USNESENÍ

z 62. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 2.11.2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 400/09 z 2.11.2009

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení dešťové kanalizace společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 4964/5 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4110-297/2009 ze dne 10.8.2009 za cenu 100,-Kč s vlastníkem pozemku Ing. Hynkem a Ing. Lenkou Stupákovými ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření třístranné smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství společně s právem chůze a jízdy v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 4927/1, 4927/4, 4927/5 a 4927/6  v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4127-297/2009 ze dne 8.9.2009 za cenu 1.273,-Kč + DPH, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940 a zřizovatelem stavby Spolkem Strážiště, 17.listopadu 5349, Chomutov.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení společně s právem chůze a jízdy v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 920, 959, 960, 991/1 a 1865 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4128-242/2009 ze dne 17.9.2009 za cenu 29.269,-Kč + DPH, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

doplnění usnesení RM čj. 369/09/6 ze dne 5.10.2009 o pozemky p.č. 3260/2 a 3237 v k.ú. Chomutov I, ostatní beze změny.

 

 

 

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování vedení pro akci „Chomutov – kabelový rozvod kamerového systému„ společně s právem chůze a jízdy za účelem oprav a údržby na části pozemku p.č. 117/7 v  k.ú. Chomutov I s vlastníkem Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, Dubí – Pozorka, ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Chomutov I za pozemek p.č. 1701/17 v k.ú. Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku  p.č. 3933/1 v k.ú. Chomutov II.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku  p.č. 2092/1 v k.ú. Chomutov II.

 

9.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t   prodej pozemků p.č. 2499 a 2502 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Petra a Hany Dvorských.

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t   prodej pozemku p.č. 2587/5 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Emila Zeha.

 

11.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t  prodej částí pozemků p.č. 971/2, 975/2 a 975/5 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Miroslava a Marie Bartoncových.

 

12.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t  prodej pozemku p.č. 5310/26 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Luboše a Jitky Vaňkových.

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t  prodej části pozemku p.č. 1950/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Stanislava a Jaroslavy Vaněčkových.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 401/09 z 2.11.2009

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM  

s c h v á l i t   prodej bytů nájemníkům a pozemků souvisejích s byty dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 402/09 z 2.11.2009

Žádost o udělení výjimky z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a 

podle článku 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 

u d ě l u j e   v ý j i m k u 

z ustanovení čl. 2 odst.  4 této vyhlášky Správě kulturních zařízení, s.r.o. -  k pořádání  pravidelně se opakující veřejnosti přístupné produkce hudby -  koncertů, společenských večerů a plesů v Kulturním domě na Zahradní 5341, Chomutov,  podle potřeby ve dnech  pondělí - neděle,  vždy do 03,00 hodin následujícího dne, za těchto podmínek:

- budou  dodržovány  platné zákonné normy a právní předpisy města,  

- v průběhu konání každé akce bude po celou dobu přítomna pořadatelské služba v počtu 5 členů, která zajistí pořádek a klid i po skončení akce. 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 403/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 88/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    rozpočtové opatření č. 88/2009:

- zvýšení příjmů orj. 07/OŠ/, pol. 4122 /Neinvestiční přijaté transfery od krajů/, ÚZ 33 163 o částku 15 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ/, odd.§ 3111, pol. 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, ÚZ 33 163, org. 314 o částku 15 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 404/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 89/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 89/2009:

- zvýšení příjmů orj. 07/OŠ/, pol. 4122 /Neinvestiční přijaté transfery od krajů/ o částku 60 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 36 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 o částku 17 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 7 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 405/09 z 2.11.2009

Naplněnost chomutovských základních a mateřských škol

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í  

předloženou informativní zprávu o naplněnosti chomutovských základních a mateřských škol.

 

 

Usnesení RaMěst č. 406/09 z 2.11.2009

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í 

s bezúplatným použitím znaku města Chomutov pro Tělovýchovnou jednotu VTŽ Chomutov v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 407/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 92/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 92/2009:

- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/,  položka 4122 /neinvestiční transfery od KÚ/

o  částku  134.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odd§ 3741 , položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/  o  částku  134.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 408/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 94/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 94/2009:

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4216 /ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29516 o  částku  52.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1039, položka 6119 /ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku/ ÚZ 29516 o  částku  52.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 409/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 96/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 96/2009:

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29008 o  částku  39.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ 29008 o  částku  39.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 410/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 97/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 97/2009:

- zvýšení příjmů orj. 05 /OSÚaŽP/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 29004 o  částku  81.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 05 /OSÚaŽP/, odpa 1031,  položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – práv. osobám/  ÚZ 29004 o  částku  81.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 411/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 93/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 93/2009:

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ ÚZ 98216 o částku  1.936.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odd§ 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců/ org. 1 ÚZ 98216 o částku  1.445.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/ ÚZ 98216 o částku  361.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ ÚZ 98216 o částku  130.000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 08 /KT/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ ÚZ 98216 o částku  68.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 08 /KT/, odd§ 6171, položka 5137, organizace 11 /drobný hmotný investiční majetek/ ÚZ 98216 o částku  68.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 412/09 z 2.11.2009

Výběr kandidáta na funkci ředitele

 

Rada města Chomutova

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), projednala zápis z konkursního řízení a

1)  b e r e   n a   v ě d o m í    

výsledek konkursního řízení včetně konečného pořadí účastníků konkursu na obsazení místa ředitele Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1626,

2)  r o z h o d l a  

jmenovat do funkce ředitele příspěvkové organizace,  Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov,  nám. T. G. Masaryka 1626,  pana Mgr. Karla Žižku,  s účinností od 1. 2. 2010,

3)  p o v ě ř u j e 

Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠ

----------------------------------------------

vystavením jmenovacího dekretu a stanovením platového výměru.

 

 

Usnesení RaMěst č. 413/09 z 2.11.2009

Rozpočtové opatření č. 91/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    d o p o r u č u j e    ZM   

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 91/2009:

- snížení příjmů orj. 04 (OSVaZ), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu), ÚZ 13235 o částku  3.009.000,- Kč   

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4195 (příspěvek na péči), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13235 o částku  3.009.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4172 (doplatek na bydlení), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306 o částku  1.000.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306, org. 34 (nezbytné náklady) o částku  40.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  50.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4179 (ostatní dávky sociální pomoci), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  40.000,- 

-  snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  700.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4184 (příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  1.000.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  200.000,- 

- snížení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4186 (příspěvek na individuální dopravu), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  140.000,- 

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4171 (příspěvek na živobytí), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306,  o částku  3.100.000,- 

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4173 (mimořádná okamžitá pomoc), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306, org. 31 (újma na zdraví) o částku  40.000,- 

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSVaZ), odd§ 4173 (mimořádná okamžitá pomoc), položka 5410 (sociální dávky), ÚZ 13306, org. 33 (jednorázový výdaj) o částku  30.000,-  Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 414/09 z 2.11.2009

Schválení pronájmu sociálních bytů v Jiráskově ul. 4597

 

Rada města Chomutova

na základě usnesení RaMěst č. 350/09 ze dne 31.08. 2009

s c h v a l u j e 

prodloužení smlouvy o nájmu bytu paní Krutilkové Julianě dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 415/09 z 2.11.2009

Stav komunikací

 

Rada města Chomutova

u k l á d á

Ing. Petru Chytrovi, vedoucímu ORIaMM

--------------------------------------------------

ve lhůtě do 30 dnů předložit zprávu o lokalitách Pod Lesem a Ve Stráni ve vazbě na příslušná stavební povolení.

 

 

        Marie Štáfková                                                                                    Mgr. Jan Mareš

   náměstkyně primátorky                                                                    člen Rady města Chomutova