USNESENÍ

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 14.12.2009 od 17.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

Usnesení RaMěst č. 498/09 z 14.12.2009

Valná hromada CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

 

1) Zvýšení základního kapitálu

Rada Statutárního města Chomutov, kdy Statutární město Chomutov je jediným akcionářem společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění a z usnesení zastupitelstva Statutárního města Chomutov ze dne 14.12.2009, (číslo usn.) činí jako jediný akcionář společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. toto rozhodnutí:

 

I.

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 866.600.000,- Kč (slovy osm set šedesát šest milionů šest set tisíc korun českých) o částku 34.400.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů čtyři sta tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 901.000.000,- Kč (slovy devět set jedna milionů korun českých).

2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku se upíše 344 (slovy tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 

 

3. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6, lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4. Všech 344 (slovy tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu, bude upsáno nepeněžitými vklady jediného akcionáře, kterým je  Statutární město Chomutov.

 

5.   Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., Chomutov, Křižíkova 1098/6 a lhůta je 1 (slovy jeden) měsíc od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

 

6. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Vratislavem Láfem,  znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí, který byl jmenován pro zvýšení základního kapitálu usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 71 Nc 1005/2008-33 ze dne 14.1.2008, které nabylo právní moci dne 12.2.2008.

 

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou nemovitosti:

 

1) bytová jednotka číslo 3579/2 v budově č.p. 3578, 3579 na parcele 440, 441 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set pět lomeno šest tisíc pět set šedesát dva na společných částech budovy č.p. 3578, 3579 na parcele 440, 441 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set pět lomeno šest tisíc pět set šedesát dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 440 o výměře 137 m2, zastavěná plocha a nádvoří 441 o výměře 141 m2 , ostatní plocha 444/2 o výměře 278 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8251 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 440, 441 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 8250 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 444/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12658 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa,  ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 534-074/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých),

2) bytová jednotka číslo 3583/5 v budově č.p. 3582, 3583, 3584 na parcele 436, 437, 438 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát tři lomeno devět tisíc šest set dvacet sedm na společných částech budovy č.p. 3582, 3583, 3584 na parcele 436, 437, 438 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát tři lomeno devět tisíc šest set dvacet sedm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 436 o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří 437 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří 438 o výměře 153 m2, ostatní plocha 439/2 o výměře 129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7839 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 436, 437, 438 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7838 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 439/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12660 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 535-075/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých),

3) bytová jednotka číslo 3597/4 v budově č.p. 3596, 3597 na parcele 347, 348/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát dva lomeno šest tisíc sto osmnáct na společných částech budovy č.p. 3596, 3597 na parcele 347, 348/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát dva lomeno šest tisíc sto osmnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 347 o výměře 141 m2, zastavěná plocha a nádvoří 348/1 o výměře 143 m2, ostatní plocha 348/2 o výměře 103 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8260 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 347, 348/1 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 8259 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 348/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12657 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 537-077/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých),

 

4) bytová jednotka číslo 3598/2 v budově č.p. 3598, 3599 na parcele 394/1, 395 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát lomeno šest tisíc čtyři sta padesát čtyři na společných částech budovy č.p. 3598, 3599 na parcele 394/1, 395 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát lomeno šest tisíc čtyři sta padesát čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 394/1 o výměře 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří 395 o výměře 140 m2, ostatní plocha 394/3 o výměře 70 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8276 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 394/1, 395 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 8275 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 394/3 je zapsán na listu vlastnictví číslo 11991 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 538-078/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 360.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých),

5) bytová jednotka číslo 3637/5 v budově č.p. 3634, 3635, 3636, 3637 na parcele 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát dva lomeno osmnáct tisíc čtyři sta osmnáct na společných částech budovy č.p. 3634, 3635, 3636, 3637 na parcele 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát dva lomeno osmnáct tisíc čtyři sta osmnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 2841/3 o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/4 o výměře 166 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/5 o výměře 176 m2, zastavěná plocha a nádvoří 2841/6 o výměře 161 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12390 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 2841/3, 2841/4, 2841/5, 2841/6 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12389 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 539-079/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 450.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých),

6) bytová jednotka číslo 3802/10 v budově č.p. 3802, 3803 na parcele 3749, 3750 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set čtyři lomeno dvanáct tisíc sedm set dvacet tři na společných částech budovy č.p. 3802, 3803 na parcele 3749, 3750 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set čtyři lomeno dvanáct tisíc sedm set dvacet tři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3749 o výměře 198 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3750 o výměře 201 m2, ostatní plocha 3751/18 o výměře 504 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6129 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3749, 3750 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6128 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3751/18 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9658 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 546-086/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých),

7) bytová jednotka číslo 3809/2 v budově č.p. 3808, 3809 na parcele 3747, 3748 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát devět lomeno třináct tisíc sedm set třicet devět na společných částech budovy č.p. 3808, 3809 na parcele 3747, 3748 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta sedmdesát devět lomeno třináct tisíc sedm set třicet devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3747 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3748 o výměře 210 m2, ostatní plocha 3751/17 o výměře 458 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5979 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3747, 3748 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5978 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3751/17 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9671 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 547-087/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých),

8) bytová jednotka číslo 3855/5 v budově č.p. 3855, 3856, 3857 na parcele 442, 443, 447 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set dvacet lomeno čtrnáct tisíc sto třicet pět na společných částech budovy č.p. 3855, 3856, 3857 na parcele 442, 443, 447 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set dvacet lomeno čtrnáct tisíc sto třicet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 442 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 443 o výměře 193 m2, zastavěná plocha a nádvoří 447 o výměře 203 m2, ostatní plocha 444/1 o výměře 323 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7825 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 442, 443, 447 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7824 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 444/1 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12659 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 548-088/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 430.000,- Kč (slovy čtyři sta třicet tisíc korun českých),

9) bytová jednotka číslo 3889/4 v budově č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set padesát dva lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na společných částech budovy č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set padesát dva lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3179 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3180 o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3181 o výměře 170 m2, ostatní plocha 3175/3 o výměře 337 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12070 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3179, 3180, 3181 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12069 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/3 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12105 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 549-089/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 690.000,- Kč (slovy šest set devadesát tisíc korun českých),

10) bytová jednotka číslo 3890/13 v budově č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát devět lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na společných částech budovy č.p. 3889, 3890, 3891 na parcele 3179, 3180, 3181 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát devět lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3179 o výměře 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3180 o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3181 o výměře 170 m2, ostatní plocha 3175/3 o výměře 337 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12070 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3179, 3180, 3181 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12069 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/3 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12105 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 550-090/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 490.000,- Kč (slovy čtyři sta devadesát tisíc korun českých),

11) bytová jednotka číslo 3892/7 v budově č.p. 3892, 3893, 3894 na parcele 3176, 3177, 3178 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmnáct lomeno osmnáct tisíc pět set třináct na společných částech budovy č.p. 3892, 3893, 3894 na parcele 3176, 3177, 3178 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmnáct lomeno osmnáct tisíc pět set třináct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3176 o výměře 171 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3177 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3178 o výměře 169 m2, ostatní plocha 3175/4 o výměře 1311 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12067 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3176, 3177, 3178 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12066 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/4 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12074 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 553-093/2009 včetně dodatku ze dne 2.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 520.000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korun českých),

12) bytová jednotka číslo 3896/4 v budově č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát sedm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na společných částech budovy č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta devadesát sedm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3172 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3173 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3174 o výměře 164 m2, ostatní plocha 3175/5 o výměře 1129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12065 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3172, 3173, 3174 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12064 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/5 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12083 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 557-097/2009 včetně dodatku ze dne 7.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých),

13) bytová jednotka číslo 3896/8 v budově č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát osm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na společných částech budovy č.p. 3895, 3896, 3897 na parcele 3172, 3173, 3174 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta osmdesát osm lomeno osmnáct tisíc pět set dvacet pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 3172 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3173 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří 3174 o výměře 164 m2, ostatní plocha 3175/5 o výměře 1129 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 12065 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 3172, 3173, 3174 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 12064 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 3175/5 je zapsán na listu vlastnictví číslo 12083 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.7.2009, pořadové číslo 558-098/2009 včetně dodatku ze dne 7.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých),

14) bytová jednotka číslo 3984/8 v budově č.p. 3984, 3985, 3986 na parcele 922, 923, 924 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta šedesát šest na společných částech budovy č.p. 3984, 3985, 3986 na parcele 922, 923, 924 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta šedesát šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 922 o výměře 214 m2, zastavěná plocha a nádvoří 923 o výměře 212 m2, zastavěná plocha a nádvoří 924 o výměře 211 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3364 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 922, 923, 924 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3363 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 605-145/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých),

15) bytová jednotka číslo 4018/4 v budově č.p. 4016, 4017, 4018 na parcele 906, 907, 908 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta devadesát na společných částech budovy č.p. 4016, 4017, 4018 na parcele 906, 907, 908 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno dvacet tisíc tři sta devadesát na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 906 o výměře 208 m2, zastavěná plocha a nádvoří 907 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří 908 o výměře 201 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3313 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 906, 907, 908 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3312 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 606-146/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 520.000,- Kč (slovy pět set dvacet tisíc korun českých),

16) bytová jednotka číslo 4041/3 v budově č.p. 4040, 4041, 4042 na parcele 4887, 4888, 4889 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set patnáct lomeno dvacet jedna tisíc třicet na společných částech budovy č.p. 4040, 4041, 4042 na parcele 4887, 4888, 4889 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set patnáct lomeno dvacet jedna tisíc třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4887 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4888 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4889 o výměře 216 m2, ostatní plocha 4870/4 o výměře 162 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5034 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 4887, 4888, 4889 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5033 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4870/4 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9044 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 607-147/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 560.000,- Kč (slovy pět set šedesát tisíc korun českých),

17) bytová jednotka číslo 4099/10 v budově č.p. 4099, 4100 na parcele 112, 113 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set osmdesát devět na společných částech budovy č.p. 4099, 4100 na parcele 112, 113 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát dva lomeno dvacet sedm tisíc devět set osmdesát devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 112 o výměře 219 m2, zastavěná plocha a nádvoří 113 o výměře 219 m2, ostatní plocha 110/4 o výměře 104 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2708 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 112, 113 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 2576 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 110/4 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5200 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 608-148/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 350.000,- Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých),

18) bytová jednotka číslo 4160/8 v budově č.p. 4160 na parcele 1253/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát devět lomeno třicet šest tisíc osm set čtyřicet dva na společných částech budovy č.p. 4160 na parcele 1253/1 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát devět lomeno třicet  šest tisíc osm set čtyřicet dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 1253/1 o výměře 414 m2, ostatní plocha 1253/2 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2671 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 1253/1 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 2577 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 1253/2 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5328 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 610-150/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě  stě deset tisíc korun českých),

19) bytová jednotka číslo 4188/21 v budově č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set čtyřicet dva lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na společných částech budovy č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set čtyřicet dva lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 432/6 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/8 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/9 o výměře 241 m2, ostatní plocha 431/13 o výměře 321 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3308 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3307 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 431/13 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5358 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 611-151/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 650.000,- Kč (slovy šest set padesát tisíc korun českých),

20) bytová jednotka číslo 4189/4 v budově č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát čtyři lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na společných částech budovy č.p. 4187, 4188, 4189, 4190 na parcele 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát čtyři lomeno padesát šest tisíc pět set čtyřicet čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 432/6 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/8 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 432/9 o výměře 241 m2, ostatní plocha 431/13 o výměře 321 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 3308 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 432/6, 432/7, 432/8, 432/9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3307 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 431/13 je zapsán na listu vlastnictví číslo 5358 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 612-152/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 360.000,- Kč (slovy tři sta šedesát tisíc korun českých),

21) bytová jednotka číslo 4200/47 v budově č.p. 4200 na parcele 281/4 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát jedna lomeno třicet devět tisíc dvacet osm na společných částech budovy č.p. 4200 na parcele 281/4 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set padesát jedna lomeno třicet devět tisíc dvacet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 281/4 o výměře 401 m2, ostatní plocha 281/14 o výměře 87 m2, ostatní plocha 281/15 o výměře 24 m2, vše v katastrálním území Chomutov II. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 2675 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 281/4 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 2579 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 281/14, 281/15 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5523 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 5.8.2009, pořadové číslo 613-153/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých),

22) bytová jednotka číslo 4491/8 v budově č.p. 4491 na parcele 4865/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set devatenáct lomeno deset tisíc sedm set čtyři na společných částech budovy č.p. 4491 na parcele 4865/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set devatenáct lomeno deset tisíc sedm set čtyři na pozemku vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/31 o výměře 313 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7512 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/31 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7511 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 565-105/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 670.000,- Kč (slovy šest set sedmdesát tisíc korun českých),

23) bytová jednotka číslo 4593/1 v budově č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set osmnáct lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na společných částech budovy č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu šest set osmnáct lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/24 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/25 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/26 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/27 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/28 o výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/29 o výměře 217 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7632 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29  jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7631 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 568-108/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 590.000,- Kč (slovy pět set devadesát tisíc korun českých),

24) bytová jednotka číslo 4595/11 v budově č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na společných částech budovy č.p. 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595 na parcele 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno osmdesát jedna tisíc pět set třicet jedna na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/24 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/25 o výměře 213 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/26 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/27 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/28 o výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/29 o výměře 217 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 7632 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 4801/24, 4801/25, 4801/26, 4801/27, 4801/28, 4801/29  jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 7631 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 569-109/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 320.000,- Kč (slovy tři sta dvacet tisíc korun českých),

25) bytová jednotka číslo 4596/19 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set třicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set třicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 570-110/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 600.000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých),

26) bytová jednotka číslo 4596/37 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet pět lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet pět lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 571-111/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých),

27) bytová jednotka číslo 4596/108 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set deset lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set deset lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 573-113/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 600.000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých),

28) bytová jednotka číslo 4596/133 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě čtyřicet dva lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.8.2009, pořadové číslo 632-172/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 210.000,- Kč (slovy dvě stě deset tisíc korun českých),

29) bytová jednotka číslo 4596/203 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě třicet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě třicet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 574-114/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých),

30) nebytová jednotka - ateliér číslo 4596/302 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě dvacet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu dvě stě dvacet sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Nebytová jednotka - ateliér je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 575-115/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých),

31) nebytová jednotka - ateliér číslo 4596/306 s jednou polovinou spol. WC SVJ 1 v budově č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na společných částech budovy č.p. 4596 na parcele 4865/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sto devadesát sedm lomeno sto padesát čtyři tisíc pět set třicet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4865/62 o výměře 1429 m2, ostatní plocha 4865/197 o výměře 616 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Nebytová jednotka - ateliér je zapsána na listu vlastnictví číslo 6405 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4865/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6404 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4865/197 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10072 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 576-116/2009 včetně dodatku ze dne 9.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 110.000,- Kč (slovy sto deset tisíc korun českých),

32) bytová jednotka číslo 4739/47 v budově č.p. 4739 na parcele 4801/35 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta dvacet čtyři lomeno třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm na společných částech budovy č.p. 4739 na parcele 4801/35 a spoluvlastnický podíl v rozsahu čtyři sta dvacet čtyři lomeno třicet čtyři tisíc sedm set osmdesát osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/35 o výměře 473 m2, ostatní plocha 4801/179 o výměře 54 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6206 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 4801/35 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 6205 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4801/179 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10081 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 578-118/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 340.000,- Kč (slovy tři sta čtyřicet tisíc korun českých),

33) bytová jednotka číslo 4787/22 v budově č.p. 4787, 4788, 4789 na parcele 4801/61, 4801/62, 4801/63 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát jedna lomeno třicet šest tisíc  sto třicet devět na společných částech budovy č.p. 4787, 4788, 4789 na parcele 4801/61, 4801/62, 4801/63 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát jedna lomeno třicet šest tisíc  sto třicet devět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 4801/61 o výměře 210 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/62 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří 4801/63 o výměře 209 m2, ostatní plocha 4801/171 o výměře 282 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5513 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 4801/61, 4801/62, 4801/63  jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5512 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 4801/171 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10086 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 582-122/2009 včetně dodatku ze dne 16.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 550.000,- Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých),

34) bytová jednotka číslo 5008/7 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 586-126/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

35) bytová jednotka číslo 5008/16 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 587-127/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

36) bytová jednotka číslo 5008/22 v budově č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na společných částech budovy č.p. 5005, 5006, 5007, 5008 na parcele 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno padesát pět tisíc dvě stě třicet šest na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5772/36 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/37 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/38 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5772/39 o výměře 241 m2, ostatní plocha 5772/141 o výměře 522 m2, ostatní plocha 5772/142 o výměře 387 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4805 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5772/36, 5772/37, 5772/38, 5772/39 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4804 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/141, 5772/142 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9456 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 588-128/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

37) bytová jednotka číslo 5039/7 v budově č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 na parcele 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát pět lomeno šedesát pět tisíc sedm set patnáct na společných částech budovy č.p. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044 na parcele 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát pět lomeno šedesát pět tisíc sedm set patnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6126/4 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/5 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/6 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/7 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/8 o výměře 240 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/9 o výměře 240 m2, ostatní plocha 5772/137 o výměře 287 m2, ostatní plocha 5772/138 o výměře 332 m2, ostatní plocha 5772/139 o výměře 534 m2, ostatní plocha 5772/145 o výměře 169 m2, ostatní plocha 5772/146 o výměře 173m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5822 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6126/4, 6126/5, 6126/6, 6126/7, 6126/8, 6126/9 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5821 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5772/137, 5772/138, 5772/139, 5772/145, 5772/146 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9673 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 590-130/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

38) bytová jednotka číslo 5071/1 v budově č.p. 5069, 5070, 5071 na parcele 6126/10, 6126/11, 6126/12 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno třicet pět tisíc sto čtyřicet dva na společných částech budovy č.p. 5069, 5070, 5071 na parcele 6126/10, 6126/11, 6126/12 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát lomeno třicet pět tisíc sto čtyřicet dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6126/10 o výměře 241 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/11 o výměře 238 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6126/12 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4829 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6126/10, 6126/11, 6126/12, jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4828 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 591-131/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

39) bytová jednotka číslo 5095/13 v budově č.p. 5094, 5095 na parcele 5885/21, 5885/22, 5885/260 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát na společných částech budovy č.p. 5094, 5095 na parcele 5885/21, 5885/22, 5885/260 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5885/21 o výměře 175 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/22 o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/260 o výměře 7 m2, ostatní plocha 5885/310 o výměře 95 m2, ostatní plocha 5885/311 o výměře 86 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 6789 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova je zapsána na listu vlastnictví 6715 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5885/21, 5885/22 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9111 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/260 je zapsán na listu vlastnictví 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 5885/310, 5885/311 jsou zapsány na listu vlastnictví 10131 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 30.11.2009, pořadové číslo 593-133/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 540.000,- Kč (slovy pět set čtyřicet tisíc korun českých),

40) bytová jednotka číslo 5101/4 v budově č.p. 5100, 5101 na parcele 5885/10, 5885/11 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet osm lomeno dvacet sedm tisíc devadesát tři na společných částech budovy č.p. 5100, 5101 na parcele 5885/10, 5885/11 v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 9735 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova je zapsána na listu vlastnictví číslo 9734 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 594-134/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 240.000,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet tisíc korun českých),

41) bytová jednotka číslo 5123/11 v budově č.p. 5122, 5123 na parcele 5885/51, 5885/52 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet čtyři tisíc tři sta devadesát dva na společných částech budovy č.p. 5122, 5133 na parcele 5885/51, 5885/52 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet čtyři tisíc tři sta devadesát dva na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5885/51o výměře 180 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/52 o výměře 226 m2, ostatní plocha 5885/308 o výměře 438 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5162 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5885/51, 5885/52 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5161 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/308 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10135 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 598-138/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 240.000,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet tisíc korun českých),

42) bytová jednotka číslo 5125/16 v budově č.p. 5124, 5125 na parcele 5885/53, 5885/54 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát osm lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet osm na společných částech budovy č.p. 5124, 5125 na parcele 5885/53, 5885/54 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát osm lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5885/53 o výměře 182 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/54 o výměře 227 m2, ostatní plocha 5885/309 o výměře 429 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5249 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5885/53, 5885/54 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5248 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/309 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10136 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 600-140/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých),

43) bytová jednotka číslo 5125/20 v budově č.p. 5124, 5125 na parcele 5885/53, 5885/54 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet osm na společných částech budovy č.p. 5124, 5125 na parcele 5885/53, 5885/54 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5885/53 o výměře 182 m2, zastavěná plocha a nádvoří 5885/54 o výměře 227 m2, ostatní plocha 5885/309 o výměře 429 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 5249 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 5885/53, 5885/54 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 5248 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/309 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10136 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 601-141/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 270.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých),

44) bytová jednotka číslo 5136/12 v budově č.p. 5135, 5136 na parcele 6125/23, 6125/24 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set šedesát šest  lomeno dvacet čtyři tisíc šest set devadesát osm na společných částech budovy č.p. 5135, 5136 na parcele 6125/23, 6125/24 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set šedesát šest  lomeno dvacet čtyři tisíc šest set devadesát osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/23 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/24 o výměře 182 m2, ostatní plocha 6125/254 o výměře 169 m2, ostatní plocha 6125/256 o výměře 411 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4857 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/23, 6125/24 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4856 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 6125/254, 6125/256 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9458 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 21.8.2009, pořadové číslo 630-170/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 690.000,- Kč (slovy šest set devadesát tisíc korun českých),

45) bytová jednotka číslo 5141/23 v budově č.p. 5141, 5142, 5143 na parcele 6125/16, 6125/17, 6125/18 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set dvanáct lomeno čtyřicet jedna tisíc tři sta dvacet na společných částech budovy č.p. 5141, 5142, 5143 na parcele 6125/16, 6125/17, 6125/18 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set dvanáct lomeno čtyřicet jedna tisíc tři sta dvacet na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/16 o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/17 o výměře 224 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/18 o výměře 227 m2, ostatní plocha 6125/259 o výměře 1042 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4713 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/16, 6125/17, 6125/18 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4712 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/259 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9455 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 28.7.2009, pořadové číslo 604-144/2009 včetně dodatku ze dne 13.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých),

46) bytová jednotka číslo 5167/3 v budově č.p. 5167, 5168 na parcele 6125/27, 6125/28 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát šest lomeno dvacet čtyři tisíc pět set čtyři na společných částech budovy č.p. 5167, 5168 na parcele 6125/27, 6125/28 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát šest lomeno dvacet čtyři tisíc pět set čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/27 o výměře 181 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/28 o výměře 227 m2, ostatní plocha 5885/302 o výměře 366 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4803 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/27, 6125/28 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4802 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/302 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9651 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 615-155/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 450.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých),

47) bytová jednotka číslo 5167/5 v budově č.p. 5167, 5168 na parcele 6125/27, 6125/28 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát šest lomeno dvacet čtyři tisíc pět set čtyři na společných částech budovy č.p. 5167, 5168 na parcele 6125/27, 6125/28 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát šest lomeno dvacet čtyři tisíc pět set čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/27 o výměře 181 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/28 o výměře 227 m2, ostatní plocha 5885/302 o výměře 366 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4803 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/27, 6125/28 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4802 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5885/302 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9651 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 616-156/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 450.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých),

48) bytová jednotka číslo 5169/14 v budově č.p. 5169, 5170, 5171 na parcele 6125/29, 6125/30, 6125/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno čtyřicet jedna tisíc šest set pět na společných částech budovy č.p. 5169, 5170, 5171 na parcele 6125/29, 6125/30, 6125/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno čtyřicet jedna tisíc šest set pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/29 o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/30 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/31 o výměře 228 m2, ostatní plocha 6125/243 o výměře 1470 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4852 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/29, 6125/30, 6125/31 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4851 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/243 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9650 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 617-157/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 410.000,- Kč (slovy čtyři sta deset tisíc korun českých),

49) bytová jednotka číslo 5170/8 v budově č.p. 5169, 5170, 5171 na parcele 6125/29, 6125/30, 6125/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno čtyřicet jedna tisíc šest set pět na společných částech budovy č.p. 5169, 5170, 5171 na parcele 6125/29, 6125/30, 6125/31 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno čtyřicet jedna tisíc šest set pět na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/29 o výměře 227 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/30 o výměře 225 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/31 o výměře 228 m2, ostatní plocha 6125/243 o výměře 1470 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4852 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/29, 6125/30, 6125/31 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4851 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/243 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9650 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 618-158/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 410.000,- Kč (slovy čtyři sta deset tisíc korun českých),

50) bytová jednotka číslo 5195/11 v budově č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na společných částech budovy č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/95 o výměře 204 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/96 o výměře 201 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/97 o výměře 229 m2, ostatní plocha 6125/246 o výměře 423 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4711 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/95, 6125/96, 6125/97 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4710 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/246 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9672 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 619-159/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

51) bytová jednotka číslo 5195/20 v budově č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na společných částech budovy č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta padesát tři lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/95 o výměře 204 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/96 o výměře 201 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/97 o výměře 229 m2, ostatní plocha 6125/246 o výměře 423 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4711 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/95, 6125/96, 6125/97 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4710 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/246 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9672 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 621-161/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 280.000,- Kč (slovy dvě stě osmdesát tisíc korun českých),

52) bytová jednotka číslo 5196/11 v budově č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na společných částech budovy č.p. 5194, 5195, 5196 na parcele 6125/95, 6125/96, 6125/97 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set třináct lomeno třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát jedna na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/95 o výměře 204 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/96 o výměře 201 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/97 o výměře 229 m2, ostatní plocha 6125/246 o výměře 423 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4711 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/95, 6125/96, 6125/97 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4710 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/246 je zapsán na listu vlastnictví číslo 9672 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 622-162/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyři sta tisíc korun českých),

53) bytová jednotka číslo 5199/5 v budově č.p. 5199, 5200 na parcele 6125/61, 6125/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet osm lomeno osmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct na společných částech budovy č.p. 5199, 5200 na parcele 6125/61, 6125/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu tři sta čtyřicet osm lomeno osmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/61 o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/62 o výměře 205 m2, ostatní plocha 6125/250 o výměře 680 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4859 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/61, 6125/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4858 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/250 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10121 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 624-164/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 270.000,- Kč (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých),

54) bytová jednotka číslo 5200/5 v budově č.p. 5199, 5200 na parcele 6125/61, 6125/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno osmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct na společných částech budovy č.p. 5199, 5200 na parcele 6125/61, 6125/62 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set devadesát devět lomeno osmnáct tisíc čtyři sta čtrnáct na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/61 o výměře 205 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/62 o výměře 205 m2, ostatní plocha 6125/250 o výměře 680 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4859 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/61, 6125/62 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4858 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 6125/250 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10121 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 625-165/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 450.000,- Kč (slovy čtyři sta padesát tisíc korun českých),

55) bytová jednotka číslo 5216/15 v budově č.p. 5215, 5216 na parcele 6125/110, 6125/111 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set padesát sedm lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát osm na společných částech budovy č.p. 5215, 5216 na parcele 6125/110, 6125/111 a spoluvlastnický podíl v rozsahu sedm set padesát sedm lomeno dvacet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát osm na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 6125/110 o výměře 204 m2, zastavěná plocha a nádvoří 6125/111 o výměře 203 m2, ostatní plocha 6125/251 o výměře 140 m2, ostatní plocha 6125/261 o výměře 570 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 4813 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemky 6125/110, 6125/111 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 4812 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemky 6125/251, 6125/261 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 9666 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 626-166/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 600.000,- Kč (slovy šest set tisíc korun českých),

56) bytová jednotka číslo 5294/2 v budově č.p. 5294 na parcele 5459/14 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát šest lomeno šestnáct tisíc dvě stě šedesát čtyři na společných částech budovy č.p. 5294 na parcele 5459/14 a spoluvlastnický podíl v rozsahu pět set osmdesát šest lomeno šestnáct tisíc dvě stě šedesát čtyři na pozemcích vedených jako zastavěná plocha a nádvoří 5459/14 o výměře 276 m2, ostatní plocha 5459/56 o výměře 407 m2, vše v katastrálním území Chomutov I. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví číslo 8530 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Budova a pozemek 5459/14 jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 8529 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Pozemek 5459/56 je zapsán na listu vlastnictví číslo 10093 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 10.8.2009, pořadové číslo 628-168/2009 včetně dodatku ze dne 14.11.2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 550.000,- Kč (slovy pět set padesát tisíc korun českých),

57) budova č.p. 55 Blatno - bydlení na parcele St. 124/1, budova bez čp/če na parcele St. 100/3 a pozemky zastavěná plocha a nádvoří St. 124/1 o výměře 1164 m2, zastavěná plocha a nádvoří St. 100/3 o výměře 385 m2, zapsané na listu vlastnictví číslo 421 pro obec Blatno a katastrální území Blatno u Chomutova u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 24.8.2009, pořadové číslo 634-174/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 6.500.000,- Kč (slovy šest milionů pět set tisíc korun českých),

 

58) budova č.p. 5164 Chomutov - občanské vybavení na parcele 5885/63 a pozemek zastavěná plocha a nádvoří 5885/63 o výměře 718 m2, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 pro obec Chomutov a katastrální území Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku Ing. Vratislava Láfa, ze dne 24.8.2009, pořadové číslo 635-175/2009, hodnota tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši 4.800.000,- Kč (slovy čtyři miliony osm set tisíc korun českých).

 

Za tyto nepeněžité vklady se vydává  344 (slovy tři sta čtyřicet čtyři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu.

 

O vzniklé emisní ážio ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých) se navýší rezervní fond společnosti.

 

II.

Představenstvo společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí podá návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

III.

Návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o upsání akcií a po splacení  nepeněžitých vkladů dle § 204 obchodního zákoníku.

 

2) Plán investic na rok 2010

Rada města Chomutova při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění:

s c h v a l u j e

předložený plán investic na rok 2010 s výhledem do roku 2015.

 

 

3. Rozbor hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2009

Rada města Chomutova při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění:

b e r e  n a  v ě d o m í

výsledky hospodaření za období I. – III. čtvrtletí 2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 499/09 z 14.12.2009

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p l ň u j e 

usnesení  RM č. 286/09/7 ze dne 13.07.2009, týkající se pronájmu pozemků či částí pozemků p.č. 4684/7, 4684/9, 4687/1, 4687/2, 4687/3, 4687/4, 4688 a 4689/5, za účelem vybudování parkoviště, pro CV RELAX, a.s., Chomutov, Táboritská 119 na dobu 35 let, za nájemné ve výši 200.000,--  Kč/rok za podmínek dle důvodové zprávy s tím, že  parkoviště bude vybudováno a zkolaudováno do 30.06.2010 a po dobu výstavby, tj. do 30.06.2010 bude účtováno nájemné ve výši 1,-- Kč, po vybudování bude provedeno přesné zaměření parkoviště.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru pronájmu části střechy budovy čp. 4881 ul. Palachova, Chomutov na pozemku p.č. 2615/1 za účelem umístění fotovoltaické elektrárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                      Martin Klouda

   primátorka  města                                                                         náměstek primátorky