USNESENÍ

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 8.6.2009 od 12.00 hodin v zasedací místnosti na radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 246/09 z 8.6.2009

Založení obchodní společnosti Technické služby města Chomutova a.s.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM schválit následující text:

 

-          ZM ve své zákonné pravomoci představitele jediného zakladatele Statutárního města Chomutova

      r o z h o d u j e  o založení akciové společnosti "Technické služby města Chomutova a.s." bez veřejné nabídky k upisování akcií, kdy jediný zakladatel Statutární město Chomutov upisuje celý základní kapitál a jako jediný zakladatel přijímá rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada;  

-          s c h v a l u j e peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti "Technické služby města Chomutova a.s." ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých);

-          s c h v a l u j e Zakladatelskou listinu a Stanovy společnosti "Technické služby města Chomutova a.s.";

-          jako členy představenstva společnosti "Technické služby města Chomutova a.s."

      j m e n u j e:

          Marii Štáfkovou, dat. nar. 24.1.1959, trvale bytem: Št. kpt. Kouby 2171/10, 430 03 Chomutov, jako předsedkyni představenstva

          Jindřicha Stádníka, dat. nar. 7.3.1947, trvale bytem: Tomáše ze Štítného 4549, 430 01 Chomutov, jako místopředsedu představenstva

          JUDr. Pavla Poláka, dat. nar. 11.1.1949, trvale bytem Kamenný Vrch 5436, 430 04 Chomutov, jako člena představenstva

-     jako členy dozorčí rady společnosti Technické služby města Chomutova a.s. j m e n u j e:

          Ing. Jana Řeháka, dat. nar. 25.9.1961, trvale bytem: K. Čapka 3028/7, 430 03  Chomutov

          Janu Vaňhovou, dat. nar. 1.1.1955 , bytem Kamenný Vrch 5567, Chomutov

          PaedDr. Jiřího Rotha, dat. nar. 11.8.1940, trvale bytem: Jiráskova 4211, 430 03  Chomutov

-          p o v ě ř u j e   Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, primátorku Statutárního města Chomutov  k podpisu notářského zápisu o Zakladatelské listině akciové společnosti "Technické služby města Chomutova a.s." .

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 247/09 z 8.6.2009

Granty pro rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

návrh Grantové komise na přidělení grantů pro rok 2009 a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  návrh takto:

Grant je udělen:

1)         PPP Chomutov ve výši 130.000,- Kč na grant Prevence rizikového chování – SPOLU

2)         IDENTITY WS club Nechra (T. Malina) ve výši 50.000,- Kč na grant Podpora rozvoje sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru

3)         Ski team Straka, o.s. ve výši 40.000,- Kč (2x20.000,-) na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže

4)         VEKIBOX o.s. ve výši 40.000,- Kč (5x8.000,-) na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže

5)         Sportklub 80 Chomutov, oddíl kanoistiky ve výši 40.000,- Kč (4x10.000,-) na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže

6)         Sportovně střelecký klub 0405 Chomutov ve výši 10.000,- Kč na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže

7)         Taneční klub Beethoven D.C. ve výši 10.000,- Kč na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže

Grant není udělen:

1)         ZŠ Chomutov, Na Příkopech 859 na grant Prevence rizikového chování

2)         Štěpánu Novotnému na grant Podpora rozvoje sportovních talentů – sporty s převahou individuálního charakteru

3)         Jezdeckému klubu Podkrušnohorského zooparku Chomutov

v souladu s důvodovou zprávou.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 248/09 z 8.6.2009

Zadání zpracování analýzy „Sociologická studie současné situace ve městě Chomutov s ohledem na situaci v sociálně vyloučených lokalitách.“

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e 

pořízení analýzy „Sociologická studie současné situace ve městě Chomutov s ohledem na situaci v sociálně vyloučených lokalitách.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 249/09 z 8.6.2009

Odvolání vedoucího odboru

 

Rada města Chomutova

o d v o l á v á

s účinností od 8.6.2009 z funkce vedoucího odboru Stavební úřad a životní prostředí Ing.Mgr. Oldřicha Moravce a

p o v ě ř u j e

pana Jaroslava Solaře

-------------------------------------

vedením tohoto odboru.