USNESENÍ

ze 72. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 12.4.2010 od 13.00 hodin v zasedací místnosti č. 13, na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 115/10 z 12.4.2010

Kontrola plnění usnesení – uzávěrka k 31.3.2010

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 116/10 z 12.4.2010

Valná hromada Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.

 

Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady Správy kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:
Město Chomutov jako jediný společník společnosti Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady

 

1) u r č u j e

řídícím jednání Mgr. Ing. Ivanu Řápkovou, primátorku statutárního města Chomutova

 

2) s c h v a l u j e

předložený program jednání

 

3) s c h v a l u j e

jako ověřovatele zápisu Martina Kloudu, PaedDr. Rotha

 

4) u r č u j e

jako zapisovatelku Štěpánku Halouzkovou

 

5) b e r e    n a   v ě d o m í

vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2009

 

6) b e r e   n a  v ě d o m í

zprávu auditora z auditu účetní závěrky společnosti

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009

 

 

 

s c h v a l u j e

předloženou výroční zprávu a roční závěrku za rok 2009

převedení hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení ve výši –110,07 Kč na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let

 

7) b e r e   n a  v ě d o m í

přehled stavu dlouhodobých pronájmů.

 

 

Usnesení RaMěst č. 117/10 z 12.4.2010

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro:

1)  Společenství vlastníků jednotek Tomáše ze Štítného 3755 a 3756, Chomutov ve výši 58.798,- Kč

2) Společenství vlastníků jednotek Školní 3634-3637, Chomutov ve výši 86.122,- Kč.         

 

2.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 2682/4, 2682/1, 1478/1 a 2701/2 v k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

3.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění vodovodní přípojky, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na části pozemku p.č. 3586 v k.ú. Chomutov I ve prospěch budovy čp. 4986 na pozemku p.č. 3572/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Le Thi Mui, dle podmínek důvodové zprávy.

 

4.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění přípojky el. energie, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav  na části pozemku p.č. 3098/1 v k.ú. Chomutov II ve prospěch garáže na pozemku p.č. 3090 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Milana Kubričana, dle podmínek důvodové zprávy.

 

 

5.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 3205/1 a 3207/32 v k.ú. Chomutov II ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

6.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. ORIaMM/592/2009/Von o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 4700/6 v k.ú. Chomutov I ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, dle podmínek důvodové zprávy.

 

7.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na části pozemku p.č. 1686/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4141-381/2009 ze dne 20.10.2009 za cenu 270,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

8.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby přípojky vody, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 174/2, 175, 177/5 a 177/6 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4151-66/2009 za cenu 11.395,-Kč + DPH ve prospěch budovy čp. 5762 na pozemcích p.č. 177/1 a 177/7 ve vlastnictví Hutment Trust, a.s., Praha 1, Husova 240/5.

 

9.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy  po pozemcích p.č. 4435/11 a 4435/13 v k.ú. Chomutov I ve prospěch vlastníků budovy čp. 5382 na pozemku p.č. 4437/15 (KEBEK s.r.o.) a budovy čp. 4723 na pozemku p.č. 4448/8 (AAA AUTO a.s.) v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku ve výši 40.440,- Kč + DPH, s tím, že každý zaplatí 20.220,- Kč + DPH.

 

 

 

 

 

10.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene práva umístění a provozování stavby horkovodu společně s právem chůze a jízdy v souvislosti  provozem, opravami a údržbou zařízení na části pozemku p.č. 1886/2 v k.ú. Chomutov I v rozsahu GP č. 3895-97/2008  s Karlem Čerbačovským, Přemyslova 1789, Chomutov ve prospěch T e p l o Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112,113, Chomutov a investorem Statutární město Chomutov za cenu 10.000,-Kč.

 

11.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 4930/1 a 4930/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 3975-721/2008 ze dne 5.3.2009 za cenu 500,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

12.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění a provozování stavby zařízení distribuční elektrizační soustavy, společně s právem chůze a jízdy za účelem údržby a oprav zařízení na částech pozemků p.č. 143 a 160/2 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4134-173/2009 ze dne 13.9.2009 za cenu 4.590,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín.

 

13.

Rada města Chomutova

o p r a v u j e 

své usnesení č. 032/10/3 ze dne 22.2.2010 týkající se výše částky za zřízení věcného břemene a to tak, že správně je cena 63.950,-Kč + DPH, ostatní beze změny.

 

14.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej nebytového prostoru č. 319 (ateliér) o výměře 19,7 m2, v budově č. p. 4596 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 197/154530 na společných částech budovy č.p. 4596 spoluvlastnického podílu v rozsahu 197/154530 na stavebním pozemku p.č. 4865/62 a na vedlejším pozemku p.č. 4865/197 v k.ú. Chomutov I, Milanu Elznicovi, za kupní cenu 40.000,- Kč

 

15.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje pozemků  p.č. 2110 a 2111 v k. ú. Chomutov II, dle podmínek důvodové zprávy.

 

16.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. 5885/5, 5885/6, 5885/7, 5885/8, 5885/9, 5885/10, 5885/11, 5885/23, 5885/24, 5885/257, 5885/260, 5885/262, 5885/263 v k.ú. Chomutov I do spoluvlastnictví majitelů bytů v bytových domech čp. 5094, 5095, 5096, 5097, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107 za cenu 250,- Kč/m2 ve výměrách a cenách v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

17.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   směnu pozemků p.č. 119/10 o výměře 42 m2, 119/11 o výměře 28 m2 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Statutárního města Chomutov za pozemky p.č. 115/4 o výměře 15 m2,  117/2 o výměře 30 m2 a 118/2 o výměře 13 m2 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví JOPO-RENT s.r.o., Partyzánská 964, Chomutov.

 

 

18.

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru darování pozemků p. č. 1456/10, 1456/12, 1456/16 v k. ú. Chomutov II z vlastnictví Statutárního města Chomutova do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

 

19.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   přijetí daru pozemku p.č. 4767/30 o výměře 662 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha do vlastnictví Statutárního města Chomutov, za účelem vypořádání pozemků pod stavbou cyklostezky na sídlišti Březenecká.

 

 

20.

Rada města Chomutova

d o p o r u č u j e   ZM

u d ě l i t  výjimku z „Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov do 10 b.j.“  a  s c h v á l i t   prodej domu č.p. 5348 na pozemku p.č. 1792, pozemku p.č. 1792 o výměře 173 m2 a pozemku p.č. 1791 o výměře 1067 m2 v k.ú. Chomutov I, za cenu dohodnutou 1,150.671,--   Kč do vlastnictví pana Lukáše Stránského.

 

Usnesení RaMěst č. 118/10 z 12.4.2010

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o Energetickém využití tuhého komunálního odpadu s firmou United Energy, a.s.

 

Rada města Chomutova

b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou zprávu a

n e s c h v a l u j e smlouvu o smlouvě budoucí s United Energy, a.s a

d o p o r u č u j e jednání o smlouvě odložit

 

Usnesení RaMěst č. 119/10 z 12.4.2010

Užívání stavby v ochranném pásmu horkovodu – INTERSPAR

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e   

uzavření Dohody o užívání stavby v ochranném pásmu horkovodu mezi  ČEZ Teplárenská, a.s. a Statutárním městem Chomutov v souvislosti se stavbou Obchodní centrum INTERSPAR Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 120/10 z 12.4.2010

Rozpočtové opatření č. 18/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a    a  s c h v a l u j e   

rozpočtové opatření č. 18/2010:

- zvýšení příjmů  orj. 02 /ORIaMM - OMP/,  položka 4116 /Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/  ÚZ 13002 o částku 12.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 02 /ORIaMM - OMP/, odd§ 3613, položka 5163  ÚZ 13002 o částku 12.000,--Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 121/10 z 12.4.2010

Smlouva o provedení stavby – INTERSPAR

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o provedení stavby Obchodní centrum Chomutov – dopravní napojení obchodního centra na okružní křižovatku mezi IMMORENT Chomutov s.r.o. a statutárním městem Chomutov v souvislosti se stavbou Obchodní centrum INTERSPAR Chomutov.

 

 

Usnesení RaMěst č. 122/10 z 12.4.2010

Výběr zhotovitele veřejné zakázky "„IPRM – SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT – BŘEZENECKÁ, ZAHRADNÍ, PÍSEČNÁ“

 

Rada města Chomutova

u k l á d á

Ing. Chytrovi, vedoucímu ORIaMM

---------------------------------------------

opravit technické nedostatky ve zprávě a tuto předložit do nejbližšího jednání rady města.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 123/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na projekt  "Řopík 2009"

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

n e s c h v a l u j e

udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Klubu vojenské historie Nord-Sever - projekt 104-06 - opožděné vyúčtování dotace.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 124/10 z 12.4.2010

Přijetí finančního daru od Severočeských dolů, a.s.  a  schválení s tím související darovací  smlouvy a schválení rozpočtového opatření č. 19/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu  a   

s c h v a l u j e  

A/ přijetí finačního daru ve výši 850.000,--Kč na podporu rozvoje kultury a aktivit pro využití volného času obyvatel města od Severočeských dolů a.s.  a  schvaluje s tím související darovací smlouvu

B/   rozpočtové opatření č. 19/2010:         

- zvýšení příjmů orj. 13 /OKP/, odpa 3319, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ o  částku  850.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /OKP/, odpa 3319, položka 5169 /nákup služeb/ o  částku  650.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 13 /OKP/, odpa 3319, položka 5179 /ostatní nákupy/ o  částku  200.000,-- Kč.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 125/10 z 12.4.2010

Schválení zřizovacích listin organizačních složek

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t 

- úplné znění zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chomutova

- úplné znění zřizovací listiny Pracovní skupina

- úplné znění zřizovací listiny Podpora handicapovaným.

 

 

Usnesení RaMěst č. 126/10 z 12.4.2010

Žádosti o výjimku z OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou důvodovou zprávu a

u d ě l u j e    v ý j i m k u:

1) CV RELAX, a. s. k pořádání hudebních večerů v areálu Kamencového jezera, a to od 1.5.2010 do 30.9.2010, vždy od 12.00 h - 04.00 h za těchto podmínek:

- akce budou s ohledem na pracující občany pořádány mimo pracovní týden, tedy pouze v pátek a v sobotu

- provozovatel zajistí nastavení aparatury tak, aby hladina hluku z areálu nepřesáhla povolené limity a nerušila občany

 

2) Petru Schovancovi k pořádání hudebních produkcí (narozeninové oslavy, taneční večery) v restauraci U sedláka, Jiráskova 4170, Chomutov, a to na pravidelně opakující se akce, vždy v sobotu v čase 20:00 h - 02:00 h. Výjimka se uděluje s účinností od 15.4.2010 na zkušební dobu 3 měsíců.

 

 

Usnesení RaMěst č. 127/10 z 12.4.2010

Uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu v obchodní společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r o. mezi TJ VTŽ (převodce) a Statutárním městem Chomutov (nabyvatel)

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou důvodovou zprávu a 

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t

převod obchodního podílu ve společnosti Správa sportovních zařízení Chomutov, s. r. o. z TJ VTŽ Chomutov na Statutární město Chomutov za cenu 600.000,- Kč a

s c h v a l u j e

uzavření s tím související smlouvy o převodu obchodního podílu.

 

Usnesení RaMěst č. 128/10 z 12.4.2010

Přidělení bezbariérového bytu

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

přidělení bezbariérového bytu pro paní Pavlu Němcovou, v Domě s pečovatelskou službou Merkur.

 

 

Usnesení RaMěst č. 129/10 z 12.4.2010

Rozpočtové opatření č. 16/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 16/2010:

- snížení výdajů orj. 01/OE, odd§ 6409,  pol. 5901 /Finanční rezerva/ o částku 64 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07/OŠ, odd§ 3231,  pol. 5331 /Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 319 o částku 64 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 130/10 z 12.4.2010

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2010 - nemovitosti a rozpočtové opatření č. 15/2010        

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e 

odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2010 – nemovitosti a

d o p o r u č u j e   ZM   

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č.15/2010:

- zvýšení příjmů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odd.§ 3111, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 314 o částku 24 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odd.§ 3111, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 o částku 24 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 / ZŠ Zahradní/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 302 o částku  2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Zahradní/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 o částku 2 000,- Kč

 - zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 304 o částku  2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 2 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 305 o částku  2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 o částku 2 000,- Kč

 zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Školní/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 308 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Školní/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 308 o částku 1 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Ak.Heyrovského/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 312 o částku  3 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Ak.Heyrovského/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 3 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 313 o částku  2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 o částku 2 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ spec. a MŠ Palachova/, odd.§ 3114, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 315 o částku  2 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ spec. a MŠ Palachova/, odd.§ 3114 pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 o částku 2 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZUŠ T. G.  Masaryka/, odd.§ 3231, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 319 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZUŠ T. G. Masaryka/, odd.§ 3231, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 319 o částku  1 000,- Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 131/10 z 12.4.2010

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečenosti a veřejného pořádku na území Územního odboru Chomutov za rok 2009

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e   ZM 

v z í t  n a  v ě d o m í  předloženou zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území  Územního odboru  Chomutova. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 132/10 z 12.4.2010

Žádost o poskytnutí dotace na projekt "16. Sraz historických vozidel Chomutov 2010" žadateli Veteran car clubu Chomutov 

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e

žádost o poskytnutí dotace na projekt "16. Sraz historických vozidel Chomutov 2010" žadateli Veteran car clubu Chomutov ve výši 10 000,-Kč na pokrytí nákladů cen a propagace z prostředků rady města.

 

Usnesení RaMěst č. 133/10 z 12.4.2010

Aktualizace koncepce a strategie rozvoje ICT MMCH

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   b e r e   n a   v ě d o m í

aktualizovanou koncepci a strategii rozvoje ICT MMCH.

 

 

Usnesení RaMěst č. 134/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na činnost v r. 2009 – CHOS

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Chomutovské ostrostřelecké společnosti (dále CHOS) - dotace na činnost č.j. CRS-210-2009-RO-0071-05 - opožděné vyúčtování dotace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 135/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na činnost - Česko-ruská společnost

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Česko-ruské společnosti, o.s. - dotace na činnost č.j. CRS-210-2009-RO-0063-05 - opožděné vyúčtování dotace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 136/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na činnost - Tenisový klub CV

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

d o p o r u č u j e   ZM

u d ě l i t  výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Tenisovému klubu Chomutov - dotace na činnost č.j. CRS-210-2009-RO-0123-06 - opožděné vyúčtování dotace.

 

Usnesení RaMěst č. 137/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na činnost v r. 2009 – Lachtánek

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Lachtánek, o.s. - dotace na činnost č.j. CRS-210-2009-RO-0057-05 - opožděné vyúčtování dotace.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 138/10 z 12.4.2010

Kontrola vyúčtování dotace na činnost v r. 2009 - Společnost Parkinson

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Chomutova - Společnosti Parkinson, o.s. - dotace na činnost č.j. CRS-210-2009-RO-0076-05 - opožděné vyúčtování dotace.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 139/10 z 12.4.2010

Nájem nebytového prostoru v městské tržnici na náměstí 1.máje č.p.4836 v Chomutově

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu, 

s c h v a l u j e

nájem vymezeného nebytového prostoru v Městské tržnici firmě České pekařství s.r.o., Kostelní 71, 431 11 Jirkov,  jak je uvedeno v důvodové zprávě a

u k l á d á

Ing. Koblížkovi, řediteli Technických služeb města Chomutova

-----------------------------------------------------------------------------

uzavřít nájemní smlouvu na vymezený nebytový prostor v Městské tržnici s firmou  České pekařství s.r.o., Kostelní 71, 431 11 Jirkov, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 140/10 z 12.4.2010

Rozpočtové opatření č. 17/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  

1)  rozpočtové opatření č. 17/2010:

- zvýšení příjmů orj. 31 /SKKS/, položka 4122 /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ o částku  1.010.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /SKKS/, odd§  3314, položka 5331 /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ o částku  1.010.000,-- Kč

 

2)  zvýšení limitu mzdových prostředků pro Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvkovou organizaci,  IČ 00360589  o částku 400.000,-- Kč

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 141/10 z 12.4.2010

Finanční příspěvek na provoz  K-centra v Chomutově

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

žádost o finanční příspěvek pro OS Světlo Kadaň na provoz K-centra v Chomutově a

s c h v a l u j e   

poskytnutí finančního příspěvku pro OS Světlo Kadaň, IČ 65650701 na provoz K-centra v Chomutově na rok 2010  z prostředků rady města ve výši 25 000,-Kč

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 142/10 z 12.4.2010

Smlouva Severočeských dolů, a.s. č. 249/2010 + RO č. 22/2010 

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a    d o p o r u č u j e   ZM 

s c h v á l i t:

a) Smlouvu č. 249/2010 uzavřenou mezi Statutárním městem Chomutov a Severočeskými doly a.s.

b) rozpočtové opatření č. 22/2010:

- zvýšení  příjmů orj. 01 /OE/, odd§ 6171,  položka 2111 /poskytování služeb/ o  částku   900.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 31 /Mělesy/, odd§  1031,   položka 6351 /investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ o  částku   900.000,-- Kč.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 143/10 z 12.4.2010

Rozpočtové opatření č. 23/2010

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a     a    d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 23/2010:

- zvýšení příjmů orj. 01  /OE/, položka 8127 /aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy/ o  částku  380.000,-- Kč

- zvýšení příjmů orj. 02 /ORaIMM/, odpa 3639, položka 3111 /příjmy z pozemků/ o částku  220.000,-- Kč

- zvýšení výdajů orj. 01  /OE/, odpa 3412, položka 6209 /nákup ostatních majetkových nároků/ o částku 600.000,-- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 144/10 z 12.4.2010

Finanční příspěvek na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově                            

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

žádost o finanční příspěvek pro OS Světlo Kadaň na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově a

s c h v a l u j e   

poskytnutí finančního příspěvku pro OS Světlo Kadaň, IČ 65650701 na provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově na rok 2010  z prostředků rady města ve výši 25 000,-Kč.

                           

 

Usnesení RaMěst č. 145/10 z 12.4.2010

Nařízení Statutárního města Chomutova č.  3/2010, upravující organizování dopravy na území města Chomutova

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

Nařízení Statutárního města Chomutova č. 3/2010, upravující organizování dopravy na území města Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 146/10 z 12.4.2010

Změna ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e  

změnu ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Chomutov dle důvodové zprávy s platností od 1.5.2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 147/10 z 12.4.2010

Integrovaný plán rozvoje města "Moderní trolejbusy - zdravé město"

 

Rada města Chomutova

r e v o k u j e

usnesení č. 108/110 ze dne 15. 3. 2010,

s c h v a l u j e

Dokument Integrovaného plánu rozvoje města "Moderní trolejbusy - zdravé město" včetně příloh a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t

a) Dokument IPRM  Chomutov"Moderní trolejbusy - zdravé město" včetně příloh

b) předložení žádosti o podporu Integrovaného plánu rozvoje města "Moderní trolejbusy - zdravé město"  z  Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

c) rozpočet IPRM "Moderní trolejbusy - zdravé město" v celkové výši 235 106 000 Kč, z toho dotace ve výši 176 396 649 Kč a spolufinancování ve výši 58 709 351 Kč

 

 

Usnesení RaMěst č. 148/10 z 12.4.2010

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku Statutárního města Chomutov, na řetěz závěsného znaku hejtmana Ústeckého kraje,  v  rozsahu a způsobem dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 149/10 z 12.4.2010

Organizační zabezpečení MZM 26.4.2010

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

organizační zabezpečení MZM, které se bude konat dne 26.4.2010.

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                         Ing. Jan Řehák

     primátorka města                                                                            náměstek primátorky