USNESENÍ

ze 49. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 2. 3. 2009 od 13.00 v zasedací místnosti na radnici, nám. 1. máje, Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 071/09 z 2. 3. 2009

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 18.2.2009

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 072/09 z 2. 3. 2009

Dotace z prostředků  RM

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

dotaci z prostředků rady města žadateli Prima Vizus, o.s. na projekt „Koukají na nás správně“?

ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 073/09 z 2. 3. 2009

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t   prodej pozemků p.č. 5250/12 o výměře 345 m2 a p.č. 5160/2 o výměře 142 m2, tj. o celkové výměře 487 m2  v k.ú. Chomutov I, za celkovou kupní cenu 140.712,-Kč do podílového spoluvlastnictví takto:

-          Zdislava Binterová,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč

-          Kateřina Chlebečková,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč

-          Jana Šilhánková,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč

-          Vladimír Vysloužil,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč

-          Alexandr a Eva Novákovi,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč

-          „MULTITECHNIK“, spol. s r.o., IČ: 005 55 142,

1/6 pozemků za cenu 23.452,-Kč.

 

2.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  budoucí prodej pozemků p.č. 4707/1, 4699/1, 4699/14, 4699/18, 4699/19, 4699/35, 4699/36, 4698/1 v k.ú. Chomutov I budoucím kupujícím:

- Marek Knapp,            

- Ing. Milan a MUDr. Šárka Steňkovi,

- Jaroslav a Michaela Rozkovcovi,

- Iveta Špeciánová,

- Marek a Dana Vopatovi,

- Ing. Eva Zajícová,

- Ivo a Kristina Novákovi,

- Ing. Lejznerová Milena,

- Helena Zapletalová,

- Petr Král,

- Eva Snozová,

- Jan a Jaroslava Fukovi,

- Tomáš a Andrea Patrochovi,

- Marcela Marhevková, a Jaroslav Vágner,

- Žaneta Frajtová,

- Richard Pastuch,

- Pavel Nevole,

- Petr Cahajla, a Andrea Cahajlová,

- Inna Koníčková,

- Marek a Hana Matuškovi,

- Karel Šantora,

- Ing. Stehlík Libor,

- Ing. Martina a Ladislav Kalovi,

- Ing. Stanislav a Ing. Jana Dejlovi,

- JUDr. Eva Hermanová,

- Gabriela Huttlová,

- Jaroslav Zmítko, a Helena Fůsová,

- Pavel Raboch a Monika Rabochová Mondoková,

s tím, že v první fázi bude uzavřena budoucí kupní smlouva, kdy budoucí kupující uhradí zálohu ve výši 20.000,-Kč před podpisem budoucí kupní smlouvy, dle důvodové zprávy.

 

3.

Rada města Chomutova

r e v o k u j e 

usnesení čj. 348/08/1 ze dne 15.9.2008 a                     

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřídit a provozovat podzemní vedení vtl. plynovodu DN 1400 včetně jeho součástí a příslušenství společně s právem chůze a jízdy za účelem rekonstrukcí a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4640, 4646 a 4651 v k.ú. Chomutov I v rozsahu dle GP č. 3955-291/08 ze dne 20.10.2008 ve prospěch RWE Transgas Net, s.r.o., se sídlem V Olšinách 75/2300, Praha 10 – Strašnice za cenu 52.900,-Kč.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování dešťové kanalizace, společně s právem vstupu a vjezdu na části pozemku p.č. 117/7 v  k.ú. Chomutov I s vlastníkem Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, Dubí – Pozorka, ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

5.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  bezúplatný převod pozemku p.č. 4697/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do vlastnictví Statutárního města Chomutov a  znění smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedené nemovitosti včetně doložky ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t    prodej pozemku p.č. 4911/10 o výměře 69 m2 v k.ú. Chomutov I, za celkovou cenu 28.650,-Kč do vlastnictví Milanu Moravcovi.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení podzemního kabelu NN a VN na částech pozemků p.č. 120/6, 123, 160/2, 143, 160/3  v k.ú. Chomutov I společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

 

8.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM    

s c h v á l i t    prodej pozemku p.č. 3274/5 o výměře 18 m2 v k.ú. Chomutov I, za celkovou cenu 6.300,-Kč do vlastnictví Družstvu pro výstavbu a správu garáží Chomutov, Mostecká 39, Chomutov.

 

9.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t   majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví společných částí domu č.p. 3572-3573 na zastavěných pozemcích  p.č. 2749, 2750 v k.ú. Chomutov II, formou uzavření smlouvy o výstavbě mezi Statutárním městem Chomutov a Mgr. Hanou Novákovou,  a ostatními vlastníky jednotek.

 

10.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t    dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům p.č. 4801/80 a 4801/86 v katastrálním území Chomutov I formou notářského zápisu o vydržení ve prospěch Statutárního města Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 074/09 z 2. 3. 2009

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

převod nájmu části pozemku p. č. 4865/239 o výměře 20 m2 v k.ú. Chomutov I z paní Andrey Matýškové, na pana Van Luc Nguyena, za účelem provozování prodejního novinového stánku, za stávajících podmínek, tj. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce, za nájemné ve výši  21.700,-- Kč/rok.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

výpůjčku části  pozemku p. č. 1942/6 o výměře 125 m2 v k.ú. Chomutov I pro Tomáše Hospodku, za účelem realizace záměru výstavby parkoviště na dobu na dobu neurčitou, nejdéle však do kolaudace stavby.

 

3.  

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (prodloužení nájemní smlouvy Českému zahrádkářskému svazu).

 

4.

Rada města Chomutova

1)         s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p. č. 2407/2 a 97 v k.ú. Chomutov I pro Rengl, s.r.o., Liberec, Zákopnická 354/11, za účelem umístění 2 nových plakátovacích ploch formou dodatku č. 4 ke stávající nájemní smlouvě, za stávajících podmínek, tj. na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, za nájemné ve výši  500,-- Kč/rok za umístění 1 reklamní plochy.

2)         n e s c h v a l u j e 

pronájem části pozemku p.č. 149 v k.ú. Chomutov I, pro Rengl, s.r.o., Liberec,  za účelem umístění 1 nové plakátovací plochy.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 075/09 z 2. 3. 2009

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t   prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 076/09 z 2. 3. 2009

Příkazní smlouva pro Technické služby města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Technické služby města Chomutova.

 

Usnesení RaMěst č. 077/09 z 2. 3. 2009

Rozpočtové opatření č. 9/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 9/2009:

- zvýšení příjmů orj. 13 /OKP/, odd§  3319, položka 2132 /pronájem - reklama/ 

o  částku  60 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /OKP/, odd§  6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/   o  částku  60 000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 078/09 z 2. 3. 2009

Vzdání se funkce ředitele školy

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

b e r e   n a   v ě d o m í

vzdání se pracovního místa ředitele Základní  umělecké  školy T. G. Masaryka  Chomutov,  nám.

T. G. Masaryka 1626, pana Josefa Švancara ke dni 31. 1. 2010,

r o z h o d l a

- vyhlásit konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace, Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov, nám. T. G. Masaryka 1626, ke dni 1. 2. 2010

- zveřejnit náležitosti vyhlášení konkursu v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a

p o v ě ř u j e

Ing. Vladimíru Bocianovou

---------------------------------

funkcí tajemníka konkursní komise.

 

Usnesení RaMěst č. 079/09 z 2. 3. 2009

Dodatky zřizovacích listin škol

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM s c h v á l i t:

1)   Dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace,

2)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Zahradní 5265,

3)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334,

4)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Písečná 5144,

5)   Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Hornická 4387,

6)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Školní 1480,

7)   Dodatek č. 6 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539,

8)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Březenecká 4679,

9)   Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy speciální a Mateřské školy, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace,

10) Dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní umělecké školy T. G. Masaryka Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 080/09 z 2. 3. 2009 – pozor změna

Úprava kapacit ZŠ a ŠD a zřízení přípravných tříd

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

1)         s c h v a l u j e 

s účinností od 1. 9.  2009 změnu kapacity školní družiny Základní školy Chomutov, Březenecká 4679,  ze 150  na 200 žáků.

2)         s c h v a l u j e

podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávávní (školský zákon), v platném znění zřízení 2 přípravných tříd Základní školy a Mateřské školy, Chomutov, 17.  listopadu 4728, příspěvková  organizace,  s  účinností  od

1. 9. 2009 na dobu neurčitou.

 

 

Usnesení RaMěst č. 081/09 z 2. 3. 2009

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 082/09 z 2. 3. 2009  

Finanční plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     s c h v a l u j e

finanční plány příspěvkových organizací pro rok 2009 s tím, že budou upravovány v souladu s usn. ZM č. 20/09.

 

 

Usnesení RaMěst č. 083/09 z 2. 3. 2009

Rozpočtové opatření č. 10/2009 - úprava souhrnného dotačního vztahu, sociálních dávek

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 10/2009:

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/,  položka 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/  o  částku  77.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o  částku  77.000,-- Kč

- snížení příjmů orj. 01 /OE/,  položka 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/  o  částku  46.700,-- Kč

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o  částku  46.700,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4112 /neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu/  o  částku  141.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odd§  3314, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/  o  částku  141.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 /ZŠ Zahradní/  o  částku  842.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 /ZŠ Zahradní/ ÚZ 112  o  částku  842.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 /ZŠ Na Příkopech/  o  částku  821.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 /ZŠ Na Příkokech/ ÚZ 112  o  částku  821.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 /ZŠ Kadaňská/  o  částku  541.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 /ZŠ Kadaňská/ ÚZ 112  o  částku  541.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 /ZŠ Písečná/  o  částku  656.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 /ZŠ Písečná/ ÚZ 112  o  částku  656.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 /ZŠ Hornická/  o  částku  591.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 /ZŠ Hornická/ ÚZ 112  o  částku  591.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 /ZŠ Školní/  o  částku  658.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 /ZŠ Školní/ ÚZ 112  o  částku  658.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 /ZŠ Heyrovského/  o  částku  1.151.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 /ZŠ Heyrovského/ ÚZ 112  o  částku  1.151.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 /ZŠ Březenecká/  o  částku  850.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 /ZŠ Březenecká/ ÚZ 112  o  částku  850.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3111, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 /MŠ Šafaříkova/  o  částku  1.854.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3111, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 /MŠ Šafaříkova/ ÚZ 112  o  částku  1.854.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 318 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/  o  částku  508.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 318 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ ÚZ 112  o  částku  508.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 /ZŠS a MŠ Palachova/  o  částku  209.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3114, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 /ZŠS a MŠ Palachova/ ÚZ 112  o  částku  209.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 309 /ZŠ Havlíčkova/  o  částku  2.625.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§  3113, položka 5331 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 /ZŠ Heyrovského/ ÚZ 112  o  částku  2.625.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 17 /ORaMM/, odd§  3113, položka 5171 /opravy a udržování/  org. 309

o částku  1.100.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORaMM/, odd§  3113, položka 5171 /opravy a udržování/ org. 312   o částku  1.100.000,-- Kč

- snížení příjmů orj. 04 /OSVaZ/,  položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ 13235  o  částku  19 949 000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 04 /OSVaZ/, odd§ 4195, položka 5410 /sociální dávky/ ÚZ 13235  o  částku  19 949 000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 04 /OSVaZ/,  položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/   o  částku  3.155.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 04 /OSVaZ/, odd§ 6402, položka 5364 /vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích/  o  částku  3.155.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 084/09 z 2. 3. 2009

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2009 - nemovitosti a  rozpočtové opatření č. 11/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a       s c h v a l u j e

odpisové plány  příspěvkových organizací  pro rok 2009 - nemovitosti a

d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 11/2009:

1) ZŠ Zahradní

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Zahradní/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 302 o částku 530.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Zahradní/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 o částku 530.000,-- Kč

2) ZŠ Na Příkopech

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Na Příkopech/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 303 o částku 194.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Na Příkopech/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 303 o částku 194.000,-- Kč

3) ZŠ Kadaňská

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 304 o částku 259.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 259.000,-- Kč

4) ZŠ Písečná

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 305 o částku 355.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 o částku 355.000,-- Kč

5) ZŠ Hornická

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Hornická/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 307 o částku 221.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Hornická/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 307 o částku 221.000,-- Kč

6) ZŠ Školní

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Školní/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 308 o částku 114.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Školní/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 o částku 114.000,-- Kč

7) ZŠ Ak. Heyrovského

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Ak. Heyrovského/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 312 o částku 321.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Ak. Heyrovského/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 321.000,-- Kč

8) ZŠ Březenecká

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odpa 3113, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 313 o částku 402.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odpa 3113, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 o částku 402.000,-- Kč

9) ZŠ Základní umělecká škola

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZUŠ/, odpa 3231, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 319 o částku 68.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZUŠ/, odpa 3231, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 319 o částku 68.000,-- Kč

10) ZŠ speciální a Mateřská škola, Palachova,

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠSaMŠ Palachova/, odpa 3114, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 315 o částku 239.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠSaMŠ Palachova/, odpa 3114, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 o částku 239.000,-- Kč

11) Mateřská škola, Šafaříkova

- zvýšení příjmů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odpa 3111, položka 2122 /odvody příspěvkových organizací/ org. 314 o částku 679.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odpa 3111, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 o částku 679.000,-- Kč.

 

Usnesení RaMěst č. 085/09 z 2. 3. 2009

Žádost o zmírnění tvrdosti zákona - p. Luboš Slunéčko

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

žádost p. Luboše Slunéčka o zmírnění tvrdosti zákona a předmětnou žádost

z a m í t á.

 

 

Usnesení RaMěst č. 086/09 z 2. 3. 2009

Částečná revokace usnesení  RM č. 041/09 ze dne 26.1.2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a       č á s t e č n ě    r e v o k u j e

usnesení RM  č. 041/09 ze dne 26.1.2009 v části

2) rozpočtové opatření č. 7/2009:

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5901 /finanční rezerva/

o částku 45.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 13 /OKP/, odd§ 3211,  položka 5192 /věcné dary/  org. 99 /FP RM/

o  částku  45.000,-- Kč a

s c h v a l u j e

2) rozpočtové opatření č. 7/2009:

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, odd§ 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ orj. 99 /FP RM/  o částku 45.000,-- Kč

- zvýšení  výdajů orj. 13 /OKP/, odd§ 3211,  položka 5194 /věcné dary/  org. 99 /FP RM/

o  částku  45.000,-- Kč.

Usnesení RaMěst č. 087/09 z 2. 3. 2009

Návrh na  uzavření veřejnoprávní smlouvy na rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smluvy na rok 2009 s obcemi Blatno, Březno, Hrušovany a

p o v ě ř u j e

Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou, primátorku města

------------------------------------------------------

jejím podpisem.

 

 

Usnesení RaMěst č. 088/09 z 2. 3. 2009

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í 

s bezúplatným použitím znaku města Chomutov pro účely propagace 45. ročníku festivalu Ludwiga van Beethovena pořádaného Severočeskou filharmonií Teplice.

 

 

Usnesení RaMěst č. 089/09 z 2. 3. 2009

Kampaň „Vlajka pro Tibet“

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

výzvu občanského sdružení Lungta a

s c h v a l u j e

připojení Statutárního města Chomutova ke kampani „Vlajka pro Tibet“.

 

 

Usnesení RaMěst č. 090/09 z 2. 3. 2009

Rozdělení dotací na podporované sporty

 

Rada města Chomutova

předloženou  zprávu  

p r o j e d n a l a     a     d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t    rozdělení dotací z rozpočtu města Chomutov  podporovaným sportům na rok 2009   takto:

-  SK Chomutov S-R-O s.r.o. - 340 000,- Kč, 

-  Tělovýchovná jednota válcovny trub a železáren Chomutov - oddíl judo - 300 000,- Kč,   

-  Tělovýchovná jednota VEROS Chomutov, oddíl volejbalu -   420 000,- Kč

-  Sportclub 80 Chomutov – oddíl softballu  - 400 000,- Kč,

-  ASK Valzap  Chomutov oddíl  zápasu  -  850 000,- Kč,

-  FC Chomutov, s.r.o. – 1 250 000,- Kč,

-  TJ Slávie Chomutov – oddíl plavání – 421 000,-Kč,

-  BK ASK spol.s.r.o.-1 250 000,- Kč, 

-  KLH Chomutov,  a.s. –  4 500 000,-Kč

 

Usnesení RaMěst č. 091/09 z 2. 3. 2009

Rozdělení dotací na projekty

 

Rada města Chomutova

A/

předloženou  zprávu  

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e    

dotace na projekty z  rozpočtu města žadatelům :

1/ Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kapanou, oblast Severozápad na projekt " Liga škol v billiard-hockeyi - oblastní čtvrtfinále" ve výši     2 000,- Kč na nákup sportovních trofejí

2/ Krasobruslařský klub Chomutov na projekt " Chomutovská brusle " ve výši 10 000  ,- Kč na pronájem ledové plochy, nákup cen, pohárů a medailí

3/ Střední škola energetická a stavební, Chomutov,  Na Průhoně  4800, příspěvková 

organizace  na projekt „ 38. ročník volejbalového turnaje ke Dni učitelů “ ve výši  10 000 - Kč na pronájem tělocvičen ZŠ, SŠ

4/ Dům dětí a mládeže Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvková organizace  na projekt "  Oblastní kolo soutěže plastikových modelářů " ve výši 2 400,- Kč na ceny do soutěže

5/ Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace na projekt „Studentská konference na téma Autorita a já " ve výši 3 000,- Kč na propagaci, ceny a upomínkové předměty pro soutěžící

6/ Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace na projekt      "Zdraví pro třetí věk " ve výši 5 000,- Kč na propagaci, ceny a upomínkové předměty pro soutěžící

7/ Veteran car club Chomutov  na projekt „ 15. sraz historických vozidel " ve výši 37 000,- Kč na tisk plakátu a programu, střežení vozidel, ozvučení a poplatky

8/ Mateřská škola, příspěvková organizace, Šafaříkova 4335, Chomutov na projekt " Bruslařské hrátky - cesta kolem světa " ve výši  5 000,-Kč na  výrobu kulis, převleků a masek

9/ Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace na projekt " Den Země " ve výši  25 000,- Kč na honoráře pro účinkující, hud. skupině, sokolníkům, cimbálovce, moderátorovi a umělcům pohádky

12/ Severočeská filharmonie Teplice na projekt " Koncert v rámci 45. ročníku Festivalu L. van Beethovena 2009 " ve výši  15 000,- Kč na honorář, pronájem, tisk programů a plakátů, výlep OSA

B/

předloženou  zprávu  

p r o j e d n a l a     a    n e s c h v a l u j e    

dotace na projekty z   rozpočtu města žadateli :

- O.S. Vekibox Chomutov na projekt " Mistrovství ČR kadetů v boxu Krnov 2009"    

- O.S. Vekibox Chomutov na projekt " Mistrovství ČR juniorů v boxu Krnov 2009"  dle důvodové zprávy

 

Usnesení RaMěst č. 092/09 z 2. 3. 2009

Schválení užívání závěsného odznaku při významných příležitostech a občanských obřadech

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e, 

aby náměstkyně primátora, Marie Štáfková, užívala závěsný odznak s velkým státním znakem a názvem Česká republika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                          Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                            náměstek primátorky