

 

69) budova č.p. 3880 bydlení na parcele 3036, budova č.p. 3881 bydlení na parcele 3035, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3035 o výměře 210 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3036 o výměře 210 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 316-075/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)

 

70) budova č.p. 3882 bydlení na parcele 3080, budova č.p. 3883 bydlení na parcele 3079, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3079 o výměře 211 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3080 o výměře 213 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 317-076/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)

 

71) budova č.p. 3884 bydlení na parcele 3032, budova č.p. 3885 bydlení na parcele 3033, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3032 o výměře 212 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3033 o výměře 216 m2,  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 318-077/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých)

 

72) budova č.p. 3886 bydlení na parcele 3102, budova č.p. 3887 bydlení na parcele 3101, budova č.p. 3888 bydlení na parcele 3100, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3100 o výměře 182 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3101 o výměře 188 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3102 o výměře 180 m2  zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 20.4.2008, pořadové číslo 319-078/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáct milionů osm set tisíc korun českých)

 

73) budova č.p. 3921 bydlení na parcele 96/1, bytový dům bez čp/če na parcele 96/3, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 96/1 o výměře 411 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 96/3 o výměře 22 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 16.6.2008, pořadové číslo 352-111/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.600.000,- Kč (slovy devět milionů šest set tisíc korun českých)

 

74) budova č.p. 3947 bydlení na parcele 2452, budova č.p. 3948 bydlení na parcele 2451, budova č.p. 3949 bydlení na parcele 2450, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2450 o výměře 273 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2451 o výměře 261 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2452 o výměře 269 m2 zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 323-082/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 28.500.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých)

 

75) budova č.p. 3950 bydlení na parcele 2457, budova č.p. 3951 bydlení na parcele 2456, budova č.p. 3952 bydlení na parcele 2455, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2455 o výměře 278 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2456 o výměře 271 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2457 o výměře 275 m2 zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 324-083/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 28.500.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých)

 

76) budova č.p. 3953 bydlení na parcele 2465, budova č.p. 3954 bydlení na parcele 2466, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2465 o výměře 259 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2466 o výměře 271 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 325-084/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.800.000,- Kč (slovy dvanáct milionů osm set tisíc korun českých)

 

77) budova č.p. 3961 bydlení na parcele 2459, budova č.p. 3962 bydlení na parcele 2458, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2458 o výměře 194 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2459 o výměře 185 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 326-085/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 18.000.000,- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých)

 

78) budova č.p. 3993 bydlení na parcele 2577, budova č.p. 3994 bydlení na parcele 2578, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2577 o výměře 217 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2578 o výměře 231 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 327-086/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 24.300.000,- Kč (slovy dvacet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých)

 

79) budova č.p. 3995 bydlení na parcele 2579, budova č.p. 3996 bydlení na parcele 2580, budova č.p. 3997 bydlení na parcele 2581, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2579 o výměře 247 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2580 o výměře 245 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2581 o výměře 249 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 328-087/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 46.400.000,- Kč (slovy čtyřicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých)

 

80) budova č.p. 4089 bydlení na parcele 2582, budova č.p. 4090 bydlení na parcele 2583, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2582 o výměře 204 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2583 o výměře 207 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.5.2008, pořadové číslo 329-088/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 30.300.000,- Kč (slovy třicet milionů tři sta tisíc korun českých)

 

81) budova č.p. 4445 bydlení na parcele 2588/9, budova č.p. 4446 bydlení na parcele 2588/10, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/9 o výměře 225 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/10 o výměře 217 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 379-138/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 21.600.000,- Kč (slovy dvacet jedna milionů šest set tisíc korun českých

 

82) budova č.p. 4447 bydlení na parcele 2588/11, budova č.p. 4448 bydlení na parcele 2588/12, budova č.p. 4449 bydlení na parcele 2588/13, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/11 o výměře 217 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/12 o výměře 217 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2588/13 o výměře 187 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 380-139/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 30.000.000,- Kč (slovy třicet milionů korun českých)

 

83) budova č.p. 5251 občanská vybavenost na parcele 6125/45 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 6125/45 o výměře 360 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 382-141/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 3.500.000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých)

 

84) budova č.p. 5307 občanská vybavenost na parcele 6023/25 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 6023/25 o výměře 923 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 15.7.2008, pořadové číslo 381-140/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 9.700.000,- Kč (slovy devět milionů sedm set tisíc korun českých)

 

85) budova č.p. 3306 bydlení na parcele 3131 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 3131 o výměře 132 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 23.7.2008, pořadové číslo 391-150/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.400.000,- Kč (slovy dva miliony čtyři sta tisíc korun českých)

 

86) budova č.p. 3416 bydlení na parcele 2553 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2553 o výměře 141 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 30.6.2008, pořadové číslo 363-122/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc  korun českých)

 

87) budova č.p. 3676 bydlení na parcele 2542, budova č.p. 3677 bydlení na parcele 2541, budova č.p. 3678 bydlení na parcele 2540, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2540 o výměře 199 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2541 o výměře 217 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2542 o výměře 192 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 297-056/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých)

 

88) budova č.p. 3679 bydlení na parcele 2539, budova č.p. 3680 bydlení na parcele 2538, budova č.p. 3681 bydlení na parcele 2537, budova č.p. 3682 bydlení na parcele 2536, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2536 o výměře 174 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2537 o výměře 174 m2,  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2538 o výměře 201 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2539 o výměře 168 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 298-057/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 13.700.000,- Kč (slovy třináct milionů sedm set tisíc korun českých)

 

89) budova č.p. 3683 bydlení na parcele 2535, budova č.p. 3684 bydlení na parcele 2534, budova č.p. 3685 bydlení na parcele 2533, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2533 o výměře 197 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2534 o výměře 218 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2535 o výměře 194 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 296-055/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých)

 

90) budova č.p. 3687 bydlení na parcele 2932, budova č.p. 3688 bydlení na parcele 2931, budova č.p. 3689 bydlení na parcele 2930, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2930 o výměře 271 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2931 o výměře 137 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2932 o výměře 282 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 300-059/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých)

 

91) budova č.p. 3690 bydlení na parcele 2938/1, budova č.p. 3691 bydlení na parcele 2937/1, budova č.p. 3692 bydlení na parcele 2936, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2936 o výměře 271 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2937/1 o výměře 107 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2938/1 o výměře 232 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 301-060/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých)

 

92) budova č.p. 3705 bydlení na parcele 2955, budova č.p. 3706 bydlení na parcele 2954,  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2954 o výměře 193 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2955 o výměře 196 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 304-063/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých)

 

93) budova č.p. 3707 bydlení na parcele 2953, budova č.p. 3708 bydlení na parcele 2952,  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2952 o výměře 242 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2953 o výměře 286 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 305-064/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 14.300.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů tři sta tisíc korun českých)

 

94) budova č.p. 3709 bydlení na parcele 2951, budova č.p. 3710 bydlení na parcele 2950, budova č.p. 3711 bydlení na parcele 2949, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2949 o výměře 153 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2950 o výměře 169 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2951 o výměře 276 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 306-065/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 13.300.000,- Kč (slovy třináct milionů tři sta tisíc korun českých)

 

95) budova č.p. 3712 bydlení na parcele 2948, budova č.p. 3713 bydlení na parcele 2947,  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2947 o výměře 214 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2948 o výměře 210 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 302-061/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.800.000,- Kč (slovy šest milionů osm set tisíc korun českých)

 

96) budova č.p. 3720 bydlení na parcele 2914 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2914 o výměře 286 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 308-067/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.100.000,- Kč (slovy čtyři miliony sto tisíc korun českých)

 

97) budova č.p. 3721 bydlení na parcele 2910 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2910 o výměře 172 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 309-068/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 2.200.000,- Kč (slovy dva miliony dvě stě tisíc korun českých)

 

98) budova č.p. 3749 bydlení na parcele 2943, budova č.p. 3750 bydlení na parcele 2942, budova č.p. 3751 bydlení na parcele 2941, budova č.p. 3752 bydlení na parcele 2940,  pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2940 o výměře 204 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2941 o výměře 205 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2942 o výměře 208 m2 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 2943 o výměře 201 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 25.3.2008, pořadové číslo 303-062/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 12.900.000,- Kč (slovy dvanáct milionů devět set tisíc korun českých

 

99) budova č.p. 4088 občanská vybavenost na parcele 182/1 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 182/1 o výměře 333 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 7.7.2008, pořadové číslo 369-128/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých)

 

100) budova č.p. 5330 jiná stavba na parcele 4188/7 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 4188/7 o výměře 151 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, Chomutov, V. Nezvala 4281, ze dne 2.8.2008, pořadové číslo 399-158/2008, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 900.000,- Kč (slovy devět set tisíc korun českých)

 

Za tyto nepeněžité vklady se vydává  8.223 (slovy osm tisíc dvě stě dvacet tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu.

 

Emisní ážio nevzniká.

 

II.

Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti dnů) od tohoto rozhodnutí  podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

 

 

III.

Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení nepeněžitých vkladů dle § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku.

 

2) Stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady

Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s.: Valná hromada

s c h v a l u j e

odměny pro členy představenstva a dozorčí rady ve výši 2.500,- Kč měsíčně s účinností od 1.10.2008.

 

 

Usnesení RaMěst č. 372/08 z 6. 10. 2008

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutov 

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 4497/1 o  výměře 22942 m2 v k.ú. Chomutov I za nájemné 39.258,-- Kč/rok (z toho svažitá část 3313 m2 za cenu údržby) na dobu určitou od 01.11.2008 do 31.12.2015, Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Jitřenka Chomutov, ul. Dukelská, zastoupená pí. Danou Burianovou.

 

2.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e  

výpůjčku části pozemku p.č. 2590/15 o výměře 1m2 v k.ú. Chomutov I, za účelem zřízení pietního místa na dobu neurčitou pro Daniela Šindeláře.

 

 

Usnesení RaMěst č. 373/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 68/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e 

rozpočtové opatření č. 68/2008:

- zvýšení příjmů orj. 02 (ORIaMM), položka 4111 (neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) - ÚZ 98193 o částku 815 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 02 (ORIaMM), odd.§ 6115 (Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) - ÚZ 98193 o částku 815 000,- Kč dle rozpisu :

 

pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje                                                       600000,- Kč

pol. 5139 - Materiálové výdaje                                                           120000,- Kč

pol. 5156 - Pohonné hmoty                                                                     5000,- Kč

pol. 5161 – Poštovné                                                                            10000,- Kč

pol. 5164 – Nájemné                                                                            20000,- Kč

pol. 5169 - Nákup ostatních služeb                                                        50000,- Kč

pol. 5173 – Cestovné                                                                            10000,- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 374/08 z 6. 10. 2008

Návrh na změnu statutu Dozorčí rady MÚSS Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e 

předložený návrh na změnu statutu Dozorčí rady MÚSS Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 375/08 z 6. 10. 2008

Výjimka z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

n e u d ě l u j e   

v ý j i m k u   z ustanovení čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, Michalu Kombrzovi pro restauraci Jitřenka v 1. poschodí objektu č.p. 4170 v ul. Jiráskova v Chomutově, k pořádání reprodukované hudby.

 

 

Usnesení RaMěst č. 376/08 z 6. 10. 2008

Prominutí úroku z prodlení – Martin Říha

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   snížení  úroku z  prodlení  stanovený  platebním  rozkazem Okresního soudu v Chomutově čj.: Ro 607/96 - 5 ze dne 5.7.1996 z částky 133.133,00 Kč na částku  66.567,00 Kč  panu Martinu Říhovi,  za podmínky, že tuto částku uhradí do 6 měsíců od schválení Zastupitelstva města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 377/08 z 6. 10. 2008

Žádost o prominutí úroku z prodlení – Petr Sas a Eva Sasová

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  snížení úroku z prodlení manželům Petru a Evě Sasovým,  stanovených rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j. 27 C 92/2003 z 22. 11. 2004 z částky 1.017.732,92 Kč na částku 500.000,00 Kč za podmínky, že tuto částku uhradí do 6 měsíců od schválení Zastupitelstva města Chomutova.    

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 378/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 66/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a       d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 66/2008:

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4216 /ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29516 o  částku  97.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odd.10 § 39, položka 6119 /ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku/ ÚZ 29516 o  částku  97.000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 379/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 67/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č.67/2008 :

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29008 o  částku  19.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odd.10 § 36, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ 29008 o  částku  19.000,-- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 380/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 63/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 63/2008:

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSVaZ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu), ÚZ 13235 o částku 7.068.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4195 (příspěvek na péči, položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13235 o částku 7.068.000,- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 381/08 z 6. 10. 2008

Zápis do kroniky města Chomutova za rok 2006

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

zápis do kroniky města Chomutova za rok 2006.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 382/08 z 6. 10. 2008

Zvýšení kapacity školní družiny

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

zvýšení kapacity školní družiny Základní školy Chomutov, Zahradní 5265, ze 130 na 150 žáků s účinností od 6. 10. 2008.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 383/08 z 6. 10. 2008

Rozdělení dotací  na projekty 2008

 

Rada města Chomutova

A/  

předloženou  zprávu  

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e    

dotaci na projekt z  rozpočtu města žadateli :

1)  Společenství Keltů na projekt „ Evropský meeting vrhačů – hod chladných zbraní  “ ve

     výši 4 000,- Kč  na úhradu cen, pohárů a medailí

 

B/ 

předloženou  zprávu

p r o j e d n a l a      a    n e s c h v a l u j e

dotaci na projekty z rozpočtu města  dle důvodové zprávy

 

2)   Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace  na projekt „

      Exkurze : Srovnávání koncepce českého a německého ošetřovatelství “   

3)   Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně  

      4800  na projekt „ Mladí lidé společně na východ a západ – stáž žáků do Finska “

4)   o.s. Obnaženi  na projekt „ Obnaženi “                                                                                                  

5)   Ravia spol. s.r.o. na projekt „ Hry bez hranic “

6)   Mystic Skates s.r.o. na projekt „ Český skateboardový pohár 2008

7)   Český svaz aerobiku na projekt „ Aquila Aerobic Fitness Open Cup 2008 

 

C/ 

předloženou zprávu  

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t  dotaci na projekt   žadateli :

 

8)  Folklorní sdružení Krušnohor na projekt „ Z Kytice nejkrásnější “ ve výši  4 000,-  

na pronájem sálu a tiskovin.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 384/08 z 6. 10. 2008

Poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rady města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    n e  s c h v a l u j e

předloženou zprávu 

   poskytnutí finančních příspěvků z prostředků Rady města :

1) Oblastní charita Most - Středisko azylového bydlení 

2) Středisko rané péče SPRP Praha.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 385/08 z 6. 10. 2008

Návrh na aktualizaci směrnic PZOO, p.o. Chomutov

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

aktualizaci směrnic PZOO Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 386/08 z 6. 10. 2008

Návrh na úpravu poplatku za ustájení koní

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

úpravu poplatku ustájení koní dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 387/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 69/2008

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (rozpočtové opatření č. 69/2008)

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 388/08 z 6. 10. 2008

Rozpočtové opatření č. 70/2008

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (rozpočtové opatření č. 70/2008)

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 389/08 z 6. 10. 2008

Změna organizační struktury MMCh

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předložený materiál a s účinností od  6.10. 2008

s c h v a l u j e:

1) navýšení počtu pracovníků na odboru kanceláře primátora o jednoho zaměstnance

2) navýšení celkového počtu zaměstnanců MMCH na 245,

u k l á d á

Ing. Václavu Fialovi, vedoucímu odboru kancelář tajemníka

------------------------------------------------------------------------

zpracovat schválené změny do Organizačního řádu MMCH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                    Ing. Jan Řehák

   primátorka města                                                                       náměstek primátorky