USNESENÍ

z 10. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 16.5.2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 210/11 z 16.5.2011

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada statutárního města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t

prodej nebytového prostoru č. 3745/301 o výměře 110,8 m2, v budově č.p. 3743, 3744, 3745, 3746 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 1108/16165 na společných částech budovy, stavebních pozemcích p.č. 2729, 2732, 2730/1, 2731, 2730/2 a na vedlejším pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Chomutov II, za cenu dohodnutou 196.180,- Kč do vlastnictví Štáfek pneu s.r.o., Praha 4, Michelská č.p. 300, Orientační 60, PSČ 14000 a v případě zaplacení ceny před podpisem kupní smlouvy podle Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov, schválených usnesením ZM č. 100/07/10 ze dne 24.09.2007 za cenu sníženou o 10 %, tj. 177.000,- Kč.

 

2.

Rada statutárního města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e  ZM

s c h v á l i t

1) prodej nebytového prostoru č. 3744/301 o výměře 111,8 m2, v budově č.p. 3743, č.p. 3744, č.p. 3745, č.p. 3746 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 1118/16165 na společných částech budovy, stavebních pozemcích p.č. 2729, 2732, 2730/1, 2731, 2730/2 a na vedlejším pozemku p.č. 2728/1 + 2728/2 v k.ú. Chomutov II, za cenu dohodnutou 181.000,- Kč do vlastnictví panu Antonínu Hurníkovi a panu Danielu Hurníkovi a v případě zaplacení ceny před podpisem kupní smlouvy podle Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov, schválených usnesením ZM č. 100/07/10 ze dne 24.09.2007 za cenu sníženou o 10 %, tj. 163.500,- Kč

a

2) prodej nebytového prostoru č. 3744/302 o výměře 304,5 m², v budově č.p. 3743, č.p. 3744, č.p. 3745, č.p. 3746 a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 3045/16165 na společných částech budovy, stavebních pozemcích p.č. 2729, 2732, 2730/1, 2731, 2730/2 a na vedlejším pozemku p.č. 2728/1 v k.ú. Chomutov II, za cenu dohodnutou 526.000,- Kč do vlastnictví panu Antonínu Hurníkovi a panu Danielu Hurníkovi a v případě zaplacení ceny před podpisem kupní smlouvy podle Postupu a zásad realizace odprodeje domů z vlastnictví Statutárního města Chomutov, schválených usnesením ZM č. 100/07/10 ze dne 24.09.2007 za cenu sníženou o 10 %, tj. 474.000,- Kč.

 

 

 

 

3.

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

- ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 673 Pražská, Chomutov dohodou ke dni 30.09.2011 uzavřené mezi statutárním městem Chomutov a Střední školou energetickou a stavební, Chomutov

- zveřejnění záměru prodeje budovy č.p. 673 na pozemku p.č. 2370/19 a pozemků p.č. 2370/1, 2370/9 v k.ú. Chomutov I.

 

4.

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru prodeje části pozemku  p.č. 1942/6 v k.ú. Chomutov I, dle podmínek důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 211/11 z 16.5.2011

Žádosti o výjimku z OZV č. 2/2008 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010¨

  

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e   

udělení výjimky z ustanovení čl. 2 odst. 4 OZV č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, ve znění OZV č. 7/2010 těmto žadatelům:

- Miladě Studené k provozování živé a reprodukované hudby v hostinci "U Josefa", Kukaňova 2154/14, Chomutov, na pravidelně opakující se akce vždy v pátek a v sobotu, v čase od 19:00 hod. do 24:00 hod. Výjimka se uděluje na zkušební dobu 3 měsíců.

- Josefu Polákovi k provozování živé a reprodukované hudby v restauraci "PECKA", Písečná 5306, Chomutov, na pravidelně opakující se akce každý pátek a sobotu v čase od 19:00 hod. do 04:00 hod. a každou neděli v čase od 15:00 hod. do 22:00 hod. Jednotlivým akcím budou vždy přítomni 1 až 3 členové pořadatelské služby. Výjimka se uděluje na dobu neurčitou.  

 

 

Usnesení RaMěst č. 212/11 z 16.5.2011

Zápis dětí do chomutovských mateřských škol  

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informativní zprávu.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 213/11 z 16.5.2011

Zvýšení kapacity Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

zvýšení kapacity Mateřské školy Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace, u mateřské školy z 1395 na 1404 míst s účinností od 1. 9. 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 214/11 z 16.5.2011

Úprava kapacit a dodatek ke zřizovací listině Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

1)

s c h v a l u j e

úpravu kapacity Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, následovně:

základní škola - z 1 030 na 500 žáků

školní družina - ze 185 na 95 žáků

školní jídelna - z 900 na 500 stravovaných

s účinností od 1. 9. 2011,

2)

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině, úplné znění č.j. 13-7./OŠ/2010 z 30. 3. 2010.

 

 

Usnesení RaMěst č. 215/11 z 16.5.2011

Zřízení přípravné třídy při Základní škole Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

podle § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení 1 přípravné třídy Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, počínaje 1. září školního roku 2011/12 na dobu neurčitou.

 

 

Usnesení RaMěst č. 216/11 z 16.5.2011

Žádosti o finanční příspěvky z prostředků RSMCH

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

1)

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Sportclub 80 Chomutov (IČ 43227406) na závod dračích lodí dětí ze základních škol Chomutova a Jirkova, který se bude konat v rámci Bambiriády dne 28. 5. 2011, ve výši 40.000,- Kč

 

2)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Chomutov (IČ 44222416) na letní tábor dle předložené žádosti

 

3)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Ing. Daniela Podhradského (IČ 68872631) na vydání knihy „Kluci, kde jste?“ dle předložené žádosti autora a žadatele o příspěvek pana Karla Rady

 

4)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z prostředků rady města pro Sportclub 80 Chomutov (IČ 43227406) na činnost oddílu softbalu Beavers dle předložené žádosti

 

5)

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro MS VZS ČČK Kadaň (IČ 61345563) na činnost v roce 2011 ve výši 30.000,- Kč

 

6)

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z prostředků rady města pro žadatele Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel (IČ 66112222) na činnost tohoto onkologického sdružení v roce 2011 ve výši 20 000,-Kč

 

7)

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z prostředků rady města pro Krasobruslařský klub Chomutov (IČ 68435975) na činnost klubu v roce 2011 ve výši 15 000,-Kč

 

8)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro žadatele Pavel Dolejší (IČ 87320932) na vydání knihy Dávné pověsti národa českého dle předložené žádosti

 

9)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro občanské sdružení JIRKOVÁK (IČ 70583102) na zajištění účasti na mezinárodním festivalu v Maďarsku dle předložené žádosti

 

10)

s c h v a l u j e

poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z prostředků rady města pro Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace (IČ 61342645) na projekt studijní stáže žáků gymnázia do Velké Británie ve výši 15 000,-Kč.

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 217/11 z 16.5.2011

Rozdělení dotací na granty

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

I)

s c h v a l u j e

uvedeným žadatelům dotaci na granty pro rok 2011 z rozpočtu města:

1) Sport plus, o.s. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Zabystřan) ve výši 30.000,- Kč

2) Krasobruslařský klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Bendlová) ve výši 20.000,- Kč

3) Sportovně střelecký klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jakub Klečka) ve výši 15.000,- Kč

4) Sportovně střelecký klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Kolátor) ve výši 7.000,- Kč

5) CHABR MOTORSPORT KLUB v AČR na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Chabr ml.) ve výši 28.000,- Kč

6) CHABR MOTORSPORT KLUB v AČR na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Tomáš Chabr) ve výši 10.000,- Kč

II)

d o p o r u č u j e  ZSMCH

s c h v á l i t

uvedeným žadatelům dotaci na granty pro rok 2011 z rozpočtu města:

7) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov (JK PZOO Chomutov) na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Michaela Jelínková) ve výši 10.000,- Kč

8) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Dita Bolomská) ve výši 10.000,- Kč

9) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Marcela Krauzová) ve výši 10.000,- Kč

10) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Brano Tarkulič, Milan Oslík) ve výši 10.000,- Kč

11) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Lukáš Wiedner) ve výši 10.000,- Kč

12) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Eliška Kučerová) ve výši 15.000,- Kč

13) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Daniel Pokorný) ve výši 15.000,- Kč

14) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Nachtigal) ve výši 5.000,- Kč

15) Sportclub 80 Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Fridrych) ve výši 5.000,- Kč

16) SKI TEAM STRAKA na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Bára Straková) ve výši 30.000,- Kč

17) SKI TEAM STRAKA na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Jan Straka) ve výši 30.000,- Kč

18) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Kubinová) ve výši 5.000,- Kč

19) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kateřina Anna Kašparová) ve výši 5.000,- Kč

20) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Denisa Germeková) ve výši 5.000,- Kč

21) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Daniela Sudová) ve výši 5.000,- Kč

22) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kateřina Nováková) ve výši 5.000,- Kč

23) TJ Lokomotiva, o.s. Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Nicole Koderová) ve výši 5.000,- Kč

24) TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÁLCOVNY TRUB A ŽELEZÁRNY CHOMUTOV na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tereza Fisková) ve výši 5.000,- Kč

25) TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VÁLCOVNY TRUB A ŽELEZÁRNY CHOMUTOV na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Dominika Burešová) ve výši 5.000,- Kč

26) Tenisový klub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Niccoló Loconte) ve výši 10.000,- Kč

27) Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Tomáš Topolančin) ve výši 5.000,- Kč

28) Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Patrik Karger) ve výši 5.000,- Kč

 

III)

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotací na granty pro rok 2011 z rozpočtu města žadatelům:

29) Horoklub Chomutov na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Martin Jech)

30) Horoklub Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Pavel Bohuněk)

31) Tenisový klub Chomutov na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Anthony Loconte)

32) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov (JK PZOO Chomutov) na grant Podpora a rozvoj sportovních talentů - sporty s převahou individuálního charakteru (Kateřina Dušková)

33) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov (JK PZOO Chomutov) na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Kristýna Mojžíšová)

34) Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov (JK PZOO Chomutov) na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Adriana Kopecká)

35) Taneční klub Beethoven D.C. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Vítek Lukavec)

36) BK StrikeLand Junior, o.s. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Gabriela Vlasáková)

37) FbC 98 Chomutov, o.s. na grant Podpora rozvoje sportovních talentů z řad dětí a mládeže (Florbal jako aktivní náplň volného času - mládež 9-15 let)

38) Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace na grant Prevence rizikového chování v základních školách v Chomutově - podpora prevence drogových závislostí (Na houpačce II.)

39) Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace na grant Prevence rizikového chování v základních školách v Chomutově - podpora prevence šikany a asociálního chování (Hledá se dobrá třída II.)

40) Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace na grant Prevence rizikového chování v základních školách v Chomutově - podpora prevence alkoholismu a kouření (Běh pro zdraví II.)

dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 218/11 z 16.5.2011

Návrh na ocenění osobností statutárního města Chomutova "Cenou Jiřího Popela z Lobkovic" v roce 2011

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

ocenění osobností statutárního města Chomutova "Cenou Jiřího Popela z Lobkovic" v roce 2011 dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 219/11 z 16.5.2011

Souhlas s přijetím darů za 1. čtvrtletí 2011

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

p r o j e d n a l a 

předloženou zprávu

a  s o u h l a s í 

s nabytím účelově určených darů na chov zvířat v hodnotě 40 438,00 Kč za období leden - březen 2011, od dárců uvedených v důvodové zprávě ve prospěch Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizace.

 

 

Usnesení RaMěst č. 220/11 z 16.5.2011

Změna termínu Rady statutárního města Chomutova

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

změnu termínu jednání Rady statutárního města Chomutova ze 6.6.2011 na 3.6.2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 221/11 z 16.5.2011

Služební cesta do SRN

 

Rada statutárního města Chomutova po projednání

p r o j e d n a l a

pozvánku partnerského města Bernburg k účasti na oslavě „1050 let Bernburgu“

a

s c h v a l u j e  služební cestu 1. náměstka primátora, Ing. Jana Řeháka, ve dnech 27.5. – 30.5.2011 do Spolkové republiky Německo k účasti na této akci.

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Jan Mareš                                                                            Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                                                          1. náměstek primátora