USNESENÍ

ze 44. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 28. 1. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 015/13 z 28.1.2013

Kontrola plnění usnesení

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 016/13 z 28.1.2013

Informativní zpráva o účasti primátora na jednání Výboru regionů EU

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

souhrnný přehled pracovních cest primátora statutárního města Chomutova Mgr. Jana Mareše v rámci jednání Výboru regionů EU.

 

 

Usnesení RaMěst č. 017/13 z 28.1.2013

Výjimka z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve znění OZV č. 7/2010

 

Rada statutárního města Chomutova

n e s c h v a l u j e

udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 žadateli:

Accipiter 2 s.r.o. k provozování diskotéky v provozovně Etage Music Club, Mostecká 42, Chomutov, a to na pravidelně opakující se akce v pátek a v sobotu v čase od 23:00 hod. do 07:00 hod. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 018/13 z 28.1.2013

Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv, k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, s obcemi Bílence a Nezabylice.

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2013, s obcemi Bílence a Nezabylice.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 019/13 z 28.1.2013

Plán práce Likvidační komise na rok 2013

 

Rada statutárního města Chomutova

o d v o l á v á

z funkce člena Likvidační komise pana Mgr. Jiřího Suremku

a   s c h v a l u j e

plán práce Likvidační komise na rok 2013.

 

 

Usnesení RaMěst č. 020/13 z 28.1.2013

Návrh na vyřazení, převod a prodej movitého a nemovitého majetku města

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyřazení, převod, darování a prodej movitého majetku města dle důvodové zprávy

a  d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

vyřazení staveb v majetku města dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 021/13 z 28.1.2013

Rozpočtové opatření č. 03/2013

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

předběžně rozpočtové opatření č. 03/2013

a   d o p o r u č u j e   ZSMCH

s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 03/2013

- zvýšení příjmů orj. 06 (ODaSČ), položka 4111 (neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) ÚZ 98008 o částku 1.083.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 06 (ODaSČ),

- § 6118 položka 5139 (nákup materiálu) ÚZ 98008 o částku 5.000,- Kč

- § 6118 položka 5161 (služby pošt) ÚZ 98008 o částku 10.000,- Kč

- § 6118 položka 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 98008 o částku 120.000,- Kč

- § 6118 položka 5164 (nájemné) ÚZ 98008 o částku 25.000,- Kč

- § 6118 položka 5151 (vodné) ÚZ 98008 o částku 2.000,- Kč

- § 6118 položka 5152 (tepelná energie) ÚZ 98008 o částku 5.000,- Kč

- § 6118 položka 5154 (elektrická energie) ÚZ 98008 o částku 2.000,- Kč

- § 6118 položka 5156 (nákup PHM) ÚZ 98008 o částku 4.000,- Kč

- § 6118 položka 5162 (služby telekomunikací) ÚZ 98008 o částku 70.000,- Kč

- § 6118 položka 5019 (ostatní platy) ÚZ 98008 o částku 15.000,- Kč

- § 6118 položka 5021 (ostatní osobní výdaje) ÚZ 98008 o částku 825.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 022/13 z 28.1.2013

Rozpočtové opatření č. 04/2013

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

předběžně rozpočtové opatření č. 04/2013

a   d o p o r u č u j e ZSMCH

s c h v á l i t 

rozpočtové opatření č. 04/2013

- zvýšení příjmů orj. 06 (ODaSČ), položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) o částku 388.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 06 (ODaSČ), § 6402 položka 5364 (vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích) o částku 388.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 023/13 z 28.1.2013

Prodej a pronájem nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby vodovodní přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 369/2, 369/4, 369/5, 372/1, 372/4, 734/2, 754/3 a 772 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4895-210/2012 a č. 4896-211/2012 za cenu 18.610,-Kč + DPH ve prospěch pozemku p.č. 783/3 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví ACURA spol. s r.o., Chomutov, Vinohradská 5647, PSČ 430 01, IČ: 60278650.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u  j e

uzavření smlouvy třístranné o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, společně s právem vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na části pozemku p.č. 1640/13 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 5008-282/2011 za cenu 500,- Kč + DPH s investorem stavby manžely SJM Petrou a Josefem N., Chomutov 430 01 ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567.

 

3.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku  p.č. 1746 v k.ú. Chomutov I.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 5312/93 a 5312/94 v k.ú. Chomutov I.

 

 

5.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku  p.č. 2739/4 v k.ú. Chomutov II.

 

6.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 859/7 v k.ú. Chomutov I.

 

7.

Rada statutárního města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 436/12/1 ze dne 3.12.2012 (týkající se termínu jednorázových akcí)

a   s c h v a l u j e

výjimku v ceně za pronájem sálu objektu kulturního domu KASS č.p. 5341 na akce „VEČERNÍČEK PRO SENIORY“ v roce 2013 (v termínech dle důvodové zprávy) ve výši 100,- Kč/akci + DPH s podmínkou, že všechny ostatní služby související s pořádáním těchto jednorázových akcí  budou provedeny v režii pořadatele společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., B. Němcové 552/32, Chomutov.

 

8.

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, jehož předmětem bude změna čl. V. odst. 3 nájemní smlouvy č. 201200399 ze dne 20. 8. 2012 tak, že nově bude znít: „nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu jiné osobě pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem pronajímatele“

a   s c h v a l u j e

uzavření podnájemní smlouvy na pronájem části nebytového prostoru v č.p. 5341 Zahradní, Chomutov o výměře 20 m2 v I.NP a 30 m2 v II.NP, za účelem provozování hostinské činnosti mezi firmou SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, Uherské Hradiště 686 01, IČ: 26301091 (nájemce) a společností H-MONT KAPITAL s.r.o., Blatenská 800, Chomutov 430 03, IČ: 27270025 (podnájemce).

 

 

Usnesení RaMěst č. 024/13 z 28.1.2013

Metropolitní síť Chomutov - smlouva o umístění telekomunikačního zařízení na č.p. 4750, ul. Březenecká

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení mezi Společenstvím vlastníků jednotek Březenecká 4750, Chomutov a statutárním městem Chomutov za účelem realizace metropolitní sítě Chomutov v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 025/13 z 28.1.2013

Vyhlášení veřejných zakázek v rámci "IPRM "Sídliště, místo pro život"

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejných zakázek na zhotovitele akcí:

1)

"IPRM "Sídliště, místo pro život" - 2013, I. etapa"

2)

"IPRM "Sídliště, místo pro život" - 2013, II. etapa"

3)

 "IPRM "Sídliště, místo pro život"- 2013, III. etapa".

 

Usnesení RaMěst č. 026/13 z 28.1.2013

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku "Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov"

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke smíšené smlouvě o dílo a servisní podpoře se společností SITEL spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 v rámci plnění zakázky "Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov" z důvodu snížení konečné ceny díla bez vlivu na výsledné technické a prostorové řešení.

 

Usnesení RaMěst č. 027/13 z 28.1.2013

Kontrola plnění podnájemní smlouvy na podnájem areálu Kamencového jezera

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě do m í

informativní zprávu o plnění podmínek smluvního vztahu podnájemní smlouvy č.1/2008 ‑ Areál KJ

a   d o p o r u č u j e  ZSMCH

v z í t   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o plnění podmínek smluvního vztahu podnájemní smlouvy č.1/2008 ‑ Areál KJ.

 

Usnesení RaMěst č. 028/13 z 28.1.2013

Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2013 + RO č. 1/2013

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace" na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 1.405.000,-Kč s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, ve znění dle přílohy č. 2 zprávy do rady města

a   d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

uzavření "Smlouvy o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby" s Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnicí Chomutov, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627, na období 1.1.2013 až 31.12.2013, ve znění dle přílohy č. 4 zprávy do rady města,

a   s c h v á l i t

rozpočtové opatření č. 1/2013

- zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů), ÚZ 400 o částku 1.405.000,-Kč;

- zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odd§ 3519 (ostatní ambulantní péče), položka 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám), ÚZ 400 o částku 1.405.000,-Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 029/13 z 28.1.2013

Informativní zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chomutova za rok 2012.

 

Usnesení RaMěst č. 030/13 z 28.1.2013

Vyhlášení veřejné zakázky na poskytování sociálních služeb

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb s názvem "SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NZDM A SAS".

 

Usnesení RaMěst č. 031/13 z 28.1.2013

Přijetí darů organizací Sociální služby Chomutov

 

Rada statutárního města Chomutova

s o u h l a s í

s přijetím účelově určených věcných darů v celkové výši 12 126 Kč  za 4. čtvrtletí roku 2012, ve prospěch Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace.

 

Usnesení RaMěst č. 032/13 z 28.1.2013

Úprava finančního plánu pro rok 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

s o u h l a s í

s úpravou finančního plánu pro rok 2012 Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace.

 

 

 

 

           Mgr. Jan Mareš                                                                              Ing. Jan Řehák

                 primátor                                                                                náměstek primátora

  statutárního města Chomutova                                                 statutárního města Chomutova