USNESENÍ

z mimořádné rady města Chomutova, která se konala dne 28.6.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti č. 13 na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

Usnesení RaMěst č. 269/10 z 28.6.2010

Valná hromada CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.


1) Zpráva dozorčí rady společnosti – viz. Příloha č. 1

 

R o z h o d n u t í
Rada města Chomutova při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře Chomutovské bytové a.s. v souladu s ustanovením § 190 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění

b e r e n a v ě d o m í

zprávu dozorčí rady ze dne 22.6.2010 ve věci projednání účetní závěrky společnosti a Výroční

zprávy společnosti k 31.12.2009.

 

2) Schválení účetní závěrky, Výroční zprávy společnosti k 31.12.2009 a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami– viz. Příloha č.2

 

R o z h o d n u t í
Rada města Chomutova při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře Chomutovské bytové a.s. v souladu s ustanovením § 190 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění

s c h v a l u j e

v souladu s předloženou zprávou dozorčí rady závěrečný účet spol. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s za rok 2009, včetně příloh a Zprávy auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky spol. CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. za období od 1.1.2009 do 31.12.2009, Výroční zprávu společnosti k 31.12.2009, přičemž schvaluje hospodářský výsledek -14.245.000,- Kč převést na neuhrazenou ztrátu z minulých let do následujícího účetního období a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

 

3) Určení auditora – viz. Příloha č. 3:

 

R o z h o d n u t í

Rada města Chomutova při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře Chomutovské bytové a.s. v souladu s ustanovením § 190 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění

s c h v a l u j e

pro rok 2010 jako auditorskou firmu LN – AUDIT s.r.o., IČ 254 08 232, se sídlem Na Valích

510, 440 01 Louny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 270/10 z 28.6.2010

Projekt "Úprava a rozšíření MKDS Chomutov"- rozhodnutí o výsledku jednacího řízení s uveřejněním

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

v souladu s doporučením hodnotící komise uzavření smlouvy o dílo se společností MKDS BESY s.r.o.

 

 

Usnesení RaMěst č. 271/10 z 28.6.2010

Ukončení smlouvy o provozování informačního centra

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e  

ukončení smlouvy o provozování informačního centra s Jiřím Šnáblem  MODUA ke dni 3.8.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                               Ing. Jan Řehák

     primátorka města                                                                               1. náměstek primátorky