USNESENÍ

ze 46. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 19. 1. 2009 od 13.00 hodin v zasedací místnosti na radnici, nám. 1. máje v Chomutově

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 003/09 z 19. 1. 2009

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 7. 1. 2009

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení plnění usnesení usn. RM č. 405/07 z 12. 11. 2007 do 31. 3. 2009, usn. RM č. 154/08 z 7. 4. 2008 do 30. 6. 2009, usn. RM č. 443/08 z 10. 11. 2008 do 31.1.2009.

                                                                                                                                                        

 

 

Usnesení RaMěst č. 004/09 z 19. 1. 2009

Chomutovské slavnosti 2009  

 

Rada města Chomutova

předloženou zprávu

p r o j e d n a l a    a   s c h v a l u j e

pořádání Chomutovských slavností  2009 Agenturou Modua s.r.o. – dle návrhu v důvodové zprávě.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 005/09 z 19. 1. 2009

Finanční dar pro FOD, zařízení Klokánek Chomutov  

 

Rada města Chomutova

předloženou zprávu 

p r o j e d n a l a    a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   finační   dar   pro   Fond  ohrožených  dětí,  zařízení  Klokánek  Chomutov  ve  výši

60 000,- Kč, dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 006/09 z 19. 1. 2009

Náhrady ušlého výdělku

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  na rok 2009  členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,  náhradu   výdělku  ušlého  v souvislosti  s výkonem  jejich  funkce  paušální částkou  240 ,- Kč,  a to za každou, i započatou hodinu výkonu funkce, maximálně  však  ve  výši

1 800,- Kč za jeden den a

u l o ž i t  neuvolněným členům zastupitelstva města uplatňovat náhrady výdělku ušlého v  souvislosti s výkonem funkce u zodpovědného pracovníka magistrátu města Chomutova čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce za uplynulé čtvrtletí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 007/09 z 19. 1. 2009

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e    

ve věci uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvě na pozemky p.č. 176 a p.č. 177 (dle GP 177/1 a177/2) v k.ú. Chomutov I s firmou Hutment Trust, a.s., Husova 240/5, Praha 1,  posunutí termínu platby zvýšeného nájemného z důvodu vzniku nepříznivých okolností z původního termínu 21.4.2008 na 21.1.2009.

 

2.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 a 2 k nájemní smlouvě č. 42/N07/42 s ČR, Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024, Žižkov, Praha a to tak, že bude ukončen nájem k p.p.č. 593/2 o výměře 466 m², 608/1 o výměře 1208 m² a 608/5 o výměře 20 m², vše k.ú. Otvice a k p.p.č. 411/4 o výměře 1851 m² a 411/6 o výměře 98 m², oba k.ú. Domina, ke dni 1.1.2009.

 

3.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

výpůjčku částí pozemků

p.č. 1359/2 o   výměře 135 m²                       

p.č. 1359/3 o   výměře 2 m²    

p.č. 1433/1 o   výměře 65 m²  

p.č. 1433/2 o   výměře 6 m²                           

p.č. 1434/1 o   výměře 607 m²

p.č. 1434/3 o   výměře 1514 m²         

p.č. 1554/2 o   výměře 16 m²  

p.č. 1576/2 o   výměře 22 m²  

v k.ú. Chomutov I

p.č. 41/1 o       výměře 87 m²  

p.č. 49/1 o       výměře 48 m²  

p.č. 49/2 o       výměře 56 m²  

p.č. 1456/18 o výměře 43 m²  

p.č. 2653/9 o   výměře 54 m²  

p.č. 404/5 o     výměře 11 m²  

p.č. 404/6 o     výměře 54 m²  

p.č. 461/2 o     výměře 506 m²

p.č. 462/1 o     výměře 13 m²  

p.č. 462/2 o     výměře 8 m²               

v k.ú. Chomutov II za účelem dočasného záboru pro realizaci rekonstrukcí staveb I/13 Chomutov most – most ev.č. 13-029d, ev.č. 13-030a a evč. 13-030b, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov na dobu neurčitou, nejdéle do kolaudace staveb.

 

 

Usnesení Raměst č. 008/09 z 19. 1. 2009

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva uložení kanalizační přípojky, společně s právem chůze a jízdy na části pozemku p.č. 2839 v rozsahu dle GP č. 3959-74/2008 v  k.ú. Chomutov I ve prospěch vlastníka domu čp. 3644 na pozemku p.č. 2828/1 manželů Jiřího a Vlastimily Stránských, za cenu 216,-Kč.

 

2.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4566 v k.ú. Chomutov I.

 

3.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t   prodej části pozemku p.č. 5885/73 v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví Milanovi a Marcele Kaliničovým,  Františkovi a Marii Talpovým,  Davidu Šrámovi,  a Jaroslavovi Novotnému.

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   bezúplatný převod pozemku p.č. 5750/6 v katastrálním území Chomutov I z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Nové Město, 128 00 do vlastnictví Statutárního města Chomutov.

 

 

5.

Rada  města   Chomutova  

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 892 na pozemku p.č. 2826/1, pozemku p.č. 2826/1 o výměře 328 m2 a pozemku p.č. 2826/3 o výměře 47 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 1,121.476,-- Kč, do spoluvlastnictví :

- Ondřeje Gregora, kupujícího 11728/38500 za  316.670,-- Kč, 

- Marie Štruplové, kupující 14164/38500 za 425.791,--  Kč,

- manželů Tomáše a Martiny Novákových, kupujících 12608/38500 za 379.015,-Kč    

 

 

6.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3274/5, 1937/3, 1937/4, 1937/13, 1937/15, 1937/16, 4420/3, 4420/4, 4420/5, 4420/6, 4420/7, 4420/19, 4420/20, 4420/22, 4420/26 a 4420/2 v k.ú. Chomutov I.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM           

n e s c h v á l i t   prodej části pozemku p.č. 382/2 v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví Gejzovi a Růženě Beňákovým.

 

8.

Rada města Chomutova  

r e v o k u j e  

své usnesení č. 348/08/7 ze dne 15.9. 2008 a            

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 4607/6, p.č. 4558 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Statutárního města Chomutov za pozemky p.č. 3223/7 v k.ú. Chomutov II, p.č. 6032/2, p.č. 6032/3, p.č. 6060/1, p.č. 6060/2, p.č. 6060/3 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. Přemyslova 1106, Hradec Králové.

 

9.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.č. 4701/23 v k.ú. Chomutov I.

 

10.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 679/1 a p.č. 682/1 v k.ú. Březenec.

 

 

 

 

11.

Rada města Chomutova  

s c h v a l u j e    

zveřejnění záměru převodu práv a závazků ze smlouvy o budoucí kupní a nájemní uzavřené mezi městem  a  firmou  Hutment Trust, a.s.,  IČ 267 06 512,  se  sídlem  Praha 1, Husova  240/5,  PSČ

110 00 a to k pozemku p.č. 177/2 v katastrálním území Chomutov I.

 

12.

Rada města Chomutova  

d o p l ň u j e 

své usnesení čj. 478/08/22 ze dne 1.12.2008 o pozemek p.č. 1908, ostatní beze změny.

 

13.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

r e v o k o v a t  usnesení ZM č. 147/08/9 ze dne 24.11.2008 a            

s c h v á l i t  prodej domu č.p. 3932 na pozemku p.č. 957, pozemku p.č. 957 o výměře 205 m2 a pozemku p.č. 959/2 o výměře 115 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 1,010.619,- Kč, do spoluvlastnictví :

- Marie Zázvorkové, kupující 7032/56675 za 125.393,-- Kč,                               

- manželů Pavla a Martiny Žákových, kupujících 6778/56675 za 120.864,-- Kč,               

- manželů Čeňka a Hany Kalousových, kupujících 5893/56675 za 105.083,-- Kč,             

- manželů Karla a Květuše Hruškových,kupujících 5993/56675 za 106.866,- Kč,           

- Jiřího Hasmana, kupujícího 5796/56675 za 103.353,-- Kč,                                 

- manželů Josefa a Heleny Zábelových,kupujících 5836/56675 za 104.066,- Kč,               

- Jaroslavě Pfaflové, kupující 5835/56675 za 104.048,-- Kč,                       

- manželů Jindřicha a Miloslavy Šilhavých,kupujících 7597/56675za 135.468,-   Kč,   

- Márie Peteráčové, kupující 5915/56675 za 105.475,-- Kč             

 

 

14.

Rada města Chomutova

o d k l á d á 

tento bod (prodej domu č.p. 3817)

 

15.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM            

n e s c h v á l i t   prodej části pozemku p.č. 1909/1 v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví Petru Štěrbovi a Kamile Štěrbové.

 

16.

Rada města Chomutova 

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4430/4 v k.ú. Chomutov I.

 

 

17.

Rada města Chomutova 

d o p o r u č u j e    ZM

n e s c h v á l i t  prodej   pozemků p.č. 4188/2, 4188/13, 4188/10 a 4188/9 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Janu Nazarčíkovi.

 

18.

Rada města Chomutova

1) d o p o r u č u j e  ZM   

s c h v á l i t    prodej pozemku p.č. 431/16 o výměře 19 m² v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 11.410,- Kč, do vlastnictví Ing. Mgr. Petru Kolárovskému,

2) d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t  předkupní právo pozemku p.č. 431/16 o výměře 19 m² v k.ú. Chomutov II, za celkovou cenu 11.410,-Kč pro Statutární město Chomutov.

 

19.

Rada města Chomutova  

d o p o r u č  u j e   ZM  

r e v o k o v a t   usnesení č. 196/08/14 ze dne 15.12. 2008 a

d o p o r u č u j e    ZM  

s c h v á l i t   výkup pozemku p.č. 701/6 dle geometrického plánu č. 3995-6/2009 o výměře cca 1630 m², pozemku p.č. 754/4 o výměře 846 m², pozemku p.č. 712/4 o výměře 615 m² v k.ú. Chomutov I z vlastnictví MVDr. Hoška Jana,  za dohodnutou kupní cenu 250,- Kč za m² s tím, že Statutární město Chomutov uhradí také daň z převodu nemovitostí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 009/09 z 19. 1. 2009

Prodej bytů nájemníkům

 

Rada města Chomutova

d o  p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   prodej bytů nájemníkům dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 010/09 z 19. 1. 2009

Schválení pokynů pro zpracování návrhu 10. změny územního plánu

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   pokyny pro zpracování návrhu 10. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 011/09 z 19. 1. 2009

Schválení pořízení nového územního plánu Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   důvodovou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  pořízení nového územního plánu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 012/09 z 19. 1. 2009

Schválení plánovací smlouvy pro výstavbu inženýrských sítí a komunikace pro 31 rodinných domů v lokalitě Sady Březenecká

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   předloženou plánovací smlouvu dle postupu v důvodové zprávě a pověřit primátorku města podpisem této smlouvy.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 013/09 z 19. 1. 2009

Příkazní smlouva - městské lesy

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e  

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Městské lesy Chomutov.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 014/09 z 19. 1. 2009

Změna výše nájmu za pronájem movitého majetku - SSZ Chomutov, s.r.o.

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku číslo 9 ke smlouvě o podnikatelském nájmu movitých věcí číslo OMP/12/2000/Ře pro Správu sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 015/09 z 19. 1. 2009

Příkazní smlouva pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy s příspěvkovou organizací Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 016/09 z 19. 1. 2009

Investiční akce 2009 - Odstranění objektů v bývalých kasárnách - II.část "

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j  e   ZM

s c h v á l i t   investiční akci  " Odstranění objektů v areálu  bývalých  kasáren v Chomutově - II.část "  v rozsahu důvodové zprávy s realizací v roce 2009 , včetně finančního podílu ve výši budoucí schválené dotace.  

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 017/09 z 19. 1. 2009

Investiční akce 2009 – dotační tituly

 

Rada města Chomutov

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t

investiční akce:

-         „cyklistická stezka Bezručovo údolí II.-III. Mlýn Chomutov, II. etapa“¨

-         „Rekonstrukce chodníků ul. Blatenská, Chomutov „

-         „ Vybudování nových povrchů stávajících chodníků ul. Dřínovská, Chomutov „

-         „Regenerace území plochodrážního stadionu v ul. Lipská v Chomutově „

-         „Dětská hřiště“

v rozsahu důvodové zprávy s realizací v roce 2009 a dále, včetně finančního podílu ve výši budoucí schválené dotace.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 018/09 z 19. 1. 2009

Návrh na schválení výše úhrady nákladů za projednávání přestupků a uzavření veřejnoprávních smluv (VPS) s obcemi na rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předložený materiál a

s c h v a l u j e

- částku 1 800,-Kč jako úhradu nákladů spojených s projednáváním obecných přestupků, podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, přestupkovou komisí Statutárního města Chomutov, za obce se kterými bude uzavřena VPS na rok 2009,

- uzavření veřejnoprávní smlouvy na rok 2009, dle důvodové zprávy, s obcemi: Spořice, Droužkovice, Výsluní, Málkov, Všehrdy, Místo, Bílence, Kalek, Černovice a

p o v ě ř u j e

Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, primátorku města

--------------------------------------------------------

jejich podpisem.

 

 

Usnesení RaMěst č. 019/09 z 19. 1. 2009

Rozpočtové opatření č. 01/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 01/2009:

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/ o  částku  23.213.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 32 /CHB, a.s./, odd§  3619, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančních podnikatelským subjektům - právnickým osobám/  o  částku  23.213.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 020/09 z 19. 1. 2009

Rozpočtové opatření č. 102/2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a        d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t

1) poskytnutí daru fyzické osobě p. Aleně Brokešové (pozůstalé přítelkyni podpraporčíka Romana Jedličky)

2) rozpočtové opatření č. 102/2008:

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, odd§ 5399,  položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ o  částku  59.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  5399 , položka 5492 /dar/   o  částku  50.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409 , položka 5901 /finanční rezerva/  

o  částku  9.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 021/09 z 19. 1. 2009

Rozpočtové opatření č. 04/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 04/2009:

- snížení výdajů orj. 01 /OE/, položka 8115 /změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech/ o  částku  1.500.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§ 5512, položka 5178 /leasing/ o částku 500.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 16 /JSDH/, odd§  5512, položka 6123 /dopravní prostředky/   o  částku  2.000.000,-- Kč a

s c h v á l i t   investiční akci roku 2009 - "Nákup hasičské CAS".

 

 

Usnesení RaMěst č. 022/09 z 19. 1. 2009

Poskytnutí příspěvku z fin. prostředků RM pro VSTAVA – LABE – PRESS, a.s.

 

Nebylo přijato žádné usnesení.

 

 

Usnesení RaMěst č. 023/09 z 19. 1. 2009

Poskytnutí finančního daru + Rozpočtové opatření č. 02/2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a       s c h v a l u j e

poskytnutí  finančního daru Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu, Kochova 1185, 430 12 Chomutov , IČ 27320634 a

rozpočtové opatření č. 02/2009:

- zvýšení příjmů orj. 01 /OE/, odd§  6409, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ o  částku  12.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01 /OE/, odd§  6409 , položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/   o  částku  12.000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 024/09 z 19. 1. 2009

Zpráva o činnosti Komise pro podporu občanských aktivit při Radě města Chomutov za rok 2008, včetně plánu práce komise OA na rok 2009

 

Rada města Chomutova

předloženou  zprávu

p r o j e d n a l a,    b e r e   ji   n a   v ě d o m í    a 

s c h v a l u j e  

předložený plán práce Komise pro podporu občanských aktivit na rok 2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 025/09 z 19. 1. 2009

Rozdělení dotací na projekty

 

Rada města Chomutova

A/  předloženou  zprávu  

p r o j e d n a l a     a    s c h v a l u j e    

dotace na projekty z   rozpočtu města žadatelům:

1/  SK Chomutov S-R-O s.r.o. na projekt " MS hokejistů, nar. 96- výběr ČR startující pod hlavičkou Chomutova ve výši  22 000,- Kč jako příspěvek na dopravu pro aktivní hráče turnaje z Chomutova

2/ Chomutovská liga malého fotbalu na projekt " Memoriál J. Svobody 09 " ve výši 10 000,- Kč na pronájem sportoviště a nákup cen

3/ Mateřská škola, příspěvková organizace, Šafaříkova 4335, Chomutov na projekt

"  Mateřinka 2009 " ve výši 40 000,- Kč na pronájem, ceny a propagaci

4/ Gymnázium Chomutov, Mostecká 3 000, příspěvková organizace na projekt " Poznávací zájezd do Anglie " ve výši 20 000,- Kč na vstupy do historických objektů

5/ Pionýrská skupina Chomutov na projekt " Indiánská výstava 2009 " ve výši 4 000,- Kč na pronájem prostor

6/ Střední škola energetická a stavební, Chomutov,  Na Průhoně  4800, příspěvková  organizace  na projekt „ Perspektiva jaderné energie “ ve výši  7 500,- Kč na dopravu

 

B/ předloženou zprávu    

p r o j e d n a l a    a   o d l o ž i l a  

žádost o.s. Obnaženi na projekt " Obnaženi " dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RaMěst č. 026/09 z 19. 1. 2009

Jmenování členů likvidační komise a plán práce na rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

1)  o d v o l á v á  

paní Marii Štáfkovou  -  předsedkyni likvidační komise a

j m e n u j e 

pana Martina Kloudu -  předsedu likvidační komise

2) j m e n u j e  

pana Miloně Houdu - člena likvidační komise

3) s c h v a l u j e  

plán práce likvidační komise na rok 2009.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 027/09 z 19. 1. 2009

Vyhlášení grantů pro rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  vyhlášení grantů pro rok  2009 a

j m e n u j e 

grantovou komisi pro posouzení žádostí o dotace na granty ve složení:

Mgr. Pavel K. Markvart, Jindřich Stádník, Mgr. Mareš, PaedDr. Roth, Bc. Nováková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                             Marie Štáfková

   primátorka města                                                                             II. náměstkyně primátorky