USNESENÍ

ze 7. schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 4.4.2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 156/11 z 4.4.2011

Kontrola plnění usnesení

 

Rada města Chomutova po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení a

s c h v a l u j e

prodloužení termínu plnění usnesení RM č. 067/11ze dne 7. 2. 2011 do 4. 5. 2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 157/11 z 4.4.2011

Informace o plánované zahraniční cestě

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu primátora Mgr. Jana Mareše do Trnavy z důvodu projednání spolupráce mezi organizacemi obou měst.

 

 

Usnesení RaMěst č. 158 /11 z 4.4.2011

Pronájem nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e   pronájem pozemků p.č. 4519/5, 4519/2, 4519/9, 4519/10, 4519/11, 4519/12, 4519/13, 4519/14, 4519/15, 4519/16, 4519/17, 4519/18, 4519/19, 4519/20, 4519/21, 4519/22, 4519/23, 4519/24, 4519/25, 4519/26, 4519/27, 4519/28, 4519/29, 4519/30, 4519/31, 4519/32, 4519/33, 4519/34, 4519/35, 4519/36, 4519/37, 4519/38, 4519/43, v katastrálním území Chomutov I,

p.č. 1336/19, st.p.č. 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 858 v katastrálním území Údlice o celkové výměře 42152 m2 za cenu 84304,-Kč/rok na dobu určitou od 01.10.2011 do 31.12.2015 Českému zahrádkářskému svazu základní organizace V Olšinách Chomutov, zastoupené předsedou Jiřím Kolčavou.

 

2.

Rada města Chomutova po projednání

o d k l á d á

tento bod (snížení nájemného za pronájem budovy č.p. 4962 na pozemku p.č. 1291/3 a částí pozemků).

 

 

3.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

pronájem části pozemku p.č. 6125/264 o výměře 390 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 780,-- Kč/rok za účelem vybudování dětského hřiště na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců pro Danu Houskovou.

 

4.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

pronájem pozemku p.č. 1250/17 o výměře 307 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu 307,-- Kč/rok za účelem organizování a provozování sportovní činnosti a doplňkových služeb souvisejících s koncepcí sportovního areálu jako centra kulturně sportovního využití volného času formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 11.12.2026 pro Sportclub 80 Chomutov, 17. listopadu 4704, Chomutov.

 

5.

Rada města Chomutova po projednání

n e s c h v a l u j e

pronájem částí střech budov 13. ZŠ Březenecká 4679, 14. ZŠ 17. listopadu 4728, 6. ZŠ Kamenný vrch 5250 a 5. ZŠ Písečná 5144, Chomutov za účelem umístění fotovoltaické elektrárny Ing. Pavlu Královi.

 

6.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. CRS-110-2006-na-0035-02 mezi statutárním městem Chomutov a Dopravním podnikem města Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, Chomutov  ze dne 1.10.2007 ve smyslu aktualizace hodnoty pronajímaného majetku, kdy předmětem nájmu je majetek v hodnotě 74.470.431,- Kč za roční nájemné 3.333.557,- Kč + DPH.

 

7.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

pronájem krytu CO C-24 Kamenný vrch na pozemku p.č. 6023/5 v k.ú. Chomutov o výměře 624 m2 (resp. prodloužení stávající nájemní smlouvy za stejných podmínek), za cenu ročního nájemného 140.040,- Kč/rok + DPH + služby, za účelem provozování bowlingu, kulečníku, občerstvení, koutku pro děti, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Kateřině Kordulové,

n e s c h v a l u j e  

snížení nájemného dle žádosti nájemce a

d o p o r u č u j e  ZM 

n e s c h v á l i t  prodej nebytového prostoru CO C-24 Zahradní na pozemku p.č. 6023/5 v k.ú. Chomutov, Kateřině Kordulové

 

 

 

 

 

8.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

investiční akci - výstavba vzduchové trampolíny v areálu Kamencového jezera, ul. Přemyslova, Chomutov v celkové hodnotě 250.000,- Kč + DPH.

Realizaci provede v souladu s podnájemní smlouvou č. 1/2008 – Areál KJ ze dne 29.2.2008 na vlastní náklady, podnájemce areálu společnost CV RELAX a.s., Táboritská 119/11, 430 01 Chomutov.

 

9.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

investiční akce

 - vybudování dvou prodejních stánků v areálu Kamencového jezera ul. Přemyslova, Chomutov v celkové hodnotě 1.577.228,- Kč + DPH

- provedení napojení stánků na optickou síť areálu KJ v areálu Kamencového jezera ul. Přemyslova, Chomutov v celkové hodnotě 53.995,- + DPH

Realizaci provede v souladu s podnájemní smlouvou č. 1/2008 – Areál KJ ze dne 29.2.2008 na vlastní náklady, podnájemce areálu společnost CV RELAX a.s., Táboritská 119/11, 430 01 Chomutov.

 

10.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

uzavření dodatku č. 1 k   k nájemní smlouvě uzavřené dne 26.10.2010 mezi statutárním městem Chomutov a společností IMMORENT Chomutov s. r. o.,  na pronájem budovy č.p. 4094 Tolstého, Chomutov  a pozemku p.č. 2681/1 a 2672/15 v k.ú. Chomutov, a to ve znění, které je přílohou důvodové zprávy. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby nájmu do  30.4.2011.

 

 

Usnesení RaMěst č. 159/11 z 4.4.2011

Prodej nemovitostí

 

1.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy na  části pozemku p.č. 4182/6 v  k.ú. Chomutov II v rozsahu dle GP č. 2362-163/2010  ve prospěch pozemku p.č. 4182/7 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Pavla Najmana,  za cenu 41.510,-Kč + DPH.

 

2.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na části pozemku p.č. 303/3 v k.ú. Chomutov I dle GP č 4441-16/2011 za cenu 180,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

3.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 895 a 1686/7 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4375-317/2010 za cenu 10.575,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

4.

Rada města Chomutova po projednání

r e v o k u j e 

své usnesení č. 416/09/5 ze dne 9.11.2009 a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a jízdy  na části pozemku p.č. 2887/13 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4373-155/2010 ve vlastnictví Statutárního města Chomutov ve prospěch pozemku p.č. 2887/14 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek náměstí Dr. Beneše, čp. 1232, Chomutov za cenu 2.488,-Kč + DPH + 473,-Kč (náklady za pořízení GP a ZP), dle důvodové zprávy.

 

5.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 2154/1 a 2041 v k.ú. Chomutov II dle GP č. 2378-436/2010 za cenu 40.545,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

6.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 4698/1 a 4707/30 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4470-47/2011 za cenu 500,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

7.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 4801/8, 4801/11, 4801/30, 4801/54, 4801/58, 4801/88, 4801/92, 4801/94, 4801/96, 4801/184, 4801/189 a 4865/239 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4386-437/2011 za cenu 182.030,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

8.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva zřízení a provozování plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na částech pozemků p.č. 1146 a 1147/1 v k.ú. Chomutov I dle GP č. 4374-318/2010 za cenu 19.935,-Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.

 

9.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 3496/1, 3496/3, 3496/7, 3497/2, 3497/3, 3497/4, 3497/5, 3497/6, 3497/7, 3497/9, 3497/11, 3497/13, 3497/18, 3500/2,  3500/3, 3500/4, 3500/5, 3500/7, 3500/8, 3500/10, 3500/13, 3500/15, 3500/16, 3500/17, 3500/19, 3500/21, 3500/22, 3500/23, 3500/24, 3500/25, 3500/27, 3500/28, 3500/29, 3500/31, 3500/32, 3500/34,  3500/35, 3500/36, 3500/37, 3500/38, 3500/39, 3500/40, 3500/41, 3500/42, 3500/43, 3500/44, 3500/45, 3500/46, 3500/47, 3500/49, 3500/50, 3500/51, 3500/52, 3500/53, 3500/56, 3500/58, 3500/60, 3500/61, 3500/62, 3500/65, 3500/67, 3500/69, 3500/70, 3500/71, 3500/72, 3500/74, 3500/75, 3500/76, 3500/78, 3500/79, 3500/80, 3500/81, 3500/82, 3500/83, 3500/85, 3500/86,  3500/87, 3500/88, 3500/89, 3500/91, 3500/92, 3500/93, 3500/94, 3500/95, 3500/96, 3500/97, 3500/98, 3500/99, 3500/101, 3500/104 v k.ú. Chomutov II.

 

10.

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  prodej pozemku st.p.č. 15/4 o výměře 59 m2 v k.ú. Hrušovany u Chomutova za cenu 4.305,- Kč do vlastnictví Jiřího Lebdušky.

 

11.

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e   ZM  

s c h v á l i t  prodej pozemků p.č. st. 145 a p.č. 585/5, který vznikl geometrickým plánem č. 187-123/2004,  k.ú. Křimov, za cenu 12.936,- Kč do vlastnictví manželů Helmuta a Heleny Chybychových.

 

12.

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t  

bezúplatný převod pozemků p.č. 5404/57 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2553 m2, p.č. 5404/58 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1614 m2 v k.ú. Chomutov I, které byly geometrickým plánem č. 4221-22/2010 ze dne 16.2. 2010 odděleny z pozemku p.č. 5404/43 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město do vlastnictví statutárního města Chomutova a  s c h v a l u j e  znění smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených nemovitostí č. 141/2010, včetně zavazujících podmínek, uvedených v článku III. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 141/2010, uzavřené mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Chomutov.

 

13.

Rada města Chomutova po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

informaci o postupu prací týkající se rekonstrukce bytových domů č.p. 3925, č.p. 3926, č.p. 3927 a č.p. 3928 a

d o p o r u č u j e    ZM

s c h v á l i t prodloužení termínu rekonstrukce bytových domů č.p. 3925, č.p. 3926, č.p. 3927 a č.p. 3928, stanoveného v kupní smlouvě č. 651/ORIaMM/2009/10/Pro kupujícímu ABC Chomutov spol. s r.o., Chomutov, Škroupova 1059, z 28.2.2012 do 30.06.2013.

 

14.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje nebytového prostoru č. 4454/301 o výměře 73,50 m2, v budově č.p. 4454 ul. Březenecká a s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu v rozsahu 735/29530 na společných částech budovy č.p. 4452, 4453, 4454 a stavebních pozemcích p.č. 4865/17, 4865/18, 4865/19 v k.ú. Chomutov I.

 

15.

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru vkladu pozemků: 

-          st.p.č. 100/1, 100/2, 124/3, p.č. 230/2, 230/3, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 1114, 1194 v k.ú. Blatno

-          p.č. 6125/264, 6125/1, 2820, 2473, 2476, 5885, 5885/74, 6023/32, 6023/31, 3068,  2555/6, 2556, 2829, 2828/4, 2611, 3734, 3733, 3003/10, 2980/2, 3606/1 v k.ú. Chomutov I

-          p.č. 4188/6, 4188/9, 4188/10, 2915, 2911 v k.ú. Chomutov II

do vlastnictví CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Křižíkova 14098, Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 160/11 z 4.4.2011

Představení projektu regionální komunikace AXA Pojišťovny "Dětská hřiště"

 

Rada města Chomutova po projednání

n e s o u h l a s í  

s uzavřením smlouvy o reklamě  se společností AXA Česká republika s.r.o. z důvodu nevýhodných podmínek pro statutární město Chomutov.

 

Usnesení RaMěst č. 161/11 z 4.4.2011

Instalace solárně – termických kolektorů na ohřev TUV a přitápění v objektech ve vlastnictví statutárního města Chomutova

 

Rada města Chomutova po projednání

s o u h l a s í

v souladu s doporučením investiční komise s podáním žádosti na vybudování solárních panelů na objektech Domova pro seniory a denním stacionáři na sídlišti Písečná.

Usnesení RaMěst č. 162/11 z 4.4.2011

Rozpočtové opatření č. 18/2011

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 18/2011:                                                                                            

- snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ o částku 320 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odd§ 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím/ org. 99 /FP RM/ o částku 320 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 163/11 z 4.4.2011

Odpisové plány zřízených příspěvkových organizací pro rok 2011 - nemovitosti a rozpočtové opatření č. 19/2011  

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e 

odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2011 – nemovitosti a

d o p o r u č u j e   ZM

s c h v á l i t   rozpočtové opatření č. 19/2011:

- zvýšení příjmů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odd.§ 3111, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 314 o částku 8 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /MŠ Šafaříkova/, odd.§ 3111, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 314 o částku 8 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 / ZŠ Zahradní/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 302 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Zahradní/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 302 o částku 1 000,- Kč

 - zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 304 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Kadaňská/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 304 o částku 1 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 305 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Písečná/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 305 o částku 1 000,- Kč

 - zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Ak.Heyrovského/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 312 o částku  50 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Ak.Heyrovského/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 312 o částku 50 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odd.§ 3113, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 313 o částku  3 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ Březenecká/, odd.§ 3113, pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 313 o částku 3 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZŠ spec. a MŠ Palachova/, odd.§ 3114, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 315 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZŠ spec. a MŠ Palachova/, odd.§ 3114 pol. 5331 /Neinvestiční  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/ org. 315 o částku 1 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /ZUŠ T. G.  Masaryka/, odd.§ 3231, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 319 o částku  1 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /ZUŠ T. G. Masaryka/, odd.§ 3231, pol. 2122 /Odvody příspěvkových organizací/ org. 319 o částku  1 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 164/11 z 4.4.2011

Rozpočtové opatření č. 20/2011

 

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e  ZM 

s c h v á l i t  rozpočtové opatření č. 20/2011:

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/  org. 303 ÚZ 32133123 o částku  247 000,- Kč

- zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol. 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu/ org. 303  ÚZ 32533123 o částku 1 400 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303  ÚZ 32133123  o částku  247 000,- Kč

- zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol. 5336 /neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ 32533123 o částku 1 400 000,- Kč.

 

 

Usnesení RaMěst č. 165/11 z 4.4.2011

Žádosti o finanční příspěvky z prostředků RM

 

Rada města Chomutova po projednání

a) n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Sportclub 80 Chomutov, IČ 43227406, na úhradu energií sportovní haly Sportclubu 80 Chomutov

b) n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků rady města pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866, IČ 00486345, na podporu záměru Obnova pietního místa jezdecké srážky u Střezetic - Pomník padlým koním.

 

 

Usnesení RaMěst č. 166/11 z 4.4.2011

Plán zahraničních služebních cest ředitelky PZOO

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e 

plán zahraničních služebních cest ředitelky PZOO Chomutov, p.o.  pro rok 2011 dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 167/11 z 4.4.2011

Pojmenování nové ulice - U Kamencového jezera, v lokalitě Zadní Vinohrady

 

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e   ZM

r o z h o d n o u t   o názvu nové ulice: "U Kamencového jezera", dle důvodové zprávy.

Usnesení RaMěst č. 168/11 z 4.4.2011

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova po projednání

o d k l á d á

tento bod (bezplatné použití historického znaku Statutárního města - občanského sdružení  Muzeum čs.opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku").

 

 

Usnesení RaMěst č. 169/11 z 4.4.2011

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova po projednání

o d k l á d á

tento bod (bezplatné použití historického znaku statutárního města Chomutov pro Severočeskou filharmonii v Teplicí).

 

 

Usnesení RaMěst č. 170/11 z 4.4.2011

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Černovice

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v rámci projednávání přestupků podle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, na rok 2011, s obcí Černovice.

 

 

Usnesení RaMěst č. 171/11 z 4.4.2011

Směrnice RM č. 028/03-11 ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku

 

Rada města Chomutova po projednání

s c h v a l u j e

směrnici RM č. 028/03-11 s názvem "Zásady rady města ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva, včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku".

 

 

Usnesení RaMěst č. 172/11 z 4.4.2011

Farmářské trhy - příkazní smlouva

 

Rada města Chomutova po projednání

s o u h l a s í  

s uzavřením upravené příkazní smlouvy na farmářské trhy  s občanským sdružením Český um – Artificium Bohemicum, dle upravené důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 173/11 z 4.4.2011

Jmenování členů dozorčích rad - doplnění + revokace části usn.č. 143/11 z 14.3.2011

 

Rada města Chomutova po projednání

r e v o k u j e

usn. RaMěst č. 143/11 z 14.3.2011 v části 16. - stanovení počtu členů dozorčí rady MÚSS Chomutov, p.o. a

s c h v a l u j e

1) doplnění zástupce města Chomutova do dozorčí rady MÚSS Chomutov, p.o.: Ing. Ladislav Drlý a stanoví počet členů dozorčí rady na čtyři

2) doplnění zástupce města Chomutova do dozorčí rady PZOO Chomutov, p.o.: Vlastimil Waic a stanoví počet členů dozorčí rady na čtyři.

 

 

Usnesení RaMěst č. 174/11 z 4.4.2011

Aeroklub Chomutov o.s. - žádost o přidělení statutu neveřejného mezinárodního letiště s otevřenou hranicí Chomutov

 

Rada města Chomutova po projednání

p o s o u d i l a  

záměr Aeroklubu Chomutov o.s.  doplnit statut letiště Chomutov o statut neveřejné mezinárodní letiště s otevřenou hranicí. Získáním tohoto statutu by bylo možné uskutečnit přímo z chomutovského letiště lety mimo hranice Schengenského prostoru. Tuto možnost by ocenila jak veřejnost a turisté, ale zejména firmy podnikající v regionu a

p o d p o r u j e  

záměr Aeroklubu Chomutov, který je zakotven ve studii rozvoje dopravní infrastruktury Chomutovska. 

 

 

Usnesení RaMěst č. 175/11 z 4.4.2011

Logo města Chomutova

 

Rada města Chomutova po projednání

d o p o r u č u j e

pracovní skupině pro vnitřní a vnější komunikaci, aby pro schválení loga města byla dopracována varianta 2-E. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jan Mareš                                                                        Ing. Jan Řehák

primátor města Chomutova                                                        1. náměstek primátora