USNESENÍ

z 53. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 4.5.2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na radnici nám. 1. máje, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 178/09 ze 4. 5. 2009

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 22.4.2009

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 116/09 ze dne 16.3.2009 do 16.5.2009.

                       

Usnesení RaMěst č. 179/09 ze 4. 5. 2009

Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela sv. Ducha v Chomutově

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí finančního příspěvku na dokončení oprav kostela sv. Ducha v Chomutově a

p o v ě ř u j e

primátorku města, Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou

--------------------------------------------------------

odesláním přiloženého dopisu.

 

Usnesení RaMěst č. 180/09 ze 4. 5. 2009

Žádost o snížení dlužné částky - Holubičková Zdeňka

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu právního úseku,

n e d o p o r u č u j e  ZM

- s c h v á l i t  žádost paní Zdeňky Holubičkové ze dne 03.02.2009

  a) snížení dlužné částky z 510.705,00 Kč na poloviční hodnotu 255.353,00 Kč

  b) jednoroční odklad splácení této částky 255.353,00 Kč ode dne schválení

  c) progresivní rozložení splátkového cyklu po 1.000,00 Kč měsíčně na dobu 20 let

  d) prominutí nákladů řízení ve výši 41.360,00 Kč za kolky a

- t r v a t 

  a)  na  úhradě celé dlužné částky (jistiny) ve výši 510.705,00 Kč

  b)  na úhradě nákladů řízení ve výši 41.360,00 Kč

  c)  na úhradě úroků z prodlení vypočítaných po zaplacení jistiny,

to vše dle usnesení Okresního soudu v Chomutově čj.: 10 C 68/2002 - 56  dne 30.01.2009.

 

Usnesení RaMěst č. 181/09 ze 4. 5. 2009

Informativní zpráva o výsledcích veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

informativní zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace - Městský ústav sociálních služeb Chomutov a

d o p o r u č u j e   ZM

vzít tuto zprávu na vědomí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 182/09 ze 4. 5. 2009

Výjimky z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

u d ě l u j e    v ý j i m k u  

z ustanovení čl. 2 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,

1) panu Vojtěchu Hedervarymu pro diskobar ROXY CLUB v ul. Písečná 5285 Chomutov k pořádání pravidleně opakujících se hudebních produkcí  vždy v pátek a sobotu do 05,00 hodin následujícího dne, za těchto podmínek:

- bude dodržovat platné zákonné normy a právní předpisy města,

- v průběhu konání veřejnosti přístupných hudebních produkcí bude po celou dobu přítomna

pořadatelská služba v počtu 1 - 4 členů, která zajistí pořádek a klid i po skončení akce.

2) Ing. Michaele Tintěrové –  k pořádání svatební oslavy  na veřejném prostranství v areálu GOLF Club Restaurant, Tomáše ze Štítného 5522, Chomutov,  následujícího dne za podmínky, že bude  po celou dobu konání soukromé akce přítomen alespoň l člen pořadatelské služby, která zajistí pořádek a klid i po skončení akce.  

 

 

Usnesení RaMěst č. 183/09 ze 4. 5. 2009

Rozdělení dotací na činnost v roce 2009  z rozpočtu města Chomutova

 

Rada města Chomutova

A/  předloženou zprávu 

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e  

uvedeným žadatelům dotaci  na činnost v roce 2009 dle důvodové zprávy:

         1) Squashclub Chomutov – 20.000Kč

         2) Klub potápěčů Chomutov- 20.000Kč

         3) AMK SIDE CAR Cross Chomutov- 30.000Kč

         4) Floratex Chomutov – 25.000Kč

         5) Krasobruslařský klub Chomutov – 35.000Kč

         6) FbC 98 Chomutov – 40.000Kč

         7) Horoklub Chomutov – 25.000Kč

         8) Auto Classic Club Chomutov o.s. – 40.000Kč

         9) Klub Národní házené Chomutov – 30.000Kč

        10) IDENTITY WS club Nechra – 45.000Kč

        11) Veki Box – 40.000Kč

        12) Sbor dobrovolných hasičů Střední školy energetické a stavební Chomutov – 8.000Kč       

        13) Letecký klub Chomutov – 50.000Kč

        14) Lachtánek, o. s. – 10.000Kč

        15) Folklórní soubor Skejušan – 40.000Kč

        16) Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Chomutov – 5.000Kč

        17) Československá obec legionářská, jednota Chomutov – 5.000Kč

        18) Divadelní soubor Pohoda Chomutov – 18.000Kč

        19) Občanské sdružení Ukrajinská regionální organizace Zvony naděje – 30.000Kč

        20) Česko-ruská společnost, o. s. odbočka Chomutov – 40.000Kč       

        21) Spolek Domovina – 45.000Kč

        22) Radioklub Viléma Provazníka OK1KSO Chomutov – 8.000Kč

        23) Pěvecký sbor Hlahol – 10.000Kč

        24) Klub přátel vojenství ARMUS – 15.000Kč

        25) Český svaz PTP – 15.000Kč

        26) Konfederace politických vězňů České republiky – 5.000Kč

        27) Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR – 10.000Kč

        28) Chomutovská ostrostřelecká společnost – 20.000Kč

        29) Pionýrská skupina Chomutov – 24.000Kč

        30) Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. – 30.000Kč

        31) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky – 30.000Kč            

        32) KAPKA 97, sdružení onkologických pacientů a přátel – 35.000Kč

        33) Společnost Parkinson, o. s. – 5.000Kč

        34) Na louce – 10.000Kč

        35) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. – 10.000Kč

        36) Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných 

              příslušníků a přátel dialýzy – 5.000Kč

        37) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, Asociace Pro

              Handicap, OO SPMP Chomutov – 25.000Kč

         

B/   předloženou zprávu

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e    ZM

Chomutova schválit uvedeným žadatelům dotaci na činnost v roce 2009:

       38) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov, oddíl stolního tenisu – 40.000Kč

       39) Tělovýchovná jednota Baník Březenecká Chomutov 30.000Kč

       40) Chomutovská liga malého fotbalu – 60.000Kč

       41) Tělocvičná jednota SOKOL Chomutov – 100.000Kč

       42) Tenisový klub Chomutov – 90.000Kč

       43) TJ Slavie Chomutov – oddíl triatlonu – 20.000Kč

       44) TJ Klínovec Loučná –  90.000Kč

       45) AFK LoKo Chomutov – 97.000Kč

       46) Sportovní taneční klub STARDANCE –   80.000Kč

       47) Jezdecký klub PZOO – 90.000Kč

       48) ASK VALZAP CHOMUTOV – oddíl požárního sportu –  50.000Kč   

       49) Tělovýchovná jednota válcovny trub a železárny Chomutov –  400.000Kč                                                                                                                                          

       50) Sportclub 80 Chomutov – oddíl kanoistiky – 100.000Kč

       51) Sportclub 80 Chomutov – oddíl moderní gymnastiky – 45.000Kč     

       52) Aeroklub Chomutov, občanské sdružení 70.000Kč

       53) Handball Chomutov – 90.000Kč

       54) LOKO  MOTIV – 60.000Kč

       55) Dům dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, přísp.organizace – 115.000Kč

       56)  Folklorní sdružení Krušnohor Chomutov – 70.000Kč

       57) M. Zelenková  - 85.000Kč

        58) Taneční klub Beethoven D. C.  -  80.000Kč

        59) Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko „ Český lev „ Chomutov – 80.000Kč

 

C /  předloženou zprávu 

p r o j e d n a l a     a     n e s c h v a l u j e    

poskytnutí dotací z rozpočtu města na činnost 2009 žadatelům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 184/09 ze 4. 5. 2009

Rozpočtové opatření č. 05/2009

DPCHJ a.s. - dodatek č. 1 ke smlouvě č. CRS -050-2009-xx-0001-01 (PZ ABUS)

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento  bod (dodatek  č.  1  ke  smlouvě  č.  CRS-050-2009-xx-0001-01,  rozpočtové  opatření

č. 05/2009)

 

 

Usnesení RaMěst č. 185/09 ze 4. 5. 2009

Změna organizační struktury MMCH

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (zvýšení celkového počtu zaměstnanců MMCH).

 

 

Usnesení RaMěst č. 186/09 ze 4. 5. 2009

Revokace usnesení č. 177/09 z 23.4.2009 – jmenování vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 177/09 ze dne 23.4.2009 – jmenování do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

 

Usnesení RaMěst č. 187/09 ze 4. 5. 2009

Návrh nových investičních akcí 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  návrh nových investičních akcí 2009 v rozsahu a za podmínek dle důvodové zprávy, včetně finančních zdrojů.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 188/09 ze 4. 5. 2009

Realizace investičních akcí v roce 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

realizaci investičních akcí 2009 v rozsahu dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 189/09 ze 4. 5. 2009

Pronájem nemovitostí

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   

pronájem objektu na pozemku p.č. 4704/15 v k.ú. Chomutov I na zastavěné ploše 409 m² v ul. Mostecká v Chomutově společnosti North stav a.s., za cenu 12.000,- Kč/rok + 19% DPH (tzn. 2.280,- Kč) + služby spojené s užívání tohoto objektu, na dobu určitou do 31.12.2010.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 190/09 ze 4. 5. 2009

Upravené finanční plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a       s c h v a l u j e

upravené finanční plány  příspěvkových organizací pro rok 2009 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 191/09 ze 4. 5. 2009

Změna termínu plnění  v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem "Zajištění PD k dílčím projektům Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí"

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky "Zajištění PD k dílčím projektům Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí" dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                             Marie Štáfková

     primátorka města                                                                           II. náměstkyně primátorky