USNESENÍ

 

z  mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 26.6.2009 od 10.00 hod. v jednací místnosti č. 13   na starobylé radnici,  nám. 1. máje.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 281/09 z  26.6.2009

Částečná revokace usn. RM č. 229/09 z 1.6.2009 a udělení výjimky z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

č á s t e č n ě   r e v o k u j e   své usnesení č. 229/09 z 1.6.2009 v bodě 1. odst. b)

a

u d ě l u j e    v ý j i m k u

z ustanovení čl. 2 odst. 3  obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, společnosti CV RELAX, a.s., k pořádání hudebních večerů v areálu Kamencového jezera Chomutov v období červen - prosinec 2009,  každý den, s ukončením akce vždy do 04,00 hodin následujícího dne, za těchto podmínek:

-budou dodržovány platné zákonné normy a právní předpisy města,

- v průběhu konání veřejnosti přístupných hudebních produkcí bude po celou dobu přítomna pořadatelská služba v počtu 8 členů, která zajistí klid a  pořádek i po skončení akce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing.  Ivana Řápková                                                                     Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                         náměstek primátorky