USNESENÍ

ze 77. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 14.6.2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 13 na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

Usnesení RaMěst č. 238/10 z 14.6.2010

Prodej a pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby horkovodu, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení a dohody o užívání zařízení v ochranném pásmu horkovodu na částech pozemků p.č. 177/5 a 177/8 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4137-58/2009 za cenu 1.000,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051, Chomutov.

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění podzemní telekomunikační sítě, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na částech pozemků p.č. 4865/47, 4865/235, 4865/1, 4865/181, 4865/81, 1566/2, 1554/1, 1566/1, 1554/2, 1434/3, 1551/2, 1550/2, 1554/4, 1554/3 a 1575/4 v k.ú. Chomutov I ve prospěch T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    prodej pozemku p.č. 3195/2 o výměře 1125 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu 371.250,-Kč do vlastnictví Andrzeje Zdzislawa Leszczynského,

 

4.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t    prodej pozemků p.č. 5284/16 o výměře 77 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 32.340,- Kč do vlastnictví Mgr. Ing. Petra Kolárovského, a Bc. Monice Kolárovské, dle podmínek důvodové zprávy.

 

5.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   prodej pozemku p.č. 2793/8 o výměře 33 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu 12.870,- Kč do vlastnictví Jaroslava a Jitky Jarolímkových,  se zřízením věcného břemene za účelem oprav a údržby stávajících obrub na části pozemku p.č. 2793/8 ve prospěch Statutárního města Chomutova.

 

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zřízení bezúplatného věcného břemene práva umístění stožárů a podzemního kabelu veřejného osvětlení společně s právem chůze a jízdy za účelem oprav a údržby zařízení na částech pozemků p.č. 431/18, 431/19 v k.ú. Chomutov II ve prospěch Statutárního města Chomutova a

d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t   prodej pozemků p.č. 431/18 o výměře 720 m2 a p.č. 431/19 o výměře 145 m2 v k.ú. Chomutov II, za cenu 112.450,- Kč do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek, Jiráskova 4187-4188-4189-4190, Chomutov, Jiráskova 4190, Chomutov.

 

7.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   výkup pozemku p. č. 372/4 o výměře 25 m2 v k. ú. Chomutov II za dohodnutou kupní cenu 13.290,- Kč z vlastnictví Václava Hercíka,  (podíl ½) a Růženy  Hercíkové, (podíl ½).

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 1192/1 o výměře 300 m2, k.ú. Chomutov II  za  cenu 6.000,-- Kč/rok (tj. 20,-- Kč/m2/rok) +  DPH za účelem opravení odstavné plochy a jejího oplocení na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro MUDr. Jiřího Valeše,  a MUDr. Naďu Hronovou, .

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

výpůjčku vývěsní skříňky, umístěné na zábradlí u autobusové zastávky ul. Palackého, na pozemku p.č. 2587/5 v k.ú. Chomutov I, za účelem zveřejnění informací o akcích pro veřejnost na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Klub českých turistů odbor VTŽ Chomutov, Beethovenova 1599/29, Chomutov.

 

10.

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (prodloužení nájemní smlouvy č. OMP/324/2002/BO ze dne 31.10.2002 na pronájem objektu čp. 5520 Tomáše ze Štítného, Chomutov)

 

 

Usnesení RaMěst č. 239/10 z 14.6.2010

VVŘ Kino Evropa

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

na základě výsledků veřejného výběrového řízení s c h v á l i t

 -  prodej objektu č.p. 4876 na pozemku p.č. 4801/93 a pozemku p.č. 4801/93 v k.ú. Chomutov I  a  částí pozemků p.č. 4865/239, p.č. 4801/94 a p.č. 4801/58 v k.ú. Chomutov I pro RENT CZ spol. s r.o., Nerudova 957, Chomutov za cenu nabídnutou, tj.:

100,-Kč/m2 (pro 1. etapu výstavby prodejny + parkoviště v rozsahu cca 9 380 m2)

100,-Kč/m2 (pro 2. etapu výstavby veřejného parkoviště v rozsahu cca 2 568 m2)

250,-Kč/m2 (pro 3. etapu výstavby Fast Foodu v rozsahu cca 8 907 m2)  

s tím, že v první fázi bude uzavřena budoucí kupní smlouva se závazky:

- budoucí kupující zabezpečí nemovitost do doby realizace záměru

- budoucí kupující předloží před podpisem kupní smlouvy ke schválení studii zástavby včetně vizualizace

- kupní smlouva bude řešit budoucí vztah na zachování knihovny v této lokalitě

- kupní smlouva bude uzavřena po doložení stavebního povolení, nejpozději však do jednoho roku od uzavření budoucí kupní smlouvy a

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 4801/96, 4865/236, 4801/201, 4801/1 a 4865/68 v k.ú. Chomutov I.

 

 

Usnesení RaMěst č. 240/10 z 14.6.2010

Plnění Plánu odpadového hospodářství města Chomutova za rok 2009

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu.

 

 

Usnesení RaMěst č. 241/10 z 14.6.2010

Náhradní výsadba IMMORENT Chomutov, s.r.o.

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

uzavření dohody mezi Statutárním městem Chomutov a IMMORENT Chomutov, s.r.o., Národní 973/14,  Praha 1 o provedení náhradní výsadby a pěstební péče v počtu, rozsahu a umístění  dle příloh č. 1 a č. 2 této dohody. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 242/10 z 14.6.2010

Žádost o prodloužení termínu poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinného domu

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t prodloužení termínu poskytnutí příspěvku na výstavbu rodinného domu panu Ing. Fantišku Daňhelovi,  do 31.10.2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 243/10 z 14.6.2010

Rozpočtové opatření č. 41/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  Rozpočtové opatření č.41/2010:

- snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 2219  položka  6121 organizace 0028110000000 ÚZ236 /Parkovací stání za obytným blokem v ulici Beethovenova, Chomutov/  o částku 765.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odd§ 2219  položka 6122 organizace 0001003000000 ÚZ236 /Nákup parkovacích automatů/ o částku 765.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 244/10 z 14.6.2010

Změna silniční sítě v oblasti města Chomutova (silnice č. I/7)

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   předloženou důvodovou zprávu a

n e d o p o r u č u j e  Zastupitelstvu města Chomutova schválit smlouvu o smlouvě budoucí, darovací na silniční těleso komunikace č. I/7 v intravilánu Statutárního města Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 245/10 z 14.6.2010

Výběr zhotovitele veřejné zakázky "„IPRM – SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT – BŘEZENECKÁ, ZAHRADNÍ, PÍSEČNÁ“

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

na základě průběhu a závěru veřejného výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky "IPRM - Sídliště, místo pro život - Březenecká, Zahradní, Písečná" realizovaného společností SCREEN ING s.r.o.,Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 a stanoviska ÚOHS společnost: WORLD INVEST v.o.s., Otvice 23,  431 11  Jirkov, IČ : 14868938  DIČ : CZ 14868938.

 

 

Usnesení RaMěst č. 246/10 z 14.6.2010

Úprava směrnice ZM 22/01-05

 

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t   úpravu směrnice č. 22/01-05 - Zásady pro prodej bytových domů v objektech nad 10 bytových jednotek dle důvodové zprávy a  

u l o ž i t

tajemníkovi Magistrátu města Chomutova v souladu s následnými změnami provedenými orgány města zajistit průběžnou aktualizaci dokumentů RM a ZM. Tajemník Magistrátu města Chomutova rozhodne podle aktuálního stavu v organizačním řádu, který odbor bude odpovědný za aktualizaci příslušné směrnice v souladu s tímto usnesením.

 

 

Usnesení RaMěst č. 247/10 z 14.6.2010

Organizační zabezpečení ZM 28.6.2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

organizační zabezpečení ZM, které se bude konat dne 28.6.2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 248/10 z 14.6.2010

Mimořádné odměny ředitelům škol za 1. pololetí roku 2010

 

Rada města Chomutova

o d k l á d á

tento bod (vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných Statutárním městem Chomutov)

 

 

Usnesení RaMěst č. 249/10 z 14.6.2010

Projekt prevence kriminality „Rovné šance pro všechny děti“ – vybavení herny pro FOD Klokánek Chomutov

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

projekt prevence kriminality „Rovné šance pro všechny děti“ – vybavení herny pro Fond ohrožených dětí Klokánek Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 250/10 z 14.6.2010

Rozbor hospodaření Statutárního města Chomutova za 1. čtvrtletí roku 2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a      a      s c h v a l u j e 

výsledky hospodaření Statutárního města Chomutova za 1. čtvrtletí roku 2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 251/10 z 14.6.2010

Rozpočtové opatření č. 42/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a     d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 42/2010:

- snížení výdajů orj. 32 /SKZ/, odd§ 3392, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním subjektům - právnickým osobám/ o  částku  2.170.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 32 /SSaKZ/, odd§ 3412, položka 5213 /neinvestiční transfery nefinančním subjektům - právnickým osobám/  o  částku  2.170.000,-- Kč

- snížení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3392 /SKZ/, položka 5171 /opravy a udržování/ o  částku  76.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 17 /ORIaMM/, odd§ 3412 /SSaKZ/, položka 5171 /opravy a udržování/  o  částku  76.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 252/10 z 14.6.2010

Žádost  Náboženské obce Církve československé husitské v Chomutově

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    

žádost  Náboženské obce Církve československé husitské v Chomutově a

n e s c h v a l u j  e  

poskytnutí  finančního příspěvku na opravu střechy farního úřadu Zborovská 1469/13 v Chomutově

 

 

Usnesení RaMěst č. 253/10 z 14.6.2010

Rozpočtové opatření č. 40/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a  d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t    rozpočtové opatření č. 40/2010:

- snížení výdajů orj. 03/Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/ org. 0061500000000 /IPRM všeobecně/o částku 34.000,--Kč

- zvýšení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/ org.0061500000000 /IPRM všeobecně/ o částku 200.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5175 /pohoštění/ org. 0061500000000 /IPRM všeobecně/ o částku 10.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5041 /odměny za užití duševního vlastnictví/, org. 0061500000000 /IPRM všeobecně/ o částku 24.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/

org. 0061501000000 /CSVČ - Zimní stadion/ o  částku  100.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061501000000 /CSVČ - Zimní stadion/ o částku  3.598.000,--Kč    

- snížení výdajů  orj.03 /Projekty EU/,odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/

org. 0061502000000 /CSVČ-Tréninková hala a šatnovací blok/ o částku 50.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061502000000 /CSVČ-Tréninková hala a šatnovací blok/ o částku 1.313.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061503000000 /Letní stadion s tréninkovým zázemím/ o částku 50.000,-- Kč

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061503000000 /Letní stadion s tréninkovým zázemím/ o částku 4.560.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061504000000 /Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury/ o částku 50.000,-- Kč      

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061504000000 /Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury/ o částku 973.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061505000000 /Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku 50.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061505000000 /Revitalizace a regenerace prostředí v zóně/ o částku  83.000,-- Kč    

- snížení výdajů orj. 03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/,

org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ o částku 1.435.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6111 /programové vybavení/, org. 0061506000000 /Efektivní řízení I/ o částku 250.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5175 /pohoštění/, org. 0061507000000 /Efektivní řízení II/ o částku 8.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061507000000 /Efektivní řízení II/ o částku 3.358.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061509000000 /Oddychové a relaxační centrum/ o částku 50.000,-- Kč

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061509000000 /Oddychové a relaxační centrum/ o částku 1.850.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061510000000 /Kulturně společenské centrum/ o částku 50.000,-- Kč      

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061510000000 /Kulturně společenské centrum/ o částku 2.050.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061580000000 /Příprava dalších dílčích projektů IPRM IOP na rok 2011/ o částku  10.000,-- Kč    

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061580000000 /Příprava dalších dílčích projektů IPRM IOP na rok 2011/ o částku 240.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0061581000000 /Březenecká - Rekonstrukce ulice Dřínovská, Kyjická/ o částku  40.000,-- Kč    

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061581000000 /Březenecká - Rekonstrukce ulice Dřínovská, Kyjická/ o částku 300.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061582000000 /Písečná - chodníky, podchod/ o částku 10.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0061582000000 /Písečná - chodníky, podchod/ o částku 40.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061582000000 /Písečná - chodníky, podchod/ o částku 560.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061583000000 /Písečná - rekonstrukce podchodu na Zahradní/ o částku 10.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0061583000000 /Písečná - rekonstrukce podchodu na Zahradní/ o částku 40.000,-- Kč       

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061584000000 /Písečná - rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ/ o částku 10.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0061584000000 /Písečná - rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ/ o částku  40.000,-- Kč    

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061584000000 /Písečná - rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ/ o částku 1.420.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061585000000 /Písečná - doplnění zeleně/ o částku 150.000,-- Kč      

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6122 /stroje, přístroje, zařízení/, org. 0061586000000 /Kamerový systém - sídliště/ o částku 600.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0061587000000 /Hřiště ZŠ - Zahradní, Písečná/ o částku 10.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0061587000000 /Hřiště ZŠ - Zahradní, Písečná/ o částku 40.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0061587000000 /Hřiště ZŠ - Zahradní, Písečná/ o částku 120.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3319, položka 5179 /ostatní nákupy jinde nezařazené/, org. 0003904000000 /Elektronické, turistické informační centrum ETIC/ o částku   1.000.000,-- Kč

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0003904000000 /Elektronické, turistické informační centrum ETIC/ o částku   2.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3319, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0003904000000 /Elektronické, turistické informační centrum ETIC/ o částku   2.000.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0003905000000 /Zateplení areálu ZŠ Zahradní/ o částku 3.214.000,-- Kč      

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0003906000000 /Zateplení objektu bývala MŠ Dřínovská/ o částku 4.300.000,-- Kč     

- snížení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0003907000000 /Energetické opatření budova MMCH/ o částku 12.300.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6121 /budovy, haly, stavby/, org. 0003908000000 /Skládka II. etapa/ o částku 600.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 5169 /nákup služeb/, org. 0003909000000 /IPRM MHD/ o částku 1.000.000,-- Kč     

- zvýšení výdajů orj.03 /Projekty EU/, odd§ 3639, položka 6123 /dopravní prostředky/, org. 000390900000 /IPRM MHD/ o částku 1.000.000,-- Kč     

 

 

Usnesení RaMěst č. 254/10 z 14.6.2010

Projekt: Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu – rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

zprávu hodnotící komise a

s c h v a l u j e

v souladu s doporučením komise, výběr vítězného uchazeče otevřeného řízení ve věci veřejné zakázky „Výroba publikací a zajištění marketingových služeb a produktů pro projekt elektronické turistické informační centrum“: Sdružení NOESIS  - IDEAFACTORY.

 

 

Usnesení RaMěst č. 255/10 z 14.6.2010

Rozpočtové opatření č. 26/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 26/2010:

- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4111 /neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu/ ÚZ 98216 o částku  1.967.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odd§ 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců/ org. 1 ÚZ 98216 o částku  1.468.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/ ÚZ 98216 o částku  367.000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odd§ 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ ÚZ 98216 o částku  132.000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 256/10 z 14.6.2010

Organizační změna

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační změnu na odboru stavební úřad a životní prostředí dle důvodové zprávy s účinnosti od 15.6.2010, a

u k l á d á

Ing. Václavu Fialovi, vedoucímu odboru kancelář tajemníka

-------------------------------------------------------------------------

tuto změnu zapracovat do Organizačního řádu Magistrátu města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 257/10 z 14.6.2010

Přijetí finančního daru od spol. PROXIMA a.s.  a  schválení s tím související darovací  smlouvy a schválení rozpočtového opatření č. 43/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a      s c h v a l u j e   

A/ přijetí finančního daru ve výši 300.000,00 od společnosti  PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6 – Bubeneč na informační systém v Podkrušnohorském zooparku Chomutov, příspěvková organizace, Přemyslova 259, Chomutov,  a s tím související darovací smlouvu a

d o p o r u č u j e  ZM

schválit

B/   rozpočtové opatření č. 43/2010:    

- zvýšení příjmů orj.31 /PZOO/, odd.§ 3741, položka 2321 (přijaté neinvestiční dary) o částku 300.000,00 Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odd§ 3741, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  300.000,00 Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 258/10 z 14.6.2010

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku města Chomutov pro firmu - Ing. Miroslav Hartman, za účelem výroby informačního materiálu o městě Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 259/10 z 14.6.2010

Projednání návrhu společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. ze dne 3.6.2010 ohledně změny podmínek k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků pod stávajícím zimním stadionem a pozemků souvisejících a plánované výstavby obchodního centra

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

n e s c h v á l i t   návrh společnosti SPAR Česká obchodní společnost s. r. o. ze dne 3.6.2010 ohledně změny podmínek k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků pod stávajícím zimním stadionem a pozemků souvisejících a plánované výstavby obchodního centra, a dále

d o p o r u č u j e    ZM

t r v a t   na uzavření kupní smlouvy za podmínek dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8.6.2007 a Dodatku č. 1 ze dne 14.10.2009.

 

 

Usnesení RaMěst č. 260/10 z 14.6.2010

Rozpočtové opatření č. 44/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 44/2010

- snížení výdajů orj. 01/OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku 250 000,-Kč.

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 6351 /investiční transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím/ org. 312 o částku 250 000,-

 

 

Usnesení RaMěst č. 261/10 z 14.6.2010

Poskytnutí dotace na činnost

 

Rada města Chomutova

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace na činnost v roce 2010 z rozpočtu města občanskému sdružení Kuprospěchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                     Ing. Jan Řehák

     primátorka města                                                                         náměstek primátorky