USNESENÍ

z 52. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 20. 4. 2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

Usnesení RaMěst č. 150/09 z 20. 4. 2009

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 8.4.2009

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení  č. 204/07 z 28.5.2007 do 30.6.2009, usn. č. 405/07 ze dne 12.11.2007 do 31.12.2009 , usn.č. 443/08 ze dne 10.11.2008 do 30.6.2009 a usn. č. 093/09 ze dne 6.6.2009 do 6.5.2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 151/09 z 20. 4. 2009

Žádost o sponzorský dar

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

n e s c h v a l u j e 

poskytnutí sponzorského daru pro Mezinárodní sochařské sympozium Boleboř 2009 a

p o v ě ř u j e  

primátorku města

---------------------

odesláním přiloženého dopisu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 152/09 z 20. 4. 2009

Valná hromada Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.

 

Rozhodnutí jediného společníka společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s. r. o., přijaté ve smyslu ust. § 132 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění dne 20. dubna 2009 od 13.40 hod v zasedací místnosti v budově staré radnice na nám. 1. máje  v Chomutově.

 

Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:

 

Město Chomutov jako jediný společník společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 

1) u r č u j e

řídícím jednání  paní Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, primátorku města

 

2) s c h v a l u j e

předložený program jednání

 

3) s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu pana Petra Husáka a pana Mgr. Pavla Karla Markvarta

 

4) u r č u j e

jako zapisovatelku paní Bc. Alenu Jelínkovou

 

5) b e r e    n a   v ě d o m í

vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2008

 

6) b e r e   n a  v ě d o m í

zprávu auditora z auditu účetní závěrky společnosti

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

 

s c h v a l u j e

předloženou výroční zprávu a roční závěrku za rok 2008

rozdělení zisku za rok 2008 takto:

- vytvořený čistý zisk ve výši 40 769,51 Kč bude ponechán jako nerozdělený zisk

 

7) b e r e   n a  v ě d o m í

přehled stavu dlouhodobých pronájmů

 

8) p ř i z n á v á

odměnu jednateli společnosti za rok 2008 v souladu s manažerskou smlouvou ve výši dle návrhu dozorčí rady uvedené v zápisu

 

9)

u k l á d á

jednatelce společnosti,

---------------------------

aby způsobem určeným obecně závaznými předpisy zajistila uložení a publikaci předložené a schválené výroční zprávy a roční  závěrky společnosti za rok 2008 do sbírky listin, vedené u Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

 

Usnesení RaMěst č. 153/09 z 20. 4. 2009

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM  

vzít na vědomí nabídku na odkoupení bytu č. 4208/16 dle předkupního práva.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a strpění stavby mostů, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav stavby na pozemcích p.č. 141/2 o výměře 4 m2, p.č. 141/3 o výměře 26 m2, p.č. 243/2 o výměře 69 m2, p.č. 243/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Bečov dle GP č. 126-148/2008 ze dne 17.3. 2009 za cenu 3.100,- Kč ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

3.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM 

s c h v á l i t   prodej nebytového prostoru:

1) garáže č. 3866/301 o velikosti 22,1 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 221/8333 na společných částech budovy č.p. 3866-3867,  spoluvlastnického podílu v rozsahu 221/8333 na vedlejším pozemku p.č. 1982/10 v k.ú. Chomutov I manželům Karlu a Miroslavě Štrougalovým,  za cenu 75.000,- Kč,

2) garáže č. 3867/301 o velikosti 22,1 m2, spoluvlastnického podílu o velikosti 221/8333 na společných částech budovy č.p. 3866-3867, spoluvlastnického podílu v rozsahu 221/8333 na vedlejším pozemku p.č. 1982/10 v k.ú. Chomutov I manželům Ladislavu a Růženě Maleckým,  za cenu 75.000,- Kč.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej  objektu  č.p.  4106  na  pozemku  p.č. 1083,  pozemku  p.č.  1083  o výměře  1260 m2, pozemku  p.č. 1081/1 o  výměře 1254 m2  a pozemku  p.č. 1081/15  o  výměře 122 m2  v  k.ú. Chomutov II  za  cenu dohodnutou 5,000.000,-- Kč, pro ČR - Úřad práce v Chomutově, Chomutov, Cihlářská 4107.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4801/3  a části pozemku p.č. 4801/30 v k.ú. Chomutov I.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

vzít na vědomí informativní zprávu týkající se budoucího darování nemovitostí od investora pana Jiřího Olišara (usn. ZM čj. 196/08/13 ze dne 15.12.2008) a dále

u k l á d á 

Ing. Petru Chytrovi, vedoucímu ORIaMM,

---------------------------------------------------

zajistit seznámení vlastníků dotčených rodinných domů se současnou situací v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu VN  na částech pozemků p.č. 120/4, 237/3, 237/7  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu VN  na částech pozemků p.č. 120/5, 120/6, 237/9, 299/8 a 303/3  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN  na části pozemku p.č. 1686/1  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s firmou PALTAMO, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Krč, Štůrova 1701/55, týkající se prodloužení termínu lhůty pro placení nájemného ve výši 2,-Kč/m2/rok o jeden rok tj. do 13.12.2010, ostatní části beze změny a dále

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní o převodu vlastnického práva k nemovitostem a projektové dokumentaci s  firmou PALTAMO, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Krč,  týkající se prodloužení lhůty uzavření kupní smlouvy a to do 14 dnů od předložení úvěrové smlouvy zabezpečující financování výstavby bytového domu – I.etapy, nejpozději však do 31.3.2010, ostatní beze změny.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 1701/12, 1701/2, 1697/2, 1697/1, 1686/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3990-252/2008 ze dne 5.1.2009 za cenu 5.000,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

 

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene uložení inž. sítě vodovodního a kanalizačního řadu společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 6185 a 6086/13 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch Ing. Stanislava Lesáka a Jiřího Kejře.

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  bezúplatný převod pozemků p.č. 5404/26 o výměře 226 m2 a p.č. 5404/41 o výměře 2474 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Statutárního města Chomutov a  znění smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedené nemovitosti včetně doložky ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění kanalizace, společně s právem vstupu a vjezdu na části pozemku p.č. 2864 v  k.ú. Chomutov II s vlastníkem České dráhy, a.s. Praha 1 ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

15.

Rada města Chomutova

o d k l á d á 

tento bod (prodej  části pozemku p.č. 2901/1 v k.ú. Chomutov II).

 

16.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1375/2 v k.ú. Chomutov II.

 

17.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 4981 v k.ú. Chomutov I.

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e   zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 914/1 v k.ú. Chomutov II.

 

19.

Rada města Chomutova

1) s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.  2091 v k.ú. Chomutov II.

2) d o p o r u č u j e   ZM 

n e s c h v á l i t  prodej části pozemku p.č. 2092/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví společnosti LUMA Plus  s.r.o.Chomutov.

 

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

n e s c h v á l i t  prodej části pozemku p.č. 2874 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Janě Strakové.

 

21.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1410, 1419 a 1428 v k.ú. Chomutov II.

 

22.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 547/2 v k.ú. Chomutov II.

 

23.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 4950/3 v k.ú. Chomutov I.

 

24.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 431/1 v k.ú. Chomutov II.

 

25.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN  na částech pozemků p.č. 143, 160/2 a 122  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,405 02 Děčín 4.

 

26.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování objektů (4 mostů přes vodní tok Chomutovka) společně s právem přístupu a příjezdu k objektům v souvislosti s jejich zřizováním, provozem, opravami a údržbou na částech pozemků p.č. 730 v k.ú. Domina v rozsahu dle GP č. 93-50/2009 a p.č. 556 v k.ú. Bečov v rozsahu dle GP č. 133-50/2009, ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p., se sídlem Chomutov ve prospěch Statutárního města Chomutov za cenu 6.450,-Kč + DPH.

 

27.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení inž. sítí vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu společně s právem chůze a jízdy na částech pozemků p.č. 4860/2, 4865/91, 4902/1, 4902/3, 4902/4, 5388/3 a 5391/18 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch ZP STAV CZ, s.r.o., se sídlem Průhonice.

 

28.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení přípojky vody a plynu, společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 5056/1 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 5049 a 5051 k.ú. Chomutov I, p. Olgy Turkové.

 

29.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 307 (ateliér), v budově č.p. 4596 ul. Kundratická, Chomutov a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 197/154530 na společných částech budovy č.p. 4596,    stavebním pozemku p.č. 4865/62 a  na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I.

 

30.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t  dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům p.č. 2589/4, p.č. 2589/6, p.č. 2590/18, p.č. 2590/19 a p.č. 2590/20 v katastrálním území Chomutov I, formou notářského zápisu o vydržení ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

31.

Rada města Chomutova 

d o p o r u č u j e  ZM 

r e v o k o v a t  usnesení ZM č. 072/08/11  ze dne 23.6.2008  a usnesení ZM č. 001/09/11 ze dne 2.2.2009  a 

u k l á d á 

ORIaMM

-----------

vyhlásit nové výběrové řízení na prodej  objektu č.p. 3925 na pozemku p.č. 970, pozemku p.č. 970 o výměře 318 m2, objektu č.p. 3926 na pozemku p.č. 967, pozemku p.č. 967 o výměře 323 m2, objektu č.p. 3927 na pozemku p.č. 966, pozemku p.č. 966 o výměře 362 m2, objektu č.p. 3928 na pozemku p.č. 965, pozemku p.č. 965 o výměře 354 m2, pozemku p.č. 964/1 o výměře 1729 m2, pozemku p.č. 964/7 o výměře 472 m2, pozemku p.č. 964/9 o výměře 649 m2 a pozemku p.č. 964/10 o výměře 489 m2 v k.ú. Chomutov I.

 

32.

Rada města Chomutova 

b e r e   n a   v ě d o m í

informativní zprávu o postupu prací ve věci nabídky náhradních pozemků Zahrádkářské organizaci Kamencové jezero.

 

33.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  prodej areálu v ulici Tovární v k.ú. Chomutov I,  zahrnující  budovu  č.p. 1719  na  pozemku p.č. 646, pozemek p.č. 646  o výměře 100 m2,  stavbu  bez č.p.  na  pozemku  p.č. 699/2,  pozemek p.č. 699/2 o výměře  535 m2,  budovu č.p. 4832  na pozemku  p.č. 699/3,  pozemek  p.č. 699/3  o výměře 345 m2,  pozemky  p.č. 645 o výměře 3247 m2, p.č. 699/1 o výměře 1297 m2, p.č. 699/8 o výměře 186 m2, p.č. 699/10 o výměře 81 m2 a p.č. 701/2 o výměře 301 m2 v k.ú. Chomutov I panu Karlu Hlavovi, za cenu 4,300.000,-- Kč s tím, že v 1. fázi bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.

 

34.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem nebytových prostor v objektu čp. 5249 Kamenná, Chomutov s platností od 1.10.2009 s tímto žadatelem:

1) Občanským sdružením Světlo,  Kadaň

za podmínek dle stávajících uzavřených nájemních smluv a podle potřeby (vyřízení dotací na provoz) nájemce budou uzavřeny smlouvy o budoucích nájemních smlouvách.

 

 

Usnesení RaMěst č. 154/09 z 20. 4. 2009

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 685/18, o výměře 10301 m2 v k.ú. Droužkovice za nájemné 515,-- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Evě Nývltové.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

pronájem pozemku p.č. 3130 v k.ú. Chomutov II o výměře 639 m2 od Pozemkového fondu ČR od 1.5. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 100,- Kč ročně za účelem zahrádky u domu čp. 3306 Černovická ulice a schvaluje  úhradu za  užívání  pozemku  od 1.1. 1992  do 30.4.  2009  ve  výši

1 733,- Kč.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

Mysliveckému  sdružení Lesan Málkov, Spořice, v souvislosti s pronájmem honitby „Strážky“, účinnost dodatku č. 3 k nájemní smlouvě k 1.1.2008 a dále  s c h v a l u j e  rozložení splátek za nájemné v roce 2009 takto:

1)  splátka 01.04.2009  155.869,-- Kč

2)  splátka 01.10.2009  150.000,-- Kč.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

výpůjčku pozemku p.č. 4865/91 o výměře 4399 m2, p.č. 4860/2 o výměře 327, p.č. 4902/1 o výměře 399 m2, p.č. 4902/3 o výměře 622 m2, p.č. 4902/4 o výměře 77 m2, p.č. 5388/3 o výměře 246 m2 a p.č. 5391/18 o výměře 7 m2 v k.ú. Chomutov I  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem stavby komunikace, chodníku a inženýrských sítí pro území s rodinnými domky pro ZP STAV CZ s.r.o., Průhonice.

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e                  

uzavření dodatku č. 1/2009 k nájemní smlouvě č. A/233 72 417 (č. ORIaMM/38/2008) ze dne 11.3. 2008, uzavřené mezi Lesy ČR a Statutárním městem Chomutov z důvodu prodloužení dočasného odnětí pozemků z lesního půdního fondu pro akci „ Cyklostezka Bezručovým údolím  I. - III. mlýn“ a schvaluje prodloužení doby nájmu částí pozemků p.č. 141, 243 v k.ú. Bečov, p.č. 255 v k.ú. Blatno u Chomutova, p.č. 408/3, 408/4, 408/8, 416/1 v k.ú. Domina o výměře 3 332 m2 do 31.10. 2010. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstanou zachovány.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 4687/3 o výměře 145 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 3.625,-- Kč/rok za účelem  výstavby  Mariny – skladu  vodních sportů,  na  dobu  25 let pro Občanské sdružení pro sport a zdraví,  Chomutov.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

snížení  předmětu  nájmu dle nájemní smlouvy č. 54/MPO/Ku/94  ze  dne  29.6.1994 a jejích dodatků  1,2,3,4,5,6,7 a 8 o pozemek p.č. 308/3 o výměře 2356 m2 pro Správu sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.,Chomutov z důvodu  zahrnutí  pozemku do systému  zpoplatněných  parkovacích ploch, ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nezměněna.

a dále

b e r e   n a   v ě d o m í,

že snížení předmětu  nájmu o pozemek p.č. 307/6 o výměře 4075 m2 bude realizováno k 31.7.2009.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 1847 o výměře 272 m2 v k.ú.  Chomutov  I  za  cenu  5.580,--  Kč/rok  za   účelem   užívání   plochy   pod   budovou v  soukromém  vlastnictví  na  dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  3  měsíce   pro   manžele  Vladimíra  Dušánka a Nikolu  Dušánkovou.

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 4244/21 o výměře 4994 m2, pozemku p.č. 4244/36 o výměře 47 m2, pozemku p.č. 4244/38 o výměře 18726 m2, pozemku p.č. 4244/43 o výměře 33 m2 a pozemku p.č. 4244/44 o výměře 176 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 1.199,-- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce z důvodu ustanovení rybářského revíru pro Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem.

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č. 4244/16 o výměře 2294 m2,  p.č. 4244/13 o výměře 15026 m2, p.č. 4248/15 o výměře 2443 m2, p.č. 4248/13 o výměře 995 m2 a  p.č. 4246/1 o výměře 35910 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 2.834,-- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro VAIGL A SYN spol. s r.o. Údlice.

 

11.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e 

pronájem pozemku p.č.119/1, o výměře 104 m2 v k.ú. Chomutov I pí. Blance Kubištové.

 

12.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   odpis pohledávky za společností Pivovar Klášter, a.s. se sídlem  Praha, ve výši 115.177,09 Kč.

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  odpis pohledávky spol. Pivovar Klášter, a.s. - faktury za služby v.s. 4132004, 4142004, 872005, 1732005, 2872005 v celkové výši 368.474,97 Kč.

 

14.

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e  

dlouhodobý pronájem části pozemkové parcely č. 4161/13 a p.č. 4162 v ul. Beethovenova  (před obřadní síní) v k.ú. Chomutov I, za účelem umístění stánku paní Michaele Palánové, bytem Vítězslava Nezvala 4675, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 155/09 z 20. 4. 2009

Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města na udržení metodické podpory a konzultační činnosti v roce 2009 z hlediska odstraňování bariér ve stavbách

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

n e s c h v a l u j e   

poskytnutí mimořádné dotace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 156/09 z 20. 4. 2009

Darovací smlouva – Dešťová kanalizace v ulici Chomutovská, Jirkov

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  darování podílu na stavbě „Dešťová kanalizace v ulici Chomutovská, Jirkov“ v hodnotě 471 551,- Kč spolufinancované na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků do vlastnictví města Jirkova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 157/09 z 20. 4. 2009

Příkazní smlouva - Technické služby města Chomutova – pozemky

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření příkazní smlouvy na pozemky, dle aktualizované přílohy uvedené v důvodové zprávě, s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 158/09 z 20. 4. 2009

Žádost o výjimku z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

n e u d ě l u j e    v ý j i m k u  

z ustanovení čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, občanskému sdružení Kuprospěchu k pořádání Krušnohorského kulturního festivalu „Cumbajšpíl“ v Městském parku Chomutov, ve dnech 28. a 29. 8. 2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 159/09 z 20. 4. 2009

Žádost o výjimku z OZV 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – dodatek č. 1

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

u d ě l u j e   v ý j i m k u

z ustanovení čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutov č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, Statutárnímu městu Chomutov k pořádání veřejnosti přístupné společné akci „CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP 2009 – závod na dračích lodích“ dne 1.5.2009 v areálu Kamencového jezera – u hlavního vchodu směr písečná pláž, která bude ukončena hudebním večerem DRAGON FEST od 19.00 do 01,00 hodin, za těchto podmínek:

-         bude dodržovat platné zákonné normy a právní předpisy města

-         v průběhu konání akcí bude po celou dobu přítomna pořadatelská služba (10 osob bezpečnostní agentura a 10 osob pořadatelská  služba), která v areálu Kamencového jezera zajistí pořádek a klid i po skončení akce.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 160/09 z 20. 4. 2009

Bezbariérový byt

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a    n e s c h v a l u j e

přidělení bezbariérového bytu pro paní Marii Richterovou v Domě s pečovatelskou službou Merkur.

 

 

Usnesení RaMěst č. 161/09 z 20. 4. 2009

Bezbariérový byt

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    n e s c h v a l u j e

přidělení bezbariérového bytu pro paní Janu Proškovou, v Domě s pečovatelskou službou Merkur.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 162/09 z 20. 4. 2009

Bezbariérový byt

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e

přidělení bezbariérového bytu pro pana Bohumila Dvořáka.

 

 

Usnesení RaMěst č. 163/09 z 20. 4. 2009

Zřízení přípravné třídy

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení 1 přípravné třídy Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, pro školní rok 2009/10.

 

 

Usnesení RaMěst č. 164/09 z 20. 4. 2009

Zápis dětí k povinné školní docházce

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou informativní zprávu a

b e r e   j i   n a   v ě d o m í .

 

 

Usnesení RaMěst č. 165/09 z 20. 4. 2009

Mimořádné odměny ředitelům škol v rámci rozvojového programu MŠMT

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

s c h v a l u je

vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných Statutárním městem Chomutov v rámci rozvojového programu MŠMT "Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce" pro rok 2009 dle přílohy č. 1 a

p o v ě ř u j e

Bc. Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠ,

-----------------------------------------------

vystavením výměrů odměn jednotlivým ředitelům.

 

 

Usnesení RaMěst č. 166/09 z 20. 4. 2009

Plán služebních cest ředitelky PZOO

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

služební cesty ředitelky PZOO Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 167/09 z 20. 4. 2009

Výroční zpráva ke Koncepci  rozvoje vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do roku 2010 za rok 2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu a

u k l á d á 

komisi pro výchovu a vzdělávání

----------------------------------------

do června 2010 zpracovat koncepci rozvoje vzdělávání.

 

 

Usnesení RaMěst č. 168/09 z 20. 4. 2009

Návrh na ocenění osob Cenou Jiřího Popela z Lobkovic na rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e 

ocenění Cenou Jiřího Popela z Lobkovic na rok 2009 osobám dle upravené důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 169/09 z 20. 4. 2009

Navýšení limitu mzdových prostředků pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvkovou organizaci

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e    

navýšení limitu mzdových prostředků pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, příspěvkovou organizaci, o částku 1.200.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 170/09 z 20. 4. 2009

Rozpočtové opatření č. 28/2009 - odvod finančních prostředků do rozpočtu Statutárního města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    d o p o r u č u j e     ZM

s c h v á l i t    rozpočtové opatření č. 28/2009:

1) - zvýšení příjmů orj. 31  /TSMCH/, odd§  3639, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o  částku  2.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 32 /nově zakládaná TSmCh a.s./, odd§  3639, položka 6202 /nákup majetkových podílů/ o částku  2.000.000,-- Kč

 

2) - zvýšení příjmů orj. 31  /TSMCH/, odd§  3639, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o  částku  125.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /TSMCH/, odd§  3639, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku  125.000,-- Kč

 

3) - zvýšení příjmů orj. 31  /TSMCH/, odd§  3639, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o  částku  2.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku  2.000.000,-- Kč

4) - zvýšení příjmů orj. 31  /TSMCH/, odd§  3639, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ o  částku  200.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§  2212, položka 6122 /stroje, přístroje a zařízení/ org. 2909 /havarijní stav signalizačního zařízení křižovatka ul. Moravská-Cihlářská/ o částku  200.000,-- Kč

a dále

p r o j e d n a l a   a    d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   investiční akci roku 2009  "Havarijní stav signalizačního zařízení křižovatka ul. Moravská-Cihlářská"   org. 2909.

 

 

Usnesení RaMěst č. 171/09 z 20. 4. 2009

Rozpočtové opatření č. 29/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 29/2009:

- snížení výdajů orj. 01  /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/

o  částku  60.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§  5512, položka 5169 /nákup služeb/

o částku  60.000,-- Kč

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 172/09 z 20. 4. 2009

Úprava platu ředitelům příspěvkových organizací

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

s účinností od 1.4.2009 úpravu platu ředitele TSMCH, p.o. a ředitele Městských lesů Chomutov, p.o., v návaznosti na nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dále s účinností od 1.4.2009 schvaluje úpravu platu ředitelky Podkrušnohorského zooparku Chomutov, p.o.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 173/09 z 20. 4. 2009

Nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2009, upravující organizování dopravy na území města Chomutova

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

Nařízení Statutárního města Chomutova č. 1/2009, upravující organizování dopravy na území města Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 174/09 z 20. 4. 2009

Harmonogram sloučení škol

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

b e r e   n a   v ě d o m í

průběžné plnění harmonogramu sloučení Základní školy Chomutov Havlíčkova 3675 a Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.

 

 

Usnesení RaMěst č. 175/09 z 20. 4. 2009

Dotace z prostředků Rady města

 

Rada města Chomutova

předloženou zprávu

p r o j e d n a l a   a   n e s c h v a l u j e

dotaci z prostředků  Rady  města  žadateli  Světlo  Kadaň – občanskému  sdružení,  na  provoz

K-centra v Chomutově dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 176/09 z 20. 4. 2009

Změna termínu plnění v zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem "Zajištění PD k dílčím projektům Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí"

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

změnu nejzazšího termínu plnění v případě vypracování projektové dokumentace a inženýringu pro stavební řízení pro dílčí projekty Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury a

u k l á d á

společnosti ROPRO a. s.

-----------------------------

provést tuto změnu v zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "Zajištění PD k dílčím projektům Oddychové a relaxační centrum a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                        Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                            náměstek primátorky